Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5846 S.lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu MADDE 86
D RESİM VE PORTRELER:

       I - GENEL OLARAK:

       Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir edilen ölmüşse 19 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanların muvafakati olmadan tasvir edilenin ölümünden 10 yıl geçmedikçe, teşhir veya diğer suretlerle umuma arzedilemez.

       Birinci fıkradaki muvafakatin alınması:

       1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatında rol oynıyan kimselerin resimleri;

       2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği geçit resmi veya resmi tören yahut genel toplantıları gösteren resimler;

       3. Günlük hadiselere mütaallik resimlerle radyo ve filim haberleri; için şart değildir.

       (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./145.mad) Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ile koşulları varsa, Türk Ceza Kanununun 134, 139 ve 140 ıncı maddeleri hükümleri uygulanır.

       (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./145.mad) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hâllerde de Türk Medenî Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Resim/fotoğraf - Portre

Üyemizin Notu: resim, -smi Ar. resm
a. 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri:

resim İng. 1. picture, frame, image, photographie image, film image, single frame, 2. cartoon, drawing, 3-4. television picture (image)
Sinema 1. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri. 2. Bir canlıresim için çizilen resimlerin her biri. TV. 3. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü. 4. İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi.


portre Fr. portrait
a. (po'rtre) 1. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, karakalem vb. bir yolla yapılmış resmi:


Görüldüğü üzere Türk Dil Kurumu Büyük sözlüğüne göre; resim, her hangi bir varlığın hem fotoğraf hem de fırça veya kalemle gerçekleştirilen çizimleri bakımından kullanılırken, Portre sadece fırça veya kalemle çizilen veya yapılan insan resmini ifade etmektedir.

O halde FSEK.86. maddeyi hem fotoğraf hem de tablo/resim olarak nitelendirmek mümkündür.

Ord. Prof.Dr. Mustafa Reşit Belgesay "-Son değişikliklerle- FSEK Şerhi"nde (Temel Yayınları, 2001) bu konuda özellik arz eden şu açıklamada bulunmuştur:

“Kişinin resmi üzerinde şahsi çalışması mahsulü olmadığı için, fikri bir hakkı yoktur, fakat, portre şahsı tanıttığı için, kanun portre sahibine şahsiyet hakkı tanıyarak bu şekilde koruma altına almaktadır.

Bir kimsenin hususi hayatına ait hatıraları manevi haklarındandır. Kimse kötü maksadı olmasa, hatta diğerine şöhret temini gibi menfaati için de olsa açık muvafakatı olmadan portresini neşir edemez, fotoğrafını çekemez.( Şöhretli kişiler istisnadır)” "Bir kimsenin resmini bir fotoğrafçıya çektirmesi fotoğrafçının çektiği fotoğrafı teşhir veya neşir etmesine müsaadeyi tazammum etmez." demektedir.

Müellif, izinsiz fotoğraf teşhiri konusunda ise aynen şu hususları dile getirmektedir:

"Bir kimsenin fotoğrafının teşhiri veya neşri o kimsenin telif hakkına tecavüz olmadığı için, kanun resmi tasvir edilen kimseye faili aleyhine BK.49, MK.24 hükümlerine tevfikan dava açmak salahiyeti vermektedir. Bu halde, hakim fotoğrafın (...) neşrini yasak edebilir, fotoğrafın imhasına, resim sahibine verilmesine karar verebilir, mütecavizin bir kusuru da varsa, mesala fotoğrafın teşhiri (...) teşhirindeki hususiyet itibariyle şahsı için üzüntü kaynağı olabileceğini anlamış olması lazım geliyorsa, kusurunun ve sebep olduğu üzüntünün şiddeti ile mütenasip bir miktar manevi tazminata hükmeder. (...) Ceza Kanununun 197 ve 199 (Yeni TCK:134, 139 ve 140) maddeleri sahibinin rızası olmadan... bir portrenin teşhiri ile sahibinin sır mahiyetinde bir hususiyeti ifşa edilmiş ise fail cezalandırılır."


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 27-12-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02881289 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.