Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik

Yayınlandığı Resmi Gazete : 21/11/2006
THS'deki Şerh Sayısı : 2 [Şerhleri Listeleyin]
Bu şerh Türk Hukuk Sitesi Ticaret Hukuku Çalışma Grubu tarafından geliştirilmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri ile 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlüğün oluşturulmasına ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2. (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 3. (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) 3984 sayılı Kanun: 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

       b) 4389 sayılı Kanun: 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanununu,

       c) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

       ç) Aktif değer: Ticari ya da iktisadi kıymeti olan, maddi ya da gayri maddi her türlü mal, hak veya varlıkları,

       d) Fer'i veya mütemmim cüz niteliğinde sözleşme: Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mal, hak ve/veya varlıklar ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olup sadece bunlarla birlikte hüküm ifade edebilecek mahiyette, satış şartnamesinde belirtilen sözleşmeleri,

       e) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       f) Gayrımenkul: Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın gayrımenkul olarak öngördüğü veya gayrımenkul hükümlerine tabi tuttuğu mal, hak ve/veya varlıkları,

       g) Kıymet takdiri: Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzlara veya bütünlüğün tamamına Tahsil Dairesi, uzman kişi veya kuruluşlarca haciz sırasında veya hacizden sonra takdir edilen değeri,

       ğ) Kurul: Fon Kurulunu,

       h) Menkul: Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın menkul olarak öngördüğü veya mevzuat uyarınca menkul hükmünde kabul edilen her türlü mal, hak ve/veya varlıklar ile marka, patent, logo, ihtira beratı, frekans hakkı, yayın, lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar da dahil olmak üzere diğer maddi ve/veya gayrımaddi mal, hak ve/veya varlıkları,

       ı) Muhammen bedel: Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün Kurul tarafından belirlenen değerini,

       i) Satış masrafları: Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğün haczi, satışa hazırlık, satış, satış sonrası ve paraların paylaştırılması için yapılan ve yapılacak her türlü gideri,

       j) Satış tarihi: Satışın Kurul tarafından onaylandığı tarihi,

       k) Tahsil dairesi: Fonun, 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Kanun hükümlerine göre Fon gelirleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini tatbik etmekle görevli Tahsilat Daire Başkanlığını, bu Dairenin Grup Koordinatörlüğünü ve Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Fon personeli ile avukatlık sözleşmesi ile Fon adına vekaletname verilen kişileri,

       l) Ticari ve iktisadi bütünlük: Kurul tarafından bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında oluşturulan ve satışına karar verilen bütünlüğü

       ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM:Ticari ve İktisadi Bütünlük ve Satış Komisyonu

Ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı
MADDE 4. (1) Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olan 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmeleri ile 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici veya daimi frekans ve kanal kullanımından doğan haklar ve bu mal, hak ve/veya varlıkların fer'i veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve/veya varlıkların tamamı veya bir kısmı ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamındadır
Ticari ve iktisadi bütünlüğün oluşturulması ve satış kararı
MADDE 5. (1) Tahsilat Daire Başkanlığı, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki mal, hak ve/veya varlıkların bir kısmının veya tamamının ticari ve iktisadi bütünlük oluşturacak şekilde satılmasını gerekçeleri ile Kurula teklif eder.

       (2) Kurul, teklifi uygun gördüğü takdirde bu mal, hak ve/veya varlıklardan ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına ve bu Yönetmelik kapsamında satışına karar vererek satışta uygulanacak ihale usullerini belirler.

       (3) Satış kararının alınmasından sonra, satış tarihine kadar ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında bulunan ve bütünlüğün niteliğini esaslı biçimde etkilemeyen bir kısım mal, hak ve/veya varlıkların kıymet takdirleri belirtilmek suretiyle ticari, iktisadi veya hukuki nedenlerle eksilmesi veya bütünlük kapsamı dışına çıkarılması bütünlüğü bozmaz.
Satış komisyonu
MADDE 6. (1) Kurul, satış kararı ile birlikte satışı gerçekleştirmek üzere en az üç kişiden oluşan Satış Komisyonu üyelerini Fon personeli arasından seçer ve başkanını belirler.

       (2) Satış Komisyonu toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış Hazırlıkları

Ticari ve iktisadi bütünlüğün idaresi ve muhafazası
MADDE 7. (1) Kurul, doğrudan ya da Satış Komisyonu vasıtasıyla ticari ve iktisadi bütünlüğün alıcısına teslimine kadar idaresine ve bütünlük olarak muhafazasına yönelik her türlü tasarrufta bulunabilir. Fonun bu kapsamda yapacağı her türlü harcama satış masrafı hükmündedir
Muhammen bedelin tespiti ve kıymet takdiri
MADDE 8. (1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli, uzman gerçek veya tüzel kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü oluşturan varlıkların ayrı ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile bağlı olmaksızın Satış Komisyonu tarafından düzenlenecek rapor çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

       (2) Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzlar üzerinde birden fazla kişinin ayni veya şahsi hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması durumunda, bu mal, hak ve/veya varlıkların değeri Satış Komisyonu tarafından ayrı ayrı tespit edilir. Tahsil Dairesi tarafından daha önce bütünlüğü oluşturan mal, hak ve/veya varlıkların ayrı ayrı kıymet takdirleri yapılmış ise bu değerler esas alınır ve bu mal, hak ve/veya varlıkların kıymet takdiri yeniden yapılmaz.
Satış hazırlıkları
MADDE 9. (1) Kurul, satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük içerisinde yer alan mal, hak ve/veya varlıkların tabi olduğu ilgili mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerini de nazara alarak katılımcıda aranan şartları tespit eder.

       (2) Satış şartnamesinde belirtilmek kaydıyla, ticari ve iktisadi bütünlüğün özelliklerini tanıtan broşür veya tanıtım kitapçıkları bedel mukabilinde dağıtılabilir, bilgi odaları kurularak tespit edilecek usul ve esaslara göre katılımcıların bedeli mukabilinde bu bilgi odalarında inceleme yapmalarına izin verilebilir. Bu işlemler ihale sürecine tesir etmeyeceği gibi ticari ve iktisadi bütünlüğün tanıtılmasına yönelik olarak hazırlanan broşür, tanıtım kitapçıkları ve bilgi odalarında yer alan hususlar ile satış şartnamesi arasında herhangi bir aykırılık bulunması halinde satış şartnamesi esas alınır.
Satış şartnamesi
MADDE 10. (1) Ticari ve iktisadi bütünlük olarak satışına karar verilen mal, hak ve/veya varlıklar için Satış Komisyonu tarafından satış şartnamesi hazırlanarak Kurulun onayına sunulur. Satış şartnamesinin Kurul tarafından onaylanmasını müteakiben bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde satış ilanı hazırlanır.
Satış şartnamesinde bulunacak hususlar
MADDE 11. (1) Satış Şartnamesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar belirtilir:

       a) İhale konusu ticari ve iktisadi bütünlüğün genel özellikleri ve var ise tanımlayıcı ismi,

       b) Hazırlanmış ise; broşür, tanıtım kitapçıkları ve bilgi odalarında yer alan bilgiler, bunların incelenmesine ilişkin esas ve usuller,

       c) Ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli ve para birimi,

       ç) İhaleye katılım için alınacak teminatın miktar ve nev'i,

       d) Katılımcılarda aranan şartlar,

       e) Katılımcılardan istenilecek belgeler ile bunların teslimine ilişkin usul ve esaslar,

       f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte başlayacağı,

       g) İhalede uygulanacak usuller,

       ğ) Katılımcıların taahhüt ve yükümlülükleri,

       h) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi son fıkrası gereğince işlem yapmaya Kurulun yetkili olduğu,

       ı) İhale bedelinin ödenme şekli,

       i) Teminatın iadesine veya irad kaydına ilişkin hususlar,

       j) İrtibat bilgileri,

       k) İhtilafların çözüm yeri.
Satışa iştirak edemeyecek kişiler
MADDE 12. (1) Aşağıdaki kişiler bu Yönetmeliğe konu satışlara katılamazlar:

       a) İhale tarihinden önceki iki yıl içinde görev yapmış olanlar dahil; Kurul Üyeleri, Fon çalışanları ve danışmanları, Fonun iştiraklerine ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, satış sürecine katılan danışmanlar ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       b) Yönetim ve denetimi kısmen veya tamamen Fon tarafından devir alınan ve/veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri gereğince Fon alacağından sorumlu bulunan hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin devir tarihindeki doğrudan ve/veya dolaylı hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       c) Satış tarihi itibariyle satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğü oluşturan mal, hak ve/veya varlıkların edinilmesine ilişkin mevzuat uyarınca veya yetkili kurumlarca geçici veya sürekli olarak ihaleye katılmaları yasaklanan, kısıtlanan veya uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler,

       ç) Yukarıda yer alan kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler.
Satış ilanı
MADDE 13. (1) Satışa çıkarılacak ticari ve iktisadi bütünlük için satış şartnamesine uygun olarak Satış Komisyonu tarafından satış ilanı hazırlanır. Hazırlanan bu ilan, ihale gününden asgari onbeş gün önce Resmî Gazete'de yayımlanır. Bu ilanın Resmî Gazete'de yayımlanması ilgililere tebliğ niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmaz.

       (2) Resmî Gazete'de yayımlanan satış ilanında yer alan hususlarda satış tarihinden önce değişiklik yapılabilir. İlan edilen metinde maddi hata bulunması halinde hatalı kısım düzeltilir. Resmî Gazete'de sadece değiştirilen ve düzeltilen hususlar yayımlanır. Değişiklik ve düzeltme ilanı için asgari süre şartı aranmaz.
Satış ilanında bulunacak hususlar
MADDE 14. (1) İlanda asgari olarak aşağıdaki hususlar belirtilir:

       a) Ticari ve iktisadi bütünlüğün konusu, varsa tanımlayıcı ismi ve muhammen bedeli,

       b) Katılımcıda aranan şartlar,

       c) Satış şartnamesinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

       ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte başlayacağı ve hangi usullerle yapılacağı,

       d) İhaleye katılım için alınacak teminat miktarı ve nev'i,

       e) İhale konusu ticari ve iktisadi bütünlük kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları bulunanların sıra cetveline esas bilgileri bildirmeleri için öngörülen süre.
İhale teminatı
MADDE 15. (1) Teminatın miktar ve nev'i ile tahsil usulü satış şartnamesinde belirtilir.

       Teminat olarak;

       a) Tedavüldeki Türk Lirası, ABD Doları (USD) veya Avrupa Birliği para birimi (EURO) cinsinden bloke mevduat,

       b) 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış (a) bendinde belirtilen para cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, teminat cari değerinin %15 fazlası oranında T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller

       kabul edilebilir.

       (2) Tahvil ve Hazine Bonosu cinsinden verilecek teminatlarda cari değer'in Satış komisyonunca belirlenecek oranda fazlası istenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :İhale

İhalelerde uygulanacak usuller
MADDE 16. (1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün satışı, satış şartnamesinde belirlenen nitelikleri haiz teklif sahipleri arasında, kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapılır. Kurulun gerekli görmesi halinde ihalelere, pazarlık usulü ile devam edilir. Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağına ve hangi koşullarda pazarlık usulüne geçileceğine ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mal, hak ve/veya varlıkların nitelikleri dikkate alınarak Kurul tarafından karar verilir ve satışta uygulanacak ihale usulleri satış şartnamesinde belirtilir.

       (2) İhale yukarıda sayılan usullerden herhangi biri ile veya bu madde hükümlerine uygun olarak birden fazla usulün bir arada uygulanması suretiyle yapılsa dahi her halükarda tekemmülü Kurul onayı ile gerçekleşir.
Kapalı zarf usulü
MADDE 17. (1) Kapalı zarf, dış zarf ve içine konulan ve katılımcılardan istenen idari belgeler ile katılımcıların yazılı mali tekliflerini içerecek şekilde, düzenlenme şekli ile usul ve esasları satış şartnamesinde belirtilecek diğer iç zarflardan ibarettir. Bütün zarfların katılımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda satış şartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Satış Komisyonuna verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. Satış şartnamesinde belirtilmesi kaydıyla ve belirtilecek şekilde kapalı zarf içinde mali teklif alınması birden fazla tekrarlanabilir. Verilen teklifler, Satış Komisyonu tarafından tutanak altına alınır.

       (2) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince birden fazla satış usulünün bir arada uygulanmasına karar verilmemiş ve Kurul tarafından ihalenin pazarlık usulü ile devamına karar verilmemiş ise Satış Komisyonu katılımcıların son tekliflerini vermelerini talep ederek en yüksek teklifi veren teklif sahibine ticari ve iktisadi bütünlüğü, Kurulun onayına sunmak üzere ihale eder.
Açık artırma usulü
MADDE 18. (1) Satış şartnamesinde belirtilen nitelikleri haiz katılımcılar arasında açık artırma usulüne göre ihale, katılımcıların Satış Komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. İhalede, birden fazla açık artırma yapılabilir. Açık artırmanın/artırmaların nasıl yapılacağı, sayısı, ihale için aranılacak asgari tutar ve diğer hususlar satış şartnamesinde belirtilir. Verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar Satış Komisyonunca belirlenir.

       (2)Yapılacak teklifler ihale tutanağına yazılır. İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra katılımcılar sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler.

       (3) Kurul tarafından ihalenin pazarlık usulü ile devamına karar verilmemiş ise, açık artırmaya katılan teklif sahiplerinden en yüksek teklifi veren teklif sahibi üç kere duyurulduktan sonra, ticari ve iktisadi bütünlük Kurulun onayına sunulmak üzere ihale edilir ve ihaleye ait artırma tutanağı teklif sahipleri tarafından imzalanır. İmzadan imtina halinde durum Satış Komisyonunca bir tutanakla tesbit olunur.

       (4) Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasına karar verildiği hallerde de, ihalenin sonuçlanmasında bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Bu halde açık artırmaya davet edilen teklif sahipleri, varsa, daha önce kapalı zarfla vermiş oldukları en yüksek teklifle ihalenin sonuçlanmasına kadar bağlı olup, bu teklifin altında teklif veremezler ve açık artırmada daha yüksek teklif olmadığı takdirde açık artırmaya katılmasalar dahi ticari ve iktisadi bütünlük Kurulun onayına sunulmak üzere bu teklif sahibine ihale edilir.
Pazarlık usulü
MADDE 19. (1) Kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulandıktan sonra bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ihaleye pazarlık usulü ile devam edilebilir.

       (2) Açık artırma usulü uygulandıktan sonra pazarlık usulüne geçilmesi halinde en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında pazarlık usulü ile ihaleye devam edilir.

       (3) Pazarlık usulünde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Bu durumda teklif sahipleri ile görüşmeler birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. İhalede açıklık ve rekabeti sağlayacak tarzda Satış Komisyonu tarafından birden fazla katılımcıdan yazılı veya sözlü teklif alınabilir. Pazarlık sonucu tutanağa bağlanır ve en yüksek teklif verene ticari ve iktisadi bütünlük Kurulun onayına sunulmak üzere ihale edilir.
Ortak hükümler
MADDE 20. (1) Katılımcıların satış şartnamesinde belirtilen şartları tevsik eden belgelerinin tetkikinde sunulan belge üzerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, bu husus Satış Komisyonu tarafından ilgiliye bildirilerek verilecek süre içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Belgelerin eksikliğinin hiç giderilmemesi veya süresi içerisinde giderilmemesi halinde katılımcı ihale sürecinden çıkartılır.

       (2) Satış şartnamesinde, ihale sürecinde ilgililere yapılacak bildirimlerin şekli ve usulü ayrıca belirtilebilir.

       (3) Satış Komisyonu tarafından ihale sürecinden çıkartılanlar ile ihaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, bir tutanakla tesbit edilir.

       (4) İhalelerde uygulanacak usullerle ilgili diğer hususlar satış şartnamesinde belirtilir.

       (5) Satış usullerinin tamamında birinci ve ikinci en yüksek teklif veren teklif sahipleri bu teklifleri ile ihale bedelinin tahsiline, vadeli satışlarda peşinatın ödenmesine kadar bağlıdır.

       (6) İhale yukarıda sayılan usullerden herhangi biri ile veya bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine uygun olarak birden fazla usulün bir arada uygulanması suretiyle yapılsa dahi tekemmülü Kurul onayı ile gerçekleşir.
Fonun alacağına mahsuben satın alma yetkisi
MADDE 21. (1) Fon, ihaleye katılma şartları aranmaksızın satışa konu ticari ve iktisadi bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya yetkilidir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 22. (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında katılımcıların;

       a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmesi,

       b) Katılımcıları tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve katılımcılar arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapması,

       c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya hileli usuller kullanması

       hallerinde ilgili katılımcı ihale süreci dışında bırakılarak teminatı Fona irad kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uyarınca ihale iptal edilerek teminatı Fona irad kaydedilir.
İhale bedelinin ödenmesi
MADDE 23. (1) İhale bedeli kural olarak ihalenin Kurul tarafından onaylanmasını müteakiben peşin olarak ödenir. Kurul; özellik arz eden satışlarda vadeli satış veya sair ödeme şekillerini, koşullarını ve bu koşulların ihlâli halinde uygulanacak yaptırımları satış şartnamesinde belirler.
İhalenin iptali
MADDE 24. (1) İhale, Kurul tarafından onaylanmış olsa dahi aşağıda belirlenen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde Kurul tarafından alınacak ikinci bir karar ile iptal edilebilir.

       a) İhale alıcısının, satış şartnamesinde belirlenen şekil, süre ve şartlara uygun olarak ihale bedelini ödememesi,

       b) İhale alıcısının mevzuat veya satış şartnamesinde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

       c) İhale alıcısının ihaleye iştirak ile ilgili mevzuatta veya satış şartnamesinde düzenlenen şartları taşımadığının veya sonradan kaybettiğinin anlaşılması.

       (2) İhalenin iptali halinde ihaleye konu ticari ve iktisadi bütünlük; Satış Komisyonu tarafından ikinci en yüksek pey sürene/teklif verene teklif edilebilir. Bu kapsamda kendisine teklif edilen teklif sahibi, üç gün içinde satışa konu mal, hak ve/veya varlıkları almayı kabul ederse Kurul onayından sonra ticari ve iktisadi bütünlük kendisine ihale edilmiş sayılır. Bu durumda ilk ihale alıcısının ihale teminatı Fona irad kaydedilir. Ayrıca iki ihale bedeli arasındaki fark, ilk ihale tarihinden farkın tahsiline kadar geçen süre için satış şartnamesinde belirlenecek oranda faiz ile diğer zararlar ilk ihale alıcısından tahsil edilir.

       (3) Kurul tarafından ikinci en yüksek pey sürene teklif edilmesinin uygun görülmemesi veya yapılan teklife rağmen teklifin kabul edilmemesi veya teklif sahibine ulaşılamaması hallerinde, ticari ve iktisadi bütünlük tekrar satışa çıkarılır. Bu durumda satış ilanı satıştan en az 7 gün önce Resmî Gazete'de ilan edilir. İki ihale bedeli arasındaki fark, ilk ihale tarihinden farkın tahsiline kadar geçen süre için satış şartnamesinde belirlenen oranda işleyecek faiz ile diğer zararlar, teklifinden veya ticari ve iktisadi bütünlüğü almaktan vazgeçen ihale alıcısından tahsil edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

Geçmiş dönem borçları
MADDE 25. (1) Satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmeye Kurul yetkilidir. Kurulun bu konudaki kararı satış şartnamesinde ve satış ilanında belirtilir.

       (2) Geçmiş dönem borçlarının ödenebilmesi veya ihale alıcısına ödetilebilmesi için:

       a) Ticari ve iktisadi bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya varlıklar ile ilgili olması veya ticari ve iktisadi bütünlüğün değerinin korunması için gerekli veya değerini artırır mahiyette olması,

       b) Alacaklı ile borçlu şirket borç miktarının tespitinde mutabakata varmış olması,

       gerekmektedir.
 1  İçtihat   
Sıra cetveli
MADDE 26. (1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

       (2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

       (3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.

       (4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete'de yayımlanır.

       (5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

       (6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun göreceği şekilde nemalandırır.
 1  İçtihat   
Ticari ve iktisadi bütünlüğün devir, teslim ve tescil işlemleri
MADDE 27. (1) İhale bedelinin peşin ödenmesinin öngörülmesi halinde bedelin tamamı tahsil edilmeden veya vadeli ödemenin öngörülmesi halinde peşinatın tahsili ile bakiye bedel satış şartnamesinde belirtilen şekilde teminatlandırılmadan, ticari ve iktisadi bütünlük alıcısına teslim edilmez.

       (2) Ticari ve iktisadi bütünlüğün alıcısına devir ve teslimi, Fon ile ihale alıcısı arasında düzenlenecek olan Devir ve Teslim Anlaşması ile yapılır. Devir ve Teslim Anlaşmasının imza tarihinde, ticari ve iktisadi bütünlük alıcısına teslim edilmiş sayılır.

       (3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçlarının satış bedelinden garame ile dağıtımı sonrasında borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez.

       (4) Ticari ve iktisadi bütünlük içinde yer alan, telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki, imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.
Satışın tatili veya ertelenmesi
MADDE 28. (1) Satış bedelinin, Fon alacağına rüçhanlı alacakları, satışa konu mal, hak ve/veya varlıklarla temin edilen alacakları ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamadığının veya satış bedelinden Fona pay düşmeyeceğinin anlaşılması halinde yahut kamu yararının gerektirdiği durumlarda satış, Kurul tarafından her zaman tatil edilebilir veya ertelenebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29. ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       

       (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30. (1) 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31. (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03153801 saniyede 9 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.