Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KatMülkiyetiK. MADDE 20

     
 
634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 20
III- ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA :
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

       a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

       b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

       Katılmakla yükümlüdür.

       c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

       Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
 10  İçtihat    (Madde son güncelleme Admin, 13-01-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 20 İçtihatları

Kat maliki tapuda malik olduğu tarihten önceki ortak giderler ve aidattan sorumlu değildir.
(Şerh No: 17270 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 26-04-2023)

Aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine dair kat malikleri genel kurulu kararı hukuka uygundur.
(Şerh No: 17119 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-12-2021)

Ana yapının asansörlerinin kaçınılmaz ve zorunlu olan yenilenmesi kat maliklerinin yapması gereken işler arasında bulunduğu, bugüne kadar kararlılık gösteren Yargıtay uygulaması ile kabul edilmektedir. Kat maliklerinin ana yapıdaki asansörlerin yenilenmesi ve güvenliğinin sağlanması için nitelikli çoğunlukla bir karar almalarına da gerek bulunmamaktadır. Yukarıda sözü edilen yönetim planının 13. maddesinde yer alan zemin kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletme giderlerine ...
(Şerh No: 17096 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-07-2021)

Yakıt gideri ortak giderlerdendir. Yöneticinin yöneticilik görevinin bir gereği olarak onunla sözleşme yapanlar, gerek yöneticiye gerekse kat maliklerine karşı dava açabilirler.
(Şerh No: 16536 - Ekleyen: Adnan Esad YESÜKAN - Tarih : 20-11-2016)

GECİKME TAZMİNATI:Davacıya işletme projesinin tebliğ edilmemiş olmasına rağmen istenen aidatların ödenip ödenmediğinin araştırılması, karar ya da proje tebliğ edilmemişse "takip öncesi toplu ödemenin yapıldığı tarihte davacının aidatları öğrendiği kabul edilerek", bilirkişiden bu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme tazminatının hesaplanması gerekir.
(Şerh No: 16249 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-05-2015)

Borçlu, hakkında daha önce yapılan icra takibi ile işletme projesinde geçen aidat miktarını öğrenmiştir. Öğrenilme tarihinden sonra, aidat miktarına göre gecikme tazminatından sorumludur. Bu miktarı aşan aidatlar nedeniyle gecikme tazminatından sorumlu olmayacağının ise gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 16248 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-05-2015)

Karar, 634 S.K. m.20 muvacehesinde gecikme tazminatı talep edilebilmesinin başlangıcı kıstasları ile ortak giderler için istenebilecek faizin türünü açıklamaktadır.
(Şerh No: 13528 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-04-2012)

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri ana gayrimenkulün tüm giderleri ve bu giderler için toplanacak avansa katılmak zorundadırlar. Bu katılımın gerçekleşmesi için bu konudaki kat malikleri kurulu kararının ya da işletme projesinin daha önce kat maliklerine bizzat tebliği zorunlu olmayıp, bu konuda usulüne uygun işlemin vukuu yeterlidir.
(Şerh No: 8495 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2010)

Anataşınmazın onaylı mimari projesinde apartman boşluğu bırakılmışsa da başlangıçta inşa edilmemiştir. Kat malikleri Kurulunun kararı ile apartmana asansör yapılmıştır. 634 S.K. m.42, projede öngörülmeyen yenilik ve değişiklikleri düzenleyen bir madde olmakla; projede var olan asansör yapımı konusunda bu madde uygulanamaz. Somut olayda asansör yapımı hususunda bağımsız bölüm maliklerinden her biri, yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.
(Şerh No: 8494 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2010)

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ortak giderlerin teminatına ait 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, ana taşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir. Asıl sorumluluk sözü edilen kanunun 20. maddesinde belirtildiği üzere kat malikinindir. Kanunun 22. maddesinde kiracının ya da başka bir hakka dayanarak bağımsız bölümde devamlı surette oturanın müteselsil sorumluluğu, oturduğu sürece söz konusu olup, bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra yapılan icra takibi ile kiracının sorumlu tutulm...
(Şerh No: 5363 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 20 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 20 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 20 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 20 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03141403 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.