Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

ESKİTüketiciK. MADDE 6

     
 
4077 S.lı (ESKİ)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun MADDE 6
SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
(Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./7. md.)

       Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

       Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

       Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

       Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

       Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

       6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

       Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.
 11  İçtihat    (Madde son güncelleme Admin, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

ESKİTüketiciK. MADDE 6 İçtihatları

KAYIP+KAÇAK BEDELİNİN İADESİ GEREKİR: Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır. Hem bu hal, parasını her halükarda tahsil eden davacı Kurum’un çağın teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olur, yani davacı kendi teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi; elektriğ...
(Şerh No: 15687 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-07-2014)

Mahkemece; davalının kendi isteği ile kredi kullandığı, kredi sözleşmesinin müzakere edildiği, sözleşmenin usulüne uygun olarak düzenlendiği, haksız şart niteliğinde olmadığı gerekçesiyle; davanın kabulüne, Erenler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 27/07/2012 tarih ve 157 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözeti...
(Şerh No: 15494 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-04-2014)

Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 1250,00 TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. Uyuşmazlık, dava konusu alacağa avans faizi uygulanıp uygulanamayacağı hususundadır. Davalı tacir olup, dava konusu alacak davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğundan davacı alacağın avans faizi ile tahsilini isteyebilir. Bu durumda mahkemece hükmedilen alacağa avans faizi yürütülecek şekilde karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15432 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-03-2014)

Sözleşmenin bir hükmünün, tüketicinin bir menfaatini ihlâl etmekle birlikte, ona önemli avantajlar da sağladığı anlaşılıyor ise artık bu kaydın tüketicinin zararına olduğunu söylemek olanaklı değildir. Davacı bankanın kredi borçlusuna hayat sigortası yaptırmasındaki asıl amacı, kredi borcunu teminat altına almak olsa da; hayat sigortası kapsamına alınmasında kredi borçlusu sigortalının da bir menfaatinin olduğu açıktır. Hal böyle olunca, sözleşme kapsamında davacıdan tahsil edilen sigorta pr...
(Şerh No: 15367 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2014)

Davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, ko...
(Şerh No: 14484 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013)

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, zira sözü geçen yönetmeliğin 6. maddesinde yeniden finansman amacı ile konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin, tüketiciye ne şekilde yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilginin tüketiciye yazılı olarak verileceğinin düzenleme altına alındığı, sözleşmenin yeniden yapılandırılması sonrasında tüketicinin bu işlemden dolayı ne şekilde bir yarar sağl...
(Şerh No: 14483 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013)

Dosya kapsamına göre; taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi düzenlenmiş olup, kredi sözleşmesinin 6. maddesinde; sözleşme ekindeki belgeler ve kredi ile ilgili her türlü işlemin gerektirdiği, tescil, onay, fek vs ye ait her türlü vergi harç ve fon payları ve giderler/masraflar, mevcut veya ileride yasalarla öngörülebilecek tüm vergi fon ve harçlar ile bankaca yapılacak tüm masrafların tamamıyla müşteriye ait olacağı belirtilmiş ise de; anılan maddenin taraflarca ayrıca ve açıkça müzakere ed...
(Şerh No: 14482 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013)

Faiz İndirimi - Yeniden Yapılandırma Taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Dolayısıyla tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi "konut yapılandırma bedeli" adı altında külfete sokan bir sözleşme hükmünün varlığı ve bu hükmün tüketici ile ayrıca müzake...
(Şerh No: 14481 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-04-2013)

Bankalar kar amacıyla kurulan müesseselerdir. Bu yüzden gördükleri, hizmetin karşılığını da isteyebilirler. Ayrıca çok sayıda banka bulunduğuna göre de davacı kendi yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla dilediği bankadan kredi kartı kullanma imkanına da sahiptir. Davacı bankanın kredi kartı sözleşmesi yapmış olduğu müşterisinden üyelik ücreti adı altında tahakkuk ettirilen ücreti isteyebilir ve bu uygulamanın 4077 sayılı Yasa kapsamında hukuka aykırılığından söz edilemez.
(Şerh No: 13535 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2012)

"Tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin yıllık maliyet oranını hesaplama usul ve esaslar hakkında yönetmelik" yönetmeliğinin 5.maddesinde, Tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabileceğini belirtilmiştir. Davacının 13.3.2008 tarihinde kalan kredi miktarını ödediği dosya kapsamı ve bilirkişi raporu ile sabittir. O halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünc...
(Şerh No: 13110 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-02-2012)

Sözleşmeye göre, yabancı paranın kurundaki artışlardan bankanın yararlandırılması mümkün iken, kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mad. 6.)
(Şerh No: 12263 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 15-10-2011)

Bu Maddeye Not Girin

ESKİTüketiciK. MADDE 6 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

ESKİTüketiciK. MADDE 6 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

ESKİTüketiciK. MADDE 6 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

ESKİTüketiciK. MADDE 6 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03096104 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.