Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4077 S.lı (ESKİ)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

4077 S.lı (ESKİ)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

Mahkemece de davanın istirdat davası olarak nitelendirmesine, davanın tüketici hakem heyeti kararının iptali için 15 gün içinde mahkemeye başvurulmaması nedeni ile değil, "somut uyuşmazlığa uygulanması gereken mülga 4077 sayılı Kanun'un 22. maddesi uyarınca dava konusu olaya ilişkin olarak verilen ve kesinleşmiş bulunan hakem heyeti kararının taraflar yönünden bağlayıcı olması karşısında bu karar uyarınca yapılan ödemenin istirdadının istenemeyeceği" gerekçesiyle reddedilmiş bulunmasına göre, Ya...
(Şerh No: 16490 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-06-2016 20:20)

Dava dilekçesinde davacının, salt araçtaki arızanın ücretsiz onarımını talep etmiş olması; aksi yönde açık bir irade beyanı bulunmadığından, 4077 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen diğer seçimlik haklarını terk ettiği sonucunu doğurmaz. Yenisi ile değiştirilmesini isteme koşulları gerçekleşen araca ilişkin olarak; dava dilekçesinde tercih hakkını ücretsiz onarım yönünde kullanan davacının, ıslaha gerek olmaksızın aracın misliyle değiştirilmesi şeklinde değiştirebileceği kuşkusuzdur.
(Şerh No: 16320 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-07-2015 22:04)

Davacı, bağlı kredi ile satın aldığı araç hakkında, satıcı, üretici firma ve bankaya karşı; aracın ayıplı olduğunu belirterek araç için ödediği bedellerin iadesi ile kalan kredi taksitlerinden borçlu olmadığının tespiti ile aracın davalılara iadesine karar verilmesini istemiştir. Ancak önce ilk iki davalıya açtığı davada, 26.03.2007 tarihli dilekçe ile de, Vakıflar Bankasını davaya dahil etmiş, bu şekilde Vakıfbank davada taraf haline getirilmiştir. Dahili dava dilekçesi ile, taraf teşkili ya...
(Şerh No: 16304 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-06-2015 10:49)

Davacı, 2003 yılında yaptığı sözleşmeye istinaden kendisine 2005 yılında devredilen dairenin satış ilanlarında, reklam ve tanıtım broşürlerinde, satış maketlerinde, mahal listesi ve krokide; kapalı otopark, futbol, voleybol, basket sahaları, tenis kortları, çocuk oyun parkı, büfe, lokal gibi sosyal tesis ve alanların, etrafı çevrili site içinde bulunacağının belirtildiğini, ancak bu sosyal tesislerin Ümraniye Belediyesi'nin mülkiyetinde olan arazi üzerine inşa edildiğini belirterek, davalının ek...
(Şerh No: 16250 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2015 14:08)

YENİDEN YAPILANDIRMAYI KABUL EDEN BANKANIN TÜKETİCİNİN ELİ ÜRÜNÜ OLARAK TEMİN ETTİĞİ "yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödemesinin kabul edildiğine dair" ALEYHE KAYITLAR DA GEÇERLİ DEĞİLDİR.
(Şerh No: 16166 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-04-2015 14:59)

İpotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun fatura olarak kabul edilemeyeceği, keza bu işlemlerin banka çalışanları tarafından yapılması mümkün iken serbest bir avukata yaptırılmasının makul kabul edilemeyeceği anlaşıldığından bu masraflarında tüketici tarafından istenebileceği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15983 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-11-2014 11:19)

Alacaklı hamil tarafından borçlular keşideci ve lehdar hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmıştır. Borçlu keşideciler, dayanak senet bononun, vadeli konut satış sözleşmesine istinaden verilen tüketici senedi olduğunu ve 4077 S.K. m.6/A hükmü gereği senedin geçersiz olduğunu iddia ederek takibin iptalini talep etmektedirler. Takip alacaklısının kötüniyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici sözleşmesi sebebiyle verildiğine dair ...
(Şerh No: 15969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:44)

Davacı, davalıya ait aracın tamir bedelini talep etmiş; davalı, aracın garanti süresi içerisinde arızalanması sebebiyle yetkili servis davacıya başvurduğunu ve arıza garanti kapsamında olduğundan tamir bedeli alınamayacağını savunmuştur. Araçta meydana gelen arızanın garanti kapsamında kalıp kalmadığı, arızaya hatalı yakıtın sebep olup olmadığı değerlendirilerek sonucu dairesinde karar verilmelidir.
(Şerh No: 15899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-09-2014 16:33)

- Satıcı tarafından Garanti sözleşmesine konan "ürünün orjinal pil ile kullanılmaması durumunda garanti kapsamı dışında" kalacağına dair hükümler geçersizdir. - Fotoğraf makinesinde tüketici tarafından orjinal pil kullanılmaması garanti kapsamındaki ürünün ücretsiz tamirini engellemez.
(Şerh No: 14620 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 28-09-2014 17:25)

KAYIP+KAÇAK BEDELİNİN İADESİ GEREKİR: Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır. Hem bu hal, parasını her halükarda tahsil eden davacı Kurum’un çağın teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olur, yani davacı kendi teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi; elektriğ...
(Şerh No: 15687 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-07-2014 17:23)

Davacı, 300 km'de iken aracının arızalandığını, serviste yapılan kontrolde motorun değişmesi gerektiğinin bildirildiğini, bunu kabul etmediğini ve aracın yenisi ile değiştirilmesini istediği halde motorun değiştirilerek kullanmaya zorlandığını ileri sürerek aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı, seçimlik hakkını aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde kullanarak bunu satıcıya bildirmiştir. Bu durumda aracın yenisi ile değiştirilmesi şartlarının dava...
(Şerh No: 15573 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2014 09:21)

Davacı tüketici seçimlik hakkını tamir yönünde kullanmış ve hasar da tamamen giderilmiştir; bu durumda davacı artık sözleşmeden dönerek bedelin iadesini isteyemez.
(Şerh No: 15572 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2014 09:21)

Mahkemece; davalının kendi isteği ile kredi kullandığı, kredi sözleşmesinin müzakere edildiği, sözleşmenin usulüne uygun olarak düzenlendiği, haksız şart niteliğinde olmadığı gerekçesiyle; davanın kabulüne, Erenler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 27/07/2012 tarih ve 157 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözeti...
(Şerh No: 15494 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-04-2014 22:22)

Davalı banka tarafından bir değerleme şirketine ya da dava dışı herhangi bir firmaya ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen tutara ilişkin ispatlayıcı bir belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmış olmakla, "300.-TL." ekspertiz ücretinin zorunlu masraf olarak alındığı gerekçesiyle bu bedelin dava değerinden mahsubu ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
(Şerh No: 15448 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-04-2014 11:08)

Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 1250,00 TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. Uyuşmazlık, dava konusu alacağa avans faizi uygulanıp uygulanamayacağı hususundadır. Davalı tacir olup, dava konusu alacak davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğundan davacı alacağın avans faizi ile tahsilini isteyebilir. Bu durumda mahkemece hükmedilen alacağa avans faizi yürütülecek şekilde karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15432 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2014 22:14)

 Bilgi  [ESKİTüketiciK. 10/B] Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2009 Resmi Gazete Sayı: 27113 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları tarafından verilen kredilerle bağlantılı olan zorunlu ve ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerini korumak ve verilecek hizmete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk...
(Şerh No: 15368 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2014 11:49)

Sözleşmenin bir hükmünün, tüketicinin bir menfaatini ihlâl etmekle birlikte, ona önemli avantajlar da sağladığı anlaşılıyor ise artık bu kaydın tüketicinin zararına olduğunu söylemek olanaklı değildir. Davacı bankanın kredi borçlusuna hayat sigortası yaptırmasındaki asıl amacı, kredi borcunu teminat altına almak olsa da; hayat sigortası kapsamına alınmasında kredi borçlusu sigortalının da bir menfaatinin olduğu açıktır. Hal böyle olunca, sözleşme kapsamında davacıdan tahsil edilen sigorta pr...
(Şerh No: 15367 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2014 11:49)

 Bilgi  [ESKİTüketiciK. 9/A] Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaş...
(Şerh No: 15243 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2013 13:20)

Elektrik faturalarına kayıp kaçak kullanım bedeli adı altında yansıtılan tutarların haksız alındığını ileri sürerek davalının yapmış olduğu başvurunun Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından kabulü üzerine davacı kurum tarafından THH Başkanlığı kararının iptali istemli dava ikame edilmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun bir gereği olarak Türkiye genelinde dağıtım şirketlerinin uygulayacağı Ulusal Elektrik Tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Lisans sahibi şirketle...
(Şerh No: 15241 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2013 11:45)

Tüketici tarafından aracın ücretsiz yenisi ile değiştirilmesi talebiyle açılan davada Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık; araçta meydana gelen arızaların "maldan yararlanmamayı sürekli kılmasının" söz konusu olup olmadığı ve buna bağlı olarak; "malın ücretsiz yenisi ile değiştirilmesi" isteminin kabulüne olanak bulunup bulunmadığı, noktasında toplanmaktadır. Tüketicinin "0 km" araç satın almaktan beklediği fayda herhangi bir sorunla karşılaşmadan aracını kullanabilmek ve ihtiyaçlar...
(Şerh No: 15193 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013 11:52)

Tüketici onarım hakkını kullanmasına karşın, şartların oluşması halinde, diğer seçimlik haklarından birini de kullanabilir. Çünkü burada seçimlik hakkın kullanılmasından sonra değiştirilemeyeceği kuralının yasal bir istisnası söz konusudur. Temyize konu davada davacı tüketici, malın yenisi ile değiştirilmesi olmazsa bedelinin tahsilini istemişse de sonraki celselerde sadece malın yenisi ile değiştirilmesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece bu istem nazara alınarak, aracın "0" km. aynı nitelikt...
(Şerh No: 15192 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013 11:17)

Davalı şirkete ait hastanede, diğer davalı doktor tarafından muayene edilip tedavisine başlanan, ancak zamanında doğru teşhis konulmaması ve yanlış tedavi uygulanması nedeniyle başka bir hastanede kök hücresi tedavisi ve kemoterapi uygulaması gören kişinin maddi ve manevi tazminat istemiyle ikame ettiği davada taraflar arasındaki uyuşmazlık, teşhis ve tedavi hizmetinden kaynaklanmakla davaya bakma görevi tüketici mahkemesindedir. [url] http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14937 [/url]
(Şerh No: 14475 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-07-2013 11:49)

Dava, yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir. Davacı tüketici, yüklenicinin temlikine dayalı olarak tapu iptali ve tescil isteğinde bulunduğundan o yerde ayrı bir tüketici mahkemesi varsa çekişmenin tüketici mahkemesinde görülmesi aksi halde davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması yasadan kaynaklanan bir zorunluluktur.
(Şerh No: 14568 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-05-2013 23:35)

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye bırakılan bağımsız bölümün ondan temlik alınması sebebiyle kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı ile arsa malikleri arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmaması dikkate alındığında davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine aittir.
(Şerh No: 14567 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-05-2013 23:19)

Yerel Mahkemece, istemin THH kararının iptaline yönelik olmasından mütevellit husumetin, Samsun Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına yöneltilmesi gerektiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de; THH'ne başvurarak ayıplı elbisenin değiştirilmesine dair kararı davalı tüketici aldığına göre iptale dair davada, tüketicinin hasım gösterilmesi doğrudur.
(Şerh No: 14490 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-04-2013 16:00)

Taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesi ile açılan kredi hesabı bilahare, faizlerin düşmesi nedeniyle, başka bir sözleşme akdedilerek kapatılmış ve yeniden kredi kullanımı kararlaştırılmıştır. Sonradan akdedilen sözleşmeye göre davacı tüketici, davalı bankadan 109 ay vade ile 82.500,00 TL konut kredisi kullanmış ve banka “komisyon ve masraf” adı altında 2.386,00 TL kesinti yaparak krediyi, davacının hesabına aktarmıştır. Taraflar, ilk kredi hesabı üzerinden yapılandırmaya gidebilecek iken e...
(Şerh No: 14488 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-04-2013 22:28)

Borç yapılandırması tümüyle bankanın inisiyatifinde olmakla; borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, tüketiciden, erken ödeme komisyonu ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 14487 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-04-2013 21:58)

Davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, ko...
(Şerh No: 14484 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013 19:32)

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, zira sözü geçen yönetmeliğin 6. maddesinde yeniden finansman amacı ile konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin, tüketiciye ne şekilde yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilginin tüketiciye yazılı olarak verileceğinin düzenleme altına alındığı, sözleşmenin yeniden yapılandırılması sonrasında tüketicinin bu işlemden dolayı ne şekilde bir yarar sağl...
(Şerh No: 14483 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013 18:52)

Dosya kapsamına göre; taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi düzenlenmiş olup, kredi sözleşmesinin 6. maddesinde; sözleşme ekindeki belgeler ve kredi ile ilgili her türlü işlemin gerektirdiği, tescil, onay, fek vs ye ait her türlü vergi harç ve fon payları ve giderler/masraflar, mevcut veya ileride yasalarla öngörülebilecek tüm vergi fon ve harçlar ile bankaca yapılacak tüm masrafların tamamıyla müşteriye ait olacağı belirtilmiş ise de; anılan maddenin taraflarca ayrıca ve açıkça müzakere ed...
(Şerh No: 14482 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013 18:37)

Faiz İndirimi - Yeniden Yapılandırma Taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Dolayısıyla tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi "konut yapılandırma bedeli" adı altında külfete sokan bir sözleşme hükmünün varlığı ve bu hükmün tüketici ile ayrıca müzake...
(Şerh No: 14481 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013 18:29)

Dava, satış esnasında sunulan projede ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler sebebiyle davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir. Taşınmazın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıp ihbarında bulunulmadığından (süresinde yapılan ayıp ihbarı olmadığı için) dava reddedilmelidir.
(Şerh No: 14476 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2013 14:20)

Elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedelinin, kaçak elektrik kullanmayan tüketiciye yansıtılması veya dava dilekçesinde yer alan gerekçeye göre enerji nakli sırasında meydana gelen kaybın tüketiciden tahsil edilmesi açıkça hakkaniyete aykırı olup temel tüketici haklarını ihlal niteliğinde görüldüğünden, tüketicinin kullanımı dışındaki bu gibi ücretlerin, tüketiciye ödettirilmesi kabul edilemez.
(Şerh No: 14292 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-02-2013 12:47)

 Bilgi  [ESKİTüketiciK. 31] Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği 01.08.2003
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, il ve ilçe merkezlerinde tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulmasına, çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2 -Bu Yönetmelik, Kanunun 25 inci maddesinde cezai yapt...
(Şerh No: 14220 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-01-2013 13:31)

Davacı ile davalılar arasında 3 adet dairenin satımına ilişkin sözleşme bulunup, sadece dairelerin sayısal çokluğu davacıyı kanunda belirtilen tüketici tanımının dışına çıkarmaz; taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.
(Şerh No: 13929 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-09-2012 14:25)

Bankalar kar amacıyla kurulan müesseselerdir. Bu yüzden gördükleri, hizmetin karşılığını da isteyebilirler. Ayrıca çok sayıda banka bulunduğuna göre de davacı kendi yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla dilediği bankadan kredi kartı kullanma imkanına da sahiptir. Davacı bankanın kredi kartı sözleşmesi yapmış olduğu müşterisinden üyelik ücreti adı altında tahakkuk ettirilen ücreti isteyebilir ve bu uygulamanın 4077 sayılı Yasa kapsamında hukuka aykırılığından söz edilemez.
(Şerh No: 13535 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2012 20:28)

Eksik sayfalar olsa da yeterlidir düşüncesindeyim.
(Şerh No: 13331 - Ekleyen: Cavit BÜYÜKCENGİZ - Tarih : 05-04-2012 16:00)

"Tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin yıllık maliyet oranını hesaplama usul ve esaslar hakkında yönetmelik" yönetmeliğinin 5.maddesinde, Tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabileceğini belirtilmiştir. Davacının 13.3.2008 tarihinde kalan kredi miktarını ödediği dosya kapsamı ve bilirkişi raporu ile sabittir. O halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünc...
(Şerh No: 13110 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-02-2012 13:45)

Davacı,kimlik bilgilerinin 3. kişiler tarafından kullanılarak davalı bankadan kredi kartı temin edildiğini ve kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine de davalı banka tarafından hakkında takip yapıldığını belirterek menfi tespit davası ikame etmiştir. Taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığı ve uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkinin haksız fiilden kaynaklandığı ileri sürüldüğünden, davaya genel hükümlere göre bakılmalıdır; davaya bakma görevi tüketici mahkemesine değil genel mahk...
(Şerh No: 12816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2012 17:14)

Sözleşmeye göre, yabancı paranın kurundaki artışlardan bankanın yararlandırılması mümkün iken, kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mad. 6.)
(Şerh No: 12263 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 15-10-2011 07:49)

 Bilgi  [ESKİTüketiciK. 10/A] Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları (01.01.2011 den itibaren)-(01.04.2011 den itibaren)
17 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27788 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2010/11) MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ...
(Şerh No: 9202 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-03-2011 10:13)

 Bilgi  [ESKİTüketiciK. 16] TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
RESMİ GAZETE: YAYIMLANDIĞI TARİH: 13 Mart 2011 PAZAR Sayı : 27873 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticari reklam ve ilanlarda altyazı ve dipnotların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sözlü ve yazılı kelimeler, sayılar, görsel sunumlar, müzik ve ses efektleri dahil olm...
(Şerh No: 10900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-03-2011 18:38)

Tüketici kredisi veren alacaklı bankaca, kefil hakkında asıl borçlu ile aynı gün takip yapmış olduğundan, 4077 Sayılı Yasa’nın 10/3 maddesinde belirtilen “...tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde kredi veren asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez.” hükmü ihlal edilmemiştir.
(Şerh No: 10530 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 23-02-2011 20:28)

Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verilmişse, kredi veren tarafça önce asıl borçluya başvurulmalı, ancak takip semeresiz kalmışsa kefilden borcun ifası istenmelidir.
(Şerh No: 8682 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 01-12-2010 21:47)

Davacı tüketici, yüklenicinin temlikine dayalı tapu kaydı iptali ve tescil isteğinde bulunduğundan davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.
(Şerh No: 8640 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-11-2010 11:20)

Mobilyanın garanti süresi ve tüketicinin seçimlik hakkı konusunda Yargıtay kararı.
(Şerh No: 3529 - Ekleyen: Stj.Av.Oğuzhan ER - Tarih : 18-01-2010 09:33)

Tüketici tarafından konutun kiraya verilmesi tüketici mahkemelerinin görev alanını etkilemez.
(Şerh No: 3206 - Ekleyen: Av.Arzu DİRİCAN - Tarih : 09-01-2010 14:40)

İnşaatı tamamlamadan veya kat mülkiyeti oluşturmadan satışa sunulan taşınmazı konut olarak kullanılmak üzere, ticari ve mesleki olmayan amaçla satın alan kişi tüketici sayılır. Bu nedenle bu husustaki uyuşmazlıklar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olup, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemelerinde bakılır.
(Şerh No: 729 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-11-2009 12:31)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04642296 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.