Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu - Son Eklenen Şerhler

FSEK m.25/1 anlamında bir yayıncı kuruluş olmayan ve sadece kablo TV işletmecisi olan davalı, iletimine aracılık ettiği yayın kuruluşlarının gerçekleştirdiği TV yayınlarının içeriğinin oluşturulmasına katkısının olmaması, söz konusu yayınların içeriğini değiştirme olanağının bulunmaması ve özellikle yayında eser ve/veya bağlantılı hak sahiplerinin haklarının ihlal edilip edilmediğini önceden bilebilecek durumda olmaması nedeniyle, kendisine bir ihtarnamenin tebliği ve buna rağmen ihlale devamı o...
(Şerh No: 16154 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-03-2015 13:58)

FSEK m.80'e istinaden açılan davada, uyuşmazlıkla ilgili kesin yetki kuralı mevcut değildir. Televizyon yayını mahkemenin kaza sınırları içinde de yapılmış olup, davaya bakmaya haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi de yetkilidir.
(Şerh No: 16066 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2015 14:03)

Dava, davalının davacıdan izin almaksızın ve telif bedeli ödemeksizin davacı meslek birliği üyelerinin eserlerinin kablolu yayın vasıtasıyla yeniden umuma iletiminin gerçekleştirildiği iddiasına dayalı tecavüzün tespiti, FSEK m.68 gereğince tazminat istemine ilişkindir. FSEK m.25/1 anlamında bir yayıncı kuruluş olmayan ve sadece kablo TV işletmecisi olan davalı, kendisine bir ihtar yapılmadığı sürece aynı Kanun'un 68. maddesine dayalı olarak talep edilen telif tazminatından doğrudan sorumlu tutu...
(Şerh No: 16065 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2015 13:04)

 Bilgi  [FSEK. 47] 6552 sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Madde Metni
Bir kararname ile memleket kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerindeki mali haklardan faydalanma salahiyeti, hak sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle koruma süresinin bitiminden önce kamuya maledilebilir. (Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/24. md.) Bu hususta karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması ve aynı zamanda yayımlanmış eser nüshalarının iki yıldan beri tükenmiş bulunması ve hak sahib...
(Şerh No: 15726 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2014 15:03)

 Bilgi  [FSEK. 33] Üniversite Tiyatrolarının Biletli Gösterim Yapması ve Telif
FSEK m.33: Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir" ifadesini içermektedir. FSEK m.34, 35’te de benzer bir düzenleme görüyoruz. Peki uluslararası uygulama nasıl? Bern, Roma, WIPO, TRIPS’e baktığımızda bu konuda açık bir hüküm bulamıyoruz; ancak üye devletlere amacın göstereceği haklı gerekçelerle, telife is...
(Şerh No: 14150 - Ekleyen: Av.Fırat KUYURTAR - Tarih : 16-12-2012 10:25)

: Dava, davacıya ait esere davalılarca yapılan fiili ve sözlü tecavüzler nedeniyle uğranılan manevi ve maddi zararların tahsili istemine ilişkin olup mahkemece tecavüzün varlığa kabul edilerek manevi tazminata karar verilmiş, maddi tazminat talebi ise reddedilmiştir. Somut olayda davacıya ait heykel önceki belediye tarafından telif hakkı verilerek satın alınmış ve parkta halkın gösterisine sunulmuştur. Daha sonra belediye başkanı olan davalı ise eseri ahlaka aykırı bularak "ben böyle sanatın içi...
(Şerh No: 13885 - Ekleyen: Şeyma DİRİL - Tarih : 08-08-2012 16:06)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek 2. maddesinin “Bu Kanunun sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/6/1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır.” biçimindeki son fıkrasının, “diyalog yazarı ve animatörler” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğundan İPTALİ hakkında.
(Şerh No: 13231 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2012 12:37)

 Bilgi  [FSEK. Ek Madde 5] 22.02.2012 Kabul Tarihli, 6279 sayılı Kanun
ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksi...
(Şerh No: 13224 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2012 15:14)

 Bilgi  [FSEK. Ek Madde 5] Maddenin 6279 S.K.'la yürürlükten kaldırılmadan önceki hali
(Ek madde: 03/03/2001 - 4630/38. md.) Bu Kanun kapsamında korunan çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri kültür mirasının korunması ve devam ettirilmesi amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından derlenir. Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan eser veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, çoğaltılan eser nüshalarından çoğaltımından itibaren bir ay içinde en az beş nüshayı derlenmek üzere vermeleri zorunludur. Derlenecek eserler, bu eserleri verecekler ve sorumlulukları, derleme işlemlerini yürü...
(Şerh No: 13223 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2012 15:09)

 Bilgi  [FSEK. 13] Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik
(Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 17/05/2006-26171) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eserlerini içeren yapımlar üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve manevi hak sahiplerinin söz konusu haklarının ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla eserlerin ve yapımların ...
(Şerh No: 12690 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 29-12-2011 09:58)

 Bilgi  [FSEK. 86] Resim/fotoğraf - Portre
resim, -smi Ar. resm a. 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: resim İng. 1. picture, frame, image, photographie image, film image, single frame, 2. cartoon, drawing, 3-4. television picture (image) Sinema 1. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri. 2. Bir canlıresim için çizilen resimlerin her biri. TV. 3. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan ...
(Şerh No: 9379 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 27-12-2010 16:47)

 Bilgi  [FSEK. 86] Yasa metnindeki yazım hataları
Madde metnini okuyunca "resim" sözcüğü ile fotoğrafın kastedildiği anlaşılıyor. Günlük konuşmada sık sık yapılan hatalı kullanım ne yazık ki yasaya da girmiş ve "fotoğraf" sözcüğü yerine çok farklı anlamı olan "resim" sözcüğü kullanılmış. Yine maddede "oynıyan" ve "filim" sözcükleri de yanlış yazılmıştır.
(Şerh No: 9191 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 25-12-2010 12:30)

FSEK.'nun "İşlenmeler" başlıklı 6. maddesi uyarınca, işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler eser sayılmıştır. Dava konusu kitap eğitim amacıyla basılmış ve içeriğinde yer alan öykü/masal/fıkralar anonim niteliğinde olsalar dahi,Davacının anonim ve dünya klasiklerini kendine özgü şiir diliyle işlemesi, öykülerden birinin de kendisine ait olması karşısında, Davalının Davacıya ait bu eserleri noktası ve virgülüne dokunmayarak düz yazıya çevirmesi, Davacının ismini de belirtmemesi, alıntı (ikti...
(Şerh No: 6339 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-08-2010 20:49)

Bir bilgisayar yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar yazılımının adının, iltibasa meydan verecek şekilde haksız olarak çoğaltılarak kullanılması iddiası ile tazminat talep edilmesi halinde; Mahkemece söz konusu bilgisayar yazılımının 5846 S.K. m.1/B ve 2/1 kapsamında eser olup olmadığının değerlendirilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve yazılım, eser vasfında ise konunun, Mahkeme tarafından aynı kanunun 83. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerekir. Anılan ...
(Şerh No: 5369 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-04-2010 12:38)

Kusur, FSEK m.68 ve 70/1 uyarınca tazminat talep edilebilmesi şartlarından değildir. Hak sahibi, ihlal olarak kabul edilebilecek nitelikte bir eylemin varlığı halinde karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir.
(Şerh No: 5368 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-04-2010 12:19)

Bandrolsüz eserlerin çoğaltılarak piyasaya arzı nedeniyle FSEK.81. madde kapsamında kamu davası açılabilmesi için, sanığın bandrol alma hakkına sahip bir kişi olması gerekmemektedir. Bu itibarla yasal hak sahibi olmadıkları yayınları bandrolsüz çoğaltan ve satan sanıkların eylemi şikayete tabi suçlardan olmayıp, FSEK.81. madde kapsamında kamu adına takip edilen suçlardandır.
(Şerh No: 4765 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-03-2010 12:28)

Musiki eserlerinde koruma konusu, sesler arasındaki sıra ve bağlılık, seslerin melodi, ritim ve harmoni ile belirli karışımlarından ibarettir. Koruma konusu aynı zamanda ses ile ifade edilen musiki eserlerinin içeriğinden oluşur. Musiki eserinde sahibinin hususiyetinin varlığının tespitinde ise, o eserin sıradan bir dinleyici nezdinde yarattığı izlenim esas alınmalıdır. Ancak, sözkonusu izlenimin tespitinde her uyuşmazlığın özelliğine göre hareket edilmeli ve koruma konusu gözönüne alınarak...
(Şerh No: 1139 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 21-11-2009 19:18)

5846 sayılı FSEK'nın 6/11. maddesinde işleme eser niteliğinde kabul edilen veri tabanlarının tarifi yapılmış olup, işleme eser kapsamı içinde veri tabanlarının da koruma kapsamında olduğu belirtilmiştir. FSEK'nın 76. maddesi ile de kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davaların İhtisas Mahkemeleri'nde,yani "FSHM"'nde görüleceği belirtilmiştir. Bu nedenle veri yayın sözleşmesine konu olan ihtilafların çözüm mercii FSHM'sidir.
(Şerh No: 672 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-11-2009 10:28)

Avukatın dava dilekçesinin FSEK.1/B ve2. maddesi dairesinde İlim ve Edebiyat eseri sayılabilmesi için, konusunda araştırma yapan bir avukat tarafından edinilen bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve mevzuat incelemesi ile yazılabilecek mutad dilekçe tertip ve ifade tarzının üzerinde kabul edilebilecek şekilde, hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi, bilgilerin derlenişi ve seçilmeleri itibariyle sahibinin hususiyetini taşıyan bir dilekçe niteliğinde bulunması gerekir.
(Şerh No: 668 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 11-11-2009 13:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04054403 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.