Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [CMK. 112] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 112.- Madde, adlî kontrol gereği hükmedilmiş yükümlülüklere uymayan şüpheli veya sanık hakkında uygulanacak yaptırımları göstermektedir: Böyle bir hâlde yetkili yargı mercii, yükümlülüğü ihlâl eden hakkında derhâl tutukluluk müzekkeresi kesebilecek ve hükmedilebilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi göz önüne alınmayacak, yani 109 uncu maddedeki sınırlara uymak zorunlu olmayacaktır. Tasarı, şüpheli veya sanığın, kendisine sağlanan olanağı kötüye kullanmış olmasını göz önünde bulundurara...
(Şerh No: 1591 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 08:54)

Cezaevine sokulan bir belgenin savunma ile ilgili olup olmadığının takdiri avukata aittir.
(Şerh No: 1310 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 22-11-2009 19:08)

 Bilgi  [CMK. 111] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 111.- Madde, 110 üncü maddede Cumhuriyet savcısına verdiği yetki ile orantılı olarak şüpheli ve sanığa da her zaman adlî kontrolün kaldırılmasını istemek olanağını tanımıştır. Böyle bir istek ileri sürüldüğünde hâkim önce Cumhuriyet savcısının görüşünü alacak ve sonra 110 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yetkilerini kullanacaktır. Bu husus, maddede ayrıca tekrarlanmıştır. Hâkim, istem üzerine yukarıda belirtilen içerikteki kararlarını beş gün içinde verecektir. Maddenin son fık...
(Şerh No: 1590 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:20)

 Bilgi  [CMK. 110] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 110.- Madde, adlî kontrol kararının soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi ile sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise görevli ve yetkili yargı mercii tarafından hükmolunacağını belirtmektedir. Hâkim veya mahkeme 109 nci maddede belirtilen yükümlülükleri madde hükmünü göz önünde bulundurarak belirleyecektir. Cumhuriyet savcısının istemi hâlinde bu yükümlülükleri azaltabilecek, çoğaltılabilecek veya bütünü ile kaldırabilecektir. Böylece, amaca yönelik olarak tam bir esnekli...
(Şerh No: 1589 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 109] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 109.- Yalnız başına tutuklama, hâkimi, şüpheli veya sanık hakkında ya bütünüyle hürriyetten yoksunluğa ya da tam serbest bırakmaya mecbur kılan bir tedbirdir; adı geçenler ya bir yere kapatılacaklar veya tam serbest kalacaklardır. Tasarı bu maddesi ile bu iki durum arasında adlî kontrol kurumunu getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu kurum tesis edilirken Alman, İtalyan ve özellikle Fransız hukuku göz önünde bulundurulmuştur. Kurum ilgiliyi özgürlüğünden yoksun kılmamakla birlikte gözlemeyi ve...
(Şerh No: 1588 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 108] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 108.- Madde, gerek soruşturma, gerek kovuşturma evrelerinde tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, merciince belirli aralıklarla mutlaka incelenmesini zorunlu kılmakta ve böylece tutuklama gibi kişi özgürlüğünü geçici olarak yok eden bir tedbirin gereksiz olarak uzamasını önlemek amacını gütmektedir. Soruşturma evresinde, şüpheli veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekme...
(Şerh No: 1587 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 107] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 107.- Maddede tutuklamanın kimlere bildirileceği düzenlenmektedir. Maddede, tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirme olanağı da getirilmiştir. Maddenin birinci ve ikinci fıkraları 3/10/2001 tarihli ve 4709 say...
(Şerh No: 1586 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 106] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 106.- Adlî kontrol mekanizmasının iyi işlemesi ve özellikle davaların makul bir sürede sonuca bağlanabilmesi için, sanığın usul işlemlerinde hazır bulunması gereklidir. Çoğunlukla adresi bilinmediği için şüpheli veya sanığa tekrar ulaşmak, güçlükler yaratmakta ve davalar bu nedenle uzamaktadır. Bu nedenle madde, salıverilen şüpheli veya sanığa, adres değişikliklerini bildirme zorunluluğunu getirmiş ve bilinen adrese yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağının şüpheliye veya sanığa...
(Şerh No: 1585 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 105] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 105.- Madde, adlî kontrolün kaldırılması veya tutuklunun salıverilmesine ilişkin usulü düzenlemektedir. Salıverilme isteminin reddi veya kabulü hakkındaki karar Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya avukatları dinlendikten sonra verilecektir; böylece savunma hakkına verilen önem vurgulanmıştır. Yeni getirilen adlî kontrol hâllerinde, kişi tutuklu olmadığı için karar verilmeden önce dinlenmesi de zorunlu olduğundan, çağırılması ve bunun iadeli taahhütlü mektup veya telefonla yapılması k...
(Şerh No: 1584 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:19)

 Bilgi  [CMK. 104] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 104.- Maddenin birinci fıkrasına göre şüpheli veya sanık, tutuklandıktan sonra salıverilmelerini her zaman istemek hakkına sahiptirler. 1412 sayılı Kanundan farklı olarak Tasarı, adı geçenlere soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında yani her zaman salıverilmeyi istemek yetkisini vermiştir. Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay aşamalarında tutuklu bulunan sanığın salıverilme istemi hakkındaki karar, incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay dairesince veya Yargıtay...
(Şerh No: 1583 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 103] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 103.- Madde, birinci fıkrasında soruşturma evresinde hakkında Cumhuriyet savcısının istemi ile tutuklama kararı verilmiş olan şüpheli hakkındaki bu kararın adlî kontrol tedbirine çevrilmesi olanağını vermektedir. Cumhuriyet savcısı veya şüpheli ve avukatı sulh ceza hâkiminden tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesini isteyebileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, bu usul tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesinde uygulanacaktır. Yoksa maddenin ikinci fıkrasına göre Cumhuriyet savcısı soruşturma...
(Şerh No: 1582 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 102] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 102.- Tutuklamada geçen sürenin, makul olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinde öngörülmüş bir temel ilkedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bazı kararlarında görüldüğü gibi, tutukluluğun bu makul süreyi aşması, tazminat ödenmesini gerektirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların, tüm Avrupa ülkelerince göz önünde tutularak, kanunlarında gerekli değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir. Bu hususlar göz önünde tutularak maddede; Ağır ceza mah...
(Şerh No: 1581 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:18)

 Bilgi  [CMK. 101] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 101.- Madde, adlî kontrol kurumu ile de bağlantılı olarak tutuklama kararının verilmesi usulünü şüpheli veya sanığa ciddî güvence sağlamak suretiyle göstermektedir. Tutuklamaya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme karar verecektir. Bu kararda, tutuklamanın hukukî ve fiilî nedenleri gösterilecek ve karar şüpheli ve sanığa sözlü olarak bildirilecektir. Tutuklamanın koşulları 100 uncu maddede gösterilmiştir. Görüleceği üzere bunların bir kısmı hukukî (maddenin birinci fık...
(Şerh No: 1580 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:16)

 Bilgi  [CMK. 100] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 100.- Tasarı, adlî kontrol kurumunu kabul etmiş bulunması nedeniyle, tutuklama tedbirini bütünü ile yeniden ele almış ve konuya 100 ilâ 108 inci maddeleri kapsayan bağımsız bir bölüm ayırmış, mevzuatımızda yeni hükümler getirmiştir. Tasarıya göre tutuklama, artık istisnaî niteliktedir ve önce düşünülmesi gerekli husus, adlî kontrolün uygulanmasının gerekip gerekmediğidir. Tutuklamanın neden ve koşullarını gösteren bu madde, birinci fıkrasında önceliğin adlî kontrole verilmesi gerektiğini...
(Şerh No: 1579 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:04)

 Bilgi  [CMK. 99] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 99.- Maddeye göre gözaltına alınan kişilerin içerisinde bulundurulacakları nezarethanelere ve kişilerin durumları ile yakalama işlemlerine ilişkin olmak üzere bir yönetmelik hazırlanacaktır. Yönetmelikte düzenlenecek hususlar şunlardır: 1. Nezarethanelerin maddî koşulları, 2. Gözaltına alınmış olan kişi hakkındaki soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği, 3. Bu kişinin hangi görevlinin muhafazasına tevdi edileceği, 4. Bedensel ve tıbbî muayenesinin nasıl yapılacağı, 5. Gözaltı işle...
(Şerh No: 1578 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:04)

 Bilgi  [CMK. 98] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 98.- Madde, yakalama müzekkeresinin ne gibi hâllerde çıkarılacağını ve bu hususta yetkili mercileri göstermektedir. Tasarı gıyabî tutuklama kararı verilmesini esasta kaldırmış ve sadece bir istisnayı 248 nci maddenin 5. fıkrasında kabul etmiş bulunduğundan 1412 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde yer alan tutuklama müzekkeresine dayanılarak yapılacak yakalamaya maddede yer verilmemiştir. Bunun doğurabileceği sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla, hâkime “yakalama müzekkeresi” düzenleme yet...
(Şerh No: 1577 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 97] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 97.- Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kolluk, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece yapılan işlemlerin bir belge, rapor veya tutanağa bağlanması gereklidir. Bunlar hukuka ve sürelere ilişkin usul hükümlerine uygun davranıldığını gösterir. Maddeyle yakalama işleminin de bir tutanağa bağlanması öngörülmüştür. Yakalama işlemlerinin sağlıklı biçimde saptanıp izlenebilmesi için tutanakta; şüphelinin hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kiml...
(Şerh No: 1576 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 96] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 96.- 90.cı maddenin (3) numaralı fıkrasında soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçların fıkranın belirttiği kişilere karşı işlenmesi hâlinde yakalama için şikâyete gereksinim bulunmadığı belirtilmiştir. Bu madde, söz konusu hâllerde şikâyete hakkı olan kimselere veya bunlardan hiç değilse birine yakalamadan haber verme zorunluğunu getirmiş bulunmaktadır.
(Şerh No: 1575 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 95] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 95.- 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla 1412 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Tasarıda gözaltına almanın da ayrıca düzenlendiği dikkate alınmak suretiyle yakalama ve gözaltına almanın kimlere bildirileceği ayrı bir madde şeklinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kişinin yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cum...
(Şerh No: 1574 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 94] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 94.-(5353 sk.değ.) Gıyabi tutuklamaya CMK’da yer verilmemiştir. Bunun sonucu olarak, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer dışında bulunan ve hakkında yakalama emri düzenlenmiş bulunan şüpheli veya sanığın yakalanması halinde, aslolan, en geç yirmidört saat içinde yakalama emrini düzenlemiş bulunan hâkim veya mahkeme önüne çıkarılmasıdır. Ancak bu süre içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamayan kişi bakımından bir hâkim güvencesi getirilmiş bulunmaktadır. Böylece kişi, en ...
(Şerh No: 1573 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 93] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 93.- Madde yakalanan veya tutuklanan kimseye, bir yerden diğer bir yere naklinde ne gibi koşullarla kelepçe takılabileceğini göstermektedir. 1. Kişinin kaçacağı hususunda kuvvetli emareler bulunması, 2. Kişinin kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından tehlike belirttiğine dair emarelerin varlığı durumunda kelepçe takılabilecektir. Tasarının 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, zorlayıcı tedbirlerin ancak zorunluluk hâlinde uygulanmaları mümkün olduğund...
(Şerh No: 1572 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:03)

 Bilgi  [CMK. 92] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 92.- Maddede Cumhuriyet savcılarının esasen görevleri içinde bulunan hususlar daha ayrıntılı olarak yinelenmekte ve bu suretle var olan tereddütlere açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır: Adlî görevleri, nezarethanelerin ve buralardaki işlemlerin özenle gözetlenmesini gerektirdiğinden Cumhuriyet savcıları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, gözaltına alınan kişinin durumlarını, gözaltına alma neden ve sürelerini ve gözaltına almaya ilişkin bütün kayıt ve işlemleri inceleyecek ve ara...
(Şerh No: 1571 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:02)

 Bilgi  [CMK. 91] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 91.- Maddede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesiyle Kurulu Bulunan Denetim Mekanizmasını Yeniden Yapılandıran 11 Nolu Protokol ile daha da güçlenen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili 5 inci maddesine getirdiği yorum ve içtihatlar göz önüne alınmıştır. Öte yandan, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan değişikliğe uygulama yeteneği kazandırılma...
(Şerh No: 1570 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 16:02)

 Bilgi  [CMK. 72] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 72.- Ceza yargılamasında, kriminoloji ve teknolojideki gelişmelerden yararlanılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu durumda teknik bilirkişinin önemi ve vazgeçilmezliği bir defa daha ortaya çıkmaktadır. Maddede sağlıklı bir yargılama ve doğru bir hüküm tesisi için çaba gösteren ehliyetli kişilere bu görevlerinin karşılığı olarak yapılacak ödemeler düzenlenmektedir.
(Şerh No: 1551 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:42)

 Bilgi  [CMK. 73] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 73.- Madde, para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, gerektiğinde bu şeylerin, asıllarını tedavüle çıkaran makamlara incelettirilmesini öngörmektedir. Madde, ayrıca bu makamların hangi hususlarda görüş bildireceklerini de belirtmektedir: Taklit veya sahteciliğin neden ibaret bulunduğu ve ne suretle gerçekleştirildiği ve eserlerinin neden ibaret bulunduğu görüşte yer alacaktır. Yabancı devletlerin paraları ve değerle...
(Şerh No: 1552 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:42)

 Bilgi  [CMK. 74] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 74.- 1412 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında “tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması bakımından yapılan incelemede” ibaresine yer verilmiştir. Tasarının bu maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Türk Ceza Kanunu arasında uyum sağlanmıştır. İkinci fıkrasında, “Birinci fıkra hükmü, ancak şüpheli veya sanığın fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler varsa uygulanabilir” hükmü yer almaktadır. Böylece, Anayasanın 19...
(Şerh No: 1553 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:42)

 Bilgi  [CMK. 75] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 75.- (5353 sk. değ.) Yapılan düzenleme ile, beden muayenesi iç ve dış beden muayenesi olarak ikiye ayrılmıştır. Bu madde kapsamında şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesinin hangi şartlarda ve ne suretle yapılacağı düzenlenmiştir. Dış beden muayenesi ayrıca düzenlenmemiştir. Dış beden muayenesi için, mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcılığı tarafından bir karar verilmesine gerek bulunmayıp soruşturma ve kovuşturma makamları bu işlemi kendileri yapabileceklerdir. Madde metninde a...
(Şerh No: 1554 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:42)

 Bilgi  [CMK. 76] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 76.-(5353 sk. değ.) Bu düzenlemede, mağdurun bedeni üzerinde muayene yapılması hususunda, iç ve dış beden muayenesi ayırımına yer verilmemiştir. Mağdurun bedeni üzerinde muayene yapılması veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örnekler ile saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınması hususunda da, hâkim mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı karar verebilir. Ancak, bunun için, mağdurun sağlığının tehlikeye düşürülmemesi gerekir. Keza, mağdurun vücudu üzeri...
(Şerh No: 1555 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:42)

 Bilgi  [CMK. 77] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 77.- Madde, kadının muayenesine ilişkin olup, genel ahlâk anlayışına uygun bir düzenleme getirmiştir.
(Şerh No: 1556 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 78] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 78.- Maddede moleküler genetik incelemelerin esasları belirlenmektedir. Bu madde ve 79 ncu maddedeki düzenlemeler, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 81a ilâ 81f paragraflarına paralel bir niteliktedir. Çoğu kez soybağı veya ele geçirilen materyalin şüpheliye, sanığa veya mağdura ait olup olmadığı konusunda duyulan kuşkular, moleküler genetik incelemeler yapılmaksızın giderilememektedir. Bu nedenle maddede moleküler genetik incelemelerin esasları ve sınırları düzenlenmektedir.
(Şerh No: 1557 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 79] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 79.- Madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilecek, yazılı kararda incelemeyi yapacak bilirkişi de gösterilecektir. Maddede, bilirkişi olarak görevlendirilecek kişilerin nitelikleri, yasak genetik incelemelerin yapılmaması ve elde edilecek bilgilerin dışarıya sızmaması için alınması gerekli tedbirlerle ilgili hükümler konulmaktadır.
(Şerh No: 1558 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 80] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 80.(5353 sk. değ) -5271 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci cümlesi yeniden düzenlenmiş ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. Maddede, vücuttan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının, "hükmün" kesinleşmesi halinde yok edilmesi öngörülmekte idi. Dolayısıyla, hüküm çeşitleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştı. Bu düzenlemeyle, "her türlü" hükmün değil, sadece beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi hallerinde bu bilgilerin yok edilmesi k...
(Şerh No: 1559 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 81] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 81.-(5353 sk. değ) Birinci fıkradaki değişiklikle, hâkim kararı aranmasından vazgeçilmiş, bu konuda asıl yetki Cumhuriyet savcısına verilmiştir. Cumhuriyet savcısı bu konuda sözlü emir verebilecektir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde, kolluk amiri de emir verebilecektir. Buradaki kolluk amirinin adli kolluk amiri olduğu açıktır. İkinci fıkradaki değişiklik ile, 80 inci maddenin ikinci fıkrasındaki değişiklikle paralellik sağlanmıştır. Böylece, özellikle mahkumiyet halinde bu k...
(Şerh No: 1560 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 82] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 82.- 75 ilâ 81 üncü maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve usullerin, Adalet Bakanlığınca Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.
(Şerh No: 1561 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:41)

 Bilgi  [CMK. 83] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 83.- Madde, yargılamanın amacına erişmek için olay ve durumun oluş nedenlerini anlayabilmek üzere yerinde inceleme yapmak hususunu düzenlemektedir. Bu amaçla yapılacak incelemeye muhakeme hukukunda keşif denilmektedir. Keşif, delil içeriğinin öğrenilmesine, toplanmış delillerin değerlendirilmesine yaradığı gibi, icra edildiği yerde var olan durum ile olayın özelliğine göre varlığı umulup da bulunamayan eserlerin ve izlerin yokluğunu saptama bakımından da önemlidir. Hâkim tarafından ve alı...
(Şerh No: 1562 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 84] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 84.- Madde, keşifte, tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde hazır bulunabilecek kişileri göstermektedir. Yargılamanın yüzyüzelik (vicahîlik) yani sözlülük ilkesi, iddia ve savunma dengesinin korunmasının gerektirdiği ölçüde, sanığın yargılama faaliyetlerine katılmasını gerektirir. Tanıkların dinlenilmesinde sanığın, tanık beyanlarını tartışıp çürütmek, onlara gerekli soruları gerekli zamanda yöneltmek hakkı adil yargılama bağlamında ne kadar önemli ise, davanın, sonucuna etki yapabilecek nit...
(Şerh No: 1563 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 85] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 85. -(5353 sk. değ) Her şeyden önce yer gösterme işleminin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, ancak soruşturma evresinde başvurulabilecek bir işlem olan yer gösterme, yüklenen suç konusunda açıklamada bulunmama hakkını kullanmış olan şüpheli açısından geçerli olamayacaktır. Yüklenen suç konusunda açıklamada bulunan şüphelinin bu açıklamalarının doğruluğunu kontrol etmek için yer gösterme yaptırılabilecektir. Böylece, Cumhuriyet savcısı soruşturma evresinde sağlam delill...
(Şerh No: 1564 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 86] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 86.- Madde ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayeneyi düzenlemektedir. 87 inci maddede de otopsi düzenlenmiştir. Keşif ve bilirkişiliğe ilişkin genel hükümler varken bu iki konunun ayrıca ele alınmasının nedeni, ceset iyi muayene edilmezse çürüyeceğinden ve otopsi iyi yapılmadığında ceset dağılacak ve deliller de kaybolacağından, bu işlemlerin iyi ve doğru bir tarzda yapılmasını sağlamak üzere konuyu ayrıca düzenleme gereğidir. Her şeyden önce ölünün kimliği saptanacaktır. Bu amaçla her...
(Şerh No: 1565 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 87] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 87.- 86 nci maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, keşif ve bilirkişiliğe ilişkin genel hükümler varken önemi nedeniyle otopsi ayrıca düzenlenmiştir. Maddenin kapsadığı esaslar şunlardır: 1. Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnının açılması suretiyle yapılan tıbbî bir müdahaledir. İlke olarak birisi adlî tabip diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Avukat tarafından getir...
(Şerh No: 1566 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 88] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 88.- Madde, yeni doğanın adlî muayenesi ve otopsisi hakkında özel hüküm getirmekte ve araştırılacak hususları belirtmektedir: Bunlar, yeni doğanın yaşayıp yaşamadığı, vaktinde doğup doğmadığı, yaşama yeteneği, doğumdan sonra yaşama süresi ve ölüm zamanı ile ölüm nedenlerini kapsamaktadır. Yeni doğanın cesedi üzerinde yapılacak adlî muayene veya otopsi işleminin amacı çocuğun doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşayıp yaşamadığını, yaşam bulgularının var olup olmadığını veya biyolojik ola...
(Şerh No: 1567 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:40)

 Bilgi  [CMK. 89] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 89.- Madde, zehirlenerek öldüğünden şüphe edilen kişinin otopsisinde ne gibi hususların, mutlaka göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir: 1. Organlardan parça alınırken organın görünen şekli tanımlanacaktır. 2. Organda rastlanan tahribat belirlenip, tanımlanacaktır. 3. Ölüde veya diğer yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler toplanacak ve bunların, bir uzmana veya resmen görevlendirilmiş bir makama incelettirilerek tahlilleri yaptırılacaktır. 4. Bu analizin bir hekimin katılmasıyla ve...
(Şerh No: 1568 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:39)

 Bilgi  [CMK. 71] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 71.- Madde usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya yemin etmekten veya görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında, tanıklar hakkında uygulanan zorlama tedbirlerinin uygulanmasını kabul etmiştir. Bilirkişilikten çekinildiğinde ve çekinme mercii tarafından kabul edildiğinde, elbette ki, bu hüküm uygulanmayacaktır.
(Şerh No: 1550 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:37)

 Bilgi  [CMK. 90] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 90.- Madde, yakalamayı düzenleyen temel ilkeleri sistemli bir şekilde açıklamaktadır. Maddede herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilecek hâller ile kolluk memurlarının yakalama yapabilecekleri durumlar ve soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda yakalama, üç ayrı fıkra hâlinde düzenlenmiştir. (1) numaralı fıkrada herkes tarafından yakalama yapılabilecek iki hâl yer almıştır: 1. Suç işlerken kişiye rastlanması ve kişinin bu hâlde iken görülmesi, 2. Suçüstü ...
(Şerh No: 1569 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:37)

 Bilgi  [CMK. 70] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 70.- Madde, bilirkişilikten çekinme bakımından iki grup neden belirlemektedir: 1. Tanıklıktan çekinmeyi gerektiren nedenler, bilirkişiler için de geçerlidir. 2. Ancak bilirkişi geçerli diğer nedenlerle de, söz gelimi ideolojik yapısı veya sanığa karşı duyduğu şefkat derecesi gibi nedenlerle de çekinebilir.
(Şerh No: 1549 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:11)

 Bilgi  [CMK. 69] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 69.- Madde, bilirkişinin reddini düzenlemektedir. Ret nedenleri, hâkimler bakımından söz konusu olanların aynıdır. Bu hususta 23 üncü ve izleyen maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. Madde ikinci fıkrasında tanıklığın bilirkişi olarak atanmaya engel olmadığını belirtmiş ve ret hakkına sahip bulunanları göstermiştir. Üçüncü fıkrada ret istemini inceleyecek merciler soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı gösterilmiştir. 1412 sayılı Kanunda geçen ve reddi isteyenin nedenleri “is...
(Şerh No: 1548 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:10)

 Bilgi  [CMK. 68] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 68.- Kovuşturma evresinin, hemen hemen bütün mukayeseli mevzuatta ortak olan özellikleri sözlülük, tartışmalılık, işi bir duruşmada bitirmedir. Bunlardan sözlülük (şifahilik) esastır ve başta gelir. Bu esas çerçevesinde bilirkişilerin duruşmada açıklama yapmak üzere çağırılması, bu madde ile öngörülmüş ve düzenlenmiştir. Bilirkişilerin duruşma aşamasında raporlarını verdikten sonra hazır bulunmaları zorunluğu yoktur. Ancak mahkeme re’sen veya Cumhuriyet savcısının veya tarafların veya avu...
(Şerh No: 1547 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:10)

 Bilgi  [CMK. 67] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 67.- Madde, bilirkişinin düzenleyeceği raporun yazılış biçimini, merciine verilmesini, rapor hakkındaki itirazları, yeni bilirkişi atanması konularını düzenlemektedir. Rapor, bilirkişilerin yaptıkları işlemleri, vardıkları sonuçları içerecek, incelemelerin bizzat bilirkişilerce yapıldığını ifade edecektir. Birden çok bilirkişi atanmış ve değişik görüşler yansıtılmış ise bu görüşler, ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşler varsa bunlar da gerekçeleri ile birlikte rapora geçirilecektir. Sonr...
(Şerh No: 1546 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:10)

 Bilgi  [CMK. 66] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 66.- Numara verilmiş altı fıkra ve fıkralar içerisinde yer alan paragraflardan oluşan bu madde bilirkişilikle ilgili önemli sorunlara çözüm yolları getirmektedir. Bu çözüm yolları aşağıda fıkra sıralamasında gösterilmiştir. 1. Bilirkişi incelemesine ilişkin karar: (1) numaralı fıkrada yer alan hükme göre karar iki hususu içerecektir: a) İnceleme konusu belirtilecek ve bu konu teknik nitelikte veya özel bilgilerle çözülebilecek nitelikte olacaktır. Bunlar dışındaki sorunlar için bilirkiş...
(Şerh No: 1545 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:10)

 Bilgi  [CMK. 65] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 65.- Maddede, belirtilen kişi ve kurumların bilirkişilik görevini kabul etmek zorunluğunda olduğu açıklanmaktadır. Bunlar; resmen bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve il adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan gerçek ve tüzel kişiler, incelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler ile inceleme için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlardır.
(Şerh No: 1544 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:10)

 Bilgi  [CMK. 64] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 64.- Madde, esas itibarıyla bilirkişi olarak kimlerin atanabileceklerini göstermektedir. Aslında bilirkişi bir sanat adamı, bir uzmandır. 63 inci madde ne gibi hâllerde bilirkişi atanacağını gösterirken dolayısıyla bilirkişinin niteliğini de göstermiştir: Bilirkişi özel bir bilgiye veya teknik bilgiye sahip bulunan bir kişi ve genellikle bir teknisyendir. Ancak teknisyen olmak bilirkişinin tanımı için yeterli değildir. Zira bilirkişi yalnız bir saptama değil aynı zamanda bir takdirde bulun...
(Şerh No: 1543 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 63] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 63.- Madde, ilke olarak bilirkişinin ne gibi hâllerde atanabileceğini göstermektedir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel (yani herkese ortak toplumsal kültür verileri) ve hukukî bilgilerle çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi atanamayacak ve dinlenemeyecektir. Böylece, uygulamada bazen görüldüğü üzere, örneğin “fiilin hangi suçu oluşturduğunu” belirlemek amacı ile bilirkişi atanması söz konusu olamayacaktır. Madde bu hususu açıklamakla yetinmemiş ve fakat ayrıca bilirkişi oy ve görü...
(Şerh No: 1542 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 62] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 62.- Bu madde ile başlayan hükümler bilirkişilik konusunda 1412 sayılı Kanuna göre çok önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. Bunlara aşağıda yer alan madde gerekçelerinde değinilecektir. Bu madde, genel bir hüküm getirmekte ve esas olarak bilirkişilikte Birinci Kitabın Üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan hükümlerin uygulanacağını, ancak bu hükümlere aykırı olmayan tanıklığa ilişkin Birinci Bölümde yer alan hükümlerin de uygulanacağını açıklamaktadır; söz gelimi tanıkların çağ...
(Şerh No: 1541 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 61] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 61.- Maddede tanığa verdiği hizmet dolayısıyla ödenecek tazminat ve giderler düzenlenmiştir. Tazminatın belirlenmesinde mahrum kalınan kâr, zorunlu yol masrafları, beslenme giderleri, duruşmaya gelmek için olağandışı giderler göz önünde tutulmakla beraber esas, Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifedir. Tanık görevini yerine getirebilmek için seyahat etmek durumunda kalmış ise yol giderleri ile ikâmet giderleri de karşılanacaktır. 1412 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde de davet olunan ta...
(Şerh No: 1540 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 60] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 60.- Maddede tanıklıktan ve yeminden çekinmenin yaptırımları ve uygulama koşulları yer almıştır. Ceza muhakemesi faaliyeti süreklilik arz ettiğinden ve en kısa sürede bitirilmesi de gerektiğinden tanığın gelmemesi, bu iki hedefe ulaşılmasını engelleyecektir. Bu nedenle, gelmeyen tanığa, o celsenin giderlerinin yüklenmesi âdil ve etkili bir yaptırımdır. Mazeretsiz gelmemenin büyük ölçüde önünün alınması böylece söz konusu olabilecektir. Tanımlardaki düzenleme doğrultusunda “hapis yolu ile ...
(Şerh No: 1539 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 59] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 59.- Maddenin koyduğu temel kural, tanığa, kovuşturmanın konusunu ve sanık kişinin kim olduğunu açıklamaktır. Bu kural, gerek mahkemece yapılan ifade almalarda, gerek istinabe yolu ile alınan ifadelerde ve savcının ifade almaya yetkili olduğu hâllerde geçerlidir. Ancak, polisin aldığı ifadelerde bu kural uygulanmaz. Çünkü polisin araştırma çerçevesi cümlesinden olarak aldığı ifadelerde, suç olayının ortaya çıkarılması için başvurulan taktik nedenleri ağırlık kazanacaktır. Bu nedenle tanığı...
(Şerh No: 1538 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 58] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 58.- Maddede, tanıkların dinlenmesinde çok önemli dört husus yer almıştır: 1. Birinci fıkrada her tanığa özellikle sorulacak hususlar yer almaktadır: Tanığa, her şeyden önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyeri veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numarası özellikle sorulacaktır. Bunlardan sonra, yine tanıklık konusuna geçilmeden önce şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular sorulacaktır. Bu sorularla tanığın beyanına ne dereceye kadar güvenil...
(Şerh No: 1537 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:09)

 Bilgi  [CMK. 57] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 57.- Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tanığın tekrar dinlenmesi gerektiğinde eski yemini hatırlatılarak yeniden yemin ettirilmeyebilir. Yemin, 54 nci madde gerekçesinde de açıklandığı üzere bir tür sosyal tören olduğundan, aynı kişiye tekrar tekrar ettirilirse ruhsal etkisi kaybolabileceğinden bu madde kaleme alınmıştır. Böylece aynı gün içinde birkaç kez yemin ettirilmesi önlenmek istenmiştir. Ancak soruşturma evresinde yemin verilen tanığa, kovuşturma evresine geçildiğinde tekra...
(Şerh No: 1536 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 56] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 56.- Madde, yeminin nasıl yerine getirileceğini göstermektedir; önce hâkim yemin biçimini tekrarlayacak, sonra tanık yüksek sesle bunları tekrarlayacaktır. Hâkim veya yetkili yemin biçimini söyledikten sonra tanığın “ederim” sözcüğünü söylemesi yeterli değildir. Sağır ve dilsizler, yemin şeklini yazıp imzalarını koyunca yemini yerine getirmiş sayılırlar, okuma yazma bilmiyorlarsa, işaretle yemin ederler. Bu takdirde işaretlerden anlayan bir kimsenin aracılığına başvurulur. Geçici olarak ...
(Şerh No: 1535 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 55] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 55.- Madde yeminin biçimini belirtmektedir. 1412 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre yemin formülü daha kısadır; yeminin duyurması gerekli duyguları ifade edebilmesi ve mahkemenin görkemliliği (mahabeti) korunarak ruhsal etkiyi yapabilmesinin bu suretle kolaylaşacağı düşünülmüştür. Yemin, toplumbilim yönünden bir tür sosyal tören olduğundan eda edilirken herkesin ayağa kalkması uygun görülmüştür. Ancak uygulamada bu hususa dikkat gösterildiğinde istenilen sonuçlar elde edilebilecektir.
(Şerh No: 1534 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 54] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 54.- Madde, yeminin esas itibarıyla tanıklıktan önce verileceğini kabul etmiştir; yeminin, cezaî sonuçları önceden bilinirse doğrunun daha büyük bir olasılıkla söyleneceği düşünülmüştür. Yeminin önemini, anlamını kavraması için, hâkim yemin edecek olanlara, dinlemeden önce yeminin önemini anlatmalıdır. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tanığa yemin verebilmesi ayrık hâllerde olasıdır. Zira esas hakkında hüküm verecek olan hâkim tanığı bizzat dinlemelidir. Tasarının sisteminde ...
(Şerh No: 1533 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 53] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 53.- Tanık içtenlikle beyanda bulunmak yasal yükümü altındadır. Bununla birlikte Tasarı bu hususu açıklayan bir hüküm getirmek yerine, gerçekçi davranarak, tanığın doğruyu söylemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Bu madde söz konusu tedbirlerden birisini içermektedir. Madde, tanıkların doğruyu söylemeleri için yetkili tarafından uyarılmalarını, gerektiğinde kendilerine yemin verileceğinin hatırlatılmasını ve mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni ol...
(Şerh No: 1532 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 52] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 52.- Tanıklar, dava konusu olay hakkında bildiklerini doğru ve eksiksiz anlatmakla yükümlü olduklarından, madde bunun gerçekleşmesi için tanıkların birbirlerini etkilememeleri ve yönlendirmemeleri maksadıyla her tanığın ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Soruşturma evresi, delillerin toplandığı ve esasta gizliliğin egemen olduğu, kovuşturma ise, açıklık ilkesinin ışığında tarafların yüzlerine karşı delillerin tartışılıp değerlendi...
(Şerh No: 1531 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 51] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 51.- Madde, 45 nci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verilip verilmemesini hâkim veya mahkemenin takdirine bırakmıştır. Ancak madde ile tanığa yemin etmekten çekinme olanağı da verilmiş ve bu hususun hâkim veya mahkeme tarafından bildirilmesi zorunlu hâle getirilmiştir. Bu hatırlatma yapılmadan yemin ettirilen ve yalan beyanda bulunan kişi suçlu sayılamaz.
(Şerh No: 1530 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:08)

 Bilgi  [CMK. 50] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 50.- Tasarının 54 ilâ 57 uncu maddeleri tanıklara verilmesi gerekli yemini düzenlemektedir. Ceza usul hukukuna göre tanığın ilke olarak üç yükümü vardır: Çağrıya uyarak hazır bulunmak, beyanda bulunmak ve verilecek yemini eda etmek. Yemin, tanığın anlatacakları hususunda vicdanına hitap edilerek doğru söylemesini ve adalet yararına olarak tanığın beyanının içtenliğini sağlamak amacı ile verildiğinden, kamu düzenine ilişkindir. Açıklanan nedenlerle bazı kişiler tanık olarak yemin etme yü...
(Şerh No: 1529 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:03)

 Bilgi  [CMK. 49] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 49.- Maddede düzenlenen husus, mahkeme başkanının, hâkim veya Cumhuriyet savcısının, gerekli gördüğünde tanığı çekinmesinin nedenlerini bildirmeye davet etmeleri ve nedenler hakkında yemin de verilebilmeleridir. Nedenler, tanığın tanıklıktan çekinmesini dayandırdığı olaylardır; mesleğinin icrası sırasında veya mesleği nedeniyle öğrenmiş olduğu olaylar gibi. Madde, istem üzerine bildirmeyi öngörmüştür. Böyle bir istemi sadece ifadeyi alan (hâkim veya savcı) kişiler yapabilir. Bir başka dey...
(Şerh No: 1528 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:03)

 Bilgi  [CMK. 48] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 48.- Madde, evrensel kural olan ve Anayasanın 38 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” biçimindeki ilkeyi iç hukukta yinelemektedir. Getirilen kuralın anlamı esasta beyanda bulunan tanığın maddede söz konusu olanağı bazı sorular yönünden kullanabilmesidir. Yakınların kim olduğu 45 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında gösterilmiştir. Her hâlde tanığa tanı...
(Şerh No: 1527 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 47] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 47.- Madde Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle öğrendikleri ve saklamakla yükümlü oldukları Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin sırlar hakkında, ne gibi koşullarla tanıklıkta bulunabileceklerini göstermektedir. Adı geçenlerin tanık sıfatıyla dinlenmeleri sırrın ait olduğu makam âmirinin iznine bağlıdır. Âmirin olumsuz beyanına karşı mahkeme, bu tanıklığın davanın sonuca ulaştırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle ilgili bakana başvur...
(Şerh No: 1526 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 46] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 46.- Madde, esasta meslek ve sürekli uğraşılar nedeniyle tanıklıktan çekinmeyi düzenlemektedir. Bu bakımdan tanıklıktan çekinme, hizmet sunulan kişilere güven verdikleri takdirde hizmet verebilecek meslek grupları bakımından kabul edilmiştir. Madde tanıklıktan çekinebilecek meslek gruplarının sayısını çoğaltmıştır. Bu hususta göz önünde tutulan ölçüt, “güven ilişkisi”dir; “orantılılık” ilkesi gereğince maddî gerçeğin ortaya çıkarılması hedefi ile güven ilişkisinin korunmasından doğan yarar...
(Şerh No: 1525 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 45] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 45.- Tanık, bildiklerini söylemek zorundadır. Ancak, bazı hâllerde bu zorunluk biyolojik gerçeklere veya sosyo psikolojik ilişkilere ters düşmektedir. Nitekim, kendisinin veya bir yakınının cezalandırılması sonucuna götürecek zorunluk, tanığı yalan beyana zorlama anlamını taşıyacaktır. Oysa tanıklık gerçeğin öğrenilmesi için bir araçtır. Bunun en iyi şekilde elde edilmesi, samimi, doğru tanıklıkla gerçeğe ulaşılması gerekmektedir. Bunun için tanığa yemin verdirilir; tarafsızlığını sağlamay...
(Şerh No: 1524 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 44] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 44.- Madde çağrıya uymayan tanıklar hakkında uygulanacak işlem ve yaptırımları göstermektedir. Usulüne uygun olarak çağrılmış tanık gelmediğinde zorla getirilecektir. Ancak gelmeyen tanık önceden mazeretini bildirmiş ve bu mazereti kabul edilmiş ise zorla getirilmez ve yeniden davet olunur. Mazeretini bildirmeyen tanık, zorla getirilmesi dışında, gelmemesinin neden olduğu giderler ile beraber yüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilecektir. Önceden mazer...
(Şerh No: 1523 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 43] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 43.- Madde, en önemli delillerden birisini oluşturan tanıklık konusunda yenilikler getirmektedir. Tanıklık, kamu yararının ağırlık taşıdığı toplumsal bir görev olup kişiler bu görevi yerine getirmekle yükümlüdürler. Tanıkların bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle davetiye ile çağrılmaları gerekir. Esas bu olmakla beraber yargılamada sür’ati sağlamak amacı ile telefon, telgraf, faks ve benzeri haberleşme araçlarından da yararlanılması uygun görülmüş ve davetin bu araçlarla...
(Şerh No: 1522 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:02)

 Bilgi  [CMK. 42] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 42.- Maddenin birinci fıkrası eski hâle getirme dilekçesinin verileceği mahkemeyi belirlemektedir. Bu mahkeme, usul işlemi süresi içinde yapılsa idi esasa hükmedecek olan mahkemedir ve istemin kabul veya reddi hakkında karar verecektir. Maddenin ikinci fıkrasında eski hâle getirme isteminin kabulü hakkındaki kararın kesin olduğu belirtilmektedir. Karşılaştırmalı usul hukukunda lehe olan hak doğurucu bu tür kararlar aleyhine kanun yoluna gidilemeyeceği eğilimi vardır. Ret kararına karşı is...
(Şerh No: 1521 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:01)

 Bilgi  [CMK. 41] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 41.- Madde, eski hâle getirmenin usulünü göstermektedir: Buna göre bir dilekçe usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilecek ve dilekçede süreye uyulmamasının nedenleri açıkça ve inandırıcı bir biçimde yani ciddiyetle ve özenle bildirilecektir, gerektiğinde belgeler de eklenecektir. Kişi dilekçesini vermekle beraber aynı anda usule ilişkin olarak, 40 nci maddede belirlenen nedenlerle yapamadığı işlemleri de yerine getirecektir.
(Şerh No: 1520 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:01)

 Bilgi  [CMK. 40] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 40.- Madde, başta eski hâle getirme kurumunu ve koşullarını belirlemektedir: Eski hâle getirme, esasında bir süreye uyamayan kişinin kaybettiği hakkı ona yeniden sağlama olanağını veren bir kurumdur; koşulları, kişinin mücbir nedenler, yani dıştan gelen, failin bilinç ve iradesinin sonucu olmayan ve failin karşı koyamayacağı ve önleyemeyeceği bir kuvvetin etkisiyle veya failin sakınması olanağı bulunmayan kaza, rastlantı, maddî zorlama gibi olaylar sonucu süreye uyamamış olmasıdır. Böyle b...
(Şerh No: 1519 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 15:01)

 Bilgi  [CMK. 39] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 39.- Madde, sürelerin başlayacağı günü göstermektedir. Buna göre, Tebligat Kanununa göre yapılacak tebligattan sonra süre, tebligatın yapıldığının ertesi günü başlayacaktır. Madde, hafta veya ay olarak belirlenmiş sürelerin ne zaman sona ereceğini göstermektedir: Hafta olarak belirlenen süreler, takip eden hafta veya haftaların, sürenin işlemeye başladığı günün isim itibarıyla karşılığı olan günde sona erecektir. Ay itibarıyla belirlenen süreler ise izleyen ay veya aylarda sayı itibarıyla...
(Şerh No: 1518 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:58)

 Bilgi  [CMK. 38] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 38.- Maddeye göre, Cumhuriyet savcılığına yapılacak tebligat, tebliği gereken yazının aslının verilmesi suretiyle yapılacaktır. Tebliğ ile başlayan sürelerin başladığı tarihe açıklık getirilmesi amacıyla, Cumhuriyet savcılığına verildiği günün, verilen yazının aslına kaydedilmesi zorunluğuna maddede yer verilmiştir.
(Şerh No: 1517 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:58)

 Bilgi  [CMK. 37] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 37.- Mevzuatımızda adlî işlerde tebligatın ne suretle yapılacağı, buna ilişkin hâller 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda düzenlemiştir. Bu açıdan Tasarıda da, esas olarak ceza yargılaması işlemlerinin tebliğinin aynı Kanun hükümleri uyarınca yapılması kabul edilmiştir. Ancak yargılama işlemlerinin ilgililere bildirimi konusunda genel kurallar Tebligat Kanununda yer almakla birlikte, mevzuatımızda gerek 1412 sayılı Kanunda gerek başka özel ceza kanunlarında tebligata ilişki...
(Şerh No: 1516 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:58)

 Bilgi  [CMK. 36] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 36.- 1412 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde tebligat işlerinin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacağı hükme bağlanmışken, bu maddeyle, mahkeme ile ilgili tebligat işlerinin doğrudan doğruya mahkeme tarafından yapılması kabul edilerek, adaletin işleyişi hızlandırılmıştır. Genel olarak bütün hâkimlere verilen bu yetki, elbette ki, sulh ceza hâkimini de kapsamaktadır. İnfaz edilecek kararlar ise, Cumhuriyet savcılığına verilecek ve Cumhuriyet savcısı bu görevini yerine getirmek üzere ger...
(Şerh No: 1515 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:58)

 Bilgi  [CMK. 35] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 35.- Madde, kararların açıklanması ve tebliği zorunluğuna ilişkin temel ilkeyi içermektedir. Son fıkrada, haklarını daha etkin bir biçimde kullanabilmesini sağlamak amacıyla, ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu olduğunda tebliğ edilen kararın, adı geçenin istemi hâlinde kendisine okunacağı ve anlatılacağı belirtilmiştir. Böylece söz gelimi, başvurulabilecek olan kanun yolu, süresi, mercii ve şekil koşulu konusunda açıklamada bulunulması zorunlu hâle getirilmiştir. Maddede...
(Şerh No: 1514 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 34] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 34.- Madde, her türlü kararların ve karşı oyların gerekçeli yazılması zorunluğunu getirmiştir. Anayasa gerekçe zorunluğunu koymaktadır. “Karar” terimi, hâkimlik kararı ve mahkeme hükmünü kapsamaktadır. Hüküm ve kararlara ne suretle ve ne ölçüde gerekçe getirmek gerektiği konusu, karşılaştırmalı ceza usul hukukunda tartışılan bir konudur. Gerekçe getirmenin, ceza davalarının görülmesinde önemli bir gecikme nedeni oluşturduğu kabul edilmekte ve bu sorun giderek gerilemektedir: Hollanda usul...
(Şerh No: 1513 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 33] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 33.- Madde, kararların nasıl verileceği hususundaki temel usul ilkesini belirtmektedir. Buna göre, kovuşturma evresinde duruşmada verilecek kararlar Cumhuriyet savcısı ve taraflar dinlendikten sonra verilecektir. Kanunun, taraflar hazır bulunmasalar da duruşma yapılabileceğini belirttiği hâllerde ise, elbette ki, sadece hazır bulunan taraflar dinlenecek ve karar verilecektir. Duruşma dışında verilecek kararlar için ise, sadece Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alınacaktır.
(Şerh No: 1512 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 32] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 32.- Maddede, yargılama işlemlerinde tutanakların düzenlenmesinde hâkimin yardımcısı olarak görev yapan zabıt kâtiplerinin, yerine getirdikleri görevin önemi gözetilerek ret veya davadan çekinme yönünden hâkimlerle aynı hükümlere tâbi olmaları öngörülmüştür. Zabıt kâtibinin reddi veya çekindiğini bildirmesi hâllerinde, nedenlerin yerinde olup olmadığını inceleme ve karara bağlama yetkisi, yanında görev yaptığı başkan veya hâkime aittir. Hâkim ve zabıt kâtibi birlikte reddedilmiş veya dava...
(Şerh No: 1511 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 31] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 31.- Madde, uygulamada gerçekleşmesini sağladığı olumlu sonuçlar gözetilerek, 1412 sayılı Kanundan kelime değişiklikleri ile aynen alınmış ve kovuşturma evresine ulaşmış davaların, tarafların iyi niyete dayanmayan ret istemleriyle sürüncemede kalmasını önlemeyi amaçlamıştır. Bu maksatla ret isteminin mutlaka geri çevrileceği hâller: Kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi isteminin süresinde yapılmaması, ret nedeni veya inandırıcı delilin gösterilmemesi, duruşmayı uzatmak için ile...
(Şerh No: 1510 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 30] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 30.- Hâkim, hakkında bir istem bulunmasa da, reddini gerektiren nedenleri kendisi açıklayıp yargılama görevini yapmaktan veya davaya bakmaktan çekindiğini bildirebilir. Çekinme, hâkimin kişisel takdiri içinde olmadığından kendiliğinden sonuç doğurmaz. 28 inci maddede belirtilen reddi incelemeye yetkili mahkeme bildirilen nedenlerin yerinde olup olmadığına karar verecektir. Çekinme nedenleri geçerli görülmediği takdirde hâkimin görevini sürdüreceğinde kuşku yoktur. Mahkeme, çekinmenin yerin...
(Şerh No: 1509 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:57)

 Bilgi  [CMK. 29] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 29.- Madde, reddi istenilen hâkimin, istem hakkında merciince bir karar verilinceye kadar yapabileceği işlemleri ve bunların geçerlilik derecelerini düzenlemektedir. Hâkimin reddi istemi, 23 üncü maddede yazılı görevi yerine getiremeyeceği yasaklılık hâllerinden birine dayandığı takdirde, istem kovuşturma evresinden önce veya sırasında da ileri sürülmüş olsa da hâkim, kesinlikle hiçbir işlem yapamayacaktır. 26 ncı maddede belirtilen ve hâkimin tarafsızlığı konusunda kuşku yaratan diğer n...
(Şerh No: 1508 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:51)

 Bilgi  [CMK. 28] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 28.- Hâkimin tarafsızlığını yargılamanın tüm evrelerinde sürdürmesi gerekli olduğundan, hâkimin reddi istemi de kovuşturma evresinin öncesinde veya içinde yapılabilir. Maddede hâkimin reddi istemi kovuşturmanın hangi aşamasında ileri sürülürse sürülsün kabulüne ilişkin kararın kesin olduğu, ret isteminin reddi (kabul edilmemesi) kararına karşı ise kanun yolunun açık bulunduğu belirtilmiştir. Hâkimin reddi isteminin esassız olduğuna dair kovuşturma sırasında verilecek karara karşı hükümle...
(Şerh No: 1507 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:51)

 Bilgi  [CMK. 27] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 27.- Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında hâkimin reddi istemini inceleyip karara bağlayacak mahkemeler, uygulamada tereddüde yer bırakmayacak bir açıklıkla belirtilmiştir. 1412 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Ret olunan hâkim, ret talebinin haklı olduğunu kabul ederse ret talebi hakkında bir karar verilmez.” hükmüne yer verilmemiş, böylece, her hâlde merciin karar vermesi zorunluğu kabul edilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında ise bölge adliy...
(Şerh No: 1506 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:51)

 Bilgi  [CMK. 26] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 26.- Ret isteminin nasıl yapılacağı ve hangi kurallara uyulacağına ilişkin maddenin birinci fıkrasında, mahkemeye dilekçe verme veya zabıt kâtibine konu ile ilgili sözlü başvuruda bulunma ve onun tutanak düzenlemesini sağlama olarak iki yol öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasına göre, reddi isteyen taraf öğrendiği ret nedenlerinin tümünü, süresi içinde, inandırıcı biçimde ve bir defada açıklamak zorundadır. Böylece bir önceki maddedeki düzenlemeyle birlikte, hâkimin reddi istemleriyle d...
(Şerh No: 1505 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:51)

 Bilgi  [CMK. 25] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 25.- Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hâllerde ret istemleri yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Oysa, kanun, tarafsızlığı konusunda kuşku yaratan nedenlerden dolayı hâkimin reddi için zaman bakımından sınırlama getirmiş, reddin ilk derece mahkemelerinde iddianame okununcaya, duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya, diğer hâllerde de inceleme başla...
(Şerh No: 1504 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:51)

 Bilgi  [CMK. 24] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 24.- Maddede, hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hâller ve tarafsızlığı konusunda kuşku yaratacak diğer nedenlerle reddinin istenebilmesi kabul edilmiş, böylece taraflar yönünden güvence sağlanması amaçlanmıştır. Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu, görevini yapamayacağı hâller 23 üncü maddede sayılmıştır. Tarafsızlık konusunda kuşku yaratacak diğer nedenleri önceden belirleme olanağı bulunmadığından, öne sürülecek hâllerin değerlendirilmesi, reddi inceleyecek mercie bırakılmışt...
(Şerh No: 1503 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:50)

 Bilgi  [CMK. 23] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 23.- Madde, hâkimi bazı yargısal işlemleri yapmaktan yasaklamaktadır. Maddede yer alan bu hüküm “kamu davasını açmakla ve bu husustaki işlemleri yürütmekle görevli olanlarla, hüküm mercileri arasındaki kesin ayırım”ın muhafaza edilmesine ilişkin ilkeyi vurgulamaktadır. 1412 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde “hüküm”den söz edilmektedir. Bu maddeye ilişkin gerekçede bu sözcüğün hem hükmü, hem de kararı tanımlayan geniş anlamda kullanıldığı belirtilmiş olmakla birlikte, uygulamada tereddüt v...
(Şerh No: 1502 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:49)

 Bilgi  [CMK. 22] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 22.- Madde, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına almanın, adil yargılama kurallarının gereği olarak Tasarıda yer almıştır. Bu çerçevede hâkimin gördüğü dava ile kişisel ilişkisinin bulunması, taraf tutma açısından mutlak bir karine olarak kabul edilmiş ve bu nedenle hâkimin davaya bakamayacağı hâller sayılmıştır. Bu hâller, ceza davasının özelliklerinden kaynaklanmakta ve bu nedenle 18/6/1927 tarihli ve 1086 ...
(Şerh No: 1501 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:49)

 Türkçe  [TebK. 58] Bildirim, zamanında yapılmaz ya da bildirim tutanağı belirli zamanda gelmezse ilgili başvuru yeri, durumu yerel PTT merkezine bildirir. Bu merkez, yakınma konusu belgenin ne işlem gördüğünü araştırır, gerekirse belgenin çıkış merkezinden araştırır. Bunların sonucu, yerel PTT merkezi ve gereğinde Genel Müdürlükçe olanaklı olduğu kadar kısa sürede ilgili başvuru yerine bildirilir.
(Şerh No: 1471 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 22-11-2009 14:20)

 Bilgi  [CMK. 17] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 17.- Madde olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığının nasıl çözüleceğini göstermektedir. Madde bu tür uyuşmazlıkların çözümü yetkisini ortak yüksek görevli mahkemeye vermektedir.
(Şerh No: 1500 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:09)

 Bilgi  [CMK. 21] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 21.- 20 inci maddede kendisini, hatalı olarak yetkili sayan hâkim veya mahkemenin yaptığı araştırma işlemlerinin sonuçları belirtilmiştir. Bu maddede ise yetkili olmadığını bile bile bu işlemi yapmak zorunluluğunda kalan hâkim veya mahkemenin durumu düzenlenmektedir. Gerçekten burada, ivediliğin getirdiği zorunluluktan kaynaklanan bir hâl söz konusudur; ancak bu hâl yalnızca yetki bakımından geçerli olup, görev yönünden uygulanmaz. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramı için 2 nci madde...
(Şerh No: 1499 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:08)

 Bilgi  [CMK. 16] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 16.- Maddede, değişik mahkemelerin yer itibarıyla yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davalarının, bu mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilmesi hükme bağlanmıştır. Bir sanığın ayrı ayrı yerlerde suç işlemesi hâlinde kural, her suç için suçun işlendiği yerde yargılama yapılmasıdır. Ancak bağlantılı suçların birleştirilmesinde ve uyuşmazlığın tek bir mahkemede çözülmesinde yarar umulduğu için bu kuraldan ayrılmak zorunluluğu varsa bu tür suçlara ilişkin ceza davaların...
(Şerh No: 1498 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:08)

 Bilgi  [CMK. 12] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 12.- Madde, sadece yer bakımından yetki konusunu düzenlemektedir. Esasta Cumhuriyet savcısı, yer bakımından yetkili mahkeme önünde dava açmak zorundadır. Bu hususta hata varsa, mahkeme bunu araştırır. Madde yargılamanın engelsiz, kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak için düzenlenmiştir. Tasarı, derece derece tahsis yetkisini kabul eden İtalyan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan bu konuda esinlenmiş ve yetkili mahkemeleri sırasıyla belirlemiştir: Suçun işlenmesinden en çok ilgilenen, ...
(Şerh No: 1497 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:06)

 Bilgi  [CMK. 11] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 11.- Madde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hâlleri de kapsamak üzere, bağlantı kavramını genişletmiştir.
(Şerh No: 1496 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:05)

 Bilgi  [CMK. 20] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 20.- Madde yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemlerin, hukukî değerini belirleyen ilkeyi saptamaktadır. Buna göre yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri, yetkili merci tarafından sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılamayacaktır. Bunun anlamı, yetkili merciin söz konusu işlemleri değerlendireceği ve takdirine göre bunları geçerli sayabileceğidir. Böylece madde, söz konusu hükümlerin, sadece şeklî bakımdan hükümsüz sayılamayacağını belirtmiş olmaktadır.
(Şerh No: 1495 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:05)

 Bilgi  [CMK. 19] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 19.- Madde davanın naklini düzenlemiştir. Tabiî hâkim kavramı ile olan ilişki nedeniyle madde, davanın nakline ilişkin koşulları özenle belirlemiştir. Madde metnine göre dava aynı derecede olan bir mahkemeye nakledilebilir. Davanın nakline karar verilebilmesi için, mahkemenin hukukî veya fiilî nedenlerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunması veya kovuşturmanın esas yetkili mahkemede yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli olması gerekir. Kovuşturmanın esas görevli ve yetkili ma...
(Şerh No: 1494 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 14:05)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12320805 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.