Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 1997/10730E, 1998/1242 İçtihat

Üyemizin Özeti
Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikte 0.50 promilin üstünde alkollü olanların araç kullanmaları yasaklanmış olsa bile, kaza salt alkolün etkisi ile oluşmadıkça teminat dışı bırakılamaz. Kaza alkolün etkisinden dolayı değil de başka nedenlerle oluşmuşsa sürücü alkollü olsa dahi teminat kapsamında zarar karşılanmalıdır.
(Karar Tarihi : 2.3.1998)
DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Şişli 5.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 6.11.1997 tarih ve 242-1289 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin maliki bulunduğu aracın davalı sigorta şirketine kasko poliçesi ile sigortalandığını, sigorta süresi içerisinde hasarlanan aracın, sigorta bedeli istendiğini, müvekkilinin aracı kullandığı sırada alkollü olmasından bahisle davalı sigortaca sigorta bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, hasar bedeli olan 333.960.530 TL'nın 13.5.1997 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının kaza sırasında 0.75 promil oranında alkollü olduğunun saptandığını, taraflar arasındaki poliçe uyarınca, taşıtın Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararların teminat dışında kaldığının kararlaştırıldığını, ilgili Kanun'un 48.maddesinde yasak sınırının 0.50 promil olduğunu, dolayısıyla hasarın teminat dışı kaldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, taraflar arasında düzenlenen Kasko Sigortası Genel Şartları A.5.5 maddesinde "taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu'nca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararların teminat dışında kaldığının belirtildiği, yaptırılan bilirkişi incelemesinde, davacının kusursuz olduğu belirtilmiş ise de; kaza sırasında davacının almış olduğu alkol oranının %0.75 promil olduğu ve sözleşmede belirtilen miktarın üzerinde bulunduğu, bu nedenle davacının tazminata hak kazanamayacağının anlaşıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Davalı vekili, davacının kaza sırasında poliçe genel şartlarının 5.5 maddesinde belirtilen alkol sınırının üzerinde alkol almış bulunduğunu bu nedenle hasarın teminat dışı kaldığını savunmuştur.

Taraflar arasında düzenlenen poliçe genel şartlarının 5.5. maddesi uyarınca, "taşıtın uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu'nca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılmış olması sırasında meydana gelen hasarlar" kasko sigortası teminatı dışında kaldığı kabul edilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikte 0.50 promilin üstünde olanların araç kullanmaları yasaklanmış olup, davacının kaza sırasında 0.75 promil oranında alkollü olduğu konusunda bir uyuşmazlık yoktur.

Ancak, Dairemiz'in yerleşmiş uygulamasına göre, hasarın sırf alkollü içkinin tesiri altında meydana gelmesi halinin teminat dışı bırakılacağı benimsenmiştir.

Somut olayda, uzman bilirkişilerce yapılan incelemede; olayın oluş şekline göre, davacının alkol almış olmasının olaya hiçbir etkisinin olmadığı, alkol almamış bir kişinin dahi aynı şekilde bu trafik olayına karışacağı, olay ve hasarın sırf alkolün etkisi altında meydana gelmediği saptanmış bulunmasına göre, hasarın poliçe teminatı kapsamı içerisinde olacağı kabul edilip davacıya ait araçta meydana gelen hasar bedeli saptanıp sonucuna göre, karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 2.3.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Karayolları Trafik Kanunu MADDE 48 :(Değişik madde ve başlığı : 6487 - 24.5.2013 / m.19) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.
Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır.

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko -teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Sürücü belgelerinin geçici geri alma işlemleri bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından yapılır.

Bu madde hükümlerine göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması; uyuşturucu veya uyarıcı madde alması nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi şarttır.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için kullanılacak teknik cihazların sahip olacağı asgari koşullar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02683711 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.