Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

657 S.lı Devlet Memurları Kanunu - Son Eklenen Şerhler

657 S.lı Devlet Memurları Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Disiplin cezalarına ilişkin cezalarda zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi zamanaşımı gerçekleştiğinden dolayı disiplin cezası verilmese de söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerekir.
(Şerh No: 16750 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 24-02-2018 21:56)

Davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiği sonuç ve kanaatine varılmakla birlikte, fiillerin yukarıda açıklandığı üzere "referans norm" olarak dikkate alınması gereken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, davacının "görevini sonlandıran" sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış,...
(Şerh No: 16431 - Ekleyen: Av.Mustafa GÖNÜLAL - Tarih : 14-02-2016 19:43)

 Bilgi  [DMK. 207] 6637 S.K. m.23/a Öncesi 657 S.K m. 207
Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar i...
(Şerh No: 16164 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2015 13:06)

Asıl nitelikteki aylık prim hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SSK Müdürlüğüne verilmemesinden dolayı belediye başkanlığına uygulanan idarî para cezasının, 657 S.K. m.12 gereği, kasıt, kusur ya da ihmali olan görevliden tazmini gerekir.
(Şerh No: 14767 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-06-2013 11:26)

 Önerge  [DMK. 12] Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. İdarenin uğradığı zarara konu işlemin gerçekleşmesinde, işlemin gerçekleştirilmesi emrini fiilen veren amir sorumludur. Kendisine verilen emri uygulayan memur, fiilin gerçekleşmesinde sorumlu tutulamaz ve kendisine idarenin uğradığı zarar rücu edilemez. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.
(Şerh No: 14166 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 23-12-2012 22:18)

 Önerge  [DMK. 4] (Değişik madde: 30/05/1974-KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde değiştirilmiştir. (Mülga fıkra: 04/04/2007-5620 S.K./4.mad) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanla...
(Şerh No: 14165 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 22-12-2012 17:28)

 Önerge  [DMK. 18] Keyfi olarak devlet memurunun memurluğuna son verilemez. - Bir yıl içerisinde aynı disiplin amirinden iki defa ceza aldıktan sonra emrine verildiği başka bir disiplin amirinden de iki defa ceza alan, - Konusu Ağır Ceza Mahkemelerini ilgilendiren bir suçtan dolayı, Mahkeme tarafından hakkında cezaya hükmolunan, - Yürütmekte olduğu görev ve üzerine aldığı sorumluluk dolayısıyla idaresine karşı beş defa dava açılan ve davanın idare aleyhine sonuçlanan, - Devlet memurunun itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmakta ısrar eden, - Kurumları tarafından yapılan Hizmet İçi Eğitimlere usulüne uygun katılmamakta ısrar eden veya katıldığı hâlde kurumunca belirlenen yeterliliğe ulaşamayacağı somut bulgularla anlaşılan devlet memurlarının memuriyetlerine süresiz olarak son verilir.
(Şerh No: 14155 - Ekleyen: Sadi SAÇAK - Tarih : 16-12-2012 16:56)

Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “…birinci fıkrada sayılan…” ibaresi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
(Şerh No: 14036 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012 12:49)

Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 14032 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012 12:34)

Kamu görevine atama yapıp yapmamak konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisi sadece "boş olan kadroya atamak veya atamamak" konusuna ilişkin genel bir yetki olup, bu kadroya atanacak kişinin tutum ve davranışları üzerinde değerlendirme yapma yetkisini içermez. Davalı idarenin güvenlik soruşturmasına ve yine bu soruşturma sonucu elde edilen "tutum ve davranışlarıyla müfettişlik görevini olumlu bir şekilde yürütemeyeceği görüşünü kuvvetlendiren ibareler olduğu" şeklindeki somut olmayan bil...
(Şerh No: 13737 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 07-06-2012 18:44)

Yabancı bir ülkeye iltica isteğinde bulunmak veya çifte vatandaşlık kazanmış olmak 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğuna engel nedenler olarak gösterilmemiştir. Yabancı bir Devlet vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunulması Devlete sadakat veya bağlılıkla bağdaşmayan ya da Devletin itibarını kıran eylemler olarak nitelendirilemez.
(Şerh No: 13736 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 07-06-2012 18:42)

Davacı hakkında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezası, Af Yasası kapsamında olmakla birlikte davacının memuriyet görevini sürdürebilmesi için yemin yükümlülüğünü yerine getirmesi ve yemin belgesini imzalaması gerekmektedir.
(Şerh No: 13735 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 07-06-2012 18:39)

Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi disiplin hukuku açısından da Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı ve hafifleştirici nedenlerin belirlenmesi gibi konularda yasa koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin “ Belirlenen durum ve sürelerde ma...
(Şerh No: 13044 - Ekleyen: Ferit YÜZER - Tarih : 08-02-2012 14:38)

Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrasının “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.” biçimindeki birinci cümlesi “uyarma ve kınama cezaları” yönünden Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 12317 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-10-2011 08:46)

 Bilgi  [DMK. 231] 13.02.2011 Tarih, 6111 sayılı Kanun m.114'le değiştirilen madde metni
Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir.
(Şerh No: 11703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-06-2011 15:26)

 Bilgi  [DMK. 227] 13.02.2011 Tarih, 6111 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan madde metni
Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişarî mütalâa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır. a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, İki kamu İktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T.C. Emekli Sand...
(Şerh No: 11702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-06-2011 15:24)

 Bilgi  [DMK. 226] 13.02.2011 Tarih, 6111 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan madde metni
Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur. Bu kurullar: A) Yüksek Danışma Kurulu, B) Kurum Danışma Kurulu, Olmak üzere iki tiptir. Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi bir teşekkül olarak kurulur. Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalaa vermek üzere her ku...
(Şerh No: 11701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-06-2011 15:21)

 Bilgi  [DMK. 136] 6111 S.K. m.117/g ile yürürlükten kaldırılan madde metni
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yarg...
(Şerh No: 11700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-06-2011 15:08)

Belediye Müfettişlerine, ülke genelinde denetim yapan diğer müfettişlerden daha az özel hizmet ve denetim tazminatı oranı belirlenmesinde eşitlik ilkesine de aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kanun hükmünde kararnamenin iptaline ilişkin kısmının incelenmeksizin, Bakanlar Kurulu Kararına ve özlük haklarına yönelik kısmının ise esastan reddi usul ve hukuka uygundur.
(Şerh No: 9129 - Ekleyen: Ferit YÜZER - Tarih : 29-12-2010 12:55)

 Bilgi  [DMK. 92] Kanunun hiçbir süre kısıtlaması olmadığı halde Yönetmeliklerle engellenmesi.
DMK'nun 92 maddesinde Geri Dönüşle ilgili hükümleri bu kadar açık olmasına rağmen "Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 30.maddesinde 1 yıldan önce 5 yıldan sonra geri dönemez şeklinde hak kısıtlaması vardır.Diğer hakdüşürücü maddelerle birlikte geri dönmek isteyen "Gelir Memuru"nun hakları elinden alınmaktadır. Kanunun bireye verdiği hakkı Yönetmelikle kısıtlamaktadır.
(Şerh No: 4569 - Ekleyen: Osman BAYKAL - Tarih : 03-03-2010 17:14)

Anayasanın 137.maddesi 1.fıkrasında "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz." amir hükmünün 657 sayılı DMK 11.maddesinde de tekrarlandığı görülmektedir.
(Şerh No: 3780 - Ekleyen: Emrah Şener ALPSOY - Tarih : 02-02-2010 08:23)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan belediye memurlarına 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
(Şerh No: 3432 - Ekleyen: Emrah Şener ALPSOY - Tarih : 17-01-2010 00:03)

Kadrosuz memur çalıştırılamayacağından yetkili amir tarafından onaylanmayan atama işleminin iptalinde hukuka aykırılık yoktur.
(Şerh No: 3123 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 07-01-2010 17:07)

Ücretsiz izinli olunduğu dönemde süreklilik taşımayan kır lokantası işletmek yasak kapsamındaki tacir veya esnaf olarak kabul edilebilecek bir faaliyet sayılmaz.
(Şerh No: 3118 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 07-01-2010 11:37)

idare asılsız isnatlarda bulunanlara karşı suç duyurusunda bulunmayarak hizmet kusuru işlediği hakkında...
(Şerh No: 2687 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 22-12-2009 15:00)

Sendika şube sekreteri sıfatıyla ve sendikanın belirli bir konudaki görüşünü kamuoyuna bildirmeyi amaçlamakta ise, bu açıklamanın Yasanın 15. madde kapsamında değerlendirilmesine olanak yoktur.
(Şerh No: 2678 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 22-12-2009 13:57)

657 sayılı yasanın 12. maddesi ile Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca, idarenin hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağı bir mahkeme kararına lüzum olmadan istirdadına karar verebileceği kuralının uygulamasının birbirinden farklı olduğu hakkında...
(Şerh No: 2589 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 17-12-2009 11:10)

657 sayılı kanunun 48.maddesinde devlet memurluğuna alınacak kişilerde aranacak şartlar sıralanmıştır. Yasanın 6. ve 7.maddelerinde belirtilen ilkelerin 48.maddedeki koşullarla hukuki bir ilgisi bulunmadığı gibi, maddenin (b) bendinde yer alan ve ancak hükümlü bulunma halinde devlet memurluğu niteliğinin kaybedilmesinin söz konusu olması nedeniyle ne sebeple olursa olsun bir kişinin tutuklu olarak yargılanmasını anılan madde bendi kapsamında kabulede hukuken olanak bulunmamaktadır.
(Şerh No: 2585 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 16-12-2009 17:52)

Yasanın 4. maddesinde sayılan (işçiler dışındaki)memur, sözleşmeli personel, geçiçi personelin 4688 sayılı kamu görevlilileri sendikası kapsamında olduğu ve bu anlamda da kamu görevlisi niteliği taşıdıkları hakkında...
(Şerh No: 2561 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 16-12-2009 09:38)

İdare, yasanın 76. maddesi uyarınca yaptığı atamalarda, yasanın temel ilkeleri olan kariyer ve yeterlilik ilkelerini gözetmesi gerektiği hakkında..
(Şerh No: 2544 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 15-12-2009 17:59)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1.maddesinde belediyeler ve belediyelerin kurdukları birliklerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, 146.maddesinde, bu Kanunun 1.maddesi kapsamına giren memurların aylık, ücret, ödenek ve hizmetle ilgili her çeşit ödemeler yönünden bu kanundaki hükümlere tabi oldukları, memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağlanan ...
(Şerh No: 2530 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 15-12-2009 14:01)

Devlet Sanatçısı olarak haktan yararlanacaklar için (yararlanacak olanlar, seçilme şartları, nitelikleri vb)hazırlanan ya da hazırlanacak olan yönetmeliklerin dayanağı 657 sayılı kanun olamayacağı hakkında..
(Şerh No: 2537 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 15-12-2009 13:58)

Olumlu sicillerin, düşük olduğu, objektif olmadığı gerekçesiyle açılacak davalarda idare neden düşük not verildiğini somut bilgi ve belgelerle kanıtlamak zorundadır.
(Şerh No: 611 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 09-11-2009 16:17)

Anayasanın 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı kurala bağlanmış olup, idaraye takdir hakkı tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir. Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal sonucu olarak davacının eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılacağı açıktır.
(Şerh No: 610 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 09-11-2009 16:01)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02777791 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.