Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/1235 E. , 2019/7825 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Şirketten çıkmaya izin davalarında şirkete husumet yöneltilmesi gerekli ve yeterlidir, diğer ortak yönünden açılan dava pasif husumet yokluğundan reddedilir.
(Karar Tarihi : 04/12/2019)
Taraflar arasında görülen davada Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.12.2015 tarih ve 2011/6-2015/627 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirketin iki ortaklı olduğunu, davalı ... 'in büyük hissedar ve şirketin müdürü olduğunu, müvekkilinin ortaklıktan kaynaklı haklarının davalı müdür tarafından kullandırılmadığını, davalı ile aralarında husumetin bulunduğunu, davalının şahsi borçlarını şirket üzerinden ödendiğini ileri sürerek haklı sebepleri ile ortaklıktan çıkmaya izin verilmesine, aksi halde şirketin fesih ve tasfiyesine ve çıkma payı olarak 10.000,00 TL'lik sermaye payının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar vekili, müvekkili şirketin tüm işlerini diğer müvekkilinin yerine getirdiğini, davacının hiçbir şekilde şirket ile ilgilenmediğini, davacının şirketin faliyetlerini engellemeye çalıştığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, şirketin iki ortağı arasında 2009 yılından itibaren süre gelen anlaşmazlıklar ve şirketin idare tarzı konusunda doğan çıkar çatışmaları nedeni ile şirketin işleyişinde ciddi sorunlar olduğu, davalı şirket personelin de bir kısmının davacıdan, bir kısmının davalıdan yana yer aldıkları, bu hali ile tarafların uzlaşmasının ve şirketi birlikte yönetmelerinin mümkün olamayacağı, bu durumun davacının şirketten çıkması için haklı neden oluşturduğu, şirketin karar tarihine en yakın tarih itibariyle aktif ve pasifinden davacı payına düşen miktarın 130.645,13 TL olduğu, her ne kadar davalı ... hakkında dava açılmış ise de çıkmaya izin davalarında şirkete husumet yöneltilmesinin gerekli ve yeterli olduğu gerekçesi ile davalı ... yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı şirket yönünden davanın kabulüne, davacı ...'ın davalı şirket ortaklığından çıkmasına, çıkma payı olan 130.645,13 TL'nin davalı şirketten tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve somut uyuşmazlığa 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanabilecek olmasına göre taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6.693,28 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı xxx Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 15,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 04/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 638 :(1) Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.

(2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 06-02-2023

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01508498 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.