Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 380] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 558 ve Gerekçesi
IV. İbra 1. İbranın etkisi Madde 558 - (1) İbra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 445 inci madde hükmü saklıdır. (2) Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddî olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan paysahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer paysahiplerinin dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Bi...
(Şerh No: 5046 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 341] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 556 ve Gerekçesi
II - İflâs hâlinde Madde 556 - (1) Zarara uğrayan şirketin iflâsı hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme hakkını şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, paysahiplerinin ve şirket alacaklılarının istemleri önce iflâs idaresince ileri sürülür. (2) İflâs idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde her paysahibi veya şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hasıla, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre, önce dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesin...
(Şerh No: 5045 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 358] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 554-557 ve Gerekçeleri
VI – Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu Madde 554 - (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanunî görevlerininin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirket...
(Şerh No: 5044 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 309] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 553-555 ve Gerekçeleri
V - Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu Madde 553 - (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem paysahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı, verdikleri zarardan sorumludurlar. (2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak başkasına devreden organlar veya kişile...
(Şerh No: 5043 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 304] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 552 ve Gerekçesi
IV - Halktan para toplamak Madde 552 - (1) Bir anonim şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacı veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. Aksi hâlde, Sermaye Piyasası Kurulu para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının tedbiren hemen durdurulmasını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin uygulanmasını, gereğinde kayyım atanmasını Ankara Ticaret Mahkemesinden isteyebilir. Sermaye Piyasası...
(Şerh No: 5042 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 307] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 551 ve Gerekçesi
III - Değer biçilmesinde yolsuzluk Madde 551 - (1) Aynî sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlendirilmesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 307 nci maddesinin tekrarıdır. Ancak bazı noktalarda eski hükümden ayrılmıştır. (1) Hükmün uygulanabilmesi için hile yapılmasına gerek yokt...
(Şerh No: 5041 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

 Bilgi  [TTK. 305] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 549-550 ve Gerekçeleri
ONBİRİNCİ BÖLÜM Sorumluluk A) Sorumluluk hâlleri I - Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması Madde 549 - (1) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan belgeleri düzenleyenler ve...
(Şerh No: 5040 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-04-2010 14:37)

Usulüne uygun olarak kimliği ve yemini tespit edilmeyen bilirkişinin hazırladığı rapor hükme esas alınarak CMK. nun 62. maddesinin yollamasıyla 53, 54, 55, 56. maddelerine aykırılık yapılması, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 5039 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 12:20)

Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 40/2, 5271 sayılı CMK. nun 34/2, 231/2 ve 232/6. maddelerine göre; mahkeme kararlarında ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını, sürelerini ve şeklini kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir şeklindeki açık ve buyurucu hükümleri karşısında; kararda kanun yolları, süresi, mercii ve şekli açıkça belirtilmemesi,
(Şerh No: 5038 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 12:02)

5271 sayılı CMK'nın 230. maddesine aykırı olarak yetersiz gerekçe ile hüküm kurularak aynı Kanun'un 289/1. maddesinin (g) bendinde belirtilen hukuka kesin aykırılık oluşturulması,
(Şerh No: 5037 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:58)

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan ve "kurusıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde-fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olmak biçiminde değerlendirilmekle idari yaptırımı gerektirdiği,
(Şerh No: 5036 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:26)

Mahkemece verilen idari yaptırıma ait kararlara 5326 s. kanunun 29. maddesine uyarınca yargı çevresi içerisinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edilebileceği, bu kararların temyizi mümkün olmadığı,
(Şerh No: 5035 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:18)

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 52...
(Şerh No: 5034 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 11:11)

15 Yaşını doldurmamış olan sanığa idari para cezası verilmesi bozma nedenidir.
(Şerh No: 5033 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 10:39)

Hükümden sonra 31.05.2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile TCK.un 572. maddesinde düzenlenen sarhoşluk suçunun adı geçen kanunun 35. maddesinde düzenlenmiş olup uygulanacak müeyyide de idari para cezası olduğundan bu hususun mahallinde değerlendirilmesinin gerekmesi,
(Şerh No: 5032 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-04-2010 10:32)

Gerçek kişilerin yerleşim yerlerine nüfus kayıtları karinedir.Sağlık,bakım,eğitim vb. sebeplerle yerleşim yerinde bulunmamaları yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğrumaz.
(Şerh No: 5031 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 10-04-2010 15:47)

Evlenme törenine eşlerden birinin katılmaması durumunda evlilik yok hükmündedir.
(Şerh No: 5029 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 10-04-2010 15:35)

Bekaret eşlerde bulunması gereken zorunlu unsurlardan kabul edilerek, davalı eşin zifaf gecesinde bakire olmaması sebebiyle evliliğin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 5030 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 10-04-2010 15:30)

 Bilgi  [İşK. 63] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşin Düzenlenmesi Çalışma süresi MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalış...
(Şerh No: 5028 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 62] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ücretten indirim yapılamayacak haller MADDE 62. - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Ücretten indirim ya...
(Şerh No: 5027 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 61] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Sigorta primleri MADDE 61. - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Sigorta primleri MADDE 61.- Tasarının 61 inci maddesi Komisyonumuzda aynen kabul edilm...
(Şerh No: 5026 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 60] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İzinlere ilişkin düzenlemeler MADDE 60. - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırl...
(Şerh No: 5025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 59] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti MADDE 59. - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 18 inci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 2...
(Şerh No: 5024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 58] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İzin çalışma yasağı MADDE 58. - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: İzinde çalışma yasağı MADDE 58.- Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. Madde Gerekçesi: İzinde çalışma yasağına ilişkin 1475 ...
(Şerh No: 5023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:31)

 Bilgi  [İşK. 57] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yıllık izin ücreti MADDE 57. - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır. Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçini...
(Şerh No: 5022 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 56] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yıllık ücretli iznin uygulanması MADDE 56. - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bi şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izi...
(Şerh No: 5021 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 55] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır. a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 26 ncı maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.), b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, c) İşçinin muvazzaf askerlik ...
(Şerh No: 5020 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 54] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre için...
(Şerh No: 5019 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 53] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süre...
(Şerh No: 5018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 52] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yüzdelerin belgelenmesi MADDE 52. - Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçi temsilcisine, yoksa işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Yüzdelerin belgelenmesi MADDE 52.- Y...
(Şerh No: 5017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 51] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yüzdelerin ödenmesi MADDE 51. - Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerlerde içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden “yüzde” usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına “yüzde” eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paral...
(Şerh No: 5016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 50] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Tatil ücretine girmeyen kısımlar MADDE 50. - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Tat...
(Şerh No: 5015 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 49] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ücret şekillerine göre tatil ücreti MADDE 49. - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dah...
(Şerh No: 5014 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 48] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Geçici iş göremezlik MADDE 48. - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik sürecine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. SAĞLIK, A...
(Şerh No: 5013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 47] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Genel tatil ücreti MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYON...
(Şerh No: 5012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:30)

 Bilgi  [İşK. 46] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Hafta tatili ücreti MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki; a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan za...
(Şerh No: 5011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2010 12:29)

 Bilgi  [EskiBK. 182] Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti'nin katılımının uygun bulunduğuna ilişkin 2.4.2009 tarihli, 5870 sayılı yasanın 14 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımından sonra Bakanlar Kurulu kararnamesinin 7 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla antlaşma Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. Karar Sayısı : 2010/247 2/4/2009 tarihli ve 5870 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Milletlerarası Mal Satımı...
(Şerh No: 5010 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 09-04-2010 19:33)

 Türkçe  [AnaY. 16] Temel hak ve özgürlükler, yabancılar için ancak uluslararası hukuka uygun olarak yasayla sınırlanabilir.
(Şerh No: 5009 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 08-04-2010 22:06)

 Türkçe  [AnaY. 15] Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler çiğnenmemek koşuluyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, bir bölümüyle ya da tümüyle durdurulabilir ya da bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı önlemler alınabilir. (Değişik: 07.05.2004-5170 s.y./2.m.) Birinci bölümcede belirlenen durumlarda da savaş hukukuna uygun eylemler sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddesel ve tinsel varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanılarını açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz.
(Şerh No: 5008 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 08-04-2010 22:05)

 Bilgi  [İşK. 45] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Saklı haklar MADDE 45. - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUN...
(Şerh No: 5007 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:24)

 Bilgi  [İşK. 44] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma MADDE 44. - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Ulusal bayram ve genel tatil ...
(Şerh No: 5006 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 43] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Olağanüstü hallerde fazla çalışma MADDE 43. - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre BakanlarKurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. SA...
(Şerh No: 5005 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 42] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Zorunlu nedenlerle fazla çalışma MADDE 42. - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir.Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Ş...
(Şerh No: 5004 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 41] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Fazla çalışma ücreti MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çal...
(Şerh No: 5003 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 40] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yarım ücret MADDE 40. - 25 ve 26 ncı maddeleri (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Yarım ücret MADDE 40.- 24 ve 25 inci maddeleri (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan iş...
(Şerh No: 5002 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 39] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Asgari ücret MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ...
(Şerh No: 5001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 38] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ücret kesme cezası MADDE 38. - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar iş...
(Şerh No: 5000 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:20)

 Bilgi  [İşK. 37] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ücret hesap pusulası MADDE 37. - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösteril...
(Şerh No: 4999 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:19)

 Bilgi  [İşK. 36] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Kamu makamlarının hakedişlerden ücreti kesme yükümlülüğü MADDE 36. - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler veya kamu iktisadî teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenme...
(Şerh No: 4998 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:19)

 Bilgi  [İşK. 34] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İşverenin ödeme aczine düşmesi MADDE 34. - Konkordato ilan etmesi, iflası veya işveren için aciz vesikası alınması nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir ücret garanti fonu oluşturulur. Ücret Garanti Fonu primleri işverence Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirti...
(Şerh No: 4996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:16)

 Bilgi  [İşK. 35] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Ücretin saklı kısmı MADDE 35. - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Ücretin saklı kısmı MADDE 35.- Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzda ayne...
(Şerh No: 4997 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 21:04)

"Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar" Anayasa'nın 38. maddesindeki "kanunsuz suç olmaz" ilkesi gereğince hangi eylemin suç sayılacağının yasa ile belirlenmesi zorunludur. İtiraz konusu kuralla kimi malların i...
(Şerh No: 4982 - Ekleyen: Av.Hasan MOLLAOĞLU - Tarih : 08-04-2010 20:48)

 Bilgi  [İşK. 33] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücret Ücret ve ücretin ödenmesi MADDE 33. - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki raciye göre Türk parası ile ödenebilir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli pa...
(Şerh No: 4995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:11)

 Bilgi  [İşK. 32] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Askerlik ve kanundan doğan çalışma MADDE 32. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki...
(Şerh No: 4994 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:11)

 Bilgi  [İşK. 31] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu MADDE 31. - İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhî durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü...
(Şerh No: 4993 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:11)

 Bilgi  [İşK. 30] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Toplu işçi çıkarma MADDE 30. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha...
(Şerh No: 4992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:11)

 Bilgi  [İşK. 29] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Çalışma belgesi MADDE 29. - İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN: Toplu işçi çıkar...
(Şerh No: 4991 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:10)

 Bilgi  [İşK. 28] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yeni iş arama izni MADDE 28. - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zoru...
(Şerh No: 4990 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 20:10)

 Bilgi  [İşK. 27] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Derhal fesih hakkını kullanma süresi MADDE 27. - 25 ve 26 ncı maddelerde gösterilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık s...
(Şerh No: 4989 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 26] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 26. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş i...
(Şerh No: 4988 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 25] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir ...
(Şerh No: 4987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 24] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Yeni işverenin sorumluluğu MADDE 24. - Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur: a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa, b) ...
(Şerh No: 4986 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 23] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi MADDE 23. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değiş...
(Şerh No: 4985 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 22] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları MADDE 22. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiye başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az altı aylık ve en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya öz...
(Şerh No: 4984 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [İşK. 21] İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Fesih bildirimine itiraz ve usulü MADDE 21. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi,...
(Şerh No: 4983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010 19:49)

 Bilgi  [MK. 194] Aile Konutu ve Diğer Eşin Rızası
Medeni Kanun’un Yürürlük Kanunu madde 9/son gereğince, aile konutuna ilişkin 194. madde tüm evlilikler için geçerlidir. Bu nedenle mal rejimlerinden bağımsız olarak, hangi tür mala dahil olursa olsun, ailenin yaşam merkezi olan her tür konut aile konutu niteliği taşıyabilir. Aile konutu kural olarak "tek bir konuttur". Aile konutunun korunmasının 2 önemli sebebi vardır: 1. Bu konut üzerinde hak sahibi olan eşin bazı işlemlerine karşı diğer eşin ve çocukların barınma hakkını korumak, 2. A...
(Şerh No: 4981 - Ekleyen: Şükran ŞIPKA - Tarih : 06-04-2010 20:49)

 Bilgi  [MK. 227] Katkı payı davaları ile Değer Artış payı alacağı karşılaştırması
Eşlerin, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oldukları zaman diliminde, bu mal rejiminin başlangıcından önce (1 Ocak 2002 öncesi veya evlenme tarihinden önce) kendilerine ait olan mallar, "kişisel mal" olarak kabul edilmiştir (MK. m.220/b.2). MK.m.227 ile, eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmuşsa, katkıda bulunulan malın tasfiye sırasındaki değeri üzerinden bu malda sağlanan değer artışının talep edileceği açık şekilde hükme bağlanmıştır. ...
(Şerh No: 4980 - Ekleyen: Şükran ŞIPKA - Tarih : 06-04-2010 20:19)

 Bilgi  [CEDAW. 16] Şiddetin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Değerlendirmesi
Şiddete karşı etkili önlemler alma sözleşmenin öngördüğü konular arasında olmamakla birlikte komite tavsiye kararlarında bu konuyu da ele alarak, önerilerde bulunarak aslında ayrımcılık yasağını genişletici bir yorum yapmıştır. Ülkemizde şiddete karşı etkili önlem alabilmek için Ailenin Korunmasına Dair Kanun çıkarılmışsa da yasanın salt sözel yorumuna dayanan uygulama, evlilik dışı ilişki yaşayanların birlikte yaşadığı kişilerin şiddetinden ya da boşanmış kadınların boşandıkları kişilerin şidde...
(Şerh No: 4979 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:21)

 Bilgi  [CEDAW. 16] Aile Adı Konusundaki Ayrımcılığa İlişkin Bilgi
Aile adının seçiminde ve çocuğun soyadının belirlenmesinde var olan eşitsizlik ve ayrımcılık Türk hukukunda sürüyor. Ayrımcılığa son vermek isteyen ülkelerde bu konuda daha özgürlükçü ve seçenekli haklar öngörülürken Türk hukukunda erkeğin soyadının kadının soyadını değiştirmesi ve çocuğun soyadı olarak belirlenmesi konusunda tek tip bir düzenleme ve bu nedenle bir dayatma söz konusudur. Bu dayatmanın CEDAW’a aykırı olduğu açıktır. Aile adındaki ayrımcılığın Anayasaya aykırı olduğu savı, Anayasa...
(Şerh No: 4978 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:20)

 Bilgi  [CEDAW. 16] CEDAW Madde 16/2'nin Ulusal Hukuk Bakımından Değerlendirmesi
Sözleşmede ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bir hüküm var ki buna göre çocuğun erken yaşta nişanlanması ya da evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılamaz. Ancak Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkekler, 17 yaşında yasal temsilcilerinin rızasını alarak evlenebildiği gibi 16 yaşında ise yargıcın izniyle evlenmeleri de olanaklıdır. 16 ya da 17 yaşında bir çocuğun evlenmesi ya da evlendirilmesi çocuğun gelişim sürecine uygun olmadığından çocuğun üstün tutulan çıkarlarına uygun olduğu kesinlikle...
(Şerh No: 4977 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 06-04-2010 19:13)

Boş Vergi Levhası Örneği (Microsoft Word Dosyası)
(Şerh No: 4976 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-04-2010 17:38)

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 4975 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-04-2010 17:33)

Hakim; evlilik birliğinin gerçekten onarılmaz şekilde temelinden sarsılıp sarsılmadığı hakkında bilgi ve kanaat sahibi olmak zorundadır. Sağlıklı bir sonuca ulaşılması olayların yeri, zamanı, ne şekilde oluştuğu, kimin davranışının öncelikli olduğu, karşı tarafın söz ve davranışlarının art niyetsiz bir tepki, bir öfke sonucu olup olmadığının bilinmesine bağlıdır. Tarafların tanıklarının anlatımındaki çelişkiler giderilmelidir.
(Şerh No: 4974 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-04-2010 17:33)

Maktüller M____ ve A____ ile mağdur Ü____’nün sanığa yönelik tahrik olarak kabul edilen olay öncesi ve olay sırasındaki haksız eylem ve sözlerinin ne olduğu denetime imkan verecek şekilde açıklanmadan tahrik nedeni ile cezadan indirim yapılması,
(Şerh No: 4973 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-04-2010 11:24)

Görülmekte olan bir dava sırasında oluşacak zarar miktarı dava açılması sırasında bilinmesi mümkün olmadığına göre, alacaklının bu tür davalar sırasında oluşabilecek tüm zararını alabilmesi amacıyla icra inkar tazminatına hükmedebilmek için "talep" şartı bulunan hükümlerdeki bu şartın sadece dava dilekçesinde yer alması gerektiğinin ileri sürülmesinin, hükmedilecek bu tazminatın niteliği ve kapsamı ile bağdaşmadığı görülmektedir. Bunun dışında yerleşmiş Yargıtay uygulamasına göre, icra inkar taz...
(Şerh No: 4971 - Ekleyen: Av.Ömer Faruk ÜSTÜNDAĞ - Tarih : 03-04-2010 23:14)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 178] Dilekçelerin mahkeme esas defterine kaydı tarihinde dava açılmış sayılır.
(Şerh No: 4972 - Türkçeleştiren: Av.Merve K.TERKAN - Tarih : 03-04-2010 22:31)

İcra mahkemesine başvuru yoluyla itirazın kaldırılması istemi yapıldığında artık iyiniyet-kötüniyete bakılmaksızın icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 4970 - Ekleyen: Av.Nurdan KARADAĞ - Tarih : 30-03-2010 15:53)

ÖZET : 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş infaz edilmekte olan ve hukuki yararı bulunması koşuluyla infaz edilmiş hükümlere de uygulanabileceği, 2- Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, hükmü veren mahkemece, objektif koşulların değerlendirilmesiyle sınırlı bir inceleme yapılacak ahvalde evrak üzerinde, subjektif koşulların değerlendirilmesi gereken hallerde ise duruşma açılarak yapılması gerektiği, 3- Birden fazla suçta...
(Şerh No: 4969 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 27-03-2010 10:15)

Davacı vekilinin temyiz dilekçesinde yer verdiği ibarelerin, adli yazışmalarda ve özellikle Yargıtay'a verilen dilekçelerde yazılması alışılmış ( mutad ) olmayanı itiraz sınırlarını aşan, davanın aydınlığa kavuşması, hakkın ortaya çıkarılması yönünden etkisi ve yazılmasında zorunluluk bulunmayan gereksiz ( icapsız ) sözler olduğu, bu nedenle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 78. maddesinde anlamını bulan "münasebetsiz" evrak niteliğinde bulunduğu kabul edilmiş; nezaket ve saygı kur...
(Şerh No: 4968 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 26-03-2010 16:28)

İyi niyetle zenginleşen kimse, zenginleşmenin geri verilmesinden dolayı, zenginleşme hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşürülemez.
(Şerh No: 4967 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 25-03-2010 12:57)

Borçlu itfa itirazına dayanak olarak müşterek çocuğun eğitim öğretim giderleri için çeşitli eğitim kurumlarına yaptığı ödemelere ilişkin ödeme belgeleri sunmuştur. Sunulan ödeme belgelerinin incelenmesinde, ödemelerin alacaklıya yapılmadığı gibi, nafaka borcu için yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama içermediği ve bu nedenlerle İİK’in 33. maddesinde yer alan niteliği taşımadıkları saptanmıştır. O halde, Mahkemece borçlunun itfa itirazının reddi yerine kabulü isabetsizdir.
(Şerh No: 4966 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-03-2010 20:25)

6183 sayılı AATUHK 35 Maddesinde düzenlenen hüküm ile limited şirket ortaklarının kamu alacakları karşısında sorumluluklaruna gidilebilmesi için, ortağı bulunduğu şirket hakkında kanunda belirtilen takip yollarının tüketilmiş,şirketin aciz durumunun yasal olarak tespit edilmiş, ve ayrıca şirket ortağının şirketteki hisse durumu tespit edilerek 6183 sayılı kanunun 55 ve devamı maddelerince ödeme emri tebliğ edilerek kesinleşmiş olması zorunlu olmakla birlikte, sayılan bu yasal düzenlemelere uyu...
(Şerh No: 4964 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 24-03-2010 01:44)

6183 sayılı AATUHK 67 maddesi hükümleri gereğince haczedilen mahçuz mallar üzerinde üçünçü şahısların rehin yada mülkiyet iddialarının olması durumunda gerek istihkak iddiaları ve gerekse tasarrufun iptaline işikin davalar adli yargı görev alanında olup idari yargının görev alanına girmemektedir.
(Şerh No: 4963 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 24-03-2010 01:09)

 Türkçe  [AnaY. 10] Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin yasalar karşısında eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1. m.)Kadınlar ve erkekler, eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, gruba ya da sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasalar karşısında eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.
(Şerh No: 4953 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 21:47)

 Türkçe  [AnaY. 13] (Değişik: 3.10.2001-4709/2. m.) Temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
(Şerh No: 4957 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 21:46)

 Türkçe  [AnaY. 14] (Değişik: 3.10.2001-4709/3. m.) Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan eylemler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, anayasayla tanınan temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesini ya da anayasada belirtilenden daha geniş biçimde sınırlandırılmasını amaçlayan bir eylemde bulunmayı olanaklı kılacak biçimde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı davrananlar hakkında uygulanacak yaptırımlar, yasayla düzenlenir.
(Şerh No: 4958 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 21:46)

 Türkçe  [AnaY. 11] Anayasa maddeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetim makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yasalar, anayasaya aykırı olamaz.
(Şerh No: 4955 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 21:41)

 Türkçe  [AnaY. 9] Yargı yetkisi, Türk ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
(Şerh No: 4951 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 16:17)

 Türkçe  [AnaY. 7] Yasama yetkisi, Türk ulusu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.
(Şerh No: 4954 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 16:14)

 Türkçe  [AnaY. 8] Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, anayasaya ve yasalara uygun olarak yerine getirilir ve kullanılır.
(Şerh No: 4952 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 16:13)

 Bilgi  [EskiBK. 13] Elektronik Sözleşmelerde Yazılılık Sorunu (Faks, Email, İnternet Sözleşmelerinde Yazılılık)
Elektronik Sözleşmelerde Yazılılık Sorunu (Faks, Email, İnternet Sözleşmelerinde Yazılılık) (*) Geleneksel sözleşmelerin şekillerinden biri olan “yazılılık” konusunun elektronik sözleşmeler söz konusu olduğunda ne kadar uygulanabilir olduğu ve elektronik bir metnin geleneksel anlamda “yazılı” olarak kabul edilip edilemeyeceği elektronik sözleşmelerin tartışmalı konularından birini oluşturmaktadır. Esasında bu konunun sıkça tartışılmasının en önemli nedenlerinden biri geleneksel Borçlar Kan...
(Şerh No: 4962 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 12:54)

 Bilgi  [EskiBK. 11] Elektronik Sözleşmelerde Şekil Serbestisi İlkesi
Elektronik Sözleşmelerde Şekil Serbestisi İlkesi (*) Geleneksel sözleşmeler açısından Borçlar Kanununu 11/1 maddesi ile getirilen şekil serbestisi ilkesi, elektronik sözleşmeler söz konusu olduğunda geleneksel sözleşmelerden de çok daha büyük bir öneme sahiptir. Elektronik sözleşmeler bilgi işlem teknolojilerinin hızlı gelişimi ve hukuk sistemlerinin söz konusu hıza ayak uyduramaması karşısında konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan yıllar önce fiilen kullanılmaya başlamış ve zaman ...
(Şerh No: 4961 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 12:40)

 Bilgi  [EskiBK. 11] Sözleşmede Özgürlüğü İlkesi Çerçevesinde Akitlerde Şekil Serbestisi
Sözleşmede Özgürlüğü İlkesi Çerçevesinde Akitlerde Şekil Serbestisi Bir kişinin dilediği kişiyle, dilediği zaman, dilediği konuda ve şartlarla sözleşme yapma veya yapmama serbestisini ifade eden “sözleşme özgürlüğü” kavramı sözleşmeler hukukuna egemen olan önemli ilkelerden biridir. Sözleşmenin biçiminin (şeklinin) âkitler tarafından serbestçe seçilebilmesi anlamına gelen şekil serbestisi de sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki işlemlerin zorlayıc...
(Şerh No: 4960 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 12:36)

 Bilgi  [EskiBK. 11] Sözleşmede Şekil Kavramı - Sıhhat (Geçerlilik) Şekli ve İspat Şekli
Sözleşmede Şekil Kavramı - Sıhhat (Geçerlilik) Şekli ve İspat Şekli Bir sözleşme karşılıklı ve birbirine uyan irade beyanlarından oluşmakta ve sözleşmede şekil kavramı, bu irade beyanlarını açıklamak üzere kullanılan aracı ifade etmektedir: EREN’e göre şekil bir iradeyi açıklamak üzere kullanılan araç, dış kalıp veya biçimdir. İrade beyanlarının sözle, yazılı olarak ifade edilmesi, resmi bir merci önünde açıklanması, bir elektronik mesaj olarak gönderilmesi vb. diğer yollarla açıklanması gibi...
(Şerh No: 4959 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 12:33)

Adi şirket tasfiye edilmedikçe ve ortaklardan birisine şirket işlerini idare görevi verildiği yazılı olarak ispatlanamadığı sürece, şirket idaresi işlerinin tüm ortaklara ait olacağı yasa gereğidir. BK.533. madde uyarınca da şirket namına ortaklardan birisinin yaptığı işlem diğer ortakları da bağlayacağından, çekte imzası olmayan diğer ortaklara karşı da takip yapılması mümkündür.
(Şerh No: 4950 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-03-2010 11:26)

 Türkçe  [AnaY. 12] Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Temel hak ve özgürlükler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da kapsar.
(Şerh No: 4956 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010 11:04)

Age of majority is eighteen years. Marriage conveys minor to majority.
(Şerh No: 4599 - Çeviren: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 23-03-2010 11:00)

 Türkçe  [AnaY. 5] Devletin temel amaç ve görevleri, Türk ulusunun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun gönencini, dirliğini ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal engelleri kaldırmaya, insanın maddesel ve tinsel varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya çalışmaktır.
(Şerh No: 4948 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-03-2010 22:04)

 Türkçe  [AnaY. 4] Anayasanın birinci maddesinde öngörülen devletin biçiminin cumhuriyet olduğuna ilişkin hüküm ile ikinci maddesinde öngörülen cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesinde öngörülen hükümler değiştirilemez ve bunların değiştirilmesi teklif edilemez.
(Şerh No: 4947 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-03-2010 21:59)

 Türkçe  [AnaY. 3] Türkiye devleti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, biçimi yasasında belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Ulusal marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
(Şerh No: 4946 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-03-2010 21:56)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10935593 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.