Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5411 S.lı Bankacılık Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5411 S.lı Bankacılık Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Dava, davalı E__Bank Offshore Ltd. Şti. hesabına yatırıldığı ileri sürülen paranın tahsili istemine ilişkindir.Her ne kadar, davacının dava dışı E___Bank A.Ş. Y___Şubesi'ne giderek 5.000 USD bedelli hesap açtırdığı, bu paranın E__bANK Offshore Ltd.'ye havale edilmesi talimatı verdiği sabit ise de, E___bank yetkililerinin müşterileri kandırarak ve bankayı vasıta kılmak suretiyle paraları Off Shore hesabına kanalize ederek dolandırıcılık suçunu işlediklerinden bahisle kamu davası açıldığı anlaşıld...
(Şerh No: 13900 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 21-08-2012 17:25)

Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… ile diğer mensupları …” ibaresi ve 161. maddesinin birinci cümlesi Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 12315 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-10-2011 08:38)

 Bilgi  [BankacılıkK. 73] 13.02.2011 T, 6111 SK m.146 değişikliği öncesi m.73
Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevd...
(Şerh No: 11380 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 36] 13.02.2011 T, 6111 SK m.145 değişikliği öncesi m.36
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11379 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 35] 13.02.2011 T, 6111 SK m.144 değişikliği öncesi m.35
Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı Kuruma ibraz etmek zorundadır. Destek hizmeti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmeti kuruluşlarına ve hizmet alınabilecek konulara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(Şerh No: 11378 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 25] 13.02.2011-6111 SK m.144 ile yürürlükten kalkan m25/6
Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tabi ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz.
(Şerh No: 11377 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 15] 13.02.2011 T, 6111 SK m.143 değişikliği öncesi m.15
Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni Madde 15- Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usul ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak Kurulca belirlenir
(Şerh No: 11376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 3] 13.02.2011 T, 6111 SK m.142 değişikliği öncesinde "Destek Hizmeti Kuruluşu" tanımı
Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından kurulmuş ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları hariç, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları.
(Şerh No: 11375 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 11:58)

Yönetim ve Denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden Banka iştiraki olan şirketlerdeki hissedar ve/veya yöneticiler bakımından, bu kişilerin Banka kaynaklarının ne kadarını ne şekilde (kendi uhdesine veyahut bir başkası yararına) aktardığı hususunda somut bir tespit yapılmaksızın, sadece Grup şirketlerinde yönetici ve hissedar olduğundan bahisle Banka zararının tamamından sorumlu tutulması hukuka aykırıdır.
(Şerh No: 10907 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 17-03-2011 08:19)

 Bilgi  [BankacılıkK. 43] Kredi teminatı olarak alınacak gayrimenkul değeri oranlamalarına ilişkin BDDK Kararı
KURUL KARARI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 3980 Karar Tarihi: 16/12/2010 Kurul Başkanlığının 16/12/2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/12/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanununu...
(Şerh No: 9199 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010 14:17)

 Bilgi  [BankacılıkK. 160] uyarlama
5411 sayılı bankacılık kanununu 160 madde ceza miktarı açısından 5237 sayılı yasaya uyarlanmamıştır.(5411 sayılı yasa 6 yıldan 12 yıla , 5237 sayılı tck da ise 5 yıldan 12 yıla) Öngörülen ceza miktarları farklıdır. Bu durum düzeltilmelidir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyim.
(Şerh No: 3689 - Ekleyen: Av.Zeynep UD KESKİN - Tarih : 26-01-2010 00:08)

Bankacılık Kanununun 111 ve 142. maddesinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda kanun koyucu tarafından Fon bankaları ile ilgili uyuşmazlıkların karmaşık nitelik taşıması itibariyle ihtisas mahkemelerinde çözümlenmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Fon bankaları ile ilgili davaların Asli Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekir.
(Şerh No: 3412 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 14-01-2010 12:04)

5020 sayılı yasanın Ek 3. maddesinde "Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ve bu Kanuna göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır..." hükmüne yer verilmiş ve bu yasadan sonra yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 141. maddesindede aynı hüküm yer almıştır. Ancak bu kuralın uygulanabilmesi için 5411 sayılı yasanın geçici 13. maddesinde 141. maddeye açıkça atıfta bulunulmuş olması gerekir. Davacı bir banka olduğundan, bankalara...
(Şerh No: 3345 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 13-01-2010 20:59)

ÖZET : Bankacılık Kanununa göre fon tarafından bir bankanın alacaklarının devir alınması halinde bu alacakla ilgili dava ve takipler için kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre, alacağın devralındığı tarihten itibaren fon bakımından 9 ay süre ile durur.
(Şerh No: 3351 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 13-01-2010 13:02)

İpotekler,borçlunun banka lehine verdiği bir teminat olup, davacının alacaklı olduğu borçlu C___’in 3 ncü kişi konumundaki banka nezdindeki mal varlığı kapsamında görülemez. Davacının 3.kişi olarak banka nezdinde borçlunun doğmuş bir alacağı üzerine haciz koydurması olanağı,borçlunun banka lehine verdiği ipotekler bakımından mümkün olmayıp, bu yönde bir bilgi vermeye davalı banka zorlanamaz.
(Şerh No: 3350 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 13-01-2010 12:55)

Bankacılık Kanunu diğer kanunlara nazaran özel bir kanun olup, zamanaşımı bakımından da bu durum geçerlidir. Bu nedenle Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Ancak söz konusu alacakların zamanaşımına uğraması için davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 4389 Sayılı Bankalar kanununun 10/4. maddesine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetle...
(Şerh No: 3349 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 13-01-2010 12:37)

Davacıların ellerinde bulunan hesap cüzdanları banka peroneli tarafından elle doldurulmuş olsa bile yatırılan paralar mevduat olup, davalı bankayı bağlar.
(Şerh No: 3348 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 13-01-2010 12:18)

Varlık Yönetim Şirketlerinin Fondan devir aldıkları alacak dosyalarının takibi bakımından Bankacılık Kanununun 132 ve 138/5. maddelerinin Fona tanıdığı imtiyazlı hak ve yetkileri kullanma imkanları olsa bile Varlık şirketlerinin dava ve takipleri bakımından harçlardan muafiyeti konusunda açık bir kanun hükmü bulunmadığından, Varlık şirketlerinin dava ve takip harçlarını ödemesi gerekir.
(Şerh No: 2307 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 06-12-2009 12:51)

 Bilgi  [BankacılıkK. 169] MADDE GEREKÇESİ
Madde 169.- Diğer kanunlarda mülga 3182 ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunlara yapılan atıfların bu Kanuna yapıldığı belirlenmiştir.
(Şerh No: 2240 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:23)

 Bilgi  [BankacılıkK. 168] MADDE GEREKÇESİ
Madde 168.- Maddeyle, yürürlükten kaldırılan hükümler ile diğer kanunlarda yapılan değişiklikler belirlenmiştir.
(Şerh No: 2239 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:22)

 Bilgi  [BankacılıkK. 167] MADDE GEREKÇESİ
Madde 167.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında yazılı hüküm, zimmet suçunu kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2238 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 166] MADDE GEREKÇESİ
Madde 166.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında yazılı suça ilişkin olarak, 24 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında öngörülen özel hükümler aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 2237 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 165] MADDE GEREKÇESİ
Madde 165.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan adlî para cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa paralel olarak düzenlenmek suretiyle muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 2236 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:17)

 Bilgi  [BankacılıkK. 164] MADDE GEREKÇESİ
Madde 164.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının özel yetkiye ilişkin hükümleri bu madde kapsamına alınmıştır.
(Şerh No: 2235 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:16)

 Bilgi  [BankacılıkK. 163] MADDE GEREKÇESİ
Madde 163.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesi hükmü bu madde kapsamına alınmıştır. Ayrıca, kovuşturmaya yer olmadığı kararının tebliğ edilmesine paralel olarak, kamu davası açılması hâlinde buna ilişkin iddianamenin bir örneğinin de Kuruma ve Fona tebliğ edileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 2234 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 162] MADDE GEREKÇESİ
Madde 162.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aynen muhafaza edilmiş, (3) numaralı fıkrasının ilk cümlesi hükmü de bu maddeye alınmıştır.
(Şerh No: 2233 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 161] MADDE GEREKÇESİ
Madde 161.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (11) numaralı fıkrası aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 2232 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:10)

 Bilgi  [BankacılıkK. 160] MADDE GEREKÇESİ
Madde 160.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında yazılı suçlar bu madde altında toplanmıştır. Diğer taraftan, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yazılı suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 nci maddesi paralelinde düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2231 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:06)

 Bilgi  [BankacılıkK. 159] MADDE GEREKÇESİ
Madde 159.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (8), (9) ve (10) numaralı fıkralarında yazılı suçlar ve ağırlaştırıcı nedenler bu madde altında toplanmıştır. Ayrıca bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (10) numaralı fıkrasının son cümlesi hükmü muhafaza edilmiştir. Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2230 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:05)

 Bilgi  [BankacılıkK. 158] MADDE GEREKÇESİ
Madde 158.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (7) numaralı fıkrasında düzenlenen suça bu maddede yer verilmiştir. Anılan suç, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda da, bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Yani suçun oluşması için bir bankanın itibarının ya da servetinin fiilen zarar görmesi gerekmemekte; zarar görme tehlikesinin oluşması yeterli olmaktadır. Ancak uygulamada anılan madde yanlış yorumlanmakta ve yar...
(Şerh No: 2229 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 01-12-2009 11:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 157] MADDE GEREKÇESİ
Madde 157.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında hüküm altına alınan suçlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunma dışında kalan suçlar bu maddede düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer almayan bir ağırlaştırıcı neden ve bir suç ihdas edilmiştir. Bu fıkra ile bir yandan suçun bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanan belgelerle işlenmesi ağırlaştırıcı ...
(Şerh No: 2119 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:35)

 Bilgi  [BankacılıkK. 156] MADDE GEREKÇESİ
Madde 156.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında hüküm altına alınan suçlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu, diğer resmi dairelere hitaben düzenlenen veya yayımlanan gerçeğe aykırı beyanlar suç kapsamından çıkartılmak suretiyle ayrı bir madde hâlinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer almayan bir ağırlaştırıcı neden ve bir suç ihdas edilmi...
(Şerh No: 2118 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:34)

 Bilgi  [BankacılıkK. 155] MADDE GEREKÇESİ
Madde 155.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında son cümle olarak düzenlenmiş olan suç, bu Kanunda ayrı madde olarak düzenlenmiştir. Maddede öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2117 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:33)

 Bilgi  [BankacılıkK. 154] MADDE GEREKÇESİ
Madde 154.- Madde kapsamında olan merciler ile denetim görevlilerinin hangileri olduğu konusunda yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan "Bu Kanunda gösterilen yetkili merciler ile denetim görevlileri" ifadesi, "Bu Kanunla yetkilendirilen merciler ile denetim görevlileri" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, faili belirten "görevli veya ilgili mensupları" ifadesindeki "ilgili" kelimesi, failin tespitinde karışıklığa ...
(Şerh No: 2116 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:33)

 Bilgi  [BankacılıkK. 153] MADDE GEREKÇESİ
Madde 153.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun malî bünyeye ilişkin önlemleri almamak hususunu müeyyideye bağlayan 22 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, önce ağır para cezası sonra hürriyeti bağlayıcı cezalar belirtilmiştir. Kanunda ise, Türk Ceza Kanunundaki uygulama paralelinde önce hürriyeti bağlayıcı ceza sonra para cezası gelecek şekilde ifade sırası değiştirilmiştir. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda, bu suçun yarar sağla...
(Şerh No: 2115 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:32)

 Bilgi  [BankacılıkK. 152] MADDE GEREKÇESİ
Madde 152.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen suç bu maddede muhafaza edilmiştir. 4389 sayılı Bankalar Kanununda, bu suç, özel finans kurumları açısından, anılan Kanunun 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının ikinci bendinde yer alan atıf nedeniyle uygulanırken, bu Kanunda katılım bankaları da banka kavramı içinde yer aldığından, atfa gerek kalmadan kapsam içinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türk Ceza Kan...
(Şerh No: 2114 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:31)

 Bilgi  [BankacılıkK. 151] MADDE GEREKÇESİ
Madde 151.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan suçlar, Kanunda, aşağıdaki gerekçeye dayanılarak iki ayrı suça vücut verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Maddenin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki hâli incelendiğinde esasen iki ayrı grup suçun tanımlandığı görülmektedir. Maddedeki iki suçun da ön şartı gerekli izinlerin alınmaması olarak tespit edilmiştir. Suçlardan birinci g...
(Şerh No: 2113 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:30)

 Bilgi  [BankacılıkK. 150] MADDE GEREKÇESİ
Madde 150.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci maddesinde düzenlenen müeyyideye ilişkin hükümler dışında kalan hükümler ayrı bir madde altında toplanmıştır.
(Şerh No: 2112 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:29)

 Bilgi  [BankacılıkK. 149] MADDE GEREKÇESİ
Madde 149.- Bu maddede, bankalar ve finansal holding şirketleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara doğrudan ya da dolaylı olarak uyulmaması hâlinde uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir. Bu Kanunun 148 ve 149 nci maddelerinde yer alan idari para cezalarının Fon tarafından tahsil edileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 2111 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:27)

 Bilgi  [BankacılıkK. 148] MADDE GEREKÇESİ
Madde 148.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci maddesinde öngörülen idarî cezaların muhatabı "bankalar" olarak gösterilmişken, bu Kanunda ikili bir ayrıma gidilerek bankalar ve finansal holding şirketlerinin yanısıra gerçek ve tüzel üçüncü kişilere yönelik sınırlamalara aykırı davranılması hâlinde, "ilgili gerçek ve tüzel kişiler"in müeyyidelendirilmesi bu madde ile öngörülmüştür. Bu Kanunun pay edinim ve devirlerine ilişkin 18 inci maddesinin birinci, i...
(Şerh No: 2110 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 147] MADDE GEREKÇESİ
Madde 147.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci maddesinde öngörülen idarî cezaların muhatabı "bankalar" olarak gösterilmişken, madde ile bankalar ve finansal holding şirketlerinin müeyyidelendirilmesi öngörülmüştür. Maddede, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak, karar defterine, değerleme kuruluşlarına, belgelerin saklanmasına, koruyucu düzenlemelerde belirtilen oranların aşımının Kuruma bildirilmesine, krediler...
(Şerh No: 2109 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:25)

 Bilgi  [BankacılıkK. 146] MADDE GEREKÇESİ
Madde 146.- Madde ile birleşme, bölünme ve hisse değişiminin teşvik edilmesi amacıyla, bu işlemlere ilişkin istisnalar belirlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu işlemler sonucu elde edilen kazancın kurumlar vergisi ile gelir vergisi tevkifatından istisna tutulacağı, münfesih kurumun bilançosunda yer alan indirilebilir nitelikteki zararın beş yılı aşmamak kaydıyla gider olarak kurum kazancından indirileceği belirtilmiştir. Birleşme, bölünme, hisse değişimi, infisah ve şirket kuruluşu işlemleri sır...
(Şerh No: 2108 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:24)

 Bilgi  [BankacılıkK. 145] MADDE GEREKÇESİ
Madde 145.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinde yer alan parasal tutar ve sınırların ileriki yıllarda artırılmasında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksinin esas alınacağı hükmü bu Kanunda korunmuştur. Kanunda yer alan maktu para cezalarının ise, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak tutarlar üzerinden uygulanacağı hükmü geti...
(Şerh No: 2107 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 144] MADDE GEREKÇESİ
Madde 144.- Ödünç para verme işlemleri ile mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranları ile sağlanacak diğer menfaatlerin niteliklerini belirleme yetkisinin, hâlihazırda olduğu gibi Bakanlar Kurulunda olduğu belirtilmiş ve Bakanlar Kurulunun bu yetkisini Merkez Bankasına devredebilmesine imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 2106 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:20)

 Bilgi  [BankacılıkK. 143] MADDE GEREKÇESİ
Madde 143.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan hükümler ile 4743 sayılı Kanun kapsamında aktif yönetim şirketinin düzenlendiği hükümler kısmen konsolide edilerek, Fonun hisselerinin tamamına sahip olduğu veya hissedar olabileceği iki ayrı yapıda varlık yönetim şirketi kurulması hükme bağlanmıştır. Fonun sahip olduğu varlıkların yönetimi veya alacaklarının tahsili amacıyla sermayesinin tamamına Fonun sahip olduğu bir anonim şirket kurulması, bankalar ve F...
(Şerh No: 2105 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:15)

 Bilgi  [BankacılıkK. 142] MADDE GEREKÇESİ
Madde 142.- İstanbul İli sınırları içinde görev yapan mahkemeler nezdinde açılmış bulunan ticarî davaların büyük çoğunluğunun İstanbul Ticaret Mahkemelerinde görülmesi, bu davaların da hemen hemen tamamına yakınını bankaların taraf olduğu davaların teşkil etmesi ve bu davaların tek bir mahkemede toplanmasının İstanbul (1) numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinin iş yükünü olağanüstü artırması nedeniyle, (1) ve (2) numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinin bu davalara bakması imkânı getirilmiş ve aynı çer...
(Şerh No: 2104 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:13)

 Bilgi  [BankacılıkK. 141] MADDE GEREKÇESİ
Madde 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıl olarak belirlenerek, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 2103 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:12)

 Bilgi  [BankacılıkK. 140] MADDE GEREKÇESİ
Madde 140.- Çözümleme sürecinin kolaylaştırılması amacıyla Fona, birtakım mali istisnalar tanınmış, bu çerçevede, Fonun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf ve Fonun işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflâs ve tasfiye idarelerinin borçlarının ve/veya taahhütlerinin Fon tarafından üstlenilmesi ve/veya alacaklarının devralınması halinde Fonun üstlendiği borçlar ve/veya taahh...
(Şerh No: 2102 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 139] MADDE GEREKÇESİ
Madde 139.- Fon, kendisine devredilen bankaları çözümleme sürecinde, Fon alacaklarının tahsilini ve yeniden yapılandırıldıkları süreç içerisinde hayatiyetlerini devam ettirmelerini teminen faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların ekonomik değeri olan iştirakler ve yönetim ve denetimini devraldığı şirketler ile ilgili olarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dahil olmak üzere, Fon Kurulunca belirlenecek esas ve usuller çerç...
(Şerh No: 2101 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 138] MADDE GEREKÇESİ
Madde 138.- Fon ve Fon bankalarının taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezaların uygulanmayacağı hüküm altına alınmış ve Fonun kamu adına tesis ettiği işlemlerin güvencesi olarak, Fona ait mal, hak ve alacakların haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca doğrudan Fon alacaklarının tahsil kabiliyetinin artırılmasını teminen Fona bazı yetki ve imtiyazlar tanınmıştır. Bu kapsa...
(Şerh No: 2100 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:09)

 Bilgi  [BankacılıkK. 137] MADDE GEREKÇESİ
Madde 137.- Fona intikal eden banka kaynaklarını kullanan hâkim ortaklardan Fon alacaklarının tahsilinde, geçmiş dönemde yapılan muvazaalı işlemlerin ispatında mevzuat karşısında yetersiz kalınması ve objektif delil tespitinin her zaman mümkün olmaması nedeniyle bu muvazaalı işlemler Fona karşı geçersiz sayılmak ve aksinin ispatı karşı tarafa yükletilmek suretiyle Fon alacağının tahsilinin hızlandırılması amaçlanmış; ancak, ispat külfetine ilişkin olarak getirilen bu istisna, banka kaynaklarının...
(Şerh No: 2099 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:08)

 Bilgi  [BankacılıkK. 136] MADDE GEREKÇESİ
Madde 136.- Fon alacaklarının tahsilini teminen açılan davalarda, Fon alacaklarının genellikle teminatlı ve likit olmaması nedeniyle yargılamayı gerektirdiğinden, dava öncesinde veya dava kapsamında alınan tedbir kararları, tedbir konulan malların devir ve temlikini önlerken dava konusu alacağın teminatını oluşturmamaktadır. Ancak tedbir kararı ile korunan borçlu malları üzerine yasal ya da muvazaalı işlemler ile üçüncü kişilerce konulan haciz ya da rehinler, Fon lehine olan tedbirin hacze dönüş...
(Şerh No: 2098 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 26-11-2009 07:06)

 Bilgi  [BankacılıkK. 135] MADDE GEREKÇESİ
Madde 135.- 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde kimlere ve hangi tür mal, hak ve alacaklara tedbir konulacağı belirtilmiş, bu tedbirin kapsamı ve talep edilecek mercii düzenlenmiştir. Ayrıca, tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişk...
(Şerh No: 2097 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:25)

 Bilgi  [BankacılıkK. 134] MADDE GEREKÇESİ
Madde 134.- Hâkim ortakların doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimini elinde bulundurdukları şirketlerin kapsamı genişletilerek, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi halinde, hâkim ortak adına hareket eden ve onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetiminin Fon tarafından devralınması imkânı getirilmiştir. Fon alacaklarının tahsili bakımından yarar görülen hâllerde, Fon...
(Şerh No: 2096 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 133] MADDE GEREKÇESİ
Madde 133.- Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması durumunda, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava açılabileceği düzenlemesi getirilmiş, aynı şekilde Fon tarafından kanuni halef sıfatı ile tak...
(Şerh No: 2095 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:13)

 Bilgi  [BankacılıkK. 132] MADDE GEREKÇESİ
Madde 132.- Fona, Fon gelirlerinin tahsilinde, banka kaynaklarının istismarı sebebiyle faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri hakkında yapacağı takiplerde ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun uyarınca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark bulunması halinde bu farkın tahsilinde 61...
(Şerh No: 2094 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 131] MADDE GEREKÇESİ
Madde 131.- Fonun, Kanun kapsamında verilen yetki ve görevlerin finansmanında kullanacağı kaynaklarına ilave olarak, ihtiyaç hasıl olduğunda, Fona ek kaynak temin etme yetkisi tanınmış ve bu çerçevede, Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müşteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği, bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınabileceği, Merkez Bankasından avans kullanılabileceği öngörü...
(Şerh No: 2093 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:09)

 Bilgi  [BankacılıkK. 130] MADDE GEREKÇESİ
Madde 130.- Bankacılık sisteminin güven ve istikrar içerisinde çalışması amacıyla kurulan Fonun, Kanun kapsamında verilen yetki ve görevlerinin finansmanında kullanacağı kaynakları belirlenmiştir.
(Şerh No: 2092 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:08)

 Bilgi  [BankacılıkK. 129] MADDE GEREKÇESİ
Madde 129.- Fonun, idari özerkliğinin mali açıdan tamamlanmasını teminen Fon kaynaklarının kullanımının bu madde kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Fon bütçesine göre gerçekleştirileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 2091 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:07)

 Bilgi  [BankacılıkK. 128] MADDE GEREKÇESİ
Madde 128.- Fon Kurulunun kararları nihai olarak alacakların takip ve tahsili yoluyla kamu zararlarının tazmini amacına matuftur. Bu nedenle kararların hemen uygulanması gerekmektedir. Aksi halde uygulamadaki gecikmeler belirsizliklere yol açacak, bu da alacakların tahsili sürecinin uzamasına sebep olacaktır. Kararların kısa sürede kesinleşmesini sağlayarak belirsizliği ortadan kaldırmak ve Fon Kurulu kararlarına karşı gidilecek yargı yolunda yeknesaklığı temin etmek üzere 500.000.-YTL. yi aşan...
(Şerh No: 2090 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:06)

 Bilgi  [BankacılıkK. 127] MADDE GEREKÇESİ
Madde 127.- Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, gerek görevlerinin ifası sırasında ve gerekse görevden ayrılmalarından sonra, görevleriyle ilgili isnatlardan dolayı aleyhlerine açılmış ve açılacak davaların bir avukat tarafından yürütülebilmesine imkân tanınmış; Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Fon personelinin, görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlar ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılacağı, soruşturmaların Fon Kurulu üyeleri için i...
(Şerh No: 2089 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 12:04)

 Bilgi  [BankacılıkK. 126] MADDE GEREKÇESİ
Madde 126.- Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananların görevleri süresince önceki görevleri ile ilişkilerinin kesilmesi, bu sayede tarafsızlıkları hakkında muhtemel şüphelerin önüne geçilmesi, kamu görevlisi iken Kurul üyeliğine atananlardan Kurul üyeliği sona erenlerin geldikleri göreve dönmelerinde, atama işlemlerinde vuku bulabilecek gecikme halinde mağduriyetlerini önlemek üzere üç ayı geçmemek şartıyla Fondaki özlük haklarının devam etmesi öngörülmektedir. Aynı hüküm, özel sektörde çalış...
(Şerh No: 2088 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:37)

 Bilgi  [BankacılıkK. 125] MADDE GEREKÇESİ
Madde 125.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin ücret, malî ve sosyal hakları, emeklilik ve hizmet sürelerinde düzenleme yapılmıştır. Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile meslek personelinin Emekli Sandığı Kanununa, diğer personelin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olacağı; Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik işlemi tamamlanan üyelerin üyeliklerinin görev süreleri sonuna kadar devam edeceği; atama yapılmadan önce kanunla k...
(Şerh No: 2087 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:32)

 Bilgi  [BankacılıkK. 124] MADDE GEREKÇESİ
Madde 124.- Fonun iç denetimi ve dış denetimi, yıllık hesapları, faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabı, dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili raporları hakkında düzenleme yapılmıştır. Fonun iç denetiminin Başkan, dış denetiminin ise Sayıştay tarafından yapılması öngörülmektedir. Fonun faaliyetleri performans denetimine tâbi tutularak daha ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde çalışması amaçlanmış, bütçesi çerçevesinde faaliyet yapma...
(Şerh No: 2086 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:31)

 Bilgi  [BankacılıkK. 123] MADDE GEREKÇESİ
Madde 123.- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden Fonun belge ve bilgi isteme yetkisinin kapsamı ve sınırları ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu kapsamdaki yükümlülükleri düzenlenmiş olup bu düzenleme ile Fona çalışmalarında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin temininde hiç bir zorlukla karşılaşmaması amaçlanmıştır.
(Şerh No: 2085 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:30)

 Bilgi  [BankacılıkK. 122] MADDE GEREKÇESİ
Madde 122.- Fonun, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dışındaki görev ve yetkileri, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanması ve tahsilinin denetlenmesine ilişkin yetkileri, Fonun faaliyetlerinde gözeteceği ilke ve stratejiler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Fona yardım yükümlülükleri bu madde ile düzenlenmiş, böylelikle Fonun daha etkin ve verimli çalışması amaçlanmıştır.
(Şerh No: 2084 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:28)

 Bilgi  [BankacılıkK. 121] MADDE GEREKÇESİ
Madde 121.- Fona verilen görev ve hizmetlerin avukatlar, denetçi ve denetçi yardımcıları, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idari personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanmış ve bu personelin taşıyacağı nitelikler düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Fonun meslek ve idari personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususların Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenleme getirilmiş olup b...
(Şerh No: 2083 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:27)

 Bilgi  [BankacılıkK. 120] MADDE GEREKÇESİ
Madde 120.- Hizmet birimlerinin düzenlendiği bu madde ile, Kurumun daire başkanlığı şeklinde teşkilâtlanmış anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı hüküm altına alınmaktadır. Fonda performansın düşmesinin önüne geçebilmek ve verimlilik artışını sağlamak için de daire başkanlıklarının sayısı on ile sınırlanmaktadır. Birimlerin görev ve sorumluluklarının Fonun görevlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına a...
(Şerh No: 2082 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 119] MADDE GEREKÇESİ
Madde 119.- Bu madde ile, başkana kurumun yönetiminde ve gerekli koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanacağı hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 2081 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:15)

 Bilgi  [BankacılıkK. 118] MADDE GEREKÇESİ
Madde 118.- Başkanın sorumlulukları belirlenerek, bu sorumluluğun sınırları tespit edilmiş, icraya ilişkin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Başkanın Kurula ilişkin görevlerinin, Fon Kurulunun kararlarını uygulamak ve Kurumu yönetmek olduğu ve başkana, yokluğunda ikinci başkanın vekâlet edeceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 2080 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 117] MADDE GEREKÇESİ
Madde 117.- Bu hüküm ile Fon Kurulunun yetkileri daha çok Kurumun genel stratejisini belirleme ve genel idarî nitelikteki işlerde ise sadece ana ilkeleri belirleme düzeyinde sayılmıştır. Böylelikle uygulamada ortaya çıkan bazı sorunların önlenmesi hedeflenmiştir.
(Şerh No: 2079 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 116] MADDE GEREKÇESİ
Madde 116.- Bu maddede Fon Kurulunun toplanma şekli, karar alma usulü, kararların tekemmülü, tebliği ve Resmî Gazetede yayımlanması gibi hususlar düzenlenmektedir. Fonun karar organı olan Kurul üyelerinin Fon faaliyetleri hakkında Başkan tarafından bilgilendirilmesi de öngörülmek suretiyle Kurul kararlarının alınmasından önce yeterli bilgiyle donatılması sağlanmaktadır. Bu maddeye göre, gündemi belirleme yetkisi Başkana verilmiş olmakla birlikte bu yetki mutlak değildir. Toplantıdan önce bir ...
(Şerh No: 2078 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 25-11-2009 11:10)

 Bilgi  [BankacılıkK. 115] MADDE GEREKÇESİ
Madde 115.- Fon Kurulu üyelerinin görevlerini tam bir tarafsızlık ve dürüstlükle yapmalarını sağlamak amacıyla, Kurul üyeliği dışında yapamayacakları bazı faaliyetler ile diğer yasaklar tadadi olarak bu maddede sayılmaktadır. Ayrıca mal beyanına ilişkin olarak Kurul üyelerine özel bir düzenleme getirilmektedir.
(Şerh No: 2068 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 16:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 113] MADDE GEREKÇESİ
Madde 113.- Fon Kurulu üyelerinin taşımaları gereken şartlarla birlikte Bakanlar Kurulu tarafından atanmaları için sahip olmaları gereken diğer hususlar belirlenmiştir. Ayrıca Kurul üyelerinin; göreve başlamadan önce, görevlerini dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yerine getirecekleri konusunda, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmelerine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
(Şerh No: 2066 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 16:16)

 Bilgi  [BankacılıkK. 114] MADDE GEREKÇESİ
Madde 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri en yüksek verimin sağlanması için altı yıl olarak belirlenmiş ve süreleri biten başkan ve üyelerin yeniden atanamayacakları, boşalan üyeliklere atananlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanların bir defalığına tekrar atanabileceği öngörülerek Kurulun işlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve kurumsal hafızanın devamının sağlanması amaçlanmıştır. Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle gör...
(Şerh No: 2067 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 16:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 112] MADDE GEREKÇESİ
Madde 112.- Fonun karar organı olan Fon Kurulunun biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşacağı ve Fon Kurulu Başkanının Fonun da başkanı olduğu hükme bağlanmış ve Başkana vekaletin hangi hallerde ve kim tarafından üstleneceği düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2065 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 15:02)

 Bilgi  [BankacılıkK. 111] MADDE GEREKÇESİ
Madde 111.- Kanun kapsamında Fona verilen yetki ve görevler madde metninde ayrıntılı olarak belirtilmiş, Fonun kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir Kurum olduğu, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin Fon Kurulunun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyeceği, Fonun yerindelik denetimine tabi tutulamayacağı ve bir takım mevzuat hükümlerine tabi olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Fonun malları haciz ve rehine karşı korunmuş, personel istihdamında serbes...
(Şerh No: 2064 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 15:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 110] MADDE GEREKÇESİ
Madde 110.- Fon, yaptıkları işlemler nedeniyle banka hakkında Kanunun 71 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit edilen yöneticiler ve denetçilerinin, yönetici ve denetçilerin karar ve işlemlerinin bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapılması halinde de bu ortakların şahsen iflaslarını isteme ve iflaslarına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi ile yetkilendirilmiştir.
(Şerh No: 2063 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 109] MADDE GEREKÇESİ
Madde 109.- Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalardaki mevduat ve katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbirleri alması kapsamında; hâkim ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve yöneticilerinden, kendilerine, eşlerine, altsoy ve üstsoyuna, kan ve kayın hısımlarına, evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ...
(Şerh No: 2062 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 108] MADDE GEREKÇESİ
Madde 108.- Bir bankanın kaynakları ve varlıklarının bankanın hakim ortakları veya yöneticileri tarafından istismar edilmesi halinde, uygulanacak tedbirlere bu maddede yer verilmiştir. Banka kaynakları ve varlıklarının doğrudan ve dolanlı olarak kullanılma usulleri belirtilerek kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve tazmine konu edilecek tutarların belirlenmesi, şahsi sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı veya dolanlı bir şekilde kullan...
(Şerh No: 2061 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:35)

 Bilgi  [BankacılıkK. 107] MADDE GEREKÇESİ
Madde 107.- Bu hüküm ile Fona; ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanması, banka faaliyetini geçici süre durdurması ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı amacıyla maddede sayılan yetk...
(Şerh No: 2060 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:33)

 Bilgi  [BankacılıkK. 105] MADDE GEREKÇESİ
Madde 105.- Bu madde ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda olduğu gibi Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağlanarak, konuya ilişkin süreç uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilecek kararlara ilişkin itirazların Kurumun savunması alınmadan sonuçlandırı...
(Şerh No: 2058 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:25)

 Bilgi  [BankacılıkK. 106] MADDE GEREKÇESİ
Madde 106.- Bir bankanın ve yabancı banka şubesinin faaliyet izninin kaldırılması halinde yönetim ve denetiminin Fona intikal edeceği hükme bağlanmış; akabinde, tasfiye sürecinde, iznin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, banka ve yabancı banka şubesi hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflâs takibatının duracağı ve yeni icra ve iflâs takibi yapılamayacağı, banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, ic...
(Şerh No: 2057 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 104] MADDE GEREKÇESİ
Madde 104.- Bu madde ile Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, kamu hizmeti ifa etmeleri sebebiyle görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayıldıkları belirtilerek, görevleri ile ilgili soruşturmalara ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanundan farklı olarak, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir baskıya maruz...
(Şerh No: 2056 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 103] MADDE GEREKÇESİ
Madde 103.- Madde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan esaslar benimsenerek sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda tam mesai ile çalışmalarını teminen eski görevleri ile ilişkilerinin kesileceği, ancak memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla kamu görevlisi iken üyeliğe atananların Kuruldaki görevlerinin sona ermesinden sonra veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları durumunda otuz gün içinde ...
(Şerh No: 2055 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:17)

 Bilgi  [BankacılıkK. 102] MADDE GEREKÇESİ
Madde 102.- Özlük haklarının, personelin stresli ortamlarda dahi çalışmasını motive edecek, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeleri takip edebilecek, asgarî olarak sektördeki önemli görevleri ifa eden personel düzeyinde bilgiye sahip kişilerden oluşmasını sağlayacak nitelikte olması denetim ve gözetimin etkinliği açısından bir zarurettir. Kurum faaliyet alanlarında alınacak kararlarda yapılabilecek bir hatanın sonucunda doğabilecek kamu zararının boyutları dikkate alındığında personel kalit...
(Şerh No: 2052 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 101] MADDE GEREKÇESİ
Madde 101.- Kurum gelirlerinin giderlerini karşılaşmasının esas olduğu ve bütçesinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde düzenleneceği öngörülmüştür. Mali yıl sonunda oluşan gelir fazlalarının Mart ayı içinde genel bütçeye aktarılacağı ve gerekli durumlarda genel bütçeden Kuruma kaynak aktarımında bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Kurum giderlerinin, bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarına göre bu Kanunun bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiral...
(Şerh No: 2051 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:02)

 Bilgi  [BankacılıkK. 100] MADDE GEREKÇESİ
Madde 100.- Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucunda alınacak önlemler, sigorta primi ve sigortalı mevduat ve katılım fonlarına ilişkin bilgiler ile Fonun görev alanına giren konularda işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fon arasında azamî düzeyde işbirliğinin sağlanması amacıyla, bir Eşgüdüm Komitesinin kurulması öngörülmüştür. Komitenin, Başkan ve Kurum Başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve Fon Başkan yardımcılarından teşekkül edeceğ...
(Şerh No: 2041 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 99] MADDE GEREKÇESİ
Madde 99.- Maddenin ilk fıkrası ile finansal piyasaların bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Finansal Sektör Komisyonu oluşturulması öngörülmüştür. Finansal Sektör Komisyonu, finansal piyasalardaki güven ve istikrarın teminine yönelik olarak politika önerilerinde bulunmak, finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, kurumlar arası işbirliği ve koordinas...
(Şerh No: 2040 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:13)

 Bilgi  [BankacılıkK. 98] MADDE GEREKÇESİ
Madde 98.- Finans sektörünün düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin yönetimi, hukuk kurallarına uyumun yanı sıra, ilgili kuruluşlar ile yabancı ülke otoriteleri arasında yakın ve sürekli işbirliğini gerektirir. Bu çerçevede, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkraları hükümleri esas alınarak, Kurumun kamu kurum ve kuruluşları ve yabancı ülke yetkili mercileri ile işbirliği yapmasına ilişkin hususlar, Avrupa ...
(Şerh No: 2039 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:12)

 Bilgi  [BankacılıkK. 97] MADDE GEREKÇESİ
Madde 97.- Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, Kurumun sahip olduğu bilgilerin ilgili taraflarca nasıl paylaşılacağı belirgin hâle getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin bankacılık mevzuatları ile Uluslararası Para Fonunun şeffaflık ilkeleri paralelinde, Kurumun faaliyetleri hakkında hazırlayacağı raporlar sistematik bir şekilde belirtilmiş ve Kurumun kamuya açıklayacağı hususlar düzenlenmiştir. 4743 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, fa...
(Şerh No: 2038 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 96] MADDE GEREKÇESİ
Madde 96.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasında yer alan Kurumun bilgi ve belge isteme yetkisi yeniden düzenlenmiştir. Bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bunların ortakları, bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşları, giz...
(Şerh No: 2037 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:10)

 Bilgi  [BankacılıkK. 95] MADDE GEREKÇESİ
Madde 95.- Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, bu amaca yönelik olarak yapılacak düzenlemeler ışığında gerçekleştirilen gözetim ve denetimlerle sağlanabilir. Gözetim ve denetim bilgi toplama ve toplanan bilgilerin analizine dayanır. Kesintisiz bir gözetim, bankaların malî yapılarında hızlı değişimlerin yaşanabildiği günümüzde, muhtemel sorunların erken tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasında çok önemli bir yere ...
(Şerh No: 2035 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 94] MADDE GEREKÇESİ
Madde 94.- Uygun bir rekabet ortamı içerisinde verimli ve rasyonel çalışan bir bankacılık sistemi, toplanan fonların en uygun fiyatlarla kullandırılmasını sağlamak suretiyle kaynakların en verimli alanlara yönlendirilmesine imkân vermektedir. Birer güven ve itibar müesseseleri olan bankalara karşı güvenin korunması ve sağlanması, bankaların malî bünyelerinin sağlamlığı ve karlılık düzeyleri ile yakından bağlantılıdır. Malî bünyedeki zafiyet sonucu oluşan zararlar nedeniyle banka özkaynaklarındak...
(Şerh No: 2034 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:01)

 Bilgi  [BankacılıkK. 93] MADDE GEREKÇESİ
Madde 93.- Maddede Kurumun görev ve yetkileri öncelikli esaslar belirtilmek suretiyle ifade edilmiştir. Kurumun düzenleme ve denetleme fonksiyonunun kapsamı, Ulusal Program çerçevesinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bunların faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasını teminen bu piyasalarda yer alan aktörlerin tek bir denetim ve gözetim otoritesi tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, uluslararası uygulamalar...
(Şerh No: 2033 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 92] MADDE GEREKÇESİ
Madde 92.- Kuruma verilen görevleri yerine getirecek olan personelin unvanları ve istihdam esasları belirlenmiştir. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak Kurumun her türlü personelinin taşıması gereken nitelikler, Kurul üyelerinin taşıması gereken niteliklere atıfta bulunmak suretiyle belirtilmiştir. Kurum meslek personelinin yeterlilik esasları belirlenmiş, ana hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esasa ...
(Şerh No: 2032 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:59)

 Bilgi  [BankacılıkK. 91] MADDE GEREKÇESİ
Madde 91.- Kurumun hizmet birimlerinin, sayısı onu geçmemek üzere daire başkanlıklarından oluşan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı ve bunların Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. Ana hizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ve insan kaynakları ve eğitim, idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulacağı h...
(Şerh No: 2031 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 90] MADDE GEREKÇESİ
Madde 90.- Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanacak Kurum başkan yardımcılarının nitelikleri Kurul üyelerinin taşıması gereken nitelikler ile paralellik sağlanarak düzenlenmiştir. Ayrıca, iş akış süreçlerinin etkinliğinin sağlanması bakımından yetki devrinin yapılabilmesinin çağdaş yönetimin bir gereği olması sebebiyle, Başkan yardımcılarının gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını hukukun genel ilkeleri çerçevesinde astlarına devredebilecekleri öngörülmüştür.
(Şerh No: 2030 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:57)

 Bilgi  [BankacılıkK. 89] MADDE GEREKÇESİ
Madde 89.- İyi yönetimin temel unsurlarından biri olarak görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinden hareketle Başkanın bu Kanun uyarınca yerine getireceği görevler ile yetkileri açıklığa kavuşturulmuştur. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumlu kılınmıştır. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsamaktadır.
(Şerh No: 2029 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 88] MADDE GEREKÇESİ
Madde 88.- Kurul, bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında; düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ile ilgili düzenlemeler yapmak, Kurumun stratejik planını oluşturmak, bu planla uygun bütçeyi karara bağlamak, Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, Kurumun üst düzey personelini atamak, taşınmaz alımı gibi konuları karara bağlamakla görevli ve yetkili kılınmıştır.
(Şerh No: 2028 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:51)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06600094 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.