Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) - Son Eklenen Şerhler

Haklı sebebin kusura dayalı olması gerekmiyor ise de ortaklık ilişkisinin devamının çekilmez hale gelmesine tek başına kendi kusuru ile sebep olan ortağın haklı sebeple çıkma davası açması dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden yada haklı sebeple çıkma davasının açan ortak tek başına kusurlu değil ise daha fazla kusurlu olmaması aksi halde ortaklık ilişkisinin devamına katlanması gerektiği kabul edilen bir uygulamadır.
(Şerh No: 17233 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 19:05)

Şirketin devamlı olarak zarar etmesi, kuruluş ve gayesinin gerçekleşmesine imkan kalmaması, ortaklar arasındaki ciddi anlaşmazlıklar, ortağın bakiye sermaye borcunu ödemekte temerrüdü gibi sebepler haklı sebeplerdir.
(Şerh No: 17232 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 19:03)

Uzun süre kar payı ödenmemesi ortaklar için haklı sebeple çıkma nedenidir
(Şerh No: 17231 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 18:55)

TTK 614 gereğince davacının bilgi alma ve inceleme hakkını kullanabilmek için öncelikle davalı şirket ortaklar kuruluna başvurması gerekmektedir. Davacı tarafından bu amaçla davalı şirket ortaklar kuruluna başvurulmadığı hususu tartışmasız olup, davalı şirket tarafından bilgi alma ve inceleme hakkının engellendiğine ilişkin herhangi bir delil sunulmamıştır.
(Şerh No: 17230 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 18:51)

Ayrılık akçesi hesaplanırken ortaklığının sona erdiği tarihe en yakın tarih olan karar tarihi itibariyle hesaplanmasını gerekir. Davacı bu konuda miktar yönünden daha önce ıslah yapmış olsa dahi, miktar arttırıma ilişkin talebi ikinci ıslah niteliğinde değerlendirilmez.
(Şerh No: 17229 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 18:40)

Şirketten çıkmaya izin davalarında şirkete husumet yöneltilmesi gerekli ve yeterlidir, diğer ortak yönünden açılan dava pasif husumet yokluğundan reddedilir.
(Şerh No: 17228 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 18:01)

Ortaklıktan çıkma, pay bedelinin ödenmesi ve pay mülkiyet değişikliği sonucu doğuran ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir.
(Şerh No: 17227 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-02-2023 17:55)

Taraflar arasındaki protokolde, protesto yapılmasını ortadan kaldıracak bir kayda yer verilmediği için keşidecinin protesto edildiğine dair evrakın ibraz edilmesi gerekir.
(Şerh No: 17153 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 25-05-2022 13:47)

Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması bir dava şartıysa da, derdest davada davanın esasına girilmeden ve dava koşulu hakkında bir karar verilmeden önce dava koşulu tamamlanmışsa, davanın usulden reddedilmemesi gerekir.
(Şerh No: 17135 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-01-2022 14:29)

Sanığın sahibi olduğu internet sitesinde yayınlanan haberin katılan haber ajansına ait olduğu hususunda hiç bir ibareye yer verilmeksizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde de yayınlanması karşısında, sanığın haberi Bakanlığın internet sitesinden alındığı savunmasında bulunması sebebiyle haber ajansının haberlerini izin almaksızın yayınlaması şeklindeki eylemi suç oluşturmaz.
(Şerh No: 17101 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 16-08-2021 15:10)

Davacı limited şirket, tacir olup; tüzel kişilik adına ticari işletmesinde kullanmak üzere otomobil satın almıştır. Davacı tüketici olarak tanımlanamayacağı gibi, yaptığı işlemin tüketici işlemi olarak kabulüne de olanak bulunmamaktadır. Her ne kadar aracın trafik sicil kaydında ve ruhsat fotokopisinde “hususi” yazılı ise de aracın sahibinin şirket olması ve faturanın da şirket adına düzenlenmesi nedeniyle, bu araç özel değil, ticari bir araçtır.
(Şerh No: 17049 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 25-11-2020 15:05)

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCULUĞA GİDİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞINA VE ARABULUCUYA GİDİLMİŞ OLMASININ BİR DAVA ŞARTI OLMADIĞINA,karar verilmiştir.
(Şerh No: 17028 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2020 15:31)

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan tahsil davası arabuluculuğa tabi ise de, geçerli bir ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespitine ilişkin dava, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan bir alacak ya da tazminat davası olmadığından arabuluculuğa tabi değildir. Bu durumda, arabuluculuğa tabi olmayan bir dava ile birlikte açılan tahsil davası da arabuluculuk dava şartına tabi olmayacağından aksi yöndeki mahkeme gerekçesi isabetli görülmemiştir.
(Şerh No: 17016 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-06-2020 20:50)

Karayolu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasına ilişkin üçüncü kişi olan hak sahipleri ve hak sahiplerinin halefleri tarafından açılan davalar, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, mutlak ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılıp sonuçlandırılması gerekmektedir
(Şerh No: 16996 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-04-2020 13:47)

İİK kapsamında kalmayan menfi tespit davaları da olabileceği için menfi tespit davasının ayrıntılı olarak İİK’da düzenlenmesi de dava şartı arabulucuk dava şartından muaf olması için yeterli bir done değildir. Somut kanun hükmünün madde metninden olumsuz tespit davalarının dava şartı arabuluculuğa tabi olmadığına dair açık bir düzenleme bulunmadığına göre genel gerekçe ve madde gerekçesinde kullanılan ifadelerden anlaşılan gayeden hareketle yorum yapılmadır. Genel gerekçe ve madde gerekçesi u...
(Şerh No: 16961 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 07-10-2019 20:10)

Her ne kadar menfi tespit davasının zorunlu dava şartı arabuluculuk kapsamında kalmadığını ileri sürmüş ise de, TTK nun 5/A maddesindeki düzenleme ile talep sonucuna değil dava konusuna açıkça vurgu yapılarak dava konusunun bir miktar paranın ödenmesi olması şartı aranmış olduğu, menfi tespit davalarının esas itibariyle bir miktar paranın ödemesine ilişkin olmaları da dikkate alındığında dava şartı arabuluculuk kapsamında kaldığının kabulü gerekir.
(Şerh No: 16949 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-08-2019 15:52)

TTK'nın 390/1. maddesi gereğince toplantıda iki üyenin katılımı ve oyuyla karar alındığı gerekçesiyle yönetim kurulu kararının usulüne uygun olduğu kabul edilmiş ise de, yönetim kurulu üyesi davacı E.. A...'ın bu toplantıdan haberdar edildiğine dair bir delil bulunmamaktadır. Önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Aksi yöndeki yönetim kurulu kararı geçersizdir ve bu yönetim kurulu kararına dayalı toplanan genel kurulda alınan kararlar da geçersiz sa...
(Şerh No: 16875 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 10-01-2019 08:47)

6102 Sayılı TTK 641/1 maddesi hükmü “Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir.” gereğince ortaklıktan çıkma payının, şirketin karar tarihine en yakın tarihteki mal varlığının gerçek değeri saptanarak buna göre belirlenmesi gerekir.
(Şerh No: 16754 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 27-02-2018 15:17)

Düzenleme tarihi ile vade tarihi arasında 23 yıl gibi bir süre bulunması senedin, kambiyo senedi olma vasfını ortadan kaldırmaz. Bu durumda bonoya karşı ileri sürülecek her türlü iddia ve savunma yazılı delille kanıtlanmalıdır.
(Şerh No: 16658 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-09-2017 12:24)

İpoteğin terkini davasının açılacağı görevli mahkeme, ipotek alacaklısı ve borçlusu arasında ipoteğin tesisini sağlayan sözleşmenin niteliğine göre değişmektedir. Sözleşme ticari nitelikte ise ticaret mahkemeleri görevlidir.
(Şerh No: 16621 - Ekleyen: Av.Damla DURMUŞ - Tarih : 07-08-2017 10:55)

Şirket genel kurulunda alınan kararların usul ve yasaya aykırılık taşıdığı durumlarda bilahare başka bir genel kurul kararı ile hükümden düşmesi, alınan kararın aksi yönde bir karar alınması ve benzeri hallerde dava konusuz kalmaz.
(Şerh No: 16594 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-03-2017 14:49)

A joint stock corporation is managed and represented by the Board of Directors.
(Şerh No: 16513 - Çeviren: Av.Ece NALBANTOĞLU - Tarih : 10-09-2016 02:23)

Besides special provisions, articles in section four of TCC related to Joint Stock Companies shall be applicable for Joint Stock Companies bound by Special Laws.
(Şerh No: 16512 - Çeviren: Av.Ece NALBANTOĞLU - Tarih : 10-09-2016 02:06)

Limitation periods prescribed in the laws which set forth commercial provisions, may not be changed by agreement unless provided otherwise by the Law.
(Şerh No: 16462 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 17-05-2016 22:57)

 Bilgi  [TK. 822] KONVANSİYON İLE ORTAK HÜKÜMLER
KONVANSİYON MADDE 7 Çekin ödenebildiği ülke hukuku şunları belirleyecektir: TTK 822- Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği ülke hukukuna göre belirlenir: “Ödeme yeri hukuku” başlığı altında düzenlenen bu hükümlerin bir kısmı esasa, bir kısmı şekle ilişkindir. Vade, ibraz, çek üzerine çizgi çekilmesi yada beyan yazılması gibi hususlar şekle ilişkin iken; çek üzerine birtakım kayıtların düşülmesi, kısmi ödeme, çekin karşılığı üzerindeki haklar, cayma ve itiraz hakkı, çekin kaybı yada çalı...
(Şerh No: 16412 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 16-01-2016 00:38)

 Bilgi  [TK. 767] KONVANSİYON İLE ORTAK HÜKÜMLER
KONVANSİYON MADDE 4 / p.3 Taraf devletlerin birinde, sözleşmeye taraf ülkenin bir vatandaşının yine sözleşmeye taraf bir başka ülke vatandaşına karşı bir çek aracılığıyla üstlendiği taahhütler, çekin imzalandığı ülkenin hukukuna göre geçerli olmasa dahi, imza edenin tabi olduğu ülke hukukunun şekil şartların uyuyorsa geçerli sayılacaktır. Bir önceki fıkra gibi bu fıkradaki koruma sistemi de poliçe ve çekler için ortak hüküm mahiyetindedir. Lex Fori’nin uygulama alanını belirten bu h...
(Şerh No: 16411 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 16-01-2016 00:36)

 Bilgi  [TK. 821] KONVANSİYON İLE ORTAK HÜKÜMLER
KONVANSİYON MADDE 5 Çekten doğan yükümlülüklerin üstlenildiği ülke hukuku, bu tür yükümlülüklerin sonuçlarını belirleyecektir “Duzenlenme yeri kanunu” başlığı altında düzenlenen bu hüküm, çek metnine imza koyan kişilerin kötüniyetini önleyici bir tedbir olarak önem arzetmekte ve esasınsa imzaların istiklali prensibini yansıtmaktadır.
(Şerh No: 16409 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 01:05)

 Bilgi  [TK. 767] KONVANSİYON İLE ORTAK HÜKÜMLER
KONVANSİYON MADDE 4 / p.2 Bir çek aracılığıyla üstlenilen ve önceki paragraftaki hükümlere göre geçerli olmayan taahhütler, sonraki taahhüdün yapıldığı ülke hukuka göre geçerli ise önceki taahhüdün geçerli olmayışı sonraki taahhüdü geçersiz kılmayacaktır. Konvansiyonun birinci paragrafını, yalnızca çekler için geçerli olan bir hükümle karşılayan TTK, 820/2’nin göndermesi sebebiyle, Konvansiyonun ikinci fıkrasındaki düzenlemeyi karşılamak amacıyla poliçelerle ortak bir hükmü öngörmektedir. ...
(Şerh No: 16408 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 01:04)

 Bilgi  [TK. 820] KONVANSİYON İLE ORTAK HÜKÜMLER
CENEVRE KONVANSİYONU MADDE 4 / p.1 Çekten doğan herhangi bir taahhüdün şekli, taahhüdün imzalandığı yer hukukuna göre belirlenir. Ancak, ödeme yeri hukuku tarafından belirlenen usuller dikkate alınırsa yine de geçerli olacaktır. Eski Ticaret Kanunu’nun 732. maddesinin sadeleştirilmiş şekli olan bu hüküm de, kanunda yer alan diğer bazı hükümler gibi ikili yani alternatifli bir koruma sistemi öngörmektedir, amaç her zmaan olduğu gibi yine çekin dolaşımını sağlamak arzusudur, bu sebeple LRA kura...
(Şerh No: 16407 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 01:02)

 Bilgi  [TK. 819] Cenevre Konvansiyonu ile Benzer Düzenleme
KONVANSİYON MADDE 2 / p.3 Taraf Devletlerin her biri; diğer taraf devletlerin topraklarında geçerli sayılmayacak, kendi yurttaşlardan biri tarafından sokulmuş olan bir çek aracılığıyla varolan maddenin önceki paragrafındaki uygulama yoluyla değilse kontratın geçerliğini tanımayı reddedebilir. KONVANSİYON MADDE 3 / p.1 Çekin kim tarafından tahsil edilebileceğini, çekin ödenebilir olduğu ülke hukuku belirler. Madde hükmü, TTK’nın bilhasa çek ile ilgili hükümlerinin tümündeki genel ...
(Şerh No: 16406 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 00:52)

 Bilgi  [TK. 766] Cenevre Konvansyiyonu İle Benzer Düzenleme
CENEVRE KONVANSİYONU MADDE 2 / p.2 Önceki paragrafta belirlenen hukuka göre ehil sayılmayan biri, eğer kendisini ehil sayan bir ülkede imza vermişse, yine de (imzası ile) bağlı sayılır. Maddenin ikinci fıkrası, konvansiyon hükmü ile paralel olarak, çekin dolaşım yeteneğini ayakta tutabilmek adına getirilmiş bir çözümdür.
(Şerh No: 16405 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 00:49)

 Bilgi  [TK. 766] Cenevre Konvansiyonu ile Paralel Hüküm
Bu madde TTK’da “Ehliyet” başlığı altında düzenlenmiştir. eTK’daki madde 678’de herhangi bir değişiklik yapılmamış ve adı geçen kanun maddesinin dili sadeleştirilerek günümüz Türkçesi’nde aktarılmıştır. eTK madde 678 de Cenevre Konvansiyonu'nun 2. maddesinin tercümesi niteliğindedir. Maddede hem gönderme yapılan ülkenin maddi hukuk hükümleri hem de kanunlar ihtilafı kurallarının uygulama alanı bulabileceğine işaret edilmektedir.
(Şerh No: 16404 - Ekleyen: Stj.Av.Ekrem KORKMAZ - Tarih : 15-01-2016 00:47)

(1) Civil cases arising from issues concerning commercial enterprise of either party and unless regarded whether the parties have been businessmen or not; civil cases (As amended June 26,2012 - 6335/1 st Art.) and non-contentious proceeding matters arising from the issues that are specified; a) In this Code, b) In the Articles from 962 to 969 of the Turkish Civil Code regarding the persons performing a work of making loan in consideration of mortgage, c) In the Articles from 202 to 203 related to taking over assets and enterprise and merger or transformation of enterprises, in the Articles from 444 to 447 related to prohibition of competition, in the Articles from 487 to 501 related to publishing contract, in the Articles from 515 to 519 regulating letter of credit and order of credit, in the Articles from 532 to 545 relating to brokerage contract, in the Articles from 547 to 554 relating to commercial agents, commercial representatives and other businessman assistants, in the Articles from 555 to 560 regarding remitment, in the Articles from 561 to 580 regulating safekeeping contracts of the Turkish Code of Obligations dated November 01,2011 and numbered 6098, d) In statute regarding intellectual property law, e) In special provisions concerning share markets, exhibitions, street fairs, bazaars, warehouses or other commercial-specific places, f) In regulations related to banks, credit institutions, financial institutions and works of making loan, shall b...
(Şerh No: 16378 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015 00:28)

(1) Unless otherwise provided by the law, commercial court of first instance is competent to hear all of commercial cases and resolve non-contentious proceeding matters having commercial character regardless of value or total amount of the matter in dispute. (2) If there is commercial court of first instance in a place, the cases that lie within subject-matter jurisdiction of the court of first instance and businesses presumed commercial pursuant to Article 4 and other works to be held in commercial courts pursuant to special provisions are heard in commercial courts. If there is more than one commercial court of first instance that hears commercial cases in a place, one or a number of commercial courts of first instance may be commissioned by the High Council of Judges and Public Prosecutors in places where work condition necessitates to hear civil cases related to maritime commerce and maritime insurance arising exclusively from this Code or from other special laws. (3) (As amended June 26,2012 - 6335/2 nd Art.) Relationship between commercial court of first instance with civil court of first instance and other civil courts is a relationship of subject-matter jurisdiction and in this case provisions related to subject-matter jurisdiction shall be applied. (4) (As amended June 26,2012 - 6335/2 nd Art.) It does necessitate to be rendered decision of lack of jurisdiction if not has been depended upon a jurisdiction rule in a commercial case in a judicial locality with...
(Şerh No: 16379 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015 00:24)

(1) Issues specified in this Code and all transactions and acts related to a commercial enterprise are deemed commercial business.
(Şerh No: 16377 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015 00:15)

(1) If there is not a contrary provision in the law, unless determined that it has been accepted as a commercial custom, precedent, may not form a basis for judgement of the court. However, precedents shall also be taken into consideration in interpretation of declarations of will. (2) Commercial customs that are specific to a region or to a commercial branch, shall be given priority to general ones. If those concerned are not in the same region, unless specified otherwise in the law or contract, the custom that is in place of performance shall be applied. (3) Commercial customs shall only be applied about the persons who do not have capacity of businessman in case where those have been known or are required to be known by them.
(Şerh No: 16376 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015 00:13)

(1) The Turkish Commercial Code is an integral part of the Turkish Civil Code dated November 22,2001 and numbered 4721. Provisions of this Code and special provisions related to transactions and acts of a commercial enterprise that are worded in other laws, shall be commercial provisions. (2) The court shall make decision according to commercial customs, if that is absent either, according to general customs in commercial businesses about which no any commercial provision existed.
(Şerh No: 16375 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 25-11-2015 00:11)

TTK m.5/4 uyarınca yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bir ticari uyuşmazlığın çözümü için asliye hukuk mahkemesine genel mahkeme sıfatıyla dava açılması halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilmeksizin işin görülmesi gerekir. Buna karşılık, Kanun aksi durumu düzenlememiş olduğundan, asliye hukuk mahkemesinin ticari olmayan bir davayı asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla görmüş olması açıkça bozmayı gerektiren bir usule aykırılık halini oluşturmaktadır.
(Şerh No: 16279 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-06-2015 09:40)

 Bilgi  [TK. 1165] Gerekçesi
Birinci fıkra, Alm. TK.’nın 591 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1049 uncu maddesinin birinci fıkrasından, dili güncelleştirilerek ve “yükleten” eklenerek alınmıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 1049 uncu maddesine Adliye Encümeni tarafından eklenmişti; verilen gerekçe, yeni düzenleme açısından da yerinde görüldüğünden, hükmün korunması yoluna gidilmiştir.
(Şerh No: 16144 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:01)

 Bilgi  [TK. 1164] Gerekçesi
Alm. TK.’nın 589 uncu paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1047 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek ve ikinci fıkrada yapılan atfın yerine doğrudan uygulanacak kurallar bildirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 16143 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:01)

 Bilgi  [TK. 1163] (Kanun Gerekçesinden) 1163 ilâ 1165 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun kırkambar sözleşmesine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmasını gerektirecek sorunlar tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu yüzden, Tasarıya alınan hükümlerde, bu maddeler neredeyse aynen korunmuştur. Yalnız, 6762 sayılı Kanunun 1048 inci maddesi, çağdaş deniz işletmeciliği çerçevesinde bu hükme gerek kalmadığı için, kanundan çıkartılmıştır.
(Şerh No: 16142 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:00)

 Bilgi  [TK. 1163] Gerekçesi
Alm. TK.’nın 588 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1046 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci ve üçüncü fıkrada yapılan değişiklikler, Tasarının diğer hükümleriyle (1152 nci maddenin birinci fıkrası, 1159 uncu maddenin birinci cümlesi) uyum sağlanması amacıyla yapılmıştır.
(Şerh No: 16141 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:00)

 Bilgi  [TK. 1162] Gerekçesi
Taşıyanın, aynı yolculuk için birden çok navlun sözleşmesi yapmış olduğu (yani Tasarının 1138 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “geminin bir kısmının ya da belli bir yerinin tahsis” edildiği) hallerde, yükleme ve sürastarya süreleri ile fesih haklarına ilişkin kuralların nasıl uygulanacağı, Alm. TK.’nın 587 nci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1045 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükmün sadeleştirilmesi ve Tasarıda kabul edilmiş olan yeni hükümlerle u...
(Şerh No: 16140 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:00)

 Bilgi  [TK. 1161] Gerekçesi
Tek bir navlun sözleşmesine istinaden eşyanın birden çok yükletenden teslim alınması halleriyle uygulamada, özellikle tanker taşımalarında karşılaşılmaktadır. Bu hallerde, yükleme ve sürastarya süreleri ile fesih haklarına ilişkin kuralların nasıl uygulanacağı sorunu hakkında, 6762 sayılı Kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla 1161 inci madde sevk edilmiştir. Taşıyanın tek bir sözleşme uyarınca tek bir taşıma borcu bulunduğundan, birden çok yükletenin tayin edilmesi...
(Şerh No: 16139 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:00)

 Bilgi  [TK. 1160] Gerekçesi
Madde, yükleme ve sürastarya sürelerinin bitiminde, yüklemenin henüz tamamlanmadığı halleri düzenlemektedir. 6762 sayılı Kanunda çeşitli hükümlere dağılmış ve eksik ele alınmış olan ihtimallerin tümünün, Tasarının bu maddesinde çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Birinci fıkrada ele alınan varsayımda süreler dolmuştur ama taşıtan, taşıyana açık bir talimat vererek geminin bekletilmesini talep etmiştir. Taşıyan böyle bir talimata uyup uymamakta serbesttir; eğer beklemeye devam ederse birinci fık...
(Şerh No: 16138 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 15:00)

 Bilgi  [TK. 1159] (Kanun Gerekçesinden) 1159 ilâ 1160 ıncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Yüklemenin, Borçlar Kanununun 96 ncı maddesi anlamında “hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi” halleri, 6762 sayılı Kanunda (1020, 1033, 1037, 1038, 1039 ve 1043 üncü maddelerde) dağınık bir biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin uygulanması birçok zorluğun ve tereddütlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu dağınıklığı gidermek için, hukuken ve fiilen gündeme gelebilecek ihtimaller biraraya toplanmış ve Tasarının 1159 ilâ 1160 ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Maddelerin ilki, yüklem...
(Şerh No: 16137 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:59)

 Bilgi  [TK. 1159] Gerekçesi
Uygulamada, taşıyanlar için büyük önem taşıyan bir sorun, hazırlık ihbarında bulunulduktan sonra yükleme yerinin tayin edilmemesi veya yüklemenin başlamaması nedeniyle geminin bazen haftalarca demiryerinde beklemek zorunda kalmasıdır. Bu hallerde, yüklemenin yapılıp yapılmayacağı hususunda bile tereddütler ortaya çıkabilir. Onun için böyle hallerde, her iki taraf bakımından açık bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Tasarının 1159 uncu maddesi ile bu ihtiyacın, Borçlar Kanununun 94 üncü madd...
(Şerh No: 16136 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:59)

 Bilgi  [TK. 1158] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1040 ilâ 1045 inci maddeleri, Alm. TK.’nın 580 ilâ 587 nci paragrafında yer alan “pişmanlık navlunu”na ilişkin düzenlemesinden iktibas edilmiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla bu düzenlemenin, Alman-Türk mevzuatı dışında başka bir ülkede uygulama alanı kalmamıştır. Gerçekten de, XIX. yüzyılın ortalarında taraf menfaatlerini dengelediği düşünülen bu düzenleme, günümüzün deniz ticareti uygulamasına tümüyle yabancıdır. Taşıtanın sözleşmeyi feshi sonucunda maktu tazminat veya dö...
(Şerh No: 16135 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:59)

 Bilgi  [TK. 1157] Gerekçesi
Uygulamada “dispatch money” olarak anılan para hakkında Alm. TK.’da ve 6762 sayılı Kanunda hüküm bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden uyuşmazlıklar dikkate alınarak, bu alanda düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Bu tür ödemelere ilişkin anlaşmalar, birinci dünya savaşı sonrasında, resmi merciler tarafından tespit edilen navlun tarifelerini dolanmak için ortaya çıkmıştır. Taraflar, tümünün kullanılmayacağı baştan belli olan uzunlukta yükleme süreleri kararlaştırıp, taşıyanın, kullanılmayan ...
(Şerh No: 16134 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:58)

 Bilgi  [TK. 1156] Gerekçesi
Almanya’da, 1930’lu yıllardaki reform çalışmaları sırasında, yükleme süresinin hesabında yalnızca “iş günleri”nin esas alınması teklif edilmiştir. Ancak bu öneri kabul görmemiş ve Alm. TK.’nın 573 üncü paragrafının birinci fıkrasında yer alan “aralıksız hesap” ilkesi muhafaza edilmiştir. 6762 sayılı Kanuna ilişkin Hükûmet Tasarısı, Adliye Encümeni tarafından gözden geçirilirken, Almanya’da teklif edilmiş olan “iş günü” kuralı 1036 ncı maddenin birinci fıkrasına alınmıştır. Oysa bu düzenleme, den...
(Şerh No: 16133 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:58)

 Bilgi  [TK. 1155] Gerekçesi
Birinci fıkra, mehaz Alm. TK.’nın 567 nci paragrafının dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinden bir değişiklik yapılarak alınmıştır. Sürastarya süresi için taşıyana yapılacak ödemenin hukukî niteliği tartışmalara yol açmıştır. İngiliz hukukunda bu ödemenin “tazminat” niteliğinde olduğu kabul edilirken, mehaz Alman ve yürürlükteki Türk hukukunda (6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkra...
(Şerh No: 16132 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:58)

 Bilgi  [TK. 1154] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi, 1031 inci maddenin ikinci fıkrası ve 1032 nci maddesi hükümleri, mehaz Alm. TK.’nın 567 nci paragrafının üçüncü fıkrası, 568 inci paragrafının ikinci ve üçüncü fıkraları ve 569 uncu paragrafı ile karşılaştırılmak ve uygulamanın ihtiyaçları gözönünde tutularak sadeleştirilmek suretiyle Tasarının 1154 üncü maddesine alınmıştır. Özellikle, Almanya’da 1930’lu yıllarda teklif edilen ama mehaz Kanuna alınmayan “yükle...
(Şerh No: 16131 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:57)

 Bilgi  [TK. 1153] Gerekçesi
Yükleme süresinin başlangıcı ile ilgili olarak, mehaz Alm. TK.’nın 567 nci paragrafının ikinci fıkrasından alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin ikinci fıkrasında konulmuş olan kural esas itibarıyla korunmuş, ancak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla, ihbarı izleyen günün tatil günü olup olmamasının önem taşımadığı ve ihbarı izleyen ilk takvim günü sürenin başlayacağı açıklanmıştır. Özellikle İngiliz mahkeme kararlarında çok tartışılmış olan bir sorun, birinci ...
(Şerh No: 16130 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:57)

 Bilgi  [TK. 1152] (Kanun Gerekçesinden) 1152 ilâ 1162 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Yükleme ve boşaltma sürelerine ilişkin düzenlemeler, mehaz Almanya’da, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnâmesi’yle ilk kez federal bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu Kanunnâme’nin ilgili hükümleri, bir kaç önemsiz düzeltme ile 1897 tarihli yeni Alm. TK.’ya aynen geçmiştir. Bu hükümler, önce 13/05/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun (2. Kitap-Deniz Ticareti) 1101 ve devamındaki maddelerine tercüme edilerek iktibas edilmişti. Öte yandan 1930’lu yıllarda Almanya’da, deniz hukukunun...
(Şerh No: 16129 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:57)

 Bilgi  [TK. 1152] Gerekçesi
Madde ile, Alm. TK.’nın 567 nci paragrafının birinci fıkrasından alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm, tümüyle yeniden düzenlenmiştir. Eğer yüklemenin başlayacağı gün taraflarca önceden kesin olarak kararlaştırılmışsa, hazırlık ihbarında bulunulmasına gerek olmayacaktır; kararlaştırılan günde hem gemi kararlaştırılan yerde bulunacak, hem de yükleten, yüklemeye hazır olacaktır, yani kesin vadeli bir işlemden söz edilmesi gerekecektir. Buna karşı...
(Şerh No: 16128 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:57)

 Bilgi  [TK. 1151] Gerekçesi
Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1029 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 566 ncı paragrafının birinci fıkrası ile karşılaştırılmak ve sonraki fıkralarla uyumlaştırılmak suretiyle alınmıştır. Maddenin ikinci ilâ beşinci fıkraları 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 9 uncu maddesinden aynen alınmıştır. 1924-1968 Brüksel-Visby Sözleşmesinde ve 6762 sayılı Kanunda, eşyanın güvertede taşınmasına ilişkin yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler açıkça belirlenmemiştir. 1978 tarih...
(Şerh No: 16127 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:57)

 Bilgi  [TK. 1150] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1028 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 565 inci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. İkinci fıkrada “aktarma” düzenlendiği için, maddenin başlığına bu yönde bir ilave yapılmıştır.
(Şerh No: 16126 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:56)

 Bilgi  [TK. 1149] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1027 nci maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.’nın 564c paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 16125 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:56)

 Bilgi  [TK. 1148] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1026 ncı maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.’nın 564b paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Tasarının 932 nci maddesinin dördüncü fıkrası için bildirilen gerekçeyle denizde can ve mal koruma mevzuatına genel bir atıf ile yetinilmiştir.
(Şerh No: 16124 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:56)

 Bilgi  [TK. 1147] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1025 inci maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.’nın 564a paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 16123 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:56)

 Bilgi  [TK. 1146] Gerekçesi
Alm. TK.’nın 564 üncü paragrafının ikinci ilâ beşinci fıkralarından alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1024 üncü maddesinin ikinci ilâ beşinci fıkralarına tekabül etmektedir (aynı maddenin birinci fıkrası Tasarının 1145 inci maddesi ile birleştirilmiştir). Tasarının 1145 inci maddesinde bildirim yükümlülüğünün ihlali bakımından öngörülen garanti sorumluluğunun, yüklenmesi caiz olmayan eşya bakımından da kabulü uygun görülmüş ve birinci fıkranın birinci cümlesi bu doğrultuda düzenlenmiştir. Geri ka...
(Şerh No: 16122 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:56)

 Bilgi  [TK. 1145] Gerekçesi
Alm. TK.’nın 563 üncü paragrafı ve 564 üncü paragrafının birinci fıkrasından alınmış olan 6762 sayılı Kanunun 1023 üncü maddesiyle 1024 üncü maddesinin birinci fıkrası birleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yükletenin beyanları hakkında garanti sorumluluğunu kabul eden 6762 sayılı Kanununun 1023 üncü maddesinin, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasından, buna karşılık kusur sorumluluğunu öngören 1024 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1861 tarihli Alman Umumi Tica...
(Şerh No: 16121 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:55)

 Bilgi  [TK. 1144] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1022 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 562 nci paragrafıyla karşılaştırılarak alınmıştır. Bu maddenin 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinden gelmekte olduğu ve o tarihler itibarıyla “ferden tayin”in ayrıntılı tarif edilmesine ihtiyaç bulunduğu saptanmıştır. Buna karşılık, yürürlükteki Türk Medenî Kanununun hükümleri çerçevesinde buna gerek kalmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, madde tek fıkra haline getirilmiş ve ikinci fıkra sadeleştirilerek ikinci cümle olara...
(Şerh No: 16120 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:55)

 Bilgi  [TK. 1143] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1021 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 561 inci paragrafıyla karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 16119 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:55)

 Bilgi  [TK. 1142] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1020 nci maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 1152 ilâ 1162 nci maddelerine ilişkin gerekçeler de esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. İngiliz mahkemelerinin içtihatlarında yerleşmiş ve Alman-Türk borçlar hukuku ile deniz ticareti hukuku bakımından da isabetli olan çözüme göre, yükleme limanı ve yeri hususunda bir ayırım yapılması gerekmektedir. Eğer sözleşmede, geminin yükleme yapacağı rıhtım veya başkaca bir yanaşma yeri belirlenmişse, ifaya hazırlık açısından, gemin...
(Şerh No: 16118 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:54)

 Bilgi  [TK. 1138] (Kanun Gerekçesinden) 1138 ilâ 1271 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının Dördüncü Faslının 1016 ilâ 1178 inci maddeleri arasında “Deniz Ticaret Mukaveleleri” düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanun, dört kısımda dört sözleşme türünü ele almaktadır: eşya taşıma (navlun) mukaveleleri (1016 ilâ 1118 inci maddeler), yolcu taşıma mukavelesi (1119 ilâ 1132 nci maddeler), denizaşırı satış mukaveleleri (1133 ilâ 1158 inci maddeler) ve deniz ödüncü mukavelesi (1159 ilâ 1178 inci maddeler). Deniz ödüncünün gemi rehninin modern şekilleri ile ika...
(Şerh No: 16117 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:54)

 Bilgi  [TK. 1141] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1019 uncu maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 557 nci paragrafı ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile karşılaştırılarak alınmıştır. “Yüke elverişlilik” kavramının Tasarının 932 nci maddesinde tanımlandığı dikkate alınarak; 1019 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki tanım madde metninden çıkarılmıştır. Her ne kadar 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde 6762 sayılı Kanunun 1019 ve 1061 inci maddelerine tekabül e...
(Şerh No: 16116 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:54)

 Bilgi  [TK. 1140] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1018 inci maddesinden Alm. TK.’nın 558 inci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 16115 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:54)

 Bilgi  [TK. 1139] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1017 nci maddesinden Alm. TK.’nın 557 nci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 16114 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:53)

 Bilgi  [TK. 1138] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1016 ncı maddesinden Alm. TK.’nın 556 ncı paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır. “Geminin bir cüz’ü” ibaresi yerine, geminin bir ambarı veya başka taşıma bölümünü anlatmak üzere Türk Medenî Kanunu hükümlerine paralel olarak “kısım” sözcüğünün kullanılması tercih olunmuştur. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Üçüncü Bölüm başlığında yer alan (Denizde Eşya Taşıma) ibareleri 1138 inci madde metniyle ifade edildiğinden Bölüm...
(Şerh No: 16113 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:53)

 Bilgi  [TK. 1137] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanununun 9 uncu maddesinden alınmış olan bu maddede, tahsis olunanın sorumluluğu düzenlenmiş, ardından da mehazda bulunmayan iade yükümlülüğü ile ihlalinin sonuçları Tasarının 1128 ve 1129 uncu maddeleri doğrultusunda kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 16112 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:53)

 Bilgi  [TK. 1136] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 23 ve 24 üncü maddelerinden alınmış olan bu maddede, çartererin tahsis ücreti ödeme borcuyla bu ücretin hangi süre için ve ne şekilde ödeneceği hususları düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında, uygulamada kullanılan sözleşmelere uygun olarak, tahsis edenin güvenceleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, tahsis eden üç tür güvenceden yararlanacaktır: (a) öncelikle, doğrudan tahsis olunana ait taşınır ve kıymetli evrak üzerinde 4721 sayılı Ka...
(Şerh No: 16111 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:53)

 Bilgi  [TK. 1135] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 21 inci maddesinden alınmış olan bu maddede çartererin geminin ticarî işletilmesinden doğan masraflara katlanma borcu düzenlenmiştir.
(Şerh No: 16110 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:53)

 Bilgi  [TK. 1134] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 20, 21 ve 22 nci maddelerinden alınmış olan bu maddede tahsis edenin geminin ticarî yönetimini çarterere bırakma borcu düzenlenmektedir.
(Şerh No: 16109 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:52)

 Bilgi  [TK. 1133] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanununun 7 nci maddesiyle Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 19 uncu maddelerinden alınan bu hükümde tahsis edenin üstlendiği teknik yönetim borcunun kapsamı düzenlenmektedir.
(Şerh No: 16108 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:52)

 Bilgi  [TK. 1132] Gerekçesi
Madde, taraflara birbirlerinden sözleşmenin şartlarını içeren bir belge isteme yetkisi vermektedir. Böyle bir belgenin düzenlenmesi geçerlilik değil, ispat şartı olarak öngörülmüştür.
(Şerh No: 16107 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:52)

 Bilgi  [TK. 1131] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanununun 5 inci maddesinden alınan bu hükümde zaman çarteri sözleşmesi, onu benzer sözleşmelerden ayırt eden unsurlar vurgulanmak suretiyle tanımlanmıştır. Bu sözleşmede gemi kira sözleşmesinden farklı olarak çarterere belli bir süre için geminin zilyetliği değil; ticarî idaresi bırakılmakta, geminin teknik idaresi ise tahsis edence üstlenilmektedir. Buna göre daha ziyade geminin menfaatine yapılacak işlerin tahsis eden tarafından, daha ziyade geminin tahsis edildiği veya k...
(Şerh No: 16106 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:52)

 Bilgi  [TK. 1131] (Kanun Gerekçesinden) 1131 ilâ 1137 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Deniz ticareti uygulamasında gemi kira sözleşmeleri ile navlun sözleşmelerinin yanında sıkça zaman çarteri sözleşmesi de kullanılmaktadır. 6762 sayılı Kanunda bu sözleşmelere ilişkin kapsamlı bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada taraflar böyle bir sözleşme ile borç altına girmek istediklerinde çoğunlukla tip sözleşmelere başvurmaktadırlar. Bu sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hangi genel hükümlerin uygulanabileceği tereddütlere sebep olmuştur. Bu sebeple milletlerarası uygulamanın ışı...
(Şerh No: 16105 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:51)

 Bilgi  [TK. 1130] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 890 ıncı maddesinden alınmıştır. Ancak 890 ıncı madde hükmünden farklı olarak sicile kayıtlı olan ve olmayan gemiler arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın her iki nevi gemilere de Borçlar Kanununun adî kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerinin nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 16104 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:51)

 Bilgi  [TK. 1129] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 30 uncu maddesinden alınan bu hükümde, geminin iadesinde geciken kiracının kiralayana ödemek zorunda kalacağı asgarî tazminat miktarı belirlenmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 1128 inci maddesi, 1129 uncu maddenin ikinci fıkrası olarak düzenlendiğinden, aşağıdaki gerekçelerle "VII - Kira ödeme borcu ve teminatı" başlıklı yeni bir hüküm düzenlenerek 1128 inci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir: Tasarıda, kiracının k...
(Şerh No: 16103 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:51)

 Bilgi  [TK. 1128] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 29 uncu maddesinden alınmıştır. Adalet Komiyonu Raporu'ndan: Komisyonumuzca, Tasarının 1128 inci maddesinde düzenlenen hüküm ile 1129 uncu maddede düzenlenen hüküm arasındaki sıkı bağ dikkate alınarak, 1128 inci maddede düzenlenen hüküm, 1129 uncu maddenin birinci fıkrası olarak düzenlenmiş; buna göre madde içinde fıkra teselsülü yapılmıştır. Bu düzenleme doğrultusunda maddenin "Geminin iadesinde gecikme" olan kenar başlığı "Geminin iadesi" ...
(Şerh No: 16102 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:51)

 Bilgi  [TK. 1127] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 28 inci maddesinden alınmış olup, birinci cümlesinde genel olarak gemi adamlarının istihdamından doğan bütün borç ve yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu, ikinci cümlesinde ise geminin gemi adamları ile birlikte kiracının emrine verilmiş olması hâlinde kiralayanın da kiracı ile birlikte ve müteselsilen sorumluluk altına gireceği hükme bağlanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1127 nci maddesinde yer alan "kirala...
(Şerh No: 16101 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:51)

 Bilgi  [TK. 1126] Gerekçesi
Bu maddede, son gelişmelere uygun olarak kiralanan geminin kiracı tarafından denizcilik ve malî mesuliyet rizikolarına karşı, kiralayan veya kimin olacaksa onun hesabına sigorta ettirilmesi gereği hükme bağlanmaktadır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1126 ncı maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da ka...
(Şerh No: 16100 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:50)

 Bilgi  [TK. 1125] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27 nci maddesinden alınmış olup, kiracının gemiyi kullanma hakkının kapsamını düzenlemektedir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1125 inci maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 16099 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:50)

 Bilgi  [TK. 1124] Gerekçesi:
1966 tarihli Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 26 ve 28 inci maddelerinden alınmıştır. Böylece uygulamada “off hire klozu” olarak sözleşmelere eklenmesine sıkça rastlanan bir kayıt Tasarıda düzenlenmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1124 üncü maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul ed...
(Şerh No: 16098 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:50)

 Bilgi  [TK. 1123] Gerekçesi
31/12/1966 tarihli Gemi Kirası ve Denizde Taşıma Sözleşmesi hakkındaki Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 25 inci maddesinden alınmıştır. Kiralayanın gemiyi teslim borcunun ifası suretini düzenlemektedir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1123 üncü maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmi...
(Şerh No: 16097 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:50)

 Bilgi  [TK. 1122] Gerekçesi
1966 tarihli Fransız Kanununun 11 inci maddesinden alınmıştır. Geminin kullanılmasından doğan bütün borçların kiracıya ait olduğu, dolayısıyla gemi sahibinin bu sıfatla kiracının borçlarını ifa etmek zorunda kalması halinde kiracıya rücu edebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1122 nci maddesinde yer alan "kiralayan" ibareleri 877 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak cümlenin yapısına göre "kiraya veren" şeklinde değiştirilerek...
(Şerh No: 16096 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:49)

 Bilgi  [TK. 1121] Gerekçesi
Tasarıda Borçlar Kanununun 255 inci maddesinde yer alan sözleşmenin sicile şerhine cevaz verilmek suretiyle, gemi kira sözleşmesinden doğan kiracılık hakkının kuvvetlendirilmesi imkânı sağlanmıştır. Buna karşılık, Hollanda Deniz Ticareti Kanununun 530 uncu maddesindeki yollama dolayısıyla 375 inci maddesinde benimsenmiş olan kiracının şerhe bağlı olmaksızın yeni malike karşı korunması Türk Hukuku bakımından isabetli görülmediğinden Tasarıya alınmamıştır.
(Şerh No: 16095 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:49)

 Bilgi  [TK. 1120] Gerekçesi
Madde, taraflara birbirlerinden sözleşmenin şartlarını içeren bir belge isteme yetkisi vermektedir. Böyle bir belgenin düzenlenmesi geçerlilik değil, ispat şartı olarak öngörülmüştür. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1120 nci maddesinde kanun yapım tekniğine uygun olarak ayraç içinde yazılan ibare metne eklenerek kabul edilmiştir. Yapılan değişlik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca, maddenin birinci fıkrasında yer alan "gemi kira çarter partisi" ...
(Şerh No: 16094 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:49)

 Bilgi  [TK. 1119] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Maddenin birinci fıkrasında çıplak gemi kirası ikinci fıkrasında ise, geminin adamları ile birlikte kiralanması tarif edilmiştir. Bu madde 1966 tarihli Fransız Kanununun 10 uncu maddesinden 1991 tarihli Hollanda Deniz Ticareti Kanununun 510 uncu maddesinin birinci fıkrası göz önünde bulundurulmak suretiyle alınmış ve anlatım tarzı Borçlar Kanununun 248 inci maddesiyle uyumlu hâle getirilmiştir. Bu maddeye göre, gemi kiracısı, geminin fer’i zilyed...
(Şerh No: 16093 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-03-2015 14:49)

Satılan mala garanti verilmiş olması garanti süresi içinde malın ayıplı olduğunun saptanması halinde 6762 sayılı TTK'nun 25/3 ( 6102 sayılı TTK'nun 23 ) maddesinde öngörülen ayıp ihbar sürelerini ortadan kaldırmaz.
(Şerh No: 16079 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-02-2015 11:14)

 Bilgi  [TK. 1530] Geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı
* 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı RG.’de yayımlanan Tebliğ ile, (7).fıkrada belirtilen oran ve tutar 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 95,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. ** 1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı RG.'de yayımlanan Tebliğ ile, (7.) fıkrada belirtilen oran ve tutar 1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık yüzde 11,50; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek ...
(Şerh No: 14208 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 03-02-2015 10:03)

Somut olayda, talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlık Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girmektedir.
(Şerh No: 16034 - Ekleyen: Av.Nihal YILMAZ - Tarih : 24-01-2015 17:42)

 Bilgi  [TK. 1118] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1002 nci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15968 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1117] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1001 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 541 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15967 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1116] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1000 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 540 ıncı paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1115] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 999 uncu maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15965 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1114] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 998 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 538 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1113] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 996 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci fıkrada “ilk rota” yerine “izlenen rota” ibaresi tercih edilmiştir. İkinci fıkrada “hükümden düşme” ibaresinin yerine, daha genel nitelikteki “sona erme” ibaresi ikame edilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1113 üncü maddesinin birinci fıkrası, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına dönüştürülerek, ikinci fıkrada geçen "taşıma sözleşmesi", Tasarının 1138 inci maddesinde "n...
(Şerh No: 15963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1112] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 995 inci maddesinden, Alm. TK.’nın 535 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06695604 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.