Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

492 S.lı Harçlar Kanunu

Kabul Tarihi : 02/07/1964
Yayınlandığı Resmi Gazete : 17/07/1964
THS'deki Şerh Sayısı : 25 [Şerhleri Listeleyin]
Bu şerh Türk Hukuk Sitesi Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu, Türk Hukuk Sitesi Mali Hukuk Çalışma Grubu tarafından geliştirilmektedir.

KANUNUN ŞÜMULÜ:
MADDE 1. Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

1. Yargı harçları,

2. Noter harçları,

3. (Değişik bent: 21/01/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

4. Tapu ve Kadastro harçları,

5. Konsolosluk harçları,

6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,

7. Gemi ve liman harçları,

8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,

9. Trafik harçları.
BİRİNCİ KISIM

Yargı Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 2. Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.
HAKEM KARARLARI
MADDE 3. Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre karar ve ilâm harcı alınır.

Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan dâvalardan da aynı suretle harç alınır.
YABANCI MAHKEME İLAMLARI :
MADDE 4. Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilâmların tenzili için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nev'i ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE DANIŞTAY İŞLEMLERİ :
MADDE 5. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak dâvalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.

Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.
KARŞILIK DAVALAR VE DAVAYA MÜDAHALE :
MADDE 6. Karşılık dâvalar, müstakil dâvalar gibi harca tabidir.

Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir.
YENİDEN HARÇ ALINMASI :
MADDE 7. Muameleden kaldırılan dosya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.
HÜKMÜN BOZULMASI :
MADDE 8. Bu hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilam harcı, müteakip hükme ait harçtan mahsup olunur.
TASHİHİ KARAR :
MADDE 9. Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır.
İADEİ MUHAKEME :
MADDE 10. İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek dâvalar, yeni dâvalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.
MÜKELLEF :
MADDE 11. Genel olarak yargı harçlarını dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir.

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır.

Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.
Celse harçlarında mükellef;
MADDE 12. Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır.

Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir.

Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı müteakip iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliye'ye tezkere yazılmasına karar verilir.
İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER :
MADDE 13. Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır :

a) (Değişik: 2430 - 20.3.1981) Değeri (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "50 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç)

b) Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkâfına ait kararlar,

c) (Değişik: 2366 - 20.12.1980) Ayda (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "100 Yeni Türk Lirasını" geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, "Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır."

d) İcra ve İflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,

e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,

f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri,

g) İcra ve İflâs Kanununun 270'nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,

h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri,

i) Kamu adına C.savcıları tarafından hukuk mahkemelerine açılan davalar,

j) (Ek: 2588 - 21.1.1982) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri,

(Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)
 3  İçtihat    1 Bilgi   
HARÇTAN MUAF OLANLAR :
MADDE 14. Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 15. Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
DEĞER ESASI :
MADDE 16. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlere (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

Gayrimenkulün aynına taallûk eden dâvalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

Değer tâyini mümkün olan hallerde dâva dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse dâvacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dâva dilekçesi muameleye konmaz.

Noksan tespit edilen değerler hakkında 30'uncu madde hükmü uygulanır.
 3  İçtihat   
TAHLİYE DAVALARINDA DEĞER :
MADDE 17. Gayrimenkulün tahliyesi dâvalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır.
GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİ :
MADDE 18. Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.
MENKULLERİN TESLİMİ :
MADDE 19. Bir menkulün teslimine dair icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilâmda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.
İCRA TAKİPLERİNDE FAİZ :
MADDE 20. İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.
HARCIN NİSPETİ
MADDE 21. Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.
DAVADAN FERAGAT, DAVAYI KABUL VEYA SULH :
MADDE 22. Dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilâm harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME :
MADDE 23. Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.
 2  İçtihat   
GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİNDE TAHSİL HARCI NİSPETİ :
MADDE 24. Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 25. Yargı harçları (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-b - Yürürlük m.45/11) "makbuz karşılığında" ödenir.
ÖDEME YERİ :
MADDE 26. Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından alınır.

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır
MAKTU HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 27. (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir.

Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.
NİSPİ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 28. (1) sayılı tarifede yazılı nispî harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir :

a) Karar ve İlâm Harcı, (Değişik Bent: 01/08/2010 tarih 27659 sayılı R.G.)

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı (Anayasa Mahkemesi 18.10.2012 Tarih 2012/70Esas 2012/157 Kararı ile "kararın verilmesinden itibaren sözcükleri iptal edilmiştir. Yürürlük tarihi: 13.08.2013.) (Değişik: 6487 S.K. m.10-R.G.Tarihi: 11.06.2013) "kararın tebliğinden itibaren bir ay" içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

b) İcra Tahsil Harcı,

İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

Konunun değeri üzerinden alınacak İflâs Harçlarında da bu bent hükümleri

uygulanır.

c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar,

(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.
 5  İçtihat    1 Bilgi   
İLAMSIZ TAKİPLERDE PEŞİN HARÇ :
MADDE 29. İlâma dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır.

Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl borca mahsup olunur.

İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.
NOKSAN TESPİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 30. Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409'uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.
 3  İçtihat   
PEŞİN ALINAN KARAR VE İLAM HARÇLARININ GERİ VERİLMESİ :
MADDE 31. Peşin alınan Karar ve İlâm Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

HARCI ÖDENMEYEN İŞLEMLER :
MADDE 32. Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.
 3  İçtihat   
İŞÇİ ALACAKLARININ TAKİBİ :
MADDE 33. İş Mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.
YOL GİDERLERİ VE TAZMİNATI :
MADDE 34. 8 Mayıs 1991 tarih ve 3717 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
İSTİNABE YOLUYLA İCRA TAKİPLERİNDE GİDERLER
MADDE 35. Diğer bir İcra ve İflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir.
PARALARIN BANKALARA VE MALSANDIKLARINA YATIRILMASI
MADDE 36. Mahkemeler hakimler, C.Savcıları ve İcra İflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.

Şüyuun giderilmesi neticesinde hâsıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır.

Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alınmaz.

Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.

İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN HARÇLAR :
MADDE 37. Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur.

Yazıda harcın nev'i ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgahı adresi açık olarak gösterilir.
İKİNCİ KISIM

Noter Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet ve Muaflık

MEVZUU :
MADDE 38. Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.

Pey akçesi, zamanı rücû, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabîlinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.

(Ek fıkra: 903 - 13.7.1967) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.
YETKİLİ MAKAMLARIN İSTEYECEKLERİ SURETLER :
MADDE 39. Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların isteyecekleri suretlerden harç alınmaz.
MÜKELLEF :
MADDE 40. Noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 41. Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
DEĞER ESASI :
MADDE 42. Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

(Değişik 2. fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.11/a) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDE DEĞER :
MADDE 43. Tarifede yazılı nispi harçların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan, bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.

Kiralananın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır.

(Ek fıkra: 3689 - 15.12.1990) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bİrliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgarî değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için %10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. (*)

(*) 15 Aralık 1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ( c ) bendi gereğince 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
KİŞİLERİN, İMZALARIN, BİRDEN ÇOK OLMASI :
MADDE 44. Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.

Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.

Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.

Ancak, mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır.

Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısmı için ayrı ayrı harç alınır.
HARCIN NİSPETİ :
MADDE 45. Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.
BİRARADA YAPILAN İŞLER :
MADDE 46. Birbirleriyle ilgili işler birarada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.
YARI HARCA TABİ İŞLER :
MADDE 47. Sürenin uzatılması ve vâdenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kâğıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 48. 18 Ocak 1972 tarih ve 1512 sayılı (NOTERLİK KANUNU) nun 208 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 49. Noter harçları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

SORUMLULUK :
MADDE 50. Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını şahsen tazmin ile mükelleftir.

Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde, noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez.
NOTERLERE VERİLECEK ÜCRETLER VE BEYİYELER :
MADDE 51. 18 Ocak 1972 tarih ve 1512 sayılı (NOTERLİK KANUNU) nun 208 inci maddesiyle yürürlükten kaldtırılmıştır
ÜÇÜNCÜ KISIM

Vergi yargısı harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 52. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yargısı işlemlerinden bu kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 53. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yargısı harçları, harca mevzuu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'a başvuranlar tarafından ödenir.
İKİNCİ BÖLÜM

Harcın Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 54. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır
HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 55. Değişik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yargısı harçlarından "Başvurma harcı" (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-c - Yürürlük m.45/11) "dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında" ödenir.

Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir.
HARCIN GERİ VERİLMESİ :
MADDE 56. Değişik: 2588 - 21.1.1982) Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Tapu ve Kadastro Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 57. Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.
MÜKELLEF:
MADDE 58. (Değişik ilk cümle: 2588 - 21.1.1982) Tapu ve Kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir.

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler).

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,

c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,

d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,

e) Rücularda rücu eden taraf,

f) Bunlar dışında kalan işlemlerden lehine işlem yapılmış olanlar.
İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER
MADDE 59. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır :

a) (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.11/b) "Genel ve özel bütçeli idarelerle", il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair aynî hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri,

d) Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri,

e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair aynî hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması şartları Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ile ilan olunur),

g) 7269 sayılı kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı kanuna göre yapılan iktisaplara ve 3202 sayılı kanun uyarınca T.C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil, şerh ve terkinler,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabiî afetlerin vukubulduğu bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve İmâr ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur) bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilâtına verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı,

k) (Ek: 3239 - 4.12.1985) Beden Terbiyesi Teşkilâtına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri,

l) (Ek: 4962 - 30.7.2003 / m.13) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen (Değişik ibare: 5766 - 4.6.2008 / m.11/b) "ek 2 nci" maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili,

m) (Ek: 5226 - 14.7.2004 / m.20) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler,

n) (Ek: 5281 - 30.12.2004 / m.9 - Yürürlük m.45/11) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri,

o) (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.31) Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri,

p) (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.31) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri,

r)(r) bendi, 6.6.2008 tarih ve 26898 sayılı R.G.'de yayımlanan, 4.6.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesinin (b) bendi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.

Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 60. Tapu ve Kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispî veya maktu olarak alınır.
DEĞER ESASI
MADDE 61. Değer Ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır.
İPOTEKLİ GAYRİMENKULLER :
MADDE 62. Rehin ile takyid edilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında, bağışlama yapıldığı anda bakîye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir.
KAYITLI DEĞER, EMLAK VERGİSİ DEĞERİ
MADDE 63. (Değişik: 4751 - 3.4.2002 / m.5 - Yürürlük m.8 a) Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.
Değişik 2. fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.11/c) Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
(Ek fıkra: 5838 - 18.2.2009 / m.16 / Yürürlük / m.33)Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.
(Değişik 3. fıkra: 5766 - 4.6.2008 / m.11/c) Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.
Harcın hesabında (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-d - Yürürlük m.45/11) "10 Yeni Türk Lirasına" kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
HARCIN NİSPETİ :
MADDE 64. Tapu ve Kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.
TASHİH HARCI :
MADDE 65. Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nev'i vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 66. Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir.

Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir.
ÖDEME YERİ :
MADDE 67. (Değişik: 2588 - 21.1.1982) Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.
KADASTRO VE TAPULAMA HARÇLARINDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 68. (Değişik: 3239 - 4.12.1985) Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla , o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur.

Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir.

Tapulama Kanununun 71'inci maddesi hükmü mahfuzdur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

HARCIN TEMİNATI :
MADDE 69. Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup , tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller, kadastro harçlarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.

GÖNDERİLECEK LİSTELER VE SORUMLULUK :
MÜKERRER MADDE 69- (Ek: 2588 - 21.1.1982) Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını, noterlerde düzenledikleri veya tastik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.
Bu kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150'nci maddesinin 1,2 ve 3'üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
(Değişik son fıkra: 3239 - 4.12.1985) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendeğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.
AKTİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI
MADDE 70. (Değişik 1. fıkra: 3239 - 4.12.1985) Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil ve terkin gibi tapu işlemleri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri verilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir.

İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir.
BEŞİNCİ KISIM

Konsolosluk Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 71. Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden yabancı devlet muvazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukarıdaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir.
KONSOLOSLUKLARCA YAPILACAK NOTER İŞLEMLERİ :
MADDE 72. (Değişik: 1512 - 18.1.1972) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır
MÜKELLEF :
MADDE 73. Konsolosluk haçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER :
MADDE 74. Aşağıdaki mevzular harçtan müstesnadır:

a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler,

b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmî bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askerî ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler,

c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri,

d) Konsoloslukların yetkilerine giren askerî işlemlere ait her türlü kâğıtların düzenlenmesi veya onaylanması,

e) Öğrenci müfettişliği bulunmayan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri ve onaylayacakları kâğıtlar.

f) (Ek: 4731 - 28.12.2001 / m.6) Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara hibe olarak yardım amacıyla gönderilecek mal, malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ
MADDE 75. Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispî, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
HARCIN NİSPETİ :
MADDE 76. (Değişik: 1318 - 29.7.1970) Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

(Değişik fıkra: 3180 - 10.4.1985) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 77. Konsolosluk harçları, (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-e - Yürürlük m.45/11) "makbuz karşılığında" ödenir.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 78. Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir.
YABANCI PARA İLE TAHSİL EDİLECEK HARÇLARIN HESABI:
MADDE 79. (Değişik: 3180 - 10.4.1985) Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ :
MADDE 80. Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışileri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda konsolosluk harçları almaya yetkilidir.
ZARURİ GİDERLER
MADDE 81. Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.

(Ek fıkra: 5234 - 17.9.2004 / m.6) Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir.

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz.
HARÇLARIN KONSOLOSLUK GİDERLERİNE TAHSİSİ :
MADDE 82. Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilât tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır
ALTINCI KISIM

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 83. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 84. Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftir.
İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER :
MADDE 85. Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar,ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:

a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,

b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar,

c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile ilmî incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar,

e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki,

f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle).

g) (Ek: 4444 - 11.8.1999) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası gözönünde tutularak belirlenecek ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri, (*)

(*) 11.8.1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 15-1. Maddesi hükmü gereğince 1.1.2000 tarihinde yürürlüğe girer.
HARÇTAN MUAF OLANLAR :
MADDE 86. (Değişik: 2430 - 20.3.1981) İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır.
MADDE 87. Millî veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir.

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle geleceklere de, tespit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir.

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır.
MADDE 88. Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir :

a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,

b) Münhasıran (Değişik ibare: 5228 - 16.7.2004 / m.59/5-a) "basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar",

c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunları bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları,

d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,

e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.

f) (Ek: 6458 - 4.4.2013 / m.123/2 / Yürürlük / m.125/1-a) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,

g) (Ek: 6458 - 4.4.2013 / m.123/2 / Yürürlük / m.125/1-a) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.

h) (Ek: 6552 - 10.9.2014 / m.23)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ÖLÇÜLERİ :
MADDE 89. Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları (6) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
YENİDEN HARÇ ALINMASI :
MADDE 90. Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır.
İKAMET TEZKERELERİNDE YARIM HARÇ :
MADDE 91. Onsekiz yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ :
MADDE 92. Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 93. Pasaport, (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-f - Yürürlük m.45/11) "ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları makbuz karşılığında" veya basılı damga konulması suretiyle alınır.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 94. Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır.
YEDİNCİ KISIM

Gemi ve Liman Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 95. Gemi ve Liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman haçlarına tabidir.
İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER :
MADDE 96. İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir.

Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz.
MÜKELLEF :
MADDE 97. Gemi ve Liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir :

a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (iktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler),

b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler,

c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.
İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER :
MADDE 98. Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır :

a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler,

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrayan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri,

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmayan turist gemileriyle ilmî mevzularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispeti

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 99. Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispî, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
DEĞER ESASI :
MADDE 100. Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır.
HARCIN NİSPETİ :
MADDE 101. Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemlerin ayrı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır.
YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM :
MADDE 102. Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticarî işlemlerde bulunmayan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır.
DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM :
MADDE 103. Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır.
ÖLÇME BELGELERİ HARCINDA İNDİRİM :
MADDE 104. Gemide yapılacak tadiller veya makina değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır.
TASDİK HARCINDA İNDİRİM :
MADDE 105. Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede yazılı miktarın 1/5'i nispetinde harç alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 106. Gemi ve liman harçları, (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-g - Yürürlük m.45/11) "makbuz karşılığında" ödenir.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 107. Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz.

Ancak, liman başkanlığı bulunmayan iskelelere uğrayan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir.
SEKİZİNCİ KISIM

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

MEVZUU :
MADDE 108. İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 109. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.
İKİNCİ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :
MADDE 110. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
YENİDEN HARÇ ALINMASI :
MADDE 111. Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.

Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verilecek tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

ÖDEME USULÜ :
MADDE 112. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (Değişik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-h - Yürürlük m.45/11) "makbuz karşılığında" ödenir.
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 113. Bu harçlar peşin olarak alınır.

(Değişik 2. fıkra: 4731 - 28.12.2001 / m.6 - Yürürlük m.8) Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

BELGELERİN SÜRESİ VE YIL KESİRLERİ :
MADDE 114. Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar.Kanunlarında aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir.
HARÇLARIN GERİ VERİLMESİ :
MADDE 115. İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir.
Diploma harcının ödenmemesi:
MADDE 116. Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.
Sınıfların tesbiti:
MADDE 117. Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur.
DOKUZUNCU KISIM
Trafik Harçları
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve Muaflıklar
Mevzuu:
MADDE 118. Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları,trafik harclarına tabidir.
Harçtan muaf olanlar:
MADDE 119. Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.
Mükellef:
MADDE 120. Trafik harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.
İKİNCİ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri, Nispetleri ve Ödenmesi
Harç alma ölçüleri:
MADDE 121. Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.
Harcın ödenmesi:
MADDE 122. Trafik harçları, makbuz karşılığında ödenir.
ONUNCU KISIM
Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Muaflıklar ve İstisnalar
Özel kanunlardaki hükümler:
MADDE 123. (Değişik: 20/3/1981 - 2430/3 md.)

Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.

(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23 md.; Değişik: 25/12/2003 - 5035/31 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 13.02.2011-6111 SK m.84) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

(Ek fıkra: 01/08/2010-6009/19. md)
Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler,bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından uygulanmaz.
 1  İçtihat    1  Ekli Dosya   
Diplomat muaflığı:
MADDE 124. Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyetle İlgili Genel Hükümler
Özel kanunlara göre harç mükellefi :
MADDE 125. Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır.
Re'sen yapılan işlemler:
MADDE 126. Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme ile İlgili Genel Hükümler
İşlemin yapılamıyacağı:
MADDE 127. Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz.
Memurların Sorumluluğu:
MADDE 128. Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar.
İşin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı:
MADDE 129. Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Zamanında ödenmiyen harçlar:
MADDE 130. Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir.
Genel Ödeme şekli:
MADDE 131. Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.
Harçları almaya yetkili daireler:
MADDE 132. Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur.

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir.
Tahsilatın vergi dairesine yatırılması :
MADDE 133. Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. 500 Yeni Türk Lirasını geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır.

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir.
Teftiş ve kontrol yetkisi:
MADDE 134. Maliye müfettişleri, maliye müfettişi muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler.

Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 135. Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır.
MADDE 136. (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
MADDE 137. (Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
MADDE 138. Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Hükümler
MADDE 139. Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.

a) 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı,

b) 11/3/l954 tarih ve 6401 sayılı,

c) 20/5/1955 tarih ve 6608 sayılı,

d) 29/6/1956 tarih ve 6765 sayılı,

e) 26/7/1957 tarih ve 6955 sayılı,

f) 6/1/1960 tarih ve 7406 sayılı,

g) 2/1/1961 tarih ve 201 sayılı,

h) 2/2/1340 tarih ve 405 sayılı,

i) 15/4/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,

j) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri,

k) 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,

l) 5/7/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait hükümleri,

m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri,

n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri.
MADDE 140. Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 141. Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1.
Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında:

1. Arazide:

a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi değerlerinin (10) misli,

b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkür tarihteki vergi değerlerinin (10) misli,

2. Binalarda:

a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli,

b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli,

c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli,

d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değeri aynen,

Vergi değeri olarak kabul olunur.
Geçici Madde 2.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir.

Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır.
Geçici Madde 3.
Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezalar terkin olunur.
Geçici Madde 4.
Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar muteberdir.
Geçici Madde 5.
(Ek: 11/8/1999 - 4444/12 md.)

Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi uyarınca 1/11/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunan mükelleflerin beyan ettikleri değerler, tapu ve kadastro harçları uygulamasında kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri olarak kabul edilir. Beyan edilen bu değerler müteakip yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutularak harcın hesabında dikkate alınır.
Yargı Harçları
(1) Sayılı Tarife.
A) Mahkeme harçları:
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 13)
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
8,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
17,15 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
26,25 TL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (9,90 TL)'den aşağı olmamak üzere
(Binde 1,98)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda
9,90 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 1,98)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
(Binde 9,9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
(Binde 3,96)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)
(Binde 9,9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (17,15 TL)'den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında
17,15 TL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında
35,50 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
28,15 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında
28,15 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçları (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 13)
IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında       90 TL
b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında       40 TL
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında       90 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda       50 TL
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 50 TL
f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 20 TL
g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda       20 TL
h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda       20 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı
17,15 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
17,15 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
(Yüzde 3,96)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
(Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 9,9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 3,96)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 1,98)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde
(Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 3,96)
 1  İçtihat    1 Bilgi   
Noter Harçları
(2) Sayılı Tarife.
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Binde 0,99)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (35,50TL)'den az, (18.166,25 TL)'den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 1,98)
Harç miktarı (2,75 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
(Binde 3,96)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
0,319 TL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
5,60 TL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
9,90 TL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için
4,70 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için
7,35 TL
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
13,75 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri
17,15 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler
17,15 TL
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
4,60 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
4,60 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
1,20 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
2,75 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
9,90 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
9,90 TL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
180,80 TL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
2,20 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
2,20 TL
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 13), ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
35,50 TL
Vergi yargısı harçları
(3) Sayılı Tarife.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
17,15 TL
b)Danıştaya başvurma
35,50 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında
73,90 TL
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda
49,25 TL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (17,15 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 3,96)
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
(4) Sayılı Tarife.
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden
(Binde 9,9)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden
(Binde 1386)
3. (5831 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 19,8)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden
(Binde 9,9)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 59,4)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 59,4)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden
(Binde 9,9)
b) (5831 sayılı Kanunun 7'inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 9,9)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 3,96)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
(Binde 3,96)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden
(Binde 3,96)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
(Binde 1,98)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,98)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 5,94)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 5,94)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 3,96)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden
(Binde 5,94)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)
110,00 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)
55,00 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden
(Binde 19,8)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)
55,00 TL
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
11,95 TL
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,98)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için
24,60 TL
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
4,60 TL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
(Binde 9,9)
Konsolosluk harçları
(5) Sayılı Tarife.
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 19,8)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 9,9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil
(Binde 39,6)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 9,9)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde
(Binde 5,94)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 1,98)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
0,616 TL
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,319 TL
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,319 TL
III. Maktu harçlar:
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki
53,65 TL
b)Jurnala sayfa ilavesi
21,00 TL
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
217,25 TL
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları
(6) Sayılı Tarife.
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar
126,05 TL
1 yıl için olanlar
180,15 TL
2 yıl için olanlar
304,00 TL
3 yıl için olanlar
434,80 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar
616,30 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş
216,80 TL
b) Müteaddit giriş
725,65 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit
216,80 TL
b) Çift transit
434,80 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
362,20 TL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
(1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (15,40 TL)’den az, (77,85 TL)’den çok olamaz.)
8,35 TL
1 aydan sonraki her ay için
51,80 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
126,05 TL
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)
111,20 TL
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)
334,50 TL
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
557,90 TL
Gemi ve Liman Harçları
(7) Sayılı Tarife.
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,132 TL
(108,00 TL’den az, 7.266,15 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Binde 19,8)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 4,95)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 4,95)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 9,9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 9,9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
9,90 TL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,132 TL
(9,90 TL’den az, 180,95 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
4,60 TL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 35,50 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,407 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,22 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,11 TL
(Harç tutarı 1.089,30 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (72,05 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,539 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,539 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,407 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 2.905,95 TL’den çok olamaz)
0,22 TL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
21,00 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
35,50 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
72,05 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
89,95 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
0,407 TL
(53,65 TL’den az 1.816,20 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
8,00 TL
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
53,65 TL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
35,50 TL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
21,00 TL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
15,40 TL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
9,90 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (17,15 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (180,95 TL)’den çok olamaz.
0,033 TL
b) Muafiyet belgesi
35,50 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (35,50 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,407 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,22 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,11 TL
(Harç tutarı 1.089,30 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
(8) Sayılı Tarife.
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler
725,85 TL
b)Memleket içinde imal olunanlar
362,55 TL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler
362,55 TL
-Memleket içinde imal olunanlardan
180,95 TL
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı
12,30 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri
12,30 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı
61,15 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
61,15 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı
61,15 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
61,15 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
- Devir
61,15 TL
- Veraset
61,15 TL
- Lisans
70,05 TL
- Rehin
61,15 TL
- Mevki fiil
61,15 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
70,05 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı
19,10 TL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı
50,35 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı
10,55 TL
d) Tasarım tescil harcı
20,20 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)
120,10 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
180,70 TL
g) Devir şerhi tescil
61,15 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı
120,10 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
34,75 TL
i) Birleşme kayıt harcı
89,95 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
70,05 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi
20,20 TL
l) Menşei memleket belgelerinden
70,05 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı
434,35 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)
50,35 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)
50,35 TL
c) Marka yenileme harcı
130,75 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı
174,35 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı
106,00 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
97,20 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
174,35 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı
64,10 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
100,65 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
70,05 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı
50,35 TL
k) Öncelikli başvuru harcı
813,20 TL
l) Uluslararası başvuru harcı
50,35 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı
12,30 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı
12,30 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı
12,30 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı
174,35 TL
b) Sicil yenileme harcı
174,35 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı
174,35 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
Trafik Harçları
(9) Sayılı Tarife.
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
77,85 TL
b) B sınıfı sürücü belgesinden
234,30 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
77,85 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden
156,20 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden
390,70 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
216,80 TL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
434,80 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
871,20 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
434,80 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
2.179,10 TL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
1.270,50 TL
bb) Diğerlerinden
126,05 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden
144,30 TL
Ek Madde 1.
(Ek:25/12/2003 - 5035/33 md.)

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.

THS Sunucusu bu sayfayı 0,07998109 saniyede 9 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.