Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

492 S.lı Harçlar Kanunu - Son Eklenen Şerhler

492 S.lı Harçlar Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Düğün masraflarını isteme , boşanmanın fer'isi niteliğinde olmayıp, TMK'nın 174/1. maddesine de dayanmamaktadır. Bu talep , boşanmadan bağımsız olup , nispi harca tabidir. Yatırılan başvurma harcı tüm istekleri kapsar. Talep edilen tazminat üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğince tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde görev hususu da düşünülerek bir karar verilmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde...
(Şerh No: 16828 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 10-09-2018 13:22)

Taşınmazın aynına dair davanın harca esas gerçek değeri, dava dilekçesinde belirtilen değil taşınmazın keşfen belirlenecek değeridir. Bu sebeple dava dilekçesindeki değer esas alınmak suretiyle eksik harca hükmedilmiş olması doğru değildir. Ayrıca haciz şerhlerinin kaldırılması istemi konusunda; verilecek kararın haciz alacaklılarının haklarını etkileyeceği gözetilerek, haciz şerhi olan kişilerin tespitiyle davada yer almalarının sağlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; bu...
(Şerh No: 15254 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-01-2014 22:45)

Haczin kaldırılması isteminin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine olduğu kabul edilmekte ise de; Temyize konu olayda, borçluya ait bir araç ile yine borçlu adına kayıtlı dört adet taşınmaz kayden haczedilmiş, akabinde araç ile bir adet taşınmaz üzerine konulan hacizler alacaklı vekilinin talebi ile kaldırılmıştır, diğer üç taşınmaz üzerindeki haciz ise devam etmektedir. Bu durumda, bir taşınmaz yönünden haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturmaz.
(Şerh No: 14474 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2013 14:20)

Harçlar Kanunu 1 Sayılı Tarife'nin “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının (f), (g) ve (h) fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
(Şerh No: 14348 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-03-2013 11:05)

Aile konutu sebebiyle tapu iptali ve tescil ile taşınmaz üzerine sonradan konulan ipoteğin kaldırılması şeklinde iki bağımsız talebe ilişkin davada; her iki talep için ayrı ayrı nispi peşin harç yatırılmadan işin esasına girilerek karar verilemez.
(Şerh No: 14295 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013 10:23)

Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının 6009 sayılı kanunla değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…kararın verilmesinden itibaren…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.
(Şerh No: 14285 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 18-02-2013 11:30)

 Bilgi  [HarçlarK. (1) Sayılı Tarife] Anayasa Mahkemesi ceza davalarında temyiz harcına ilişkin “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının (b) fıkrasını iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, Eskişehir Çocuk Mahkemesi'nin başvurusu üzerine 2011/54 Esas sayılı davada 20.10.2011 tarihli karar ile; 31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle Harçlar Kanunu’nun “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının (b) fıkrasının iptaline, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.
(Şerh No: 12319 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-10-2011 16:43)

Harçlar Kanunu'nun 16. maddesi ve gerekse, yukarıda değinilen 4.3.1953 gün ve 1951/10 esas, 1953/2 karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı çerçevesinde, müdahalenin meniyle birlikte kal istemini de içeren bir davada, harç ve vekalet ücretinin, müdahaleye konu taşınmaz ( veya kısmi müdahalede, müdahaleye konu bölüm ) ile, kal istemine konu muhdesatın değerleri toplamı üzerinden hesaplanabilmesi için, her halükarda, kal isteminin ilişkin bulunduğu şeyin, yukarıda açıklanan şekilde bir bütünleyici...
(Şerh No: 10997 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 19-03-2011 15:13)

Yasa koyucu, finansman sıkıntısı çeken bankalar, yurtdışı kredi kuruluştan ve uluslararası kurumların, müşterilerine kullandırmak amacıyla sendikasyon kredisi gibi büyük miktarlı kredilere kendi portföylerinde yer vererek yurt içi veya yurt dışı kredi kuruluşlarından finansman desteği alabilmelerini kolaylaştırmak ve kredi maliyetlerini azaltmak amacıyla bu nitelikteki kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemlerden harç alınmayacağını öngörmüştür. Somut ola...
(Şerh No: 8643 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-11-2010 13:54)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere yasal olarak sorumlu olmadığı bakiye karar ve ilam harcını yatırmadığı gerekçesiyle haklı çıkan davacıya kararın tebliğ edilmemesi, hak arama özgürlüğünü engelleyici ve mahkemeye erişim hakkını kısıtlayıcı niteliktedir.
(Şerh No: 8100 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 15-10-2010 13:20)

Harçlar, kamu hizmetinden yararlananların; işbu yararlanmadan mütevellit ödediği bir çeşit vergidir. Harçlar Yasasının gerekçesinde harçların, kamu alacağı kategorisinde oldukları, harcı doğuran olayın, kamu hizmeti olduğu belirtilmiştir. Harç mükellefiyeti, "masrafı karşılama" ve "faydalanma" prensiplerine dayandırılmıştır. İİK m.15 te kanunda hilafı yazılı olmayan hallerde harç ve masrafların borçluya ait olduğu, ayrıca hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağı belirtilmiş ve harçl...
(Şerh No: 7964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-10-2010 16:51)

Mahkeme tarafından nihai kararla davayı sonlandıran hükümde kendisine (davacı veya davalıya) harç yüklenip yüklenmemesine bakılmaksızın, davacı veya davalı, bakiye nispi karar ve ilam harcını ödemeksizin, ilamın bir suretini alabilir. Kararın tebliğe çıkarılması-temyiz edilmesi- icraya konulması yasal anlamda "müteakip işler" kavramına dahildir. 492 S.K. m.32 mucibince müteakip işlemlere devam edilebilmesi için karar ve ilam harcının tamamlanması gerekmektedir. Karar örneğinin harç tamamlanmad...
(Şerh No: 6208 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-08-2010 19:25)

Harçlar Kanunu'nun 32. maddesi hükmünce, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamayacağından, dolayısıyla bakiye nispi karar ve ilam harcı ödenmeksizin sonraki işlemlerin yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, icra müdürlüğünce bunun aksine işlem yapılarak, ilamda harç yükümlüsü olan alacaklının bakiye nispi karar ve ilam harcını ödemeksizin lehine hükmedilen vekalet ücretini icra takibine konu yaparak devamı işlemin yapılmış olması kanuna aykı...
(Şerh No: 6057 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-06-2010 11:29)

492 sayılı Harçlar Kanununun 32. maddesinin "Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz." biçimindeki birinci tümcesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE ilişkindir.
(Şerh No: 4813 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-03-2010 19:58)

"Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez." cümlesi iptal edildi.
(Şerh No: 4808 - Ekleyen: Av.Ahmet Emin YEŞİLKAYA - Tarih : 17-03-2010 11:59)

Alacaklının, takip dosyasında bulunan tüm hacizlerin fekkini talebi ve/veya tüm hacizlerin kaldırılmasına muvafakat edilmesi takipten feragat anlamına geleceğinden bu halde, feragat harcının alınması gerekir.
(Şerh No: 4708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 13:23)

Hukuk Genel Kurulu Kararı
(Şerh No: 4578 - Ekleyen: Av.Nahide SAYIM - Tarih : 03-03-2010 20:16)

İcra mahkemelerinin itiraza tabi kararlarına karşı itiraz harca tabi değildir.
(Şerh No: 4247 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 09-02-2010 12:16)

 Bilgi  [HarçlarK. 28] Anayasa Mahkemesi iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, 14.01.2010 tarih ve 2009/27 sayılı kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir.
(Şerh No: 3434 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 15-01-2010 17:28)

Dava değeri yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu ile belirlendiğine göre, belirlenen bu değer üzerinden, Harçlar Kanunu'nun 27. ve 30. maddeleri gereğince verilecek müteakip celseye kadarki süre içerisinde eksik harcın tamamlatılması, tamamlanmaması durumunda HUMK'nın 409. maddesi hükmüne göre dava dosyasının işlemden kaldırılması, bu maddede öngörülen üç aylık sürede dosyanın yenilenmesi halinde davaya kaldığı yerden devam edilmesi, tersi durum olan, üç aylık sürede davanın yenilenmemesi...
(Şerh No: 2535 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-12-2009 12:53)

 Bilgi  [HarçlarK. 13] 492 S.K. m.13/j de belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (1) sayılı cetvelinde sayılmıştır ve aşağıdaki şekildedir: 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Sayıştay 8) Adalet Bakanlığı 9) Milli Savunma Bakanlığı 10) İçişleri Bakanlığı 11) Dışişleri Bakanlığı 12) Maliye Bakanlığı 13) Milli Eğitim Bakanlığı 14) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 15) S...
(Şerh No: 2481 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009 23:54)

492 S.K. un 13. maddesine göre Hazine harçtan muaftır. Bu sebeple Hazinenin, gerek dava ikame ederken harç yatırması ve gerekse dava devam ederken harcı tamamlaması söz konusu değildir. Lakin bu durum, tarafı Hazine olan davada karşı taraf yararına vekalet ücretine hükmedilmesine engel değildir.
(Şerh No: 2480 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009 23:39)

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 492 S.K. da sayılan ve harçtan müstesna kılınan İdarelerden değildir.
(Şerh No: 2479 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2009 23:25)

Men'i müdahale davası ile ecrimisil davası birlikte ikame olunduğunda dava değeri elatılan yerin değeri ve ecrimisil bedelinin toplamı üzerinden hesaplanacak nisbi harca tabidir. Hükmedilecek vekalet ücreti de ayrı ayrı değil, işbu dava değeri olan ecrimisil ve elatılan yerin değerinin toplamı bedel üzerinden hesaplanmalıdır.
(Şerh No: 2371 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2009 22:34)

Müdahalenin men'i davalarında dava değeri, elatılan yerin değeri üzerinden hesaplanacak nisbi harca tabidir ve avukatlık ücreti de aynı şekilde elatılan yerin değeri esas alınarak hesaplanmalıdır.
(Şerh No: 2370 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2009 22:28)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03819108 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.