Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. CEZA DAİRESİ 2020/4954 ESAS 2021/3102 KARAR İçtihat

Üyemizin Özeti
Sanığın sahibi olduğu internet sitesinde yayınlanan haberin katılan haber ajansına ait olduğu hususunda hiç bir ibareye yer verilmeksizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde de yayınlanması karşısında, sanığın haberi Bakanlığın internet sitesinden alındığı savunmasında bulunması sebebiyle haber ajansının haberlerini izin almaksızın yayınlaması şeklindeki eylemi suç oluşturmaz.
(Karar Tarihi : 16/06/2021)
İlk derece mahkemesince sanık hakkında verilen beraat hükmü katılan Haber Ajansı vekili tarafından istinaf edilmekle, CMK'nın 279. Maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; Dairenin yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve aynı yasanın 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilerek, dosyadaki duruşma tutanakları, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek gereği düşünüldü:


İlk derece mahkemesi kararının gerekçe kısmında " sanığın katılan Haber Ajansı şirkete karşı haksız rekabet yaptığına ilişkin katılanın soyut beyanı dışında delil bulunmadığı anlaşılmakla, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi göz önüne alınarak CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine " karar verildiği belirtilmiş olup hüküm kısmında "Sanık E ____'nin 6102 Sayılı T.T.K. 62/1-a maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun unsurları açısından oluşmadığı anlaşılmakla CMK 223/2-a maddesi gereğince beraatine, " karar verilerek hatalı gerekçe ile hükmün arasında çelişki yaratılmış ise de ;

Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 08/07/2019 tarih 2019/23111 Esas ve 2019/10622 Karar sayılı kararında, aynı katılanın hak sahibi olduğu bazı haberlerin başka bir internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin yargılama konusu bir dosyaya ilişkin olarak eylemin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen haksız rekabet suçu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçu bakımından değerlendirildiği "gazete münderecatı niteliğindeki ajans haberlerinin İnternet ortamında erişime sunulması eyleminin, TTK'nin haksız rekabet suçu hükümlerine göre korunamayacağı, ajans haberinin, kaynak göstermeksizin iktibas edilerek erişime sunulması eyleminin, genel kanun (lex generali) niteliğinde olan TTK'nin "haksız rekabet suçu"na dair koruma hükümleri çerçevesinde değil; özel kanun (lex specialis) niteliğinde olan 5846 sayılı Kanun'un 36. maddesinde tanımlanan "gazete münderecatı" olarak kabul edilerek korunması gerektiği ,öte yandan anılan ajans haberlerinin özel kanun niteliğinde olan 5846 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde korunmasının, belirtilen haber alma hakkı ile bilgi toplumuna ve demokratik topluma ulaşma amaçlarına hizmet edeceği, bu bağlamda "kaynak gösterme zorunluluğuna aykırı davranmak" şeklinde nitelendirilen eylemin, 5846 sayılı Kanun'un 67. maddesinde düzenlenen bir "tecavüzün (ref'i) kaldırılması" davası sebebi olarak özel hukuk koruması kapsamına alınmış olup aynı Kanun'da ayrıca bir suç olarak tanımlanmadığının " belirtildiği ;

Kaldı ki sanığın sahibi olduğu …..com internet sitesinde yayınlanan haberin katılan haber ajansına ait olduğu hususunda hiç bir ibareye yer verilmeksizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde de yayınlandığı, sanığın haberi Bakanlığın internet sitesinden alındığı savunmasında bulunduğu anlaşılmakla ;

Sanığın sahibi olduğu …..com isimli internet sitesinde katılan haber ajansının haberlerini izin almaksızın yayınlaması şeklindeki eyleminin atılı suçu oluşturmaması sebebiyle sonuç olarak verilen beraat kararının yerinde olduğu, gerekçenin hatalı olmasının sonuca etkili olmadığı değerlendirilmiş, bu hususun eleştirilmesiyle yetinilmiştir.

Eleştirilen husus dışında yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından,

İstinaf başvurusunda bulunan katılan haber ajansı vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olduğundan CMK.nın 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kesin olmak üzere, 16/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Ö.K
Üye R.Y.O
Üye Ö.K.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 62 :(1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Gökhan AHİ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 16-08-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02967000 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.