Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

6570 S.K. m.7/e'de ihtar için herhangi bir şekil şartı öngörülmediğinden; iki haklı ihtara dayalı tahliye istemli davada, gönderilen ihtarlarda ödeme süresinin belirtilmesi ve fesih iradesinin bildirilmesi şartları aranmaz. İhtarların yazılı ve haklı olması yeterlidir.
(Şerh No: 14300 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013 13:06)

6570 sayılı Yasa ile getirilen normla korunmak istenen kiracılardır. Temyize konu davada kiracının, kiralanandan, sözleşme süresinden evvel çıkması halinde kiralayanın 45.000 TL vereceği yükümlenilmiş olmakla; işbu hususun hava parası ile alakası yoktur.
(Şerh No: 12660 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2011 11:29)

Mahkemenin taraflar arasındaki kira sözleşmesinin sadece sözleşme devam ederken herhangi bir zamanda yapılacak fesih ve erken tahliye ile ilgili 8. maddesindeki kararlaştırılmaya yanlış anlam vererek, davacının davalılara kira süresi dolmadan, 15 günden önce 3.5.2000 tarihli ihtarla kira sözleşmesini yenilemeyeceğini ve mecuru tahliye edeceğini 6570 sayılı yasanın 11. maddesine uygun olarak bildirmesine rağmen, ihbar süresinin sözleşmeye göre 6 ay olduğunu kabul etmesi doğru değildir. Bu ned...
(Şerh No: 12458 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-11-2011 15:25)

1- 6570 sayılı yasaya tabi gayrımenkullerde kiracı kira sözleşmesinin sona erdiği gerekçesiyle yeni sözleşme yapmaya zorlanamaz. 2- Yeni sözleşme yapmayan kiracının ödemek istediği kiralarının kabul edilmemesi kiralayanın temerrüdünü oluşturur ve kiracının bu gerekçeyle tevdi mahalli tayini istenmesi haklıdır. 3- Vakıflar Bölge Müdürlükleri de kiracılarını her yıl yeni sözleşme yapmaya zorlayamaz ve bu amaçla kiralayanın belirlediği Vakıflar Bankasına ödenmek istenen kiraların kabul edilmemesi...
(Şerh No: 12048 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-08-2011 21:20)

6570 S.K. m.11, sözleşme sona ermeden on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmak şartı ile; kiracıya, sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi veren kanun maddesidir. Kiralayana böyle bir hak tanınmamış; kiralayanın, anılan Kanunun 7. maddesine mesnetle tahliye ve akdin feshini talep edebileceği düzenlemesi getirilmiştir. 6570 S.K., kiracıyı koruyan bir kanun olmakla; kira sözleşmesinde 6570 S.K. m.11'deki 15 günlük süre, kiracı aleyhine değiştirilemez.
(Şerh No: 11638 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-05-2011 12:06)

Davacılardan olan şahsın ergin olsa da halen bir işte çalışmadığı ve geçiminin anne babası tarafından sağlandığı kabul edildiğine göre ihtiyacın samimi olduğunun gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 11338 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 15-04-2011 18:05)

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde mecurun 1.9.1997 tarihinde davalıya kiralandığı, 2.9.1997 tarihinde 6 aylık kira parasının peşin ödendiği, davalının mecurda kiracı iken 29.9.1997 günü noterce tanzim olunan taahhütname ile mecuru 1.1.2000 tarihinde tahliye etmeyi kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kira ilişkisi devam ederken verildiğine göre taahhüt geçerlidir. Davacı taahhüdü takip eden bir ay içerisinde 28.1.2000 tarihinde tahliye istemiyle icra takibine başvurduğuna göre...
(Şerh No: 9684 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 21-01-2011 09:38)

İhtilaf konusu kiralanan köy sınırları içinde bulunduğundan, 6570 sayılı kanun kapsamında değildir. Kira sözleşmesi 4 yıllıktır. Burada uygulanması gereken Borçlar Kanunu hükümleridir. Kira süresinin taraflarca belirlenmiş olması halinde kira sözleşmesi süre bitiminde sona erer. Bu durumda kiracı, kiralananı aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Daha evvel feshi ihbarda bulunmaya gerek yoktur. Feshi ihbar kira sözleşmesinin süresiz olması halinde sözkonusudur. Kiralayan isterse bir ay içinde icra...
(Şerh No: 9415 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-01-2011 10:52)

Yeniden kiralama için yapılan masraflar da zarar kapsamına girer.
(Şerh No: 8681 - Ekleyen: Av.Ali KARAÇUHA - Tarih : 07-12-2010 16:58)

Dava konusu; davacıyı, 6570 sayılı Yasanın 7/c maddesine mesnetle tahliye ettirdikten sonra 6570 S.K. m.15/1'e aykırı hareket eden davalı aleyhine ikame olunan kira farkından doğan zararın, taşınma giderlerinin, kâr yoksunluğunun ve tadilat giderlerinin talep edildiği davadır. Anılan durumda tazminatın hesaplanması için zararın kapsamının belirlenmesi gerekir ve tazminat miktarı da hiçbir zaman gerçek zararı aşmamalıdır. Bu meyanda somut olayda yapılması gereken; tahliye edilen işyerinin...
(Şerh No: 8668 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010 11:51)

Taraflar arasında 12.05.2000 başlangıç tarihli, noterde düzenleme şeklinde akdedilen 10 yıl süreli kira sözleşmesi vardır. Davacı, 15.05.2000 düzenleme tarihli, 01.04.2008 tahliye tarihli adi yazılı şekilde düzenlenen tahliye taahhüdüne mesnetle 04.04.2008 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Tahliye taahhüdünün, kira ilişkisi devam ederken verildiği sabittir. Davalı, tahliye taahhüdündeki imzayı inkar etmemiş; sözleşmenin yenilendiğine dair bir belge de ibraz etmemiştir. Bu durumda kir...
(Şerh No: 8650 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 11:52)

Taahhüt nedeniyle tahliye davası kiralayan tarafından ikame edilir; kiralayan olmayan malikin işbu davayı ikame hakkı yoktur. Meğer ki; yeni malik, önceki malik ve kiralayanın halefi olarak dava ikame etmiş olsun. Tahliye taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin, sözleşmenin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Dava konusu; 18.02.2009 tarihinde eski malikten satın alınan kiralayana ilişkin, aynı t...
(Şerh No: 8649 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 11:52)

6570 Sayılı Yasa’nın 7/b ve c maddesi hükmüne göre ihtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davalarının (İİK m.272'nin kıyasen uygulanması suretiyle), kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bu bir aylık süre içerisinde sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin tahliye iradesi kiracıya bildirilmiş ise bu bildirimi takip eden dönem sonuna kadar dava açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkindir ve mahkemece re'sen göz önünde bulundurulu...
(Şerh No: 8648 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 11:52)

İhtiyaç nedeniyle açılmış tahliye davasının reddedilmesi ve bu kararın kesinleşmesi, yeni ihtiyacın önceki davadaki ihtiyaç sebebinden başka olması ya da önceki davanın reddinden sonra koşullarda değişme olması hallerinde, yeni bir davanın açılmasına engel oluşturmaz. Davada yeni bir ihtiyaç sebebine dayanılmışsa, kesin hükmün varlığından söz edilemez.
(Şerh No: 8647 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010 11:52)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8006 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 22:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8005 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 22:05)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8004 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:59)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8003 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:55)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8002 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:54)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8001 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:52)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8000 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:48)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7999 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 21:45)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7997 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:40)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7996 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7995 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7994 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:18)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7993 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:17)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7992 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:15)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7991 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010 20:13)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7793 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 29-09-2010 22:37)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7645 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:37)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7644 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:36)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7643 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7642 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7641 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7640 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010 21:32)

İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davası, akdin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır.
(Şerh No: 5579 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 19-05-2010 18:09)

1- Bir kimse gayrimenkulde kira sözleşmesine dayanmadan oturmakta ise gayrimenkulün fuzuli şagili sayılır ve ona karşı ikame edilecek müdahalenin men'i davası, gayrimenkulün değerine göre asliye veya sulh hukuk mahkemesinde açılır. 2- Bir kimse gayrimenkulde, başkasına kiraya verme veya devir yetkisi olmayan kiracıdan bu yeri kiralayarak veya devralarak oturmakta ise bu gayrimenkulü işgal edenlere karşı ikame edilecek dava Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. 3- Gayrimenkulü başkasına kiraya v...
(Şerh No: 5512 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-05-2010 20:33)

Ekli Dosya
(Şerh No: 5510 - Ekleyen: Av.Selahattin PAR - Tarih : 10-05-2010 11:30)

kiracı kiralanan yeri boşaltacak ise 6570 sayılı yasanın 11 maddesine göre kiralayana 15 gün evvelden bildirmek mecburiyetindedir. Bu 15 günlük süre kira sözleşmesinin bitim tarihinden evvel 15 gün önce kiralayanın elinde olacak şekilde bildirilmelidir. Eğer bu süre kaçırılmış ise tüm sorumluluk kiracı tarafındadır.
(Şerh No: 4772 - Ekleyen: Av.Cihan Nuri BAŞ - Tarih : 17-03-2010 10:35)

 Bilgi  [KiraK. 3] İptal Edilen Madde Metni
Madde 3- A) Birinci maddede yazılı yerlerde 24/2/1947 tarihinden sonra inşa olunan gayrimenkullerin kira bedelleri 12/5/1953 tarihinde mevcut yazılı veya sözlü mukavele ile belli miktarı geçemez. B) 12/5/1953 tarihindeki kira bedelleri yazılı veya sözlü mukavele ile belli olmayan veya bu tarihten sonra kiraya verilmeye başlanan yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedelleri o mahal veya senitteki mümasillerinin 12/5/1953 tarihindeki kiralarına göre ...
(Şerh No: 4330 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-02-2010 09:36)

 Bilgi  [KiraK. 2] İptal Edilen Madde Metni
Madde 2- A) Birinci maddede yazılı yerlerdeki gayrimenkullerin kiraları 1939 yılı kiralarına, meskenlerde yüzde ikiyüz, meskenlerden gayri yerlerde yüzde dörtyüz zam yapılmak suretiyle bulunacak miktarı geçemez. B) 1939 yılı kira bedelleri mukavele ile belli olmayan veya 1939 yılından sonra kiraya verilmeye başlanan yahut kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kiralanan gayrimenkullerin kira bedelleri belediye encümenince 1939 yılı rayâci esas alınarak o mahal veya semtteki mümasillerine göre ...
(Şerh No: 4329 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-02-2010 09:34)

6570 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerini iptal eden ve uygulamada kira tesbit davalarının çıkmasına ve kira tesbit miktarlarının Yargıtay'ın görüşlerine göre belirlenmesine neden olan Anayasa Mahkemesi İptal Kararı
(Şerh No: 4325 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 11-02-2010 14:49)

5/5 sayılı ve 7.7.1965 günlü Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı`nın gerekçesinde açıklandığı gibi, "kira farkı" nın mahkemede dava edilebilir veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için, miktarının kesin olarak belli olması gerekir. Bu belirlilik ise ancak tespite ilişkin kararın kesinleşmesi ile oluşabilir. Ve kiracının edayı yerine getirme borcu da ancak o zaman gelmiş sayılabilir.
(Şerh No: 4324 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 11-02-2010 13:28)

Noterde düzenlenmiş tahliye taahhüdü, kendisine karşı aynı kuvvet ve mahiyette bir belge ibraz edilemediği sürece geçerliliğini korur. sürenin uzatıldığına ilişkin yeni adi kira sözleşmesi, aynı kuvvet ve mahiyette bir belge olmadığı için, taahhüdü geçersiz kılamaz.
(Şerh No: 3211 - Ekleyen: Av.Evrim BARDAKÇIOĞLU ÖZDEMİR - Tarih : 09-01-2010 18:20)

Tahliye taahhüdü tanzim tarihinin kontrat tarihinden önce olması, tek başına tahliye talebinin reddini gerektirmez. Tahliye taahhüdünün verildiği tarihte kira ilişkisinin devam ediyor olması bu anlamda yeterlidir.
(Şerh No: 3210 - Ekleyen: Av.Evrim BARDAKÇIOĞLU ÖZDEMİR - Tarih : 09-01-2010 18:17)

Islah yolu ile dava sebebi değiştirilebilir. Kaldı ki kiralananda yapılacak işin değiştirilmesi dava sebebinin değiştirilmesi niteliğinde de değildir. Bu durumda mahkemece kiralananın davacının ıslah yoluyla yapacağını belirttiği işe uygun ve elverişli olup olmadığının tesbitiyle sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.
(Şerh No: 2213 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-11-2009 10:42)

6570 Sayılı Kanun ve yerleşen içtihatlara göre ihtiyaca dayanan davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekir.
(Şerh No: 2212 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-11-2009 10:34)

 Türkçe  [KiraK. 7/a] a) Kiracı, taşınmazı boşaltacağını yazıyla bildirmesine karşın boşaltmazsa, kiralayan icra kuruluşuna başvurarak taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 196 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-11-2009 23:36)

 Türkçe  [KiraK. Geçici Madde 4] (15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.) Belediyeler ve Özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip oldukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer. Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullarıyla kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Önerilen yeni bedele ve koşullara kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edilebilir. Otuz günlük süre içinde itiraz etmeyen veya üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı da boşaltmayanlar için icra müdürlüğünden boşaltma istenir. İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz yapıldığı takdirde kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca belirlenen kirayı aylık olarak öder ve kiralanandan çıkartılmaz. Sulh hukuk mahkemesince güncel değer veya benzerlerine uygun olarak kira bedeli belirlenir. Mahkeme kararında kiracı yararına fark olduğu takdirde bu miktar ileriki ayların kiralarından düşülür. Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu belirlemelerde dikkate alınmaz. M...
(Şerh No: 2059 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-11-2009 23:33)

 Türkçe  [KiraK. Geçici Madde 5] (Ek: 1.12.1993 - 3917 s.y./7. m.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf, Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun iyesi ya da ortağı bulunduğu taşınmazlar için 1.1.1993 tarihinden önce 22.4.1926 tarih, 818 sayılı Borçlar Yasası ile 18.5.1955 tarih, 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasasına göre yapılmış olan kira sözleşmeleri, sözleşmelerin süresinin bitim tarihinden başlayarak üç ay sonra, işletme hakkının bir başkasına geçirilmesine ilişkin sözleşmeler ise bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer. Kurumlar, bu süre içinde piyasa ederi veya benzeri taşınmazlara ilişkin ederine uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirleyerek kiracıya bildirir. Eski kiracı, birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen (30) gün içinde yeni kira ederi ve koşulları üzerinden 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasası hükümlerine göre kira sözleşmesi yapabilir ya da önerilen yeni kira ederine sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edebilir. 30 günlük süre içinde itiraz ya da öncelikli olarak kira sözleşmesi yapma hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar, ilgili icra müdürlüğünce taşınmazdan çıkarılır. Belirlenen kira ederine karşı süresi içinde dava açılırsa davanın sonuna kadar kurumlarca belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucunda belirlenen kira ederine göre kiracının yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederinden düşülür. Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin davalarda, toptan eşya ederlerindeki artış...
(Şerh No: 2076 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-11-2009 11:41)

 Türkçe  [KiraK. Geçici Madde 6] (Ek: 23.1.1998 - 4331 s.y./2. m.) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, mazbut ve mülhak vakıfların iyesi olduğu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri, bu maddenin yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer. Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve vakıf yönetim kurullarınca piyasa ederine ya da benzeri ederlere uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirlenerek kiracıya bildirilir. Aynı zamanda bu eder üzerinden taşınmazı kiralamak isteyen üçüncü kişilere uygun biçim ve yöntemlerle koşullar duyurulur. İkinci fıkradaki koşulları kabul eden ya da daha çok eder öneren üçüncü kişiler varsa eski kiracılar, öncelikli olarak, en yüksek eder üzerinden birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen otuz gün içinde yeni kira sözleşmesi yapabilir. Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalamayan ve taşınmazı da boşaltmayan kiracının taşınmazdan çıkarılması, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine başkaca bildirime gerek görülmeden hükümetin yerel yöneticilerinin kararı ile bir hafta içinde sağlanır. Yönetim ve yargı kurumlarına yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. Belirtilen kira ederine karşı süresi içinde dava açıldığında verilen karar kesinleşinceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucuna göre belirlenen kira ederine göre kiracı yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederlerinden düşülür. Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin da...
(Şerh No: 2077 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:38)

 Türkçe  [KiraK. 7/e] e) Kiralayan, kira ederinin zamanında ödenmemesinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki kez uyarılan kiracıdan, ayrıca uyarıya gerek kalmaksızın, kira süresinin sonunda taşınmazı boşaltmasını isteyebilir.
(Şerh No: 201 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:04)

 Türkçe  [KiraK. 7/d] d) Taşınmazın iyeliğini Türk Yurttaşlar Yasası hükümlerine göre kazanan kimse, kendisi ya da eşi ya da çocukları için tamamen ya da kısmen konut olarak ve yine kendisi ya da eşi ya da çocukları için bir meslek ya da sanatın yürütülmesi amacıyla işyeri olarak kullanma gereksinimindeyse, kazanım tarihinden başlayarak bir ay içinde kiracıyı durumdan uyartı ile bilgilendirmek koşuluyla altı ay sonra taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 200 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:03)

 Türkçe  [KiraK. 7 ç] ç) Kiralayan, taşınmazı yeniden yapmak ya da bayındırlaştırmak amacıyla köklü biçimde onarma, genişletme ya da değişiklik yapmak isteyip de bunlar yapılacağı sırada içinde oturmak veya bir işle uğraşmak olanaklı olmadığı teknik olarak anlaşıldığında kira sözleşmesinin süresi sona erdiğinde taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 199 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:03)

 Türkçe  [KiraK. 7/c] c) Kiralayan, taşınmazı kendisinin ya da eşinin ya da çocuklarının bir meslek ya da sanatı yürütebilmesi için gereksinirse kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği zaman taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 198 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:02)

 Türkçe  [KiraK. 7/b] b) Kiralayan, taşınmazı kendisi ya da eşi ya da çocukları için konut olarak kullanmayı gereksinirse kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği zaman taşınmazın boşaltılmasını isteyebilir.
(Şerh No: 197 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 23:02)

 Türkçe  [KiraK. Ek Madde 1] (Ek 23/1/1998 - 4331/1 md) Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yangın, deprem, yer kayması, fırtına, taşkın, sel gibi doğal felaketler nedeniyle zarar gören Vakıflar Genel Müdürlüğünün sahibi veya yöneticisi olduğu vakıf taşınmazları, onarılma veya yenilenme sonrası bir defaya özgü olmak üzere doğal felaket öncesi kiracılarına Devlet İhale Yasası hükümleri uygulanmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen güncel kira ederi ile kiralanabilir.
(Şerh No: 2046 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 23:00)

 Türkçe  [KiraK. 17] Milli Korunma Yasasının 30. maddesi ile 56. maddesinin 7. bendi ve bu maddeleri değiştiren veya yürürlükten kaldıran yasalar yürürlükten kaldırılmıştır.
(Şerh No: 2043 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:59)

 Türkçe  [KiraK. 16] Hava parası adı altında veya her ne adla olursa olsun, bu yasa kapsamınca belirlenen kira ederinden fazla para alanlar, bu kişiler adına hareket edenler veya buna aracılık edenler ile 15. madde hükmüne aykırı davrananlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve üç yıllık kira ederi tutarınca ağır para cezasına çarptırılır. Bu suçu tekrar işleyenlenlerin cezası bir kat arttırılır.
(Şerh No: 2042 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:58)

 Türkçe  [KiraK. 15] Kiralayan kiraya verdiği taşınmazı bu yasanın 7. maddesinin b, c, d bentlerinde yazılı gerekçelerden birine dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkarırsa zorunlu bir neden olmaksızın 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiraya veremez. Yasanın ç bendine göre boşaltılan taşınmazlar, zorunlu bir neden olmadıkça eski durumu ile 3 yıl boyunca kiraya verilemez. Yasanın ç bendine göre boşaltılıp, imar planına göre yeniden yapılan veya büyük bir onarım geçiren taşınmazları, yeni durumu ve yeni bir kira ederi ile eski kiracının tekrar kiralama hakkı vardır. Kiracı, bu seçimlik hakkını, kendisine yapılan bildirimden başlayarak bir ay içinde kullanmak zorundadır. Bu maddeye göre eski kiracıya seçimlik hakkını kullanıp kullanmayacağı sorulmadan, taşınmaz, 3 yıl boyunca başkasına kiralanamaz.
(Şerh No: 1996 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:57)

 Türkçe  [KiraK. 9] Kira sözleşmelerinde bu yasanın kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri dışında kiracının zararına değişiklik yapılamaz.
(Şerh No: 211 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 22:53)

 Türkçe  [KiraK. 5] Kaloriferli taşınmazlarda yakıt ederlerindeki değişikliklerin kira ederlerine yansıma oranı hükümetçe belirlenerek duyurulur.
(Şerh No: 193 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 22:50)

 Türkçe  [KiraK. 6] Kısmen konut olarak kısmen de farklı biçimde kullanılmak üzere kiralanmış bulunan ya da tamamen konut olarak kullanılmak üzere kiralanmış iken eylemli biçimde konut dışında kullanılan taşınmazların kira ederlerinin artışı bakımından konut olmayan yerlere ilişkin düzenlemeler uygulanır.
(Şerh No: 194 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 22:50)

 Türkçe  [KiraK. 4] Döşemeli olarak kiraya verilen taşınmazların bu yasaya göre belirlenen yıllık kira ederlerine döşeme için belediye yarkurullarınca biçilen değerin yüzde yirmisinden fazla artış yapılamaz. Şu kadar ki bu yolla yapılacak artış, kira ederinin yıllık tutarını geçemez. Kira süresinin sona ermesinden bir ay önce yazı ile bilgilendirmek koşuluyla kiralayan döşemesinin bir kısmını ya da tamamını geri alabilir. Bu durumda döşeme için yapılan artış oranında kiradan indirim yapılır.
(Şerh No: 188 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 22:49)

 Türkçe  [KiraK. Muvakkat Madde 1] Bu yasanın kira ederine ilişkin hükümleri: a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazlar için 1.6.1955 tarihinden, b) Milli Korunma Yasası kapsamında olmayıp özgür istenç ile kiralanmış olan ve kira sözleşmeleri süresi belirsiz hale gelmiş bulunan taşınmazların kira ederleri bu yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak geçecek altıncı ayı izleyen ay başından, c) Milli Korunma Yasası kapsamına girmeksizin, özgür istenç ile kiralanmakta olup da sözleşme süreleri belirli olan taşınmazlarda kira sözleşmelerinin bitiminden başlayarak, ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı taşınmazlardan bir yıldan fazla süreyle sözleşmeye bağlanmış olup da bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bir yıldan çok süresi bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden başlayarak geçerlidir. Bu yasaya göre kira ederinde artış yapılması gereken hallerde yapılacak artış oranlarından aşağı oranda artış yapılacağını veya hiç artış yapılmayacağını kiralayan, yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak bir ay içinde yazı ile bildirmezse söz konusu artışlar, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu durumda kiracı, bir aylık sürenin sonundan başlayarak bir ay içinde sözleşmenin sona erdirilmesi için bildirimde bulunabilir ve bu bildirimden başlayarak iki ay içinde taşınmazı boşaltması gerekir. Boşaltmaya kadar geçen sürenin kirası eder artışı ile birlikte ödenir.
(Şerh No: 2049 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:48)

 Türkçe  [KiraK. Muvakkat Madde 2] Bu yasanın 7. maddesinde yazılı boşaltma davaları bakımından: a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazların kira sözleşmeleri 31.5.1955 tarihinde, b) Milli Koruma Yasası kapsamında olmayıp, özgür istenç ile kiralanmakta olan ve kira sözleşmeleri süresiz hale dönüşmüş bulunan taşınmazların kira sözleşmeleri ise bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altıncı ayın sonunda sona ermiş sayılır. Bu tarihlerden başlayarak bir ay içinde dava açılmadığında sözleşmelerin bitim süresinin beklenmesi gerekir.
(Şerh No: 2053 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:41)

 Türkçe  [KiraK. Geçici Madde 3] (11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı bulunan vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip bulundukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer. Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. (Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Önerilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre içinde itiraz ve üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar için İcra Müdürlüğünden boşaltma istenebilir.
(Şerh No: 2054 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 22:38)

 Türkçe  [KiraK. 10] (Yürürlükten Kaldırıldı: 30/4/1973-1711/3 md.)
(Şerh No: 2050 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 14:00)

 Türkçe  [KiraK. 3] (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
(Şerh No: 2048 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 13:48)

 Türkçe  [KiraK. 2] (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
(Şerh No: 2047 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 13:47)

 Türkçe  [KiraK. 19] Bu yasayı Bakanlar Kurulu uygular.
(Şerh No: 2045 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 13:42)

 Türkçe  [KiraK. 18] Bu yasa 1 Haziran 1955 tarihinden itibaren uygulanır.
(Şerh No: 2044 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 13:41)

 Türkçe  [KiraK. 14] 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazlar hakkında da bu yasa hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 1995 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 11:40)

 Türkçe  [KiraK. 13] Kiracının ölümü halinde, işyerleri için aynı mesleği sürdüren kiracının mirasçıları ve ortaklarına ve konutlar için de kiracıyla birlikte oturan kişiler aleyhine kira sözleşmesinden ve Borçlar Kanununun bu kanun ile çelişmeyen diğer hükümlerinden kaynaklaran ödevlerini yerini getirdikleri sürece tahliye davası açılamaz.
(Şerh No: 1994 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 11:38)

6570 sayılı Yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse, süre korunur, dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır. Davanın süresinde açılıp açılmadığı kamu düzenine ilişkin olduğu için mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.
(Şerh No: 836 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 14:33)

Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.
(Şerh No: 833 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 14:08)

Taraflarca sözleşmede kira parasının ne zaman ödeneceğinin kararlaştırılmaması ve davacının ödeme zamanı konusundaki iddiasına davalının karşı çıkmış olması halinde, kira parasının ne zaman ödeneceği konusunu kanıtlama yükümlülüğü davacıya aittir. Kira ödeme zamanının, yıllık kira miktarı itibariyle HMUK'nın 288. maddesi gereği davalının rızası olmaksızın tanıkla kanıtlanması mümkün değildir.
(Şerh No: 832 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 14:05)

 Türkçe  [KiraK. 11] Kiracı, kira süresinin bitmesinden en az on beş gün önce taşınmazı boşaltacağını yazıyla bildirmedikçe sözleşme, aynı koşullarda bir yıl uzatılmış sayılır.
(Şerh No: 214 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-10-2009 11:38)

 Türkçe  [KiraK. 7/son] Aynı kent ya da belediye sınırları içinde kendisinin ya da birlikte yaşadığı eşinin adına kayıtlı oturabileceği konutu bulunan kimse, kiracı olarak oturduğu yeri taşınmazın sahibinin isteği üzerine boşaltmak zorundadır.
(Şerh No: 202 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-10-2009 11:37)

 Türkçe  [KiraK. 1] Belediye örgütü olan yerler ile iskele, liman ve tren duraklarındaki üstü kapalı taşınmazların kiralanmasında kiralayanla kiracı arasındaki hukuksal ilişkilerde bu yasa ile Borçlar Yasası'nın bu yasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Tapınaklar kiraya verilemez ve tapınma dışında hiçbir iş için de kullanılamaz.
(Şerh No: 187 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-10-2009 11:31)

 Türkçe  [KiraK. 12] Kiracı, sözleşmede aksi yönde açık bir koşul olmadıkça, kiralanan yeri kısmen ya da tamamen başkasına kiralayamaz ya da kiralanan yerden yararlanma hakkını ya da sözleşmeyi başkasına devredemez ya da taşınmazı terk edip bu yeri kısmen ya da tamamen başkalarına bırakamaz. Kira sözleşmesinin asıl amacı bakımından başkalarına kiralanması olağan ve gerekli olan otel, pansiyon, öğrenci yurdu ve benzeri taşınmazlar, tümü devredilmedikçe ya da kiralanmadıkça yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı değildir. Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayarak bir taşınmaza kiracı ya da devralan sıfatıyla girenler ya da bu taşınmazı ele geçirenler hakkında hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde boşaltma davası açılabilir. Hakkı olmadan taşınmazı ele geçirenler hakkında 5917 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması da istenebilir.
(Şerh No: 215 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-10-2009 11:30)

 Türkçe  [KiraK. 8] Bu yasayla Borçlar Yasası'nda gösterilen durumlar dışındaki nedenlerle açılacak boşaltma davaları, sözleşmelerde aksine koşul bulunsa bile geçerli olmaz.
(Şerh No: 210 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-10-2009 22:08)

 Türkçe  [KiraK. 7] Kira koşullarına ve Borçlar Yasası'nın bu yasaya aykırı olmayan hükümlerine uyulsa bile
(Şerh No: 195 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-10-2009 10:21)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05742908 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.