Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Taşınmaz Kiraları Yasası (Türkçeleştirilmiş Metin)

Derleme Tarihi : 25-11-2009
THS'deki Şerh Sayısı : 84 [Şerhleri Listeleyin]
Bu mevzuat Türk Hukuk Sitesi Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu tarafından Türkçeleştirilmiştir. Bu metin mevzuatın orjinal hali olmayıp, orjinal metin bu sayfada bulunabilir.

MADDE 1. Belediye örgütü olan yerler ile iskele, liman ve tren duraklarındaki üstü kapalı taşınmazların kiralanmasında kiralayanla kiracı arasındaki hukuksal ilişkilerde bu yasa ile Borçlar Yasası'nın bu yasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Tapınaklar kiraya verilemez ve tapınma dışında hiçbir iş için de kullanılamaz.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 2. (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 3. (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 4. Döşemeli olarak kiraya verilen taşınmazların bu yasaya göre belirlenen yıllık kira ederlerine döşeme için belediye yarkurullarınca biçilen değerin yüzde yirmisinden fazla artış yapılamaz. Şu kadar ki bu yolla yapılacak artış, kira ederinin yıllık tutarını geçemez.
Kira süresinin sona ermesinden bir ay önce yazı ile bilgilendirmek koşuluyla kiralayan döşemesinin bir kısmını ya da tamamını geri alabilir. Bu durumda döşeme için yapılan artış oranında kiradan indirim yapılır.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 5. Kaloriferli taşınmazlarda yakıt ederlerindeki değişikliklerin kira ederlerine yansıma oranı hükümetçe belirlenerek duyurulur.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 6. Kısmen konut olarak kısmen de farklı biçimde kullanılmak üzere kiralanmış bulunan ya da tamamen konut olarak kullanılmak üzere kiralanmış iken eylemli biçimde konut dışında kullanılan taşınmazların kira ederlerinin artışı bakımından konut olmayan yerlere ilişkin düzenlemeler uygulanır.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7. Kira koşullarına ve Borçlar Yasası'nın bu yasaya aykırı olmayan hükümlerine uyulsa bile
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/a. a) Kiracı, taşınmazı boşaltacağını yazıyla bildirmesine karşın boşaltmazsa, kiralayan icra kuruluşuna başvurarak taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/b. b) Kiralayan, taşınmazı kendisi ya da eşi ya da çocukları için konut olarak kullanmayı gereksinirse kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği zaman taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/c. c) Kiralayan, taşınmazı kendisinin ya da eşinin ya da çocuklarının bir meslek ya da sanatı yürütebilmesi için gereksinirse kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği zaman taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7 ç. ç) Kiralayan, taşınmazı yeniden yapmak ya da bayındırlaştırmak amacıyla köklü biçimde onarma, genişletme ya da değişiklik yapmak isteyip de bunlar yapılacağı sırada içinde oturmak veya bir işle uğraşmak olanaklı olmadığı teknik olarak anlaşıldığında kira sözleşmesinin süresi sona erdiğinde taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/d. d) Taşınmazın iyeliğini Türk Yurttaşlar Yasası hükümlerine göre kazanan kimse, kendisi ya da eşi ya da çocukları için tamamen ya da kısmen konut olarak ve yine kendisi ya da eşi ya da çocukları için bir meslek ya da sanatın yürütülmesi amacıyla işyeri olarak kullanma gereksinimindeyse, kazanım tarihinden başlayarak bir ay içinde kiracıyı durumdan uyartı ile bilgilendirmek koşuluyla altı ay sonra taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/e. e) Kiralayan, kira ederinin zamanında ödenmemesinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki kez uyarılan kiracıdan, ayrıca uyarıya gerek kalmaksızın, kira süresinin sonunda taşınmazı boşaltmasını isteyebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 7/son. Aynı kent ya da belediye sınırları içinde kendisinin ya da birlikte yaşadığı eşinin adına kayıtlı oturabileceği konutu bulunan kimse, kiracı olarak oturduğu yeri taşınmazın sahibinin isteği üzerine boşaltmak zorundadır.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 8. Bu yasayla Borçlar Yasası'nda gösterilen durumlar dışındaki nedenlerle açılacak boşaltma davaları, sözleşmelerde aksine koşul bulunsa bile geçerli olmaz.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 9. Kira sözleşmelerinde bu yasanın kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri dışında kiracının zararına değişiklik yapılamaz.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 10. (Yürürlükten Kaldırıldı: 30/4/1973-1711/3 md.)
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 11. Kiracı, kira süresinin bitmesinden en az on beş gün önce taşınmazı boşaltacağını yazıyla bildirmedikçe sözleşme, aynı koşullarda bir yıl uzatılmış sayılır.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 12. Kiracı, sözleşmede aksi yönde açık bir koşul olmadıkça, kiralanan yeri kısmen ya da tamamen başkasına kiralayamaz ya da kiralanan yerden yararlanma hakkını ya da sözleşmeyi başkasına devredemez ya da taşınmazı terk edip bu yeri kısmen ya da tamamen başkalarına bırakamaz.
Kira sözleşmesinin asıl amacı bakımından başkalarına kiralanması olağan ve gerekli olan otel, pansiyon, öğrenci yurdu ve benzeri taşınmazlar, tümü devredilmedikçe ya da kiralanmadıkça yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı değildir.
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayarak bir taşınmaza kiracı ya da devralan sıfatıyla girenler ya da bu taşınmazı ele geçirenler hakkında hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde boşaltma davası açılabilir.
Hakkı olmadan taşınmazı ele geçirenler hakkında 5917 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması da istenebilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
MADDE 13. Kiracının ölümü halinde, işyerleri için aynı mesleği sürdüren kiracının mirasçıları ve ortaklarına ve konutlar için de kiracıyla birlikte oturan kişiler aleyhine kira sözleşmesinden ve Borçlar Kanununun bu kanun ile çelişmeyen diğer hükümlerinden kaynaklaran ödevlerini yerini getirdikleri sürece tahliye davası açılamaz.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 14. 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazlar hakkında da bu yasa hükümleri uygulanır.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 15. Kiralayan kiraya verdiği taşınmazı bu yasanın 7. maddesinin b, c, d bentlerinde yazılı gerekçelerden birine dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkarırsa zorunlu bir neden olmaksızın 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiraya veremez.

Yasanın ç bendine göre boşaltılan taşınmazlar, zorunlu bir neden olmadıkça eski durumu ile 3 yıl boyunca kiraya verilemez.

Yasanın ç bendine göre boşaltılıp, imar planına göre yeniden yapılan veya büyük bir onarım geçiren taşınmazları, yeni durumu ve yeni bir kira ederi ile eski kiracının tekrar kiralama hakkı vardır. Kiracı, bu seçimlik hakkını, kendisine yapılan bildirimden başlayarak bir ay içinde kullanmak zorundadır.

Bu maddeye göre eski kiracıya seçimlik hakkını kullanıp kullanmayacağı sorulmadan, taşınmaz, 3 yıl boyunca başkasına kiralanamaz.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 16. Hava parası adı altında veya her ne adla olursa olsun, bu yasa kapsamınca belirlenen kira ederinden fazla para alanlar, bu kişiler adına hareket edenler veya buna aracılık edenler ile 15. madde hükmüne aykırı davrananlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve üç yıllık kira ederi tutarınca ağır para cezasına çarptırılır. Bu suçu tekrar işleyenlenlerin cezası bir kat arttırılır.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 17. Milli Korunma Yasasının 30. maddesi ile 56. maddesinin 7. bendi ve bu maddeleri değiştiren veya yürürlükten kaldıran yasalar yürürlükten kaldırılmıştır.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 18. Bu yasa 1 Haziran 1955 tarihinden itibaren uygulanır.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
MADDE 19. Bu yasayı Bakanlar Kurulu uygular.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Ek Madde 1. (Ek 23/1/1998 - 4331/1 md) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yangın, deprem, yer kayması, fırtına, taşkın, sel gibi doğal felaketler nedeniyle zarar gören Vakıflar Genel Müdürlüğünün sahibi veya yöneticisi olduğu vakıf taşınmazları, onarılma veya yenilenme sonrası bir defaya özgü olmak üzere doğal felaket öncesi kiracılarına Devlet İhale Yasası hükümleri uygulanmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen güncel kira ederi ile kiralanabilir.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Muvakkat Madde 1. Bu yasanın kira ederine ilişkin hükümleri:

a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazlar için 1.6.1955 tarihinden,

b) Milli Korunma Yasası kapsamında olmayıp özgür istenç ile kiralanmış olan ve kira sözleşmeleri süresi belirsiz hale gelmiş bulunan taşınmazların kira ederleri bu yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak geçecek altıncı ayı izleyen ay başından,

c) Milli Korunma Yasası kapsamına girmeksizin, özgür istenç ile kiralanmakta olup da sözleşme süreleri belirli olan taşınmazlarda kira sözleşmelerinin bitiminden başlayarak,

ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı taşınmazlardan bir yıldan fazla süreyle sözleşmeye bağlanmış olup da bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bir yıldan çok süresi bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden başlayarak geçerlidir.

Bu yasaya göre kira ederinde artış yapılması gereken hallerde yapılacak artış oranlarından aşağı oranda artış yapılacağını veya hiç artış yapılmayacağını kiralayan, yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak bir ay içinde yazı ile bildirmezse söz konusu artışlar, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu durumda kiracı, bir aylık sürenin sonundan başlayarak bir ay içinde sözleşmenin sona erdirilmesi için bildirimde bulunabilir ve bu bildirimden başlayarak iki ay içinde taşınmazı boşaltması gerekir. Boşaltmaya kadar geçen sürenin kirası eder artışı ile birlikte ödenir.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Muvakkat Madde 2. Bu yasanın 7. maddesinde yazılı boşaltma davaları bakımından:

a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazların kira sözleşmeleri 31.5.1955 tarihinde,

b) Milli Koruma Yasası kapsamında olmayıp, özgür istenç ile kiralanmakta olan ve kira sözleşmeleri süresiz hale dönüşmüş bulunan taşınmazların kira sözleşmeleri ise bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altıncı ayın sonunda sona ermiş sayılır.

Bu tarihlerden başlayarak bir ay içinde dava açılmadığında sözleşmelerin bitim süresinin beklenmesi gerekir.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Geçici Madde 3. (11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.)

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı bulunan vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip bulundukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer.

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

(Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Önerilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre içinde itiraz ve üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar için İcra Müdürlüğünden boşaltma istenebilir.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Geçici Madde 4. (15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.)

Belediyeler ve Özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip oldukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer.

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullarıyla kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

Önerilen yeni bedele ve koşullara kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edilebilir. Otuz günlük süre içinde itiraz etmeyen veya üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı da boşaltmayanlar için icra müdürlüğünden boşaltma istenir.

İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz yapıldığı takdirde kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca belirlenen kirayı aylık olarak öder ve kiralanandan çıkartılmaz. Sulh hukuk mahkemesince güncel değer veya benzerlerine uygun olarak kira bedeli belirlenir. Mahkeme kararında kiracı yararına fark olduğu takdirde bu miktar ileriki ayların kiralarından düşülür.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu belirlemelerde dikkate alınmaz. Mahkeme, bilirkişi olarak kamu kuruluşlarınca bildirilen teknik elemanlardan bir kişi, Ticaret Odası'ndan bir temsilcisi ve bir de hukukçu olmak üzere üç kişilik kurulu kendiliğinden seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece belirlenen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farkını ödemeyen kiracının kiralanandan çıkartılması için icra müdürlüğüne başvurulur.

Bu davalar geciktirilmeksizin görülür.
Çeviren Sinan ÖZTÜRK - Maddenin Orjinali
Geçici Madde 5. (Ek: 1.12.1993 - 3917 s.y./7. m.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf, Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun iyesi ya da ortağı bulunduğu taşınmazlar için 1.1.1993 tarihinden önce 22.4.1926 tarih, 818 sayılı Borçlar Yasası ile 18.5.1955 tarih, 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasasına göre yapılmış olan kira sözleşmeleri, sözleşmelerin süresinin bitim tarihinden başlayarak üç ay sonra, işletme hakkının bir başkasına geçirilmesine ilişkin sözleşmeler ise bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer.

Kurumlar, bu süre içinde piyasa ederi veya benzeri taşınmazlara ilişkin ederine uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirleyerek kiracıya bildirir. Eski kiracı, birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen (30) gün içinde yeni kira ederi ve koşulları üzerinden 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasası hükümlerine göre kira sözleşmesi yapabilir ya da önerilen yeni kira ederine sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edebilir. 30 günlük süre içinde itiraz ya da öncelikli olarak kira sözleşmesi yapma hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar, ilgili icra müdürlüğünce taşınmazdan çıkarılır.

Belirlenen kira ederine karşı süresi içinde dava açılırsa davanın sonuna kadar kurumlarca belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucunda belirlenen kira ederine göre kiracının yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederinden düşülür.

Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin davalarda, toptan eşya ederlerindeki artış yüzdeleri göz önüne alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece belirlenen kira ederine göre kiracı, 22.4.1926 tarih, 818 sayılı Borçlar Yasası ile 18.5.1955 tarih, 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasasına göre yeni kira sözleşmesi yapabilir. Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farkını ödemeyen kiracının taşınmazdan çıkarılması, ilgili icra müdürlüğünden istenir.

Bu yolla belirlenen yeni kira ederleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce yılda bir kere belirlenen tüketici eder dizinindeki artış oranından az olmamak üzere piyasa değerine ya da benzeri değere yükseltilir.

Birinci fıkrada belirtilen kurumların kamu kuruluşlarına kiralanmış taşınmazlarla ilgili olarak da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali
Geçici Madde 6. (Ek: 23.1.1998 - 4331 s.y./2. m.)
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, mazbut ve mülhak vakıfların iyesi olduğu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri, bu maddenin yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer.

Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve vakıf yönetim kurullarınca piyasa ederine ya da benzeri ederlere uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirlenerek kiracıya bildirilir. Aynı zamanda bu eder üzerinden taşınmazı kiralamak isteyen üçüncü kişilere uygun biçim ve yöntemlerle koşullar duyurulur.

İkinci fıkradaki koşulları kabul eden ya da daha çok eder öneren üçüncü kişiler varsa eski kiracılar, öncelikli olarak, en yüksek eder üzerinden birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen otuz gün içinde yeni kira sözleşmesi yapabilir.

Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalamayan ve taşınmazı da boşaltmayan kiracının taşınmazdan çıkarılması, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine başkaca bildirime gerek görülmeden hükümetin yerel yöneticilerinin kararı ile bir hafta içinde sağlanır. Yönetim ve yargı kurumlarına yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz.

Belirtilen kira ederine karşı süresi içinde dava açıldığında verilen karar kesinleşinceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucuna göre belirlenen kira ederine göre kiracı yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederlerinden düşülür.

Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya ederlerindeki artış yüzdeleri göz önüne alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece belirlenen kira ederi üzerinden kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farkını ödemeyen kiracının taşınmazdan çıkarılması, ilgili icra müdürlüğünden istenir.

Yeni sözleşme ile belirlenen kira ederleri, izleyen kira dönemlerinde geçen yılın aynı ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık toptan eşya eder dizinlerinden az olmamak üzere, piyasa değeri ya da benzeri değer göz önüne alınarak yükseltilir.
Çeviren Özge YÜCEL - Maddenin Orjinali


Bu Derlemeyi Hazırlayan Üyelerimiz: (Parantez içindeki rakamlar derledikleri madde sayısıdır)
Özge YÜCEL (18), Sinan ÖZTÜRK (15)
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03680110 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.