Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Esas: 1992/12638, Karar: 1993/43 İçtihat

Üyemizin Özeti
634 S.K. m.24 gereğince kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün, işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerekir. Davaya konu bağımsız bölümün kuaför olarak kullanılması halinde; diğer kat maliklerinin, 634 S.K. m.33 hükmüne göre mahkemeye, bağımsız bölümün eski haline getirilmesiyle ilgili başvuru hakkı vardır.
(Karar Tarihi : 18.01.1993)
"Dava dilekçesinde eski hale getirme ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; dava, tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümün işyeri olarak (dükkan) kullanılması nedeniyle eski hale getirme ve tahliyeye ilişkindir.

Gerçekten Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası gereğince kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerekir. Böyle bir karar verilmeden dava konusu bağımsız bölümün kuaför olarak kullanılması halinde, diğer kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi hükmüne göre mahkemeye başvurma hakkı mevcut olup, bu hak, bağımsız bölümün eski haline getirilmesiyle ilgili olarak kullanılabilir. Diğer bir deyimle davacı kat maliki ancak eski halin iadesini isteyebilir. O halde mahkemece verilecek karar, kuaför olarak kullanılan bağımsız bölümün mesken olan eski haline getirilmesine ve bunun için anılan kanunun 30. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre belli bir süre verilmesine, bu süre içerisinde de karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde ancak davalılardan kuaförün tahliyesi konusunda olmalıdır.

KARAR : Bu durumda davalılara mehil verilmeden taşınmazın tahliyesine de karar verilmiş olması doğru değil ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasının 1 nolu paragrafının çıkarılarak yerine "dava konusu edilen Ş____ A____ Y____ Sokak 8/12 nolu bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olduğu üzere mesken haline getirilmesine, bunun için davalılara 30 gün süre verilmesine, bu süre içerisinde karar gereği yerine getirilmediği takdirde davalı N____ D____'in bağımsız bölümden tahliyesine" ibaresi yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 18.01.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 24 :Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

(Ek fıkra: 13.02.2011-6111 SK m.194) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02909398 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.