Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2918 S.lı Karayolları Trafik Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2918 S.lı Karayolları Trafik Kanunu - Son Eklenen Şerhler

ZMSS Genel Şartları ekindeki cetvellere göre (devre başı ödemeli belirli rant yöntemi, % 1,8 teknik faizle) tazminat hesabının yapılmasına ilişkin olarak KTK'nun 90. maddesinde yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği, Dairemiz Yargıtay’da uygulama birliğinin sağlanması yönünde tazminat hesaplarında bakiye ömrün belirlenmesinde TRH 2010 tablosunun esas alınması için içtihat geliştirdiği ancak hesaplamalarda progresif rant yönteminin kullanılması ile bilinmeyen (işleyecek) devrede...
(Şerh No: 17094 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2021 17:12)

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
(Şerh No: 17093 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-06-2021 17:08)

ZORUNLU MALİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK Trafik kazası sonucu beden bütünlüğü zarara uğrayan kişi tedavi gördüğü süre ile iyileşeceği süre içinde işlerini göremeyeceği ve bu süre içinde normal hayatını sürdüremeyeceğinden bu dönem içinde tam iş göremez olarak kabul edilip buna göre tazminat hesabı yapılacaktır. Geçici işgöremezlik nedeniyle hükmedilecek tazminatın kusurlu sürücü ve işletenin yanında ____ poliçesini düzenleyen şirketin de sorumluluğu kapsamı içerisinde de...
(Şerh No: 16973 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-11-2019 21:49)

Somut uyuşmazlıkta, dava tarihi olan 19/07/2017 itibariyle 2918 sayılı KTK'nın 97. maddesinde yapılan değişiklik yürürlükte olup davacı tarafça dava tarihinden önce davalı sigorta şirketine yapılan başvurunun eksik evrak nedeniyle karşılanmadığı hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Davacı tarafından yapılan başvuru üzerine Sigorta Şirketi tarafından verilen cevap ile eksik görülen kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Veril...
(Şerh No: 16917 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2019 21:44)

Davacı tarafça dava açılmadan önce davalı Sigorta şirketine başvuru yapıldığı konusunda uyuşmazlık yoktur. Davalı Sigorta, maluliyet raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle başvuruya olumlu yanıt vermemiş, talebi karşılamamıştır. Bu durumda mahkemece, davacının sunduğu belgeleri davalı Sigorta şirketinin yetersiz görüp ikmal etmesini istemesi, 2918 sayılı Kanun'un 97. maddesinde dava açılması için öngörülen "verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık" olarak değerlendirilmeli ve do...
(Şerh No: 16916 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2019 21:33)

Olayımızda, dava tarihi olan 21/07/2016 itibariyle 2918 sayılı KTK'nın 97. maddesinde yapılan değişiklik yürürlükte olup davacı tarafça dava tarihinden önce davalı sigorta şirketine başvurulmadığı hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Mahkemece davacı vekiline yasada öngörülen başvuruya ilişkin eksikliği gidermesi için kesin süre verilmeli, sigorta şirketince 15 gün içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın talebi karşılamaması halinde bu yöndeki dava şartının yerine g...
(Şerh No: 16915 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2019 21:21)

Mahkemece KTK'nun 97. Maddesi uyarınca davacı tarafından davalı sigorta şirketine dava açılmadan önce yapılan başvurunun anılan maddede belirtilen hususları karşılamadığı, bu nedenle başvuruya ilişkin dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; Davalı sigorta şirketince davacı tarafça yapılan başvuruya verilen cevabi yazıda belirtilen eksik belgelerin tamamlanması istenmiş olup, belirtilen eksik belgelerden kesin ve sürekli maluliyet oranına ilişk...
(Şerh No: 16914 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2019 21:15)

Trafik kazası, cezayı gerektiren bir eylemden meydana gelmiş ise ve ceza kanununu bu fil için daha uzun bir zaman aşımı öngürmüş ise uzamış zamanaşımı söz konusundur. Dava trafik kazasından kaynaklı maddi-manevi zararın isteminden ibaret olup mahkeme zamanaşımına uğradığından dolayı işin esasına geçmeden red etmiştir. Oysaki; uyuşmazlığa konu olan haksız fiilden ötürü ceza davasının devam ettiği ve ceza hukuku bakımından uzamış zamanaşımı süresi dikkate alınmadan davayı red etmesi doğru değ...
(Şerh No: 16842 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018 08:54)

Bilimsel çalışmalarda, alkole toleransın kişiden kişiye değişeceği gibi aynı kişide de farklı zamanlarda reaksiyonlarda farklılık olabileceği, kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti, metobolizma hızı, açlık ve tokluk durumu gibi pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kabul edilmektedir
(Şerh No: 16475 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 02-06-2016 12:42)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ek 2. maddesi 3. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...araç sahibine..." ibaresi ile ikinci cümlesinin "araç sahibi" yönünden Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olması sebebiyle İPTALLERİNE karar verilmiştir.
(Şerh No: 16219 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-05-2015 14:30)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası şirketleri, 3.kişinin aracında oluşan gerçek zararı, azami poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere gidermekle yükümlüdür. Gerçek ( doğrudan ) zarar kapsamı içinde araç hasarı, değer kaybı vs bulunmakta ise de zarar gören aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle meydana gelen kazanç kaybı gerçek zarara dahil olmayıp, dolaylı zararlardandır. Bu durumda davalı ZMSS şirketi kazanç kaybı yönünden sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 15970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-10-2014 08:53)

Davacının talebi, desteğinin, kendi idaresindeki davalıya trafik sigortalı araç ile seyri sırasında meydana qelen kazada vefat etmesinden mütevellit destekten yoksun kalma tazminatının tahsilidir. Somut olayda uygulanması gereken zamanaşımı KTK M.109/2'de öngörülen ceza zamanaşımı süresidir. Bu sürenin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren fiilin varlığı yeterlidir. Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan söz ko...
(Şerh No: 15509 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2014 14:11)

Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanması için kazanın mutlaka karayolunda meydana gelmesi gerekmez; karayolu ile bağlantısı olan, karayolu sayılan bir alanda meydana gelmesi halinde de kaza, karayolunda meydana gelmiş kabul edilir. Davaya konu trafik kazasının meydana geldiği fabrika sahası 2918 sayılı KTK m.2/a gereğince karayolu ile bağlantılıdır; bu yere özel izinle girilmesi, özel güvenliği olması KTK m.2'nin uygulanmasına engel değildir ve kazanın meydana geldiği yer karayolu sayılan yerle...
(Şerh No: 15466 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2014 12:28)

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. Davacı, zarar görenlere 13.06.2001 ve 14.03.2002 tarihlerinde ödeme yapmış ve davalı sigorta şirketine karşı 12.06.2002 tarihinde dava açmış olmakla; dava, zamanaşımı süresi dolmadan açılmıştır.
(Şerh No: 15465 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2014 11:49)

Dava; davacının alkollü olarak araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin iki yıl süreyle geçici olarak geri alınmasına ilişkin işlem ile davacıya 601 TL para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Alkolmetre ile yapılan ölçümün yanlış olduğunu, bu miktarda alkol almadığını ileri süren davacının kaç promil alkollü olduğunu gösteren trafik para cezası verilmesine ilişkin tutanağı imzalayarak bu durumu kabul etmesi ve görevli polis memurlarınca ölçüme itiraz etmesi ...
(Şerh No: 15333 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-02-2014 14:12)

Trafik para cezası, Kabahatler Kanunu m.16'da belirtilen idari yaptırım türlerinden biridir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda da bu para cezasına itiraz konusunda görevli mahkeme gösterilmemiştir. Bu durumda, Kabahatler Kanunu m.3 ve m.27 uyarınca idari para cezasına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevlidir.
(Şerh No: 15332 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-02-2014 14:11)

 Bilgi  [TrafikK. 41] 6495 S.K. Değişikliği Öncesi Düzenleme
Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. a) (Değişik: 3176 - 28.3.1985) Yaş Şartı: 1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların onyedi, 2. (Değişik: 4199 - 17.10.1996) B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların onsekiz, 3. (Değişik: 4535 - 23.2.2000) C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmiiki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jan...
(Şerh No: 15308 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2014 15:42)

 Bilgi  [TrafikK. 39] 6495 S.K. Değişikliği Öncesi Düzenleme
Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır; a) Araçları kullanma yetkisi: 1. A1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, 2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1, 3. B sınıfı sürücü belgesi ile F, 4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F, 6. (Değişik: 4199 - 17.10.1996) E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. (Ek fıkra: 4199 - 17.10.1996) E sınıfı sü...
(Şerh No: 15307 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2014 15:38)

 Bilgi  [TrafikK. 38] 6495 S.K. Değişikliği Öncesi Düzenleme
Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılmıştır. "A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara, "A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara, "B" Sınıfı Sürücü Belgesi Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, "C" Sınıfı Sürücü Belgesi Kamyon kullanacaklara, "D" Sınıfı Sürücü Belgesi Çekici kullanacaklara, "E" Sınıfı Sürücü Belgesi Otobüs kullanacaklara, "F" Sınıfı Sürücü Belgesi Lasti...
(Şerh No: 15306 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2014 15:37)

 Bilgi  [TrafikK. 36] 6487 S.K. m.18 Değişiliği Öncesi Düzenleme
Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. (Yeniden düzenlenene fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki aya kad...
(Şerh No: 15305 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2014 14:12)

Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak olarak gösterdikleri zarar; sürücünün ölümü sonucunda meydana gelmekle birlikte sürücü üzerinde doğan zarardan ayrı bir zarardır. Zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Desteğin kusuru da tazminattan indirim nedeni olamaz.
(Şerh No: 15278 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014 13:14)

Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinin birinci fıkrasının “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden…araçlara…ceza veya suç tutanağı düzenlenir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına.
(Şerh No: 15204 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 10-12-2013 12:14)

Karayollarında husule gelen kazadan mütevellit tazminat istemiyle ikame olunan dava; özel hukuktaki araç işletenin hukuki sorumluluğundan değil, 6001 sayılı Yasa'da karayollarının emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, temizliğini yapmak, yaptırmak şeklinde öngörülen görevlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gele...
(Şerh No: 15053 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-11-2013 11:28)

Davalı Belediye Başkanlığı'nın, yol kazı ve boru döşeme çalışması sırasında, konulması gereken uyarı ve işaretleme levhalarını koymaması nedeniyle meydana gelen kazada, aracında hasar oluşan davacının talep ettiği tazminat davasına bakma görevi adli yargıdadır.
(Şerh No: 15052 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-11-2013 11:11)

2918 sayılı Yasanın 19.1.2011 tarihinde yürürlüğe giren 110. maddesi ile Anayasa Mahkemesi’nin benzer bir konuda İdare Mahkemesi’nin davaya bakmakla görevli bulunmadığı yolundaki kararları gözetildiğinde, bahsi geçen Kanun maddesinin karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanarak trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri kapsadığı ve Kanunun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilg...
(Şerh No: 15011 - Ekleyen: Av.Ömer Faruk AYDIN - Tarih : 08-10-2013 20:44)

Dava, 30.04.2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya, Kurumca yapılan tedavi giderlerinin, kazaya sebep olan aracın sürücüsü ile sigorta şirketinden rücuen tahsili istemine ilişkindir. Kurumun; süresinde aktarılmayan prim ve katkı payları için sigorta şirketlerine karşı 5510 S.K. m.89'a göre takip ve tahsil yetkisi bulunmakla birlikte, trafik kazası nedeniyle sigortalıya yapılan tedavi giderleri için 6111 S.K.'un 59.maddesi ile 2918 S.K. m.98'de yapılan değişi...
(Şerh No: 14996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-09-2013 11:07)

Araç sürücüsünün seyir halinde iken ölümü sonrası meydana gelen trafik kazası nedeniyle oluşan zararlardan işleten sorumlu olup, kazanın mücbir sebepten kaynaklandığı savunmasında bulunulamaz.
(Şerh No: 14561 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 15-05-2013 12:33)

Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesinin üçüncü fıkrasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.” biçimindeki 4. cümlesinin Anayasa’ya aykırıdır.
(Şerh No: 14330 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 11-03-2013 08:23)

Dava, yaralamalı trafik kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı meydana gelen trafik kazasında yaralanması sebebiyle, 2918 sayılı kanun uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri sürmüştür. 2918 sayılı kanunun 110. maddesi uyarınca bu tür davalar adli yargıda görülür.
(Şerh No: 14322 - Ekleyen: Av.Selim HARTAVİ - Tarih : 03-03-2013 15:37)

KTK 98 inci maddesi 6111 S.K. ile 13.02.2011 tarihinde değiştirilmiş olup, trafik kazasından kaynaklanan tedavi giderlerinin sigorta şirketleri tarafından değil,SGK tarafından giderileceğini hüküm altına almıştır. Kişisel davamız nedeniyle verilen bu karar ise, her tedavi giderinin SGK tarafından karşılanması gerekmediği, sigorta şirketlerinin de sorumlu olabileceğini belirlemektedir.
(Şerh No: 14133 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 05-12-2012 13:53)

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “… sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE dair.
(Şerh No: 13656 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-05-2012 15:43)

Husule gelen trafik kazasından kaynaklı olarak muris işletenin mirasçılarınca talep olunan destekten yoksun kalma tazminatı yönünden; işleten, ister kendi kusuru isterse başkasının kusuru ile ölmüş olsun doğan zarar, doğrudan destekten yoksun kalanlar üzerinde doğar. Bu zarar, gerek Kanun gerek poliçe kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olduğundan işletenin ölümü ile destekten yoksun kalanların hakkına, desteklerinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemez ve bu durumda destekte...
(Şerh No: 13544 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-05-2012 10:44)

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 59. maddesiyle değişik 2918 sayılı Kanunun 98. maddesindeki düzenlemeleri birlikte nazara alınarak yapılacak değerlendirme ve araştırma sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken,eksik inceleme ile yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
(Şerh No: 13186 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 13-03-2012 14:47)

 Bilgi  [TrafikK. 98] 13.02.2011 T, 6111 SK m.59 değişikliği öncesi m.98
Tedavi Giderlerinin Ödenmesi: Madde 98- Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder. (Değişik fıkra: 25/06/1988 - KHK - 330/6 md.;...
(Şerh No: 11372 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 91] 13.02.2011 T, 6111 SK m.58 değişikliği öncesi m.91
(Değişik madde: 17/10/1996 - 4149/33 md.) İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. (Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.;Değişi...
(Şerh No: 11371 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 22] 13.02.2011 T, 6111 SK m.57 değişikliği öncesi m.22
(Değişik madde: 18/01/1985 - KHK 245/8 md.; Aynen kabul: 28/03/1985 - 3176/8 md.) Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, b) Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, c) İş makinesi türünden araçların tescille...
(Şerh No: 11370 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 20] 13.02.2011 T, 6111 SK m.55 değişikliği öncesinde m.20/1-a/1
"Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak,"
(Şerh No: 11369 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

 Bilgi  [TrafikK. 8] 13.02.2011-6111 SK m.54 ile yürürlükten kalkan m.8/1-b'nin son üç paragrafı
Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler. Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak dön...
(Şerh No: 11368 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2011 10:58)

Gerek trafik kaza tutanağı, gerekse hazırlıkta olay yeri görülerek düzenlenen raporda, davalının "kendi hızını, yolun durumuna göre ayarlamasının kazada etkili olduğu" belirlenmiştir. Adli Tıp raporunda ise yol durumu, davalının aracının 14 metrekarelik fren izi karşısında mevcut hızı olayın oluş şekli irdelenmeden salt davalının beyanı esas alınarak kusur belirlenmiştir. Mahkemece dosyadaki bu çelişkili raporlar karşısında yerinde gerekli inceleme ve keşif yapılarak tüm delillerin birlikte değe...
(Şerh No: 9696 - Ekleyen: Av.Eylem TURAN - Tarih : 21-01-2011 09:26)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, trafik kaydı işleteni kesin olarak gösteren bir karine değilse de, onun kim olduğunu belirleyen güçlü bir kanıt niteliğindedir. Ancak trafik kaydına rağmen işletenliğin 3. Kişi üzerinde bulunmasını engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Aracın uzun süreli olarak kiralanması halinde "işleten" sıfatının kiracıya geçtiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 6357 - Ekleyen: Av.Fatih KARACA - Tarih : 16-08-2010 17:53)

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikte 0.50 promilin üstünde alkollü olanların araç kullanmaları yasaklanmış olsa bile, kaza salt alkolün etkisi ile oluşmadıkça teminat dışı bırakılamaz. Kaza alkolün etkisinden dolayı değil de başka nedenlerle oluşmuşsa sürücü alkollü olsa dahi teminat kapsamında zarar karşılanmalıdır.
(Şerh No: 3581 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 20-01-2010 11:47)

Traktörlerin de Karayolları Trafik Kanununun 19 ve 20. maddelerine göre Trafik siciline tescili zorunludur. Traktörün teslimi ile mülkiyetin geçtiği kabul edilemez.
(Şerh No: 3542 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 18-01-2010 21:00)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04671502 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.