Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. HD 2015/11507E. 2016/6538K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Şirket genel kurulunda alınan kararların usul ve yasaya aykırılık taşıdığı durumlarda bilahare başka bir genel kurul kararı ile hükümden düşmesi, alınan kararın aksi yönde bir karar alınması ve benzeri hallerde dava konusuz kalmaz.
(Karar Tarihi : 13/06/2016)
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ____ Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 12/05/2015 tarih ve 2014/1354-2015/392 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ____ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, mahkemenin atadığı kayyımın çağrısı üzerine 08.12.2014 tarihinde yapılan şirket olağanüstü genel kurulunda şirketin %91,08 hissesine sahip ____'e vekaleten oy kullanan ____'ün kendisini dışarıdan yönetim kurulu olarak seçtiğini, ancak ana sözleşmeye göre sadece hissedarların yönetim kurulunu oluşturabileceklerini, serbest muhasebeci mali müşavir olan ____'in meslek mevzuatı gereğince de yönetim kurulu üyesi olamayacağını, ilgilinin kendisini yönetim kurulu adayı göstermek yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek anılan genel kurul kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kayyımın tayin ettiği genel kurulda yapılan usulüne uygun oylama sonucunda yönetim kurulunun seçildiğini, 30.10.2013 tarihli ana sözleşme değişikliği ile şirket yönetimine dışarıdan atama yapılabileceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı vekilinin son celse duruşmada beyan ettiği üzere ____'ün yönetim kurulu üyeliğinden davadan sonra ayrıldığı, 23.01.2015 tarihinde yapılan şirket genel kurul toplantısında yeni yönetimin seçildiği, eldeki davanın da konusuz kaldığı gerekçesiyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı şirketin 08.12.2014 tarihinde alınan genel kurul kararının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece yazılı şekilde karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmişse de şirket genel kurulunda alınan kararların usul ve yasaya aykırılık taşıdığı durumlarda bilahare başka bir genel kurul kararı ile hükümden düşmesi, alınan kararın aksi yönde bir karar alınması ve benzeri hallerde dava konusuz kalmaz. Bu nedenle mahkemece, işin esasına girilip dava konusu genel kurul kararının yasa, ana sözleşme ve objektif iyiniyet kurallarına aykırılık taşıyıp taşımadığı, iptalinin gerekip gerekmediği hususunun incelenerek hasıl olacak sonuca göre de yargılama giderleri ve vekalet ücretinden hangi tarafın sorumlu olacağının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 13/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 445 :(1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-03-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01708007 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.