Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5941 S.lı Çek Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5941 S.lı Çek Kanunu - Son Eklenen Şerhler

3167 sayılı Yasa'nın değişik 6/4. maddesinde mevcut olmayan bir hüküm 5941 sayılı Yasa'nın 8/4 maddesine konularak kısmi ödeme yapılmayacağına ilişkin bu durumun muhatap bankanın sorumluluk tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Çek defterinin banka tarafından "hangi Kanun" döneminde müşterisine verildiği araştırıldıktan sonra, verilme tarihi dikkate alınarak bir karar verilmelidir.
(Şerh No: 16913 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-04-2019 17:24)

 Bilgi  [ÇekK. 3] Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 1.045 TL’den 1.120 TL’ye (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 660 TL’ye) çıkarılmışt
21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü ...
(Şerh No: 15511 - Ekleyen: Mesut GÜNDÜZ - Tarih : 11-05-2014 19:17)

 Bilgi  [ÇekK. 6] 6273 S.K. m.4 değişikliği öncesi madde başlığı ve madde metni
"Etkin Pişmanlık ve Yasak Kararının Kaldırılması" (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında; a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına, b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, c) Mahkûmiyet hükm...
(Şerh No: 13011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-02-2012 09:41)

 Bilgi  [ÇekK. 5] 6273 S.K. m.3 değişikliği öncesi madde metni
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yas...
(Şerh No: 13010 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-02-2012 09:36)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11866 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-07-2011 15:53)

 Bilgi  [ÇekK. 5] "Yönetim organı" kavramının tanımı
Karşılığı bulunmayan ve tüzel kişi adına imzalanan çeklerde kimin sorumlu olacağı 3167 sayılı Yasa’da ve 5941 sayılı Yasa’da gerçekten de farklı şekilde düzenlenmiştir. 3167 sayılı Yasa, çeki tüzel kişi namına imzalayan gerçek kişiyi fail olarak kabul etmekte iken (m.16), 5941 sayılı Yasa, tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin bu suçun faili olacağını hükme bağlamıştır...
(Şerh No: 11836 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 05-07-2011 10:41)

1-Şikayetçiye ait ciro hususunda; TTK gereği iptal edilmiş cirolar yok hükmünde sayılacağından, şikayetçi cirosunun iptal edilip edilmediği ve şikayetçinin ibraz eden konumunda olup olmadığı; buna göre şikayet hakkının bulunup bulunmadığı saptanmalıdır. 2-Çek yasası farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri gözetilerek, suç konusu tüm çekler yönünden sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesi gerekmektedir...
(Şerh No: 10813 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 12-03-2011 10:57)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6568 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:45)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6567 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:43)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6566 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:43)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6565 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:42)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6564 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:42)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6563 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:41)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6562 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:40)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6561 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:31)

TTK.707/2. maddesi hükmünce,ileri tarihli çek düzenlenmesi olanaklı olup, vadesinden önce ibrazın "Çekin geçici süreyle, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce, muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ekonomik kriz sebebiyle ticari hayatta karşılaşılan sorun ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır." gerekçesiyle kanun koyucu tarafından yasaklandığı hallerde, yasağın yürürlükte olmadığı dönemde, üzerinde yazılı keşide tarihinden evvel ibraz edilmiş çekler hakkında, GEÇİCİ YASAĞ...
(Şerh No: 6254 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-07-2010 10:02)

5941 sayılı yasanın 5/5. maddesi hükmünce,her ne kadar muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki sanık adresine 35.maddeye göre tebligat yapılabilirse de, sanığın soruşturma aşamasında yeni adres bildirmiş olması karşısında, eski iş adresine 35.maddeye göre tebligat yapılarak, yokluğunda yargılama yapılıp hüküm verilmesi, savunma hakkının kısıtlanması olup bozmayı gerektirir.
(Şerh No: 6244 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-07-2010 10:16)

 Bilgi  [ÇekK. 5] Çeklerde "karşılıksızdır" işleminin yapılmasına sebebiyet verme suçu-Tüzel Kişilerde Fail Konusu
Yeni Çek Kanununda suçun failinin belirlenmesinde "karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet verme" ilkesi ile çek bedeli karşılığını bankada bulundurmaktan, sağlamaktan sorumlu kişinin fail olacağı vurgulanmaktadır. Buna göre tüzel kişilere ait çeklerde: 1- 5941 S.K. m. 2/8: "Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır." 2- 5941 S.K. m.5/2: "...tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi..." şeklinde ol...
(Şerh No: 6180 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-07-2010 14:41)

 Bilgi  [ÇekK. 3] çek sorumluluk bedeli
Çek Kanunu'nun 3. maddesi, çek hamillerini korumaya ve zararlarını bir nebze olsun azaltmaya; bankaların da çek hesabı açarken daha özenli davranmasını sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. Ancak bu bedelin talebinde bankalar genellikle ödemeden kaçınmaktadırlar. Bankalar bu talebin ibrazdan itibaren 15 gün, 6 ay, bir yıl gibi süreler zarfında talep edilmesi gerektiği ya da çekin ibrazı sırasında çek arkasına vurulan karşılıksız kaşesinde hamilin bu bedeli istemediğine dair bir ibarenin olması ya ...
(Şerh No: 6104 - Ekleyen: Av.Musa BAYNAL - Tarih : 18-06-2010 18:50)

 Bilgi  [ÇekK. GEÇİCİ MADDE 2] Tek taraflı beyanla askı rejimine geçiş hakkında bir inceleme
YENİ ÇEK YASASI VE ASKI REJİMİ Uzun zamandır gündemde olan çek yasası nihayet yasalaştı. Kanun, iyiniyetli olan ancak global ekonomik krizin tetiklediği ülkedeki kriz karşısında ödeme güçlüğüne düşen çek keşidecilerine piyasada bilinenin aksine önemli kolaylıklar getirdi. Getirilen kolaylık “askı rejimi” dediğimiz hukuksal yapıya geçilmesine yönelik oldu. Askı rejimi “alacaklı ile anlaşmaya varılması” yahut belli koşullar altında “tek taraflı beyanda bulunulması” ile yürürlüğe girecek...
(Şerh No: 3533 - Ekleyen: Av.Serhat TUĞRAL - Tarih : 18-01-2010 12:10)

 Bilgi  [ÇekK. 5] KEŞİDE TARİHİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLER İÇİN AF.
Yasanın karşılıksız çek keşidesi halinde ceza yaptırımını düzenleyen bu maddesi ile "Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında" karşılıksız kalan çek için cezalandırma yoluna gidilmiş olmakla; yasanın yürürlüğe girmesinden önce "karşılıksız çek keşide etmek" suçundan hakkında "soruşturma yürütülen", "koğuşturması devam eden" veya "hüküm giymiş olanlar" bakımından SUÇ KONUSU ÇEK ÜZERİNDE YAZILI KEŞİDE TARİHİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLMİŞ İSE YASANIN BU MADDESİ ...
(Şerh No: 3234 - Ekleyen: Av.Gürsan ATAR - Tarih : 10-01-2010 22:43)

 Bilgi  [ÇekK. 5] karşılıksız çek cezası
5941 sayılı Kanunun 5 maddesi karşılıksız çek düzenleme fiiline verilecek ceza hükmünü düzenlemiştir. çekin karşılıksız bırakılması halinde verilecek olan ceza sorumluluğunun oluşması için çek üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre yasal ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmiş olması gerekir.Ancak çekin yasal süresinden önce bankaya ibrazı ve karşılıksız kalması durumunda kanunun bu kükmüne göre ceza sorumluluğunu doğurmayacaktır. zira TTK nun çek ile ilgili düzenleme hükümlerine gör...
(Şerh No: 3010 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 02-01-2010 11:16)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02885795 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.