Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 222] TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN Kanun Numurası: 1353 Kabul Tarihi: 01/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1030 Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şi...
(Şerh No: 1340 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:30)

 Bilgi  [TCK. 222] ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder. Madde 2 - İşbu kan...
(Şerh No: 1339 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:29)

 Bilgi  [TCK. 229] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 229.– Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle başkalarının diğerkamlık ve acıma duyguları istismar edilmekte ve haksız kazançlar elde edilebilmektedir. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki hasletlerin zayıflamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, çocukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1338 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 228] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 228.– Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır. Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur. Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette im...
(Şerh No: 1337 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 227] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 227.– Madde metninde, kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin hangi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye’nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur. Türkiye’nin fuhuşla mücadele konusundaki milletlerarası yükümlülüklerini ihtiva eden anlaşmalardan 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris’te imzalanmış olan “Beyaz Kadın Tica...
(Şerh No: 1336 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 226] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 226.– Madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik kavramının içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan değer ölçüleri ve yukarıdaki madde gerekçesinde hayasızca hareketler kavramına yönelik olarak yapılan açıklamalar, göz önünde bulundurulmalıdır. Maddenin birinci fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımla...
(Şerh No: 1335 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 225] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 225.– Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre, genel olarak edep ve iffete saldırı niteliği taşıyan davranışlar, suç oluşturmaktadır. Böylece, halkın ar ve haya duygularının, toplumun ortak edep ve ahlâk temizliğinin korunması amaç...
(Şerh No: 1334 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 224] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 224.– Maddenin birinci fıkrasında kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamada, Türkiye’nin de imzalamış bulunduğu “Kıt’a Sahanlığındaki Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Fiillerin Tenkili Hakkında Sözleşme” hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. “Sabit bir platfor...
(Şerh No: 1333 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 223] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 223.– Maddenin birinci fıkrası, kara ulaşım araçlarının hareketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bile bile engellenmesini veya bunların kaçırılmasını cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru belirtilirken, uygulamada herhangi bir duraksamaya neden olunmaması için kaçırma niteliğinde bulunan hareketlerin teker teker sayılması ve böylece araçların hareket etmesinin engellenmesi, aracın hareket ettirilmemesi, hareket hâlinde bulunanların durdurulmas...
(Şerh No: 1332 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 222] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 222.– Madde metninde, sayılan “Devrim Kanunları”na aykırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1331 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 221] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 221.– Madde metninde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, örgüt kurucu veya yöneticileri ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek dolayısıyla haklarında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağl...
(Şerh No: 1330 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 220] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 220.– Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak, işlenmesi amaçlananlardan ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır. Örgüt kurmak, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğindedir. Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, suç örgütü, amaçlanan suçları işlemede bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle, işlenmesi amaçlan suçlar açısında...
(Şerh No: 1329 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:24)

 Bilgi  [TCK. 219] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 219.– Maddenin birinci fıkrası ile dinî görev yapanlar, görevlerini yerine getirirken Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir. İkinci fıkrada din hizmeti verenlerin görev sırasında olmasa da, sahip oldukları sıfattan yararlanarak ve alenen Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını kötülemeleri suç olarak belirlenmiştir.
(Şerh No: 1328 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 218] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 218.– Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın yayın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1327 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 217] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 217.– Bu maddede halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir. Tahrik fiilinin “kamu barışını bozmaya elverişli” olması aranarak, bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulanmıştır.
(Şerh No: 1326 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 216] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 216.– Birinci fıkrada tanımlanan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu, hukuk devleti olma standardı yüksek olan birçok ülkenin Ceza Kanunlarında yer almaktadır. Hiçbir devlet, vatandaşları arasında, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, öç almayı gerektirecek şiddetli nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz. Öte yandan çağdaş dünyada, gelişmenin temel dinamiği olarak düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kabul edilmektedir. Bu bağlamda; kişil...
(Şerh No: 1325 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 215] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 215.– Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini, sırf suç işlemesi sebebiyle övme hâli de cezalandırılmaktadır. Suç işlemiş olan kişinin övülmesi hâlinde, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir.
(Şerh No: 1324 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 214] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 214.– Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tahrik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik suçunun tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmemektedir. Suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Ancak aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin d...
(Şerh No: 1323 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 213] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 213.– Bölüm başlığı “Kamu Barışına Karşı Suçlar” olarak belirlenmiştir. Kamu barışı kavramından, bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Bireylerin taşıdığı, barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duygunun da, kamu barışı kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu kavram, kamu güvenliği kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahiptir. Madde ile ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya...
(Şerh No: 1322 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 212] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 212.– Madde metninde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. Örneğin, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir kimse aldatılarak bir yarar elde edilmiş olabilir. Bu durumda, hem dolandırıcılık hem de resmi veya özel belgede sahtecilik suçlarına ait cezaların içtima suretiyle verilmesi gerekecektir. Keza, sahte belge düzenlemek suretiyle zimmetin gi...
(Şerh No: 1321 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 211] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 211.– Madde metninde, resmi veya özel belgede sahtecilik suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi, suçun temel şekline göre daha az ceza ile cezalandırılması gereken bir hâl olarak öngörülmüştür.
(Şerh No: 1320 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [İİK. 1] İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE DIŞARIDAN GÖREVLİ ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI GENELGESİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.19/010.06.02/18 01/01/2006 Konu : İcra müdürlüklerinde dışarıdan görevli çalıştırılmaması GENELGE No: 92 Bazı icra müdürlüklerinde, resmî görevliler dışında, hacze götürülen araç şoförleri, emekli memur veya avukatların yanında çalışanlar gibi kişilerin usulsüz biçimde icra iş ve işlemlerinde çalıştırıldığı, ayrıca sorumluluğu bulunmayan bu kimselerin yapılacak olan takip ve hacizleri önceden borçlulara ...
(Şerh No: 1319 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:55)

 Bilgi  [TebK. 60] TEBLİGAT TÜZÜĞÜ
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/08/1959 - 4/12059 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 11/02/1959 - 7201 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/09/1959 - 10303 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : TÜZÜĞÜN ŞÜMULÜ TEBLİGATIN KİMİN ARACILIĞIYLA YAPILACAĞI: Madde 1 - (Değişik madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat...
(Şerh No: 1318 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:45)

 Bilgi  [CMK. 150] CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğin...
(Şerh No: 1317 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:40)

 Bilgi  [CMK. 150] CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 02/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26450 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ili...
(Şerh No: 1316 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:37)

 Bilgi  [CMK. 253] CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 26/07/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26594 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından ş...
(Şerh No: 1314 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:35)

 Bilgi  [CMK. 90] YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, Cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma sırasında kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama, gözaltına al...
(Şerh No: 1313 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:11)

 Bilgi  [CMK. 123] SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi ve imhasına ilişkin işlemlerin yapılmasında uyulacak usul ve esasları düzenler. Dayanak Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu...
(Şerh No: 1312 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:10)

 Bilgi  [CMK. 116] ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas ve usulleri göstermektir. Kapsam Madde 2- - Bu Yönetmelik, kolluk tarafından, kişilerin üstlerinin, eşyasının, araçlarının, özel kâğıtlarının, konut, işyeri ve eklentilerinin aranmasında uyulacak esas ve...
(Şerh No: 1311 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:07)

 Bilgi  [CMK. 167] ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimini, diğer hizmet birimleri ile ilişkilerini, değerlendirme raporlarının düzenlenmesini, uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacaklarını ve diğer hususları düzenler. Dayanak ...
(Şerh No: 1309 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:04)

 Bilgi  [TCK. 210] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 210.– Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması durumunda, resmi belgede sah...
(Şerh No: 1308 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:02)

 Bilgi  [TCK. 209] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 209.– Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır. Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel koşuldur. Ayrıca verilen kağıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir...
(Şerh No: 1307 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 208] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 208.– Maddede, özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir özel belgedir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir. Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşt...
(Şerh No: 1306 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 207] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 207.– Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır. Suçun konusu, özel belgedir. Söz konusu suçu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Özel belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. Suç, gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek suretiyle de işlenebilir. Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan özel belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır...
(Şerh No: 1305 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 206] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 206.– Madde, doktrinde “fikrî sahtecilik” olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemektedir. Kişi, kendi beyanıyla, sahte bir resmî belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen resmî belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlenmesine etmen olmuş sayıla...
(Şerh No: 1304 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 205] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 205.– Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir. Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi bozmak,...
(Şerh No: 1303 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 204] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 204.– Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu resmi belgedir. Belge, eski dilimizdeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kağıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımamaktadır. Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir. Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebil...
(Şerh No: 1302 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 202] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 202.– Madde metninde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı veya Başbakanlık tarafından kullanılan mührün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. Anayasamız kanunları yayınlamak görevini Cumhurbaşkanına verdiği gibi, seçimlerin yenilenmesine, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına, uluslararası antlaşmaların onaylanmasına, Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına, bireysel özel af çıkarılmasına, bazı görevlere atamalar yapılmasına ve diğer...
(Şerh No: 1301 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 201] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 201.– Madde metninde etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkraya göre, etkin pişmanlık için, sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya damgaları tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber vermesi ve ayrıca, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve saht...
(Şerh No: 1300 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 203] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 203 – Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır. Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak üzere, madde metni...
(Şerh No: 957 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 21:59)

 Bilgi  [TCK. 200] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 200.– Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta sahtecilik suçlarının hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir an önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Suçun konusunu oluşturan alet veya malzemenin, sahte para veya kıymetli damgalarda sahtecilik amacıyla imali, ithali, satılmas...
(Şerh No: 1299 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 199] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 199.– Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Kıymetli damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösteren belgedir. Özel kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgaları içeren kağıtlar üzerine yazılmasını veya bu işlemlerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun işlemler üzerine yapıştırılıp imha olunmasını yahut posta hizmetlerinden yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde posta pulunu hizmetin konusunu teşkil eden mektup...
(Şerh No: 1298 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 198] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 198.– Madde metninde paralara eşit sayılan değerler belirlenmiştir. Bu değerler, para değildir, ancak, bunlar da, herhangi bir devir ve ciro işlemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğinde tediye vasıtası fonksiyonunu görürler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. Hükûmet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çıkarılmış ve Devlet Ha...
(Şerh No: 1297 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 197] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 197.– Madde metninde parada sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu paradır. Paranın, madeni veya kağıt para ya da millî veya yabancı para olması arasında fark gözetilmemiştir. Suç konusu paranın kanunen tedavülde bulunması gerekir. Bu nedenle, tedavülden kaldırılmış ve örneğin antika özellik taşıyan paranın sahte olarak üretilmesi, ancak dolandırıcılık suçu bağlamında değerlendirilebilir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, ...
(Şerh No: 1296 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 196] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 196.– Maddede, ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.
(Şerh No: 1295 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 195] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 195.– Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.
(Şerh No: 1294 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 194] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 194.– Madde metninde çocuklara veya akıl hastalarına sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin verilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir. Bu bakımdan, insanda bağımlılık yaratması ve sağlık için tehlikeli olması dolayısıyla tiner gibi kimyasal maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, belirtilmelidir ki, bağımlılık etkisi yapan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler açısından, bu Bölümde tanım...
(Şerh No: 1293 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 193] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 193.– Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.
(Şerh No: 1292 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 192] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 192.– Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçlar bakımından özel bir pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, diğer suç ortakları ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi ve verilen ...
(Şerh No: 1291 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [MK. 406] MK. 406 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 356 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde "savurganlık", "alkol" veya "uyuşturucu madde bağımlılığı", "kötü yaşama tarzı" veya "malvarlığını kötü yönetme" sebebiyle ergin bir kişinin kısıtlanması için bu kişinin bu yüzden kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması ya da başkasının güvenliğini tehdit etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulacak şekilde düzenlenmiştir. Bir hüküm ...
(Şerh No: 1290 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:55)

 Bilgi  [TCK. 191] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 191.– Madde metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, aslında tedavi ve terapiye ihtiyaç duyan bir kişidir. Bu nedenle, maddenin ikinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiği kabul edi...
(Şerh No: 1289 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:55)

 Bilgi  [TCK. 190] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 190.– Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı hareketler, suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkranın (a) bendinde, bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, burada kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde verilmemektedir. Aksi takdirde yukarıdaki maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur. Bu suç açısından önemli olan, kişiye ...
(Şerh No: 1288 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 183] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 183.– Madde metninde gürültüye neden olma fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunun için, gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir.
(Şerh No: 1287 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 182] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 182.– Madde metninde çevreyi taksirle kirletme suçu tanımlanmıştır. Bu suçun unsurlarına ilişkin açıklamalarla ilgili olarak, çevreyi kasten kirletme suçunun gerekçesine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1286 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 189] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 189.– Madde metninde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1285 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:53)

 Bilgi  [TCK. 188] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 188.– Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uy...
(Şerh No: 1284 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:53)

 Bilgi  [TCK. 187] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 187.– Maddede, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, ilaçtır. Suç, ilacın kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretilmesi veya satılması ile oluşur. Tabip tarafından düzenlenen reçetede yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek suretiyle de, kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye sokulabilir ve dolayısıyla, bu suç işlenmiş olabilir. İkinci fıkrada, bu suçun tabip veya eczacı tar...
(Şerh No: 1283 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 186] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 186.– Madde metninde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeylerin veya ilâçların satılması, tedarik edilmesi veya bulundurulması suç olarak tanımlanmıştır. Her türlü yenilecek veya içilecek şeyler ya da ilaçlar, bu suçun konusunu oluştururlar. Ancak, bunların, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya muhteviyatının değiştirilmiş olması gerekir. Söz konusu suç, kişilerin hayatın...
(Şerh No: 1282 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 185] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 185.– Maddede, içme sularına, besinlere veya diğer maddelere zehir katarak veya sair suretle bozarak kamunun sağlığını tehlikeye düşüren kimse cezalandırılmaktadır. Suç konusu olabilecek maddeler tek tek gösterilmemiştir; yenilecek ve içilecek her çeşit besin, tüketilecek her türlü madde, bu suçun konusunu oluşturabilir. Söz konusu suç, bu besin ve maddelere zehir katılması veya bunların bozulmasını sağlamak suretiyle oluşur. Gıdaların çeşitli suretlerde mikroplandırılması da, zehir ka...
(Şerh No: 1281 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [MK. 405] MK. 405 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 355 inci maddesini karşılamaktadır. Maddede kısıtlama sebebi olarak "akıl hastalığı" ile "akıl zayıflığı" halini düzenlenmektedir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle bir kişinin kısıtlanması için, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden işlerini göremez obuası veya korunması ya da bakımı için sürekli yardıma muhtaç bulunması veyahut bu yüzden başkalarının güvenliği için bir tehlikenin mevcut olması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Hüküm değişikl...
(Şerh No: 1280 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 181] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 181.– Madde metninde çevrenin kasten kirletilmesi fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Böylece, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakları korunmuş olmaktadır. Maddenin birinci fıkrasına göre, bu suç, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten verilmesiyle oluşur. Ancak, atık ve artıkların ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere uygun olarak doğal ortama bırakılması hâlinde, hukuka aykırı bir davranışın varlığından ve dolayısıyla bu suçun oluştuğundan söz edilemez. Bu te...
(Şerh No: 1279 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 180] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 180.– Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1278 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 179] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 179.– Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır. Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehl...
(Şerh No: 1277 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 178] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 178.– Madde metninde tanımlanan suç, herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret ve engellerin konmaması, konulmuş olan işaret ve engellerin kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi ile oluşur. Madde metninden de anlaşılacağı üzere suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden birinin yapılması ile suç oluşur. Suçun oluşması için bir zararın doğması aranmaz. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir zarar m...
(Şerh No: 1276 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:51)

 Bilgi  [TCK. 184] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 184 – Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçta...
(Şerh No: 849 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 21:50)

 Bilgi  [MK. 117] MK. 117 Maddi Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 8l/B maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metin, kenar başlığı ile birlikte, -iktisap- yerine daha an Türkçe bir sözcük olarak -kazanma- sözcüğü kullanılmak suretiyle aynen korunmuştur.
(Şerh No: 1275 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:49)

 Bilgi  [MK. 116] MK. 116 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 81/A maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, birinci fıkraya, -amacın gerçekleşmesi olanaksız hale geldiği- deyiminden sonra 'Ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı" deyimi eklenmiştir. Bu fıkranın sonuna, yürürlükteki maddenin ikinci fıkrası, -ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.- şeklinde değiştirilerek eklenmiştir. Böylece sicilden silinmenin yargısal denetim altında gerçekleştirilmesi amacı güdülmüştür. Maddenin son fıkr...
(Şerh No: 1274 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:47)

 Bilgi  [TCK. 177] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 177.– Madde ile kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir zarar doğması aranmaz. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınması...
(Şerh No: 1273 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 176] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 176.– Maddede inşaat veya yıkım faaliyetinden sorumlu olan kişinin bu faaliyet esnasında insan hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirleri almaması cezalandırılmaktadır. Fiil, somut tehlike suçu niteliğindedir. Suç inşaat veya yıkım faaliyeti esnasında sorumlu kişinin, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almaması ile birlikte oluşur. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle bir zarar meydana gelirse; i...
(Şerh No: 1272 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 175] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 175.– Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi, cezalandırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli o...
(Şerh No: 1271 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 174] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 174.– Maddenin birinci fıkrası hükmüyle, yetkili makamlardan gerekli izin alınmaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi ülkeye sokmak, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek, muhafaza etmek, satmak, satın almak veya üretmek, suç hâline getirilmiştir. Bu bakımdan söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç niteliği taşımaktadır. Bu madde, toplumu genel tehlikelere karşı kor...
(Şerh No: 1270 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 173] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 173.– Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1269 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 172] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 172.– Maddenin birinci fıkrasında, belli bir kişiyi radyasyona tabi tutmak suçu tanımlanmıştır. Bu suçu oluşturan hareket, bir kişiyi radyasyona tabi tutmaktan ibarettir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, radyasyona tabi tutulan kişinin sağlığını bozmak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Keza, bu fiil dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, tabi tutulduğu radyasyon miktarının kişinin sağlığını bozmaya elverişli olması gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, bir somut tehlike suçu niteliği ta...
(Şerh No: 1268 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 171] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 171.– Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir. Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neti...
(Şerh No: 1267 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 170] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 170.– Madde metninde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiiller, suç olarak tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, bu suçu oluşturan seçimlik hareketler, yangın çıkarmak; bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak; silâhla ateş etmek veya izinsiz patlayıcı madde kullanmak, olarak belirlenmiştir. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi ge...
(Şerh No: 1266 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [MK. 115] MK. 115 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde vakfın "faaliyetten geçici alıkoyma" hâlini düzenlemektedir. Yürürlükteki Kanunda bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır. Ülkemizde, zaman zaman demek yerine vakıf şeklinde örgütlenme eğilimi olabilmektedir. Demeklerin idarenin yalan takibinde bulunması, genel kurul toplantılarının yapılmasındaki güçlükler, bunun yapılmaması hâlinde demeğin sona erdirilmesi gibi yasal düzenlemeler karşısında, vakıf şeklinde örgütlenme tercih edilmektedir. Bu gelişme, vakıfların da aynen dernekler ...
(Şerh No: 1265 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 169] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 169.– Madde metninde, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1264 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 168] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 168.– Suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, işlenmiş ve tamamlanmış olan suç işlenmemiş hâle artık döndürülemez. Ancak, suç tamamlandıktan sonra, pişmanlık duyarak, gerçekleştirilen haksızlığın neticeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırılabilir. Bu düşüncelerle, etkin pişmanlık; hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarında cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep olarak kabul edilmiştir. Anca...
(Şerh No: 1263 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 167] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 167.– İzlenen suç politikası nedeniyle, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları suçlardan dolayı cezalandırılmamaları kabul edilmiştir. Ancak, yağma ve nitelikli yağma suçları açısından bu şahsî cezasızlık sebebinden yararlanma kabul edilmemiştir. Şahsî cezasızlık sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kişinin sadece cezaî sorumluluğuna gidilemez. İşlenen fiil, suç oluşturma özelliğini devam ettirmektedir. Maddeni...
(Şerh No: 1262 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [MK. 114] MK. 114 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 81 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin "Vakfın gelirleri ve iktisap" şeklindeki kenar başlığı -Yıllık rapor- olarak değiştirilmiştir. Yürürlükteki metin esas alınmakla beraber, yapılacak işlem, daha basit şekilde ifade edilmiştir. Ancak, raporun her takvim yılı başında sunulması yerine ilk üç ay içinde sunulması esası benimsenmiştir.
(Şerh No: 1261 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 166] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 166.– Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak, örneğin satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşyanın bir suçtan elde edildiğinin daha sonra öğrenilmesi durumunda, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu oluşmaz. Zira, kast, fiilin işlendiği sırada mevcut olmalıdır. Ancak, eşyanın, örneğin satın alındıktan veya bağış olarak kabul edildikten sonra, bir suçun işlenmesi suretiyle veya işlenmesi dolayısıyla elde edildiğinin anlaşılması durumunda; satın alan veya örneğin bağış olar...
(Şerh No: 1260 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 165] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 165.– Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Suçun konu...
(Şerh No: 1259 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 164] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 164.– Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddede belirlenen kişiler tarafından, kasten yanlış bilgi verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. “Kamuya yapılan beyanlardan” maksat, basın ve yayın yoluyla veya postayla prospektüsler gönderilerek belirli olmayan kişilere hitap edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesidir. Bu tür bilgilerin genel kurula sunulan ...
(Şerh No: 1258 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 163] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 163.– Madde metninde karşılıksız yararlanma suçu tanımlanmıştır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerden, otomatın teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle, bedeli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, ortada bir taşınabilir mal bulunmadığı için, hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Örneğin, toplu taşım sistem...
(Şerh No: 1257 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 162] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 162.– Madde metninde, taksirli iflas suçu tanımlanmıştır. Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin (Türk Ticaret Kanunu, madde 20, fıkra 2) gösterilmemesi yani objektif özen yükümlülüğünün ihlâli dolayısıyla iflâsa sebebiyet verilmesi hâlinde taksirli iflas söz konusudur. Hileli iflas suçunda olduğu gibi, kişinin taksirli iflas dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa karar verilmiş olması gerekir. Bu ne...
(Şerh No: 1256 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 161] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 161.– Madde metninde, bir ticari faaliyet bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Ancak, kişinin bu tasarruflar nedeniyle cezalandırılabilmesi için, iflasa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçekleşmesi, bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliği taşımaktadır. Hileli iflâs suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Madde metninde bu seçimlik hareketler belirlenmiştir. Bu suçun faili, iflâsa ...
(Şerh No: 1255 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 160] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 160.– Kaybedilmiş olması nedeniyle sahibinin zilyetliğin-den çıkmış olan eşyayı ele geçiren kişi, bunu iade etmek veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmek yükümlülüğü altındadır. Aynı yükümlülük, bir şeyi hata sonucu ele geçiren kişi açısından da söz konusudur. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranarak, eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, şikâyete bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1254 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [MK. 113] MK. 113 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 80 ve 80/A maddelerini karşılamaktadır. Bu iki madde, -Amacın ve malların değiştirilmesi- kenar başlığı ile tek madde halinde düzenlenmiştir. 112 nci maddedeki gerekçeler, burada da geçerlidir.
(Şerh No: 1253 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 159] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 159.– Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla hileye başvurmuş olması hâlinde de, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, madde metninde, kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu nedenle soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlanmıştır.
(Şerh No: 1252 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 158] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 158.– Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, dolandırıcılık suçunun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi için, ...
(Şerh No: 1251 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 157] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 157.– Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı nitelik taşıyan ...
(Şerh No: 1250 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [MK. 112] MK. 112 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 79 uncu maddesini karşılamaktadır. Konu başlığı, "Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi" haline getirilmiş; fıkra sayısı ikiye indirilmiştir. Yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte vakfın yönetiminde değişiklik için, -kesin ihtiyaç- yerine -haklı sebepler- aranmıştır. Ayrıca, başvuruda bulunacaklar, vakfın yetkili organı veya denetim makamının biri olarak sayılmış ve mahkemenin başvuruda bulunmayan tarafın yazılı görüşünü alması gereği getirilmiştir. Y...
(Şerh No: 1249 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:35)

 Bilgi  [TCK. 156] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 156.– Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmaktadır. Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiilinin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur. Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1248 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 155] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 155.– Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla korunan hukukî değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin korunması amaçlanmaktadır. Ancak, söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine zilyetlik tesis edilen kişi (fail) arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya üzerinde mevcut sözleşme ...
(Şerh No: 1247 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 154] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 154.– Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp eki...
(Şerh No: 1246 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 153] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 153.– Madde metninde, ibadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara zarar verme fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluşması için, bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar verilmesi gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, ibadethaneleri, bunların eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezarları, bunların ...
(Şerh No: 1245 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 152] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 152.– Madde metninde mala zarar verme suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmıştır. Verilen zararın büyük bir kitleyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar vermenin varlığı kabul edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuru...
(Şerh No: 1244 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 151] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 151.– Madde metninde mala zarar verme suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yokedilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketlerden kirletme, örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ila...
(Şerh No: 1243 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 150] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 150.– Madde metninde, yağma suçunun daha az cezayı gerektiren hâlleri belirlenmiştir. Bu hükme göre, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Böylece, Kanunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 308 inci maddesinde tanımlanan ve “ihkakı hak” veya “kendiliğinden hak alma” diye ifade edilen suç tanımına ayrıca yer verilmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun konusunu ...
(Şerh No: 1242 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [TCK. 149] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 149.– Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır. Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır. Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle...
(Şerh No: 1241 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,27844691 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.