Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. Geçici Madde 6

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun Geçici Madde 6
(Ek: 23/1/1998 - 4331/2 md.)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mazbut ve mülhak, vakıflara ait gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmeleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra sona erer.

Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerince rayiç veya emsal

bedellere uygun olarak yeni kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur, aynı zamanda bu bedel üzerinden gayrimenkulü kiralamak isteyen üçüncü şahıslara uygun biçim ve yöntemlerle şartlar duyurulur.

İkinci fıkradaki şartları kabul eden ya da daha fazla bedel teklif eden üçüncü şahısların varlığı halinde eski kiracıların en yüksek bedel üzerinden birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden otuz gün içinde yeni kira sözleşmesi yapmaya öncelikle hakları vardır.

Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalayan ve gayrimenkulü de tahliye etmeyen kiracının tahliyesi, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine başkaca tebligata gerek görülmeden mahalli mülki amirlerinin kararı ile bir hafta içinde boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz.

Belirtilen kira bedeline karşı süresi içinde dava açılması halinde, verilen karar kesinleşinceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen yeni kira bedeli üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucuna göre belirlenen kira bedeline göre kiracı lehine doğacak farklar, takip eden aylara ait kira bedellerinden mahsup edilir.

Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri nazara alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeli üzerinden kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen

kiracının tahliyesi ilgili İcra Müdürlüğünden talep edilir.

Yeni sözleşme ile akdolunan kira bedelleri, müteakip kira dönemlerinde geçen

yılın aynı ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Toptan

Eşya Fiyat Endekslerinden az olmamak üzere, rayiç veya emsal değer dikkate alınarak yükseltilir.
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. Geçici Madde 6 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. Geçici Madde 6 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 6 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. Geçici Madde 6 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 6 Türkçeleştirme Önerileri

(Ek: 23.1.1998 - 4331 s.y./2. m.) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, mazbut ve mülhak vakıfların iyesi olduğu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri, bu maddenin yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer. Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve vakıf yönetim kurullarınca piyasa ederine ya da benzeri ederlere uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirlenerek kiracıya bildirilir. Aynı zamanda bu eder üzerinden taşınmazı kiralamak isteyen üçüncü kişilere uygun biçim ve yöntemlerle koşullar duyurulur. İkinci fıkradaki koşulları kabul eden ya da daha çok eder öneren üçüncü kişiler varsa eski kiracılar, öncelikli olarak, en yüksek eder üzerinden birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen otuz gün içinde yeni kira sözleşmesi yapabilir. Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalamayan ve taşınmazı da boşaltmayan kiracının taşınmazdan çıkarılması, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine başkaca bildirime gerek görülmeden hükümetin yerel yöneticilerinin kararı ile bir hafta içinde sağlanır. Yönetim ve yargı kurumlarına yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. Belirtilen kira ederine karşı süresi içinde dava açıldığında verilen karar kesinleşinceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucuna göre belirlenen kira ederine göre kiracı yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederlerinden düşülür. Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin da...
(Şerh No: 2077 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04210591 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.