Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5275 S.lı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

5275 S.lı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

5275 sayılı Yasanın 105/A maddesinin (7) no.lu fıkrasının (a) bendi ile son paragrafının birinci cümlesi iptal edilmiştir. (Karar 23.05.2014 tarih ve 29008 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
(Şerh No: 15643 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 03-07-2014 10:26)

 Önerge  [CezaİnfazK. 108] (5)Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde kişiye denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından rehber görevlendirilir.
(Şerh No: 14027 - Ekleyen: Mesut AKDÜLGER - Tarih : 11-10-2012 09:48)

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, …” ibaresinin, Anayasa’nın 17. maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
(Şerh No: 14026 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 09-10-2012 09:52)

 Bilgi  [CezaİnfazK. Geçici Madde 2] Madde gerekçesi
Haklarında 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Birinci Bap, “Devletin Arsıulusal Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlıklı Birinci Fasıl, “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler” başlıklı İkinci Fasıl altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ölüm cezasından dönüştürülerek veya doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hükmü verilenlerin şartla salıverilme hükümlerinden yararlanamayacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 3511 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:38)

 Bilgi  [CezaİnfazK. Geçici Madde 1] Madde gerekçesi
Türk Ceza Kanunu dışındaki diğer kanunlarda yer alan para cezalarının ödenmemesi halinde bir gün hesabıyla yapılacak paraya çevirmeye ilişkin hükme yer verilmiştir.
(Şerh No: 3510 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:37)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 124] Madde gerekçesi
Kanunun Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 3509 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:36)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 123] Madde gerekçesi
Kanunun Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 3508 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:35)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 122] Madde gerekçesi
Madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler belirtilmiştir.
(Şerh No: 3507 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:33)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 120] Madde gerekçesi
Yürürlükten kaldırılan 647 sayılı Kanunun hapis cezaları ile güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hükümlerine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu Kanunda düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır ve bu Kanundaki hükümler uygulanır.
(Şerh No: 3506 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:32)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 119] Madde gerekçesi
Bu Kanun, düzenlediği konulardaki kavramları bugünün Türkçesine uygun ve herkesçe anlaşılabilecek sözcüklerle belirlemiştir. Kanunda geçen terim ve deyimler yürürlükteki kanunlarda bunların karşılığı olarak kullanılmış olanların yerini alacaktır.
(Şerh No: 3505 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:31)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 118] Madde gerekçesi
Asker edilen kişilerin cezalarının infazının nasıl yapılacağı belirlenmiştir.
(Şerh No: 3504 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:29)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 117] Madde gerekçesi
Hapis cezası ve tedbirlerin infazında göz önünde bulundurulacak ve uygulanacak diğer kanunlardaki hükümlere atıfta bulunulmuştur.
(Şerh No: 3503 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:28)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 116] Madde gerekçesi
Tutukluluk, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tesis ettiği bir statüdür ve bu statü çeşitli yönlerden hükümlülere ait bazı hak ve kuralların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle mukayeseli kanunların bir kısmı hükümlüler için düzenlenmiş bulunan yükümlülük ve hakların, tutuklular açısından tek tek ele alınarak düzenlenmesini, diğer bazı kanunlar ise sadece ilkeyi koyarak farkları saptamaya uygun saymaktadırlar. Madde ikinci görüşten hareketle, hükümlüler ile ilgili olmakla birlikte ...
(Şerh No: 3502 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:26)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 115] Madde gerekçesi
Madde, tutuklanan kişinin delil karartmasını önlemek; yürütülen soruşturmaların amacını tehlikeye düşürmesine mani olmak, tutukevinin güvenliğini korumak veya suçun tekrarını engellemek amacı ile uygulanabilecek ek tedbirlere yer vermiştir. Bu tedbirlerin somut olayda haklı görülebilmesi için, orantılı bir şekilde kullanılmaları gerekir.
(Şerh No: 3501 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:25)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 114] Madde gerekçesi
Bu madde ile, tutukluların hakları gösterilmekte ve adeta tutukluluk statüsü tanımlanmış olmaktadır. Burada sayılmayan diğer haklar, 116 ncı maddede sayılan yükümlülüklerin karşıtından çıkmaktadır. a) Tutuklu çalışmaya mecbur değildir ama, isterse çalışabilir. b) Tutuklular ilke olarak kurumca verilen giysileri giymek zorunda değildirler. c) Tutukluların ziyaretleri, hükümlülerinki gibi sınırlı tutulmamıştır. Fakat bu soruşturma açısından Cumhuriyet savcısı ve kovuşturma açısından ha...
(Şerh No: 3500 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:24)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 113] Madde gerekçesi
Tutukluluk bir tedbir oluşturduğundan, kişinin geçici bir hukukî statü içine konulması demektir. Bu nedenle, tutukluların maddî olanaklar elverdiğince suç türlerine ve taşıdığı güvenlik risklerine göre ayrı odalarda barındırılmaları ve iştirak halinde suç işleyenlerin mutlaka ayrı odalarda barındırılmaları gerekir. Aynı odayı paylaşmama dışında; tutuklamanın amacına ulaşabilmesi için, tutukluların birbirleri ile temas etmemeleri lazımdır. Aralarında husumet bulunan tutukluların da mutlaka ay...
(Şerh No: 3499 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:23)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 112] Madde gerekçesi
Maddeye göre, kolluk tarafından tutukevine gönderilen ve re’sen başvuran tutuklunun tutukevine kabul edilebilmesi için, yetkili yargı merciinden, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre verilmiş bir tutuklama kararının varlığı ve buna dayanılarak verilmiş bir tutuklama müzekkeresinin getirilmesi zorunludur. Tutuklu, usulüne uygun olarak kuruma konulduktan sonra, tutuklama kararını vermiş olan yargı merciine, tutuklunun kuruma alındığı gün ve saat bildirilecektir.
(Şerh No: 3498 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:22)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 111] Madde gerekçesi
Tutuklama kararlarının infaz edileceği yani tutuklunun adliyenin eli altında tutulacağı maddenin birinci fıkrasında tanımlamaktadır. İlke olarak tutuklu, tutukevinde muhafaza edilecektir. Tutukevi bu maksatla tahsis edilmiş bir bina olacaktır. Ancak bu nev’i tutukevleri bulunmayan maddî olanaksızlık hallerinde, tutuklama kararı, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca yani tutukluların barındırılmasına ayrılmış bölümlerinde infaz edilecektir. Her iki halde de binaların içermeleri gerekl...
(Şerh No: 3497 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:21)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 110] Madde gerekçesi
Maddede üç özel infaz şeklinin, yani hafta sonu infaz, geceleri infaz ve konutta infazın yerine getirilmesi düzenlenmektedir. Hükümlülük süresinin altı ayı aşmaması halinde iki grup kişinin cezasının oturduğu yerde infazı kabul edilmiştir; Bunlar hükümlünün altmışbeş yaşını bitirmiş olanların veya kadınların oturduğu yerde infazıdır. Hafta sonu infaz, hükümlülük süresinin altı ayı aşmaması halinde her hafta Cuma günleri en geç 19.00’da girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle...
(Şerh No: 3496 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:20)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 109] Madde gerekçesi
Kısa süreli hapis cezası yerine suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre mahkemece Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesine göre hükmedilen seçenekli yaptırımların infazında uygulanacak rejimin tüzükte gösterileceği ifade edilmiştir.
(Şerh No: 3495 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:19)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 108] Madde gerekçesi
Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller belirtilmiştir. Maddeye göre, tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının, müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, süreli hapis cezasının ise beşte dördünün infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda, şartla salıverilmeden yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır. İkinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması hal...
(Şerh No: 3494 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:16)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 107] Madde gerekçesi
Maddede, şartla salıverilme kurumu düzenlenmektedir. Söz konusu kurum bakımından madde esaslı bir takım yenilikler getirmiştir. Bu hususta çağdaş ceza hukuku eğilimlerinden yararlanılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenler otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, diğer mahkûmlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde şartla salıverilmeden yararlanabilirler. Anca...
(Şerh No: 3493 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:16)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 106] Madde gerekçesi
Maddeyle, mevzuatımızda para cezalarının infazında uygulanmakta bulunan hükümler yönünden önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni Türk Ceza Kanununda “adlî para cezası” ibaresi kabul edilmiştir. Bilindiği gibi para cezaları bakımından en önemli husus bu cezaların fiilen yüksek bir oranda infaz edilmesinin sağlanmasıdır. Kanun koyucu, bir kısım yabancı mevzuatın da kabul ettiği üzere para cezalarının taksitle ödenmesi sistemini benimsemiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin...
(Şerh No: 3492 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:14)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 105] Madde gerekçesi
Kısa süreli hapis cezalarının seçeneklerini düzenleyen Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırılması düzenlenmiştir. Maddede kısa süreli hapis cezalarına hüküm giyenlerden, hükümlülük süresinin yarısını iyi halle geçirenlerin, kendileri, yasal temsilcisi veya Cumhuriyet savcısının istemi ve hükümlünün de rızasının bulunması koşuluyla, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmalarına mahkemece karar verileceği öngörülmüştür. Ma...
(Şerh No: 3491 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:13)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 104] Madde gerekçesi
Maddede hapis dışı bir güvenlik tedbirine mahkûm edilen kişilerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi, ve güvenlik tedbirlerinin infaz edilmesi, suç mağdurlarına yardım edilmesi, suçlular hakkında adlî mercilere sosyal araştırma raporları sağlanması gibi görevleri yapmak üzere bu kanunda kurulması hedeflenen denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin ayrı bir kanunla kurulması öngörülmektedir. Tahliye edilen eski hükümlülerin topluma uyumlarını kola...
(Şerh No: 3490 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:12)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 103] Madde gerekçesi
Madde, meslek ve sanatlarında becerili olan hükümlülerin, diğer hükümlülerin iş, meslek veya sanat öğrenmelerine katkıda bulunarak kurumda çalışabilmelerini öngörmektedir. Böylece meslek sahibi olanlarda iyileştirmenin bir parçası olarak, topluma yararlı olma bilinci yerleşmiş olacak ve mesleklerinde körelmemeleri sağlanmış bulunacaktır. Meslek ve sanat sahibi olmayan ancak çalışma yeteneğine sahip ve istekli hükümlülerin de bu sayede gerek ceza infaz kurumlarında kaldıkları, gerekse kurumdan sa...
(Şerh No: 3489 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:07)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 102] Madde gerekçesi
Suç işleyenlerin önemli bir kısmının belirli bir meslek veya beceri sahibi olmadıkları, eğitim düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Cezaların infazına ilişkin temel ilkeler ile hükümlülerin ruhsal ve toplumsal durumları bu açıdan ele alındığında, gerek ceza infaz kurumundaki yaşantıları, gerekse salıverilmesinden sonra topluma uyum sağlamaları, kendilerini suç işlemeye iten ortamdan kurtulabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri için, öncelikle kurum içerisinde meslek veya sanat edinmel...
(Şerh No: 3488 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:06)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 101] Madde gerekçesi
Madde, cezanın infazı sırasında hükmün açıklanması gereksinimi ortaya çıktığında veya cezanın infazında tereddüt edildiğinde veya birden fazla hükümlerdeki cezaların toplanması ve hastanede geçen sürelerin cezadan indirilmesi için verilecek kararlarda, mercii ve usulü göstermektedir: 1. Cezanın infazı sırasında 98 ila 100 üncü maddeler gereğince mahkemece duruşma yapılmaksızın karar verilecektir. Merci, Cumhuriyet savcısının ve hükümlünün iddialarının nedenlerini yazılı olarak bildirmelerini ...
(Şerh No: 3487 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:05)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 100] Madde gerekçesi
Bu maddede ceza muhakemesinde yapılan “mahsup muhakemesinin” bir türü olarak, hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi hüküm altına alınmıştır. Birinci fıkra hükmünün uygulanabilmesi için, infaz sırasında hükümlünün akıl hastalığı veya yaşamı için ağır bir tehlike oluşturan bir hastalığa tutulması gerekir. Hasta hükümlüler için önce cezaevi revirinde veya cezaevi hastanelerinde tedavi olanağı aranmalıdır; olanaklı bulunmadığında hasta hükümlü başka bir hastaneye kaldırılmalıdır. Dışarıd...
(Şerh No: 3486 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:04)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 99] Madde gerekçesi
Madde, birden fazla kesinleşmiş hükümlere ait cezaların ne suretle toplanacağını göstermektedir. Bir kimse hakkında birden fazla hüküm verilmiş ve mahkemece cezaların toplanmasına ilişkin hükümler uygulanmamış olursa, infaz için cezaların toplanması gerekeceğinden, mahkemeye başvurmak gerekecektir. Bu başvuruyu, Cumhuriyet savcısı veya sanık yapabilecektir.
(Şerh No: 3485 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:01)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 98] Madde gerekçesi
Madde ile infazı söz konusu olabilen yani kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının yorumunda, içeriğinin belirlenmesinde veya çektirilecek cezanın hesabında tereddüt edilirse yahut hükümlünün adının yanlış yazılması gibi bir nedenle cezanın infaz olunmayacağı ileri sürülürse veya sonradan yürürlüğe giren kanun lehe ise yerine getirilecek cezanın belirlenmesi veya tereddütün giderilmesi için, bir karar alınmak üzere yargılama makamına başvurulması hususları düzenlenmiştir. Açıklama yargılaması da ...
(Şerh No: 3484 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 00:00)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 97] Madde gerekçesi
İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve devamı maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanması öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasına göre kendisine mazeret, özel veya iş arama izni verilen hükümlünün, izin süresini iki gün veya daha az bir süre geçirmesi halinde hakkında disiplin işlemi yapılacağı gibi, firar edenlere de bir daha mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilmeyecektir.
(Şerh No: 3483 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:59)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 96] Madde gerekçesi
Maddede, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere iş aramaları için izin verilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere kurumun en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilecektir. Maddede hükümlülerin olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunuyla karşılaşmamaları ve iş bulma olanaklarının sağlanması ...
(Şerh No: 3482 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:57)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 95] Madde gerekçesi
Maddede hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması bakımından aileleriyle bağlarının sürdürülmesi veya güçlendirilmesi ve dış dünyayla uyumlarının sağlanması amacıyla, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara özel izin verilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 3481 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:56)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 94] Madde gerekçesi
Maddede, hükümlünün ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü halinde hükümlülük süresinin en az üçte birini iyi halle geçirmiş olmak koşulu ile mazeret izni verilmesi öngörülmüştür. Çağdaş infaz sistemlerinde hükümlülerin aileleriyle ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi, hükümlünün yeniden topluma kazandırılmasında etkili olmaktadır. Tasarıda bu husus göz önünde tutulmuş ve hükümlünün yakınlarının ölümü halinde kendisine mazeret izni verilmesi esasına yer verilmiştir. Öte ya...
(Şerh No: 3480 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:55)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 93] Madde gerekçesi
Madde ile, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışında kalan hükümlülere mazeret, özel ve iş arama izinleri verilebileceği kabul edilmiştir. Böylece izinde geçen süreleri hükümlülükte geçmiş sayılacaktır.
(Şerh No: 3479 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:54)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 92] Madde gerekçesi
Maddede kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin hangi hallerde kurum dışına çıkarılabilecekleri düzenlenmiştir. Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumları dışına çıkarılabilmeleri için yetkili makamlarca verilmiş yazılı emir aranmaktadır. Maddede öngörülen yazılı emir, konusuna göre mahkemeler veya Cumhuriyet başsavcılıkları ile Adalet Bakanlığı veya kurumun en üst amiri tarafından verilecektir.
(Şerh No: 3478 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:52)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 91] Madde gerekçesi
Hükümlü için salıverildikten sonraki yaşamını düzenlemede en önemli sorun iş bulmak veya kendi işini kurmaktır. Maddede, bu konuda öncelikle hükümlünün çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanırken, kurum yönetiminin onu bu yönde özendirmesi, ayrıca kurum ve kuruluşlarla hükümlünün işbirliğini sağlaması bakımından çabalar gösterilmesi vurgulanmıştır. Koruma ve danışma kurulu, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, gönüllü kişilerin salıverilen hükümlüye iş temini ve iş kurması için katkıda bulunulm...
(Şerh No: 3477 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:49)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 90] Madde gerekçesi
Hapis cezasının yerine getirilmesi ve uygulanan iyileştirme programlarının amacı, hükümlünün toplumla bütünleşmesini, toplumun üretken ve kanunlara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir üyesi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hükümlünün salıverildikten sonraki yaşamını nasıl düzenleyeceğini düşünmesi, planlaması gerekir. Madde, ceza infaz kurumu yönetimine, bu sonuca ulaşılabilmesi için gerekli tedbirleri almayı ve belirtilen konuda hizmet veren resmî ve özel kuruluş veya kişilerle hükümlülerin...
(Şerh No: 3476 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:47)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 89] Madde gerekçesi
Maddeye göre, hükümlünün iyi halinin saptanmasında, bu Kanunun 107 nci maddesinde öngörülen süreleri kurumların düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş olmaları ve ceza infaz kurumu yönetimince bu hususları da içeren ve iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
(Şerh No: 3475 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:46)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 88] Madde gerekçesi
Kanunları ihlal etmiş olan kişilerin, bu eylemleri nedeniyle belli bir süre için ceza infaz kurumlarına alınarak özgürlüklerinden mahrum bırakılması onların yaşamsal haklarını ortadan kaldırmayı gerektirmez. Ceza ve infaz hukukunda temel ilke öç alma veya kişiliği yok etme değil aksine iyileştirme ve topluma yeniden kazandırmadır. İyileştirme ise, hükümlülerin sosyalleşmelerini cesaretlendirip, yeniden suç işlemeden yaşamlarını sürdürme yeteneklerinin kazanılması doğrultusunda bütün etkinlikleri...
(Şerh No: 3473 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:45)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 87] Madde gerekçesi
Maddeyle hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini sağlamak amacıyla, fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklere katılmasına müsaade olunacağı ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağlanacağı, açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüye hava koşullarının elverdiği ölçüde günde en az bir saat açık havada gezinmek olanağının verileceği, kurum dışındaki etkinliklerden ise sadece açık ceza infaz ...
(Şerh No: 3472 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:44)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 86] Madde gerekçesi
İnfazın temel amacı hükümlünün iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması olup, hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi ve kayyımı ve hatta kendilerinin bildirecekleri en fazla üç kişi tarafından belirli aralıklarla ve yine belirli sürelerle ziyaretlerine izin verilmesi de bu temel düşüncenin sonucudur. Bu kişilerin dışında gerek uluslararası sözleşmelerden, gerek karşılıklılık ilkesinden ve gerekse iç hukukumuzdaki düzenlemelerden kaynaklanan ve temelde ...
(Şerh No: 3471 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:43)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 85] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, zaman zaman, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komiteleri ve denetim komisyonları gibi uluslararası kişi ve kuruluşların ilgi alanına girmekte ve bu kişi ve kuruluşların ziyaretleri sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. Bu tür ziyaretlerde Bakanlıktan izin alınması zorunluluğu uygulaması diğer ülkelerde uygulanmakta ve İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 inci maddesi de bu durumu...
(Şerh No: 3470 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:42)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 84] Madde gerekçesi
Maddede ceza infaz kurumlarındaki yabancı uyruklu hükümlülerin, vatandaşı oldukları devletin diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu ile ilişki kurmaları, bu yoldaki istemlerin mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak yerine getirilmesi konuları düzenlenmiştir. Konsolusluk ilişkilerine dair Viyana Sözleşmesi gereğince ziyaretin hükümlü tarafından da kabul edilmesi gerekir. Yurdumuzda diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu olmayan devletlerin vatandaşı olan hükümlüler ile mültec...
(Şerh No: 3469 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:41)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 83] Madde gerekçesi
Madde, hükümlüleri ziyareti düzenlemektedir. Ülkemizde ceza infaz kurumlarında bulunan akraba, arkadaş ve yakınların ziyaretine büyük önem verilmektedir. Uygulamadaki aksaklıklar veya keyfî hareketler, cezalarını çekmekte olan kişilerin üzerinde olumsuz etkiler yapmakta bulunduğundan madde, bu konuyu objektif bazı esaslara bağlamayı uygun saymış ve uygulamanın hükümlüler, ziyaretçiler ve uygulayıcılar yönünden bilinmesi böylece sağlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında genel kural olarak hük...
(Şerh No: 3468 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:40)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 82] Madde gerekçesi
Maddede, açlık grevi ve ölüm orucunda bulunanlar ile sağlık sorunu olan hükümlüler hakkında hangi hallerde zora başvurulabileceği ve bunların kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddetmeleri halinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar belirtilmektedir. Madde, Kanunun temel ilkelerinden birisini oluşturan “hükümlünün cezasını çekmek yükümlülüğü”nün, yiyecek ve içeceklerin reddi suretiyle ihlali halinde ne suretle hareket olunacağını göstermektedir. Bu durum içinde ...
(Şerh No: 3467 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:38)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 81] Madde gerekçesi
Madde, kurum tabibi veya görevli tabibin önemli bir ödevini belirtmektedir. Kurum tabibi muayene ve incelemeleri sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirebilmesine engel olabilecek bir hastalığını, söz gelimi bir akıl hastalığına veya diğer bir hastalığa yakalandığını saptadığında durumu derhal kurum yönetimine bildirecektir. Bu bildirim üzerine yönetim, gereken işlemlere hemen girişecektir.
(Şerh No: 3466 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:37)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 80] Madde gerekçesi
Madde, hükümlünün hastalığının, adı geçenin bir hastaneye sevkini gerektirdiği hallerde kurum hekiminin derhal bir rapor düzenleyerek durumu kurum yönetimine bildirmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir. Böyle bir raporu alan yönetimin, gereğini derhal yerine getirmesi zorunludur.
(Şerh No: 3465 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:36)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 79] Madde gerekçesi
Kurumda tespit edilen hastalıkların tedavisi ve hastalananların sayısına, hastalıkların önüne geçmek için gerekli görülen tedbirlere, ayrıca besinlerin niteliğine, miktarlarına ve dağıtım şekillerine, hükümlü ve tutuklular ile personelin temizliğine, onların elbiseleri ve yatak takımlarına, kurumun sihhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık koşullarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık koşullarına uygun bir şekilde...
(Şerh No: 3463 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:20)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 78] Madde gerekçesi
Madde, hükümlülerin muayene ve tedavilerine ilişkin ilkeleri belirlemektedir. Toplu yaşanılan yerlerde sağlık hizmetinin sunulması halk sağlığının temel konularından birisidir. Ceza ve tutukevleri, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine ulaşmada sınırlılıkları ve tümüyle cezaevi sistemine bağımlı olmaları nedeniyle daha da özellikli bir konumdadır ve gereksiz acı ve mağduriyetten tutuklu ve hükümlüleri koruyacak fiziksel ve ruhsal sağlık hizmetlerine cezaevlerinde önemle yer verilmelidir. İ...
(Şerh No: 3462 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:19)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 77] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında yapılacak olan eğitim, elbette ki; parasal kaynakların varlığını gerektirmektedir. Kısıtlı bütçe olanakları ile bu masrafların karşılanmasının güçlüğü dikkate alınarak, hükümlülerin iyileştirilme çabalarında vakıflar, gönüllü kişi ve kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması uygun görülmüştür. Maddenin ikinci cümlesi, hükümlülerin eğitimi hususunda yardımlarda bulunmayı kamu kurum ve kuruluşları için bir yükümlülük olarak saptamıştır; bu yardımla...
(Şerh No: 3461 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:18)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 76] Madde gerekçesi
Hükümlülerin salıverilmelerinden sonra eğitimlerine devam edebilmeleri ve verilen eğitimin işe yarar olabilmesi için, ceza infaz kurumlarında verilecek eğitimin toplumda verilen eğitime denk olması sağlanmış ve kurumların niteliğine göre verilecek eğitim türleri belirlenmiştir. Madde ile ayrıca açık cezaevinde bulunan hükümlülere eğitim kurumlarına devam hakkı tanınmıştır.
(Şerh No: 3460 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:17)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 75] Madde gerekçesi
Madde, hükümlülerin eğitimi konusunu düzenlemektedir. Gerçekten suçluların eğitimi çağdaş toplumlarda, cezanın temel işlevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hükümlüler ceza süreleri içinde yeniden suç işlemelerini önleyecek ve salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürmelerini temin edecek çeşitli eğitim programlarına alınmaktadırlar. Maddede eğitim programlarının seçilmesi ve uygulanmasına ilişkin ilkeler belirlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında programların seçiminde, dikkate...
(Şerh No: 3459 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:16)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 74] Madde gerekçesi
Hükümlüler için uygulanacak iyileştirme programları, bireyselleştirme ilkesi ile doğrudan ilgili bir konudur. Bu nedenle iyileştirme programlarından sonuç alınabilmesi için programa katılan hükümlü gruplarının aynı özellikleri taşıması gereklidir. Ancak, grup sayısı kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek biçimde saptanmalıdır. Madde, hükümlülerin barındırılmalarında kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek bir şekilde ve bireyselleştirmeye uygun bir sayıda bulundurulmalarını, iyileştirme p...
(Şerh No: 3458 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:15)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 73] Madde gerekçesi
Hapis cezalarının infaz rejiminde gözetilen amaçlarının başında, hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek, topluma yeniden kazandırılması ilkesi gelir. Madde metninde hükümlüye bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütler gösterilmektedir. Bunlar; hükümlünün geçmişi, suçluluk nedeni, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal yapısı, kişisel doğası, taşıdığı tehlike halleri, cezasının süresi, salıverildikten sonraki beklenti...
(Şerh No: 3457 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:14)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 72] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası hükümlülere verilecek besinlerin nitelik ve niceliklerini belirleyen ölçüleri göstermektedir. Gerçekten bir infaz kurumu ortamında, hürriyetlerinden yoksun durumda bulunan hükümlülerin besin ihtiyaçları yönünden şu hususlar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Besinler sağlığa yararlı, insan tüketimi için güvenli ve besleyici olmalıdır. Enfeksiyon veya zehirlenme gibi besin kaynaklı hastalıklar halk sağlığının ilgi alanındadır. Besinler, bakteri ve diğer organizmaları...
(Şerh No: 3456 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:13)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 71] Madde gerekçesi
Anayasanın 73 üncü maddesinde; “... Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama,... amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” denilmektedir. Ülkemizde sağlık örgütlenmesinde, alt yapısında ve hizmetin sunumunda varolan sorunlar, ceza ve tutukevlerinde daha yoğun biçimde göze çarpmaktadır. Hizmetten yararlanmak için tümüyle sisteme bağımlı kılınan insanların, anayasal hakları olan sağlık haklarının sınırlandırılmaması çok öne...
(Şerh No: 3455 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:11)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 70] Madde gerekçesi
Din ve vicdan özgürlüğü, hapis cezasının veya tedbirlerin infazı sırasında da, her türlü müdahaleden ayrık olarak varlığını sürdürmelidir; bu husus hem laik devlet düzeninin bir gereğidir ve hem de cezanın infazında temel amaç oluşturan iyileştirmenin en etkin amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle madde dinsel gereklerin yerine getirilebilmesini hükümlünün temel haklarından birisi olarak belirtmektedir. Ancak laik bir düzende ibadet ve diğer dinsel görevler, devlet düzeninin kapsadığ...
(Şerh No: 3454 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:10)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 69] Madde gerekçesi
Hükümlülerin, ceza infaz kurumlarında kaldıkları süre içinde insan olmanın gerektirdiği koşullara uygun ortam ve olanaklar içinde bulundurulmalarını sağlamak çağdaş bir hukuk devletinin görevleri içindedir. Bu madde ile getirilen düzenlemede, kurumlarda bulunan hükümlülere insancıl düşünceler çerçevesinde, dinî bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurumlara girmesi yasaklanmamış ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkı verilmiştir. Hü...
(Şerh No: 3453 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:08)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 68] Madde gerekçesi
Birleşmiş Milletler Hükümlülerin İyileştirilmesi İçin Asgari Standart Kurallarının dış dünya ile irtibat kurma başlığını taşıyan 37 nci maddesinde, “Gerekli gözetim altında hükümlülerin düzenli aralıklarla aileleri ve yakın arkadaşları ile haberleşmelerine olanak sağlanarak iletişim kurmalarına izin verilir.” denilmektedir. Avrupa Cezaevi Kurallarının 43 üncü maddesinde de benzeri tavsiye kuralı bulunmaktadır. Bu madde ile hükümlülere, kurum üst amirinin veya varsa mektup okuma komisyonunu...
(Şerh No: 3452 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:08)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 67] Madde gerekçesi
Birleşmiş Milletler Hükümlülerin İyileştirilmesi İçin Asgari Standart Kurallarının 39 uncu maddesi, hükümlülerin radyo dinlemeleri, konferansları veya kurum idaresinin çıkardığı veya denetlediği benzeri araçları izlemeleri sağlanarak, önemli haberler hakkında düzenli olarak bilgi sahibi olabilmelerini öngörmüştür. Hükümlülerin ve ailelerinin menfaatleri, yakınları ve dış dünya ile geliştirici ilişkilerini muhafaza etmeyi ve kuvvetlendirmeyi gerektirmekte ve bu keyfîyet, eğitim ve iyileştirme ...
(Şerh No: 3451 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 15-01-2010 23:06)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 66] Madde gerekçesi
Madde, hükümlülerin telefon kullanabilmelerini, çeşitli yönden bir düzene bağlamak zorunluluğu nedeniyle kaleme alınmıştır. Maddede hem hükümlünün iyileştirilmesi ve hem de kötüniyetli eylemleri önlemek bakımından bazı esaslar saptanmıştır: a) Kapalı ceza infaz kurumlarında hükümlülerin ankesörlü telefonlardan yararlanmaları esas ve usulünü tüzük belirleyecek ve konuşmalar idarece dinlenip, kayıt altına alınabilecektir. b) Açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitimevlerinde ankesörlü telefon...
(Şerh No: 3410 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:28)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 65] Madde gerekçesi
Madde iki esas saptamaktadır; anne bakımına muhtaç olan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların gereksinimlerini karşılamak ve ceza infaz kurumlarına alınan çocukların beden ve ruh sağlığı açısından örselenmelerini önlemek. Bu nedenle, hükümlü çocuklarının gelişimlerini sağlayacak çevre, eğitim ve etkileşim olanaklarına kavuşturulması için önce çocuğun dışarıda korumasını sağlayabilecek anası dışında bir kimsesi olup olmadığı araştırılacaktır; varsa ve ehliyetli ve istekli ise çocuk ona bırakılacak...
(Şerh No: 3409 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:27)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 64] Madde gerekçesi
Muhtaç hükümlülere talepleri hâlinde, idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler verilmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca, hükümlülerin giysileri iç ve dış güvenlik personelinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamayacağı ifade edilmiştir.
(Şerh No: 3408 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:27)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 63] Madde gerekçesi
Tehlikeli olan hükümlüler, bir veya üç kişilik odalarda, diğer hükümlüler ise kurumun fizik yapısı, kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alınarak cezaevi yönetimi tarafından belirlenecek sayıda mahkumun kalabileceği odalarda barındırılacaklardır. Bu hükümlüler, cezaevinde kendilerinin veya başkalarının yaşam ve beden bütünlüklerini tehlikeye koyan davranışlarda bulunanlar, diğer hükümlüleri verilen besinleri reddetmeye çağıranlar, intihar teşvikçiliği yapanlar, firar veya firara teşeb...
(Şerh No: 3407 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:27)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 62] Madde gerekçesi
Maddeye göre, hükümlüler, ilke olarak süreli ve süresiz yayınlardan, bedelini karşılamak koşuluyla yararlanmak hakkına sahiptirler. Ancak, mahkemelerce yasaklanmış olanlarla kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf, yorumu kapsayan yayınlar hükümlülere verilmez. Resmî kurumlarla, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan...
(Şerh No: 3406 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:26)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 61] Madde gerekçesi
Madde ile kurumlarda verilecek olan kütüphane hizmetlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Hükümlülerin seçim yapabilmeleri, yaşadıkları ortamın dışına çıkabilmeleri, özetle dış dünya ile bağlantılarının sürdürülmesi amacıyla, ikinci fıkrada haftada en az bir kez kurum kütüphanesinden kitap seçme hakkı verilmiştir; hakkın kullanılması gezici kitaplıklarla da yerine getirilebilecektir. Kütüphanelerde yer alacak eserler ders kitapları, boş zamanların değerlendirilmesini ve okuma alışkanlığı edin...
(Şerh No: 3405 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:24)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 60] Madde gerekçesi
Madde, olanaklar elverdiği derecede olmak üzere, hükümlüler için kültür ve sanatın resim, musikî gibi dallarını temsil eden programların ve bunlara hükümlülerin katkılarını sağlayacak usullerin, kurumlarca hazırlanmasını öngörmektedir. İkinci fıkraya göre bu programların temel hedefi hükümlülerin bilgi ve yeteneklerini artırmaktır. Programların ne suretle düzenleneceğine dair esaslar Adalet Bakanlığınca hazırlanacak ve bunlara göre kurumun en üst âmiri tarafından düzenlenecektir; Devlet kurulu...
(Şerh No: 3404 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:23)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 59] Madde gerekçesi
Anayasa ile teminat altına alınmış temel haklar, hükümlüler açısından da varlıklarını sürdürürler. Ancak bu haklar infazın amacı olan 3 üncü maddede gösterilen hususlara ulaşmak amacı ile, belirli ölçüde kısıtlanarak kullandırılırlar. Madde ile, “avukatlık hizmetinin icrası çerçevesinde avukatlık hizmeti verilmesi” ile “ceza alanında savunma” haklarının nasıl düzenleneceği konusunda temel ilkelere yer verilmiştir. Temsil edilme ve savunma haklarının kullanılmasındaki ana ilke, hükümlünün vekâ...
(Şerh No: 3403 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:14)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 58] Madde gerekçesi
Madde ile, hükümlülerin kendi istekleri, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, suç ve yargılama yeri nedenleriyle yapılan nakillerinde alınacak tedbirlere ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında, hükümlülerin nakilleri sırasında hâlkla bir araya gelmelerini ve başkaları tarafından görülmelerini engelleyecek tedbirlerin alınması konusu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle hükümlülerin bir saldırıya, merak uyandırmaya veya herhangi bir şekilde sergilenmeye karşı korunmaları için gere...
(Şerh No: 3402 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:13)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 57] Madde gerekçesi
Madde ile ceza infaz kurumlarında verilen sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması durumunda, hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlülerin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinde tedavisi öngörülmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda tedavi hakkının kötüye kullanımını engelleyebilmek için, bazı kısıtlamalar getirilmiş ve yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Acil hâller dışında hükümlülerin özel sağlık kurumlarında tedavileri mümkün değildir. Acil hâllerde...
(Şerh No: 3401 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:13)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 56] Madde gerekçesi
Maddede ceza infaz kurumlarının kullanılmaya elverişsiz ve yetersiz hâle gelmesi, kapsama gücünün (istiab haddinin) aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi veya çok eskimesi durumları, büyük onarım, yangın, doğal afet gibi hâller ile 55 inci maddede sayılanların dışındaki kurum düzen ve disiplinini bozan asayiş ve güvenliğe ilişkin zorunlu durumlar nedeniyle hükümlülerin başka kurumlara nakli düzenlenmiş ve böylece can güvenliklerinin ve kurumların düzeninin ve disiplininin korunması hüküm altına al...
(Şerh No: 3400 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:13)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 55] Madde gerekçesi
Madde, disiplin nedeniyle nakil işlemini düzenlenmektedir. Hükümlünün hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde, hakkında kurum yönetimince disiplin işlemine tâbi tutulması ve düzeni, disiplini bozan eylemden dolayı kurumlarda kalması sakıncalı bulunduğunda, kurum en üst amirinin isteğiyle Adalet Bakanlığınca başka kurumlara nakledilmeleri kabul edilmiştir. Hükümlü, disiplin cezasını yeni kurumda çekecek ve mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık nedeni...
(Şerh No: 3399 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:12)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 54] Madde gerekçesi
Madde, hükümlülerin, kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başkasına nakledilebilmeleri için gerekli koşulları belirlemektedir. Aslında hükümlünün ailesine yakın bir kurumda bulundurulması iyileştirme çabalarını kolaylaştıran ve tercih edilen bir durumdur. Ayrıca hükümlü diğer meşru nedenlerle de nakil isteminde bulunabilir. Ancak, istikrarlı bir iyileştirme programının uygulanması sürekli nakillerin geçerli olduğu kurumlarda yürütülemez. Bu nedenle madde isteğe bağlı nakilleri koşullara bağ...
(Şerh No: 3398 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:12)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 53] Madde gerekçesi
Maddeye göre, hükümlülerin başka bir kuruma nakilleri, toplu sevk, kendi istekleri, disiplin, asayiş veya güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri gibi nedenlerle yapılabilir. Hükümlü nakilden önce aranır ve nakledilmesinde sağlık yönünden herhangi bir sakınca olup olmadığının saptanması için tabip muayenesinden geçirilir. Muayene sonucu yola çıkamayacakları anlaşılanlar bu durumun tevsiki ve gerekli tedavi için, resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek durumları doğrulanacakt...
(Şerh No: 3397 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:12)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 52] Madde gerekçesi
Disiplin ceza ve tedbirlerine karşı yapılacak şikâyet ve itirazlarda, 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 3396 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:12)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 51] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında genel hâl ve hareketleri, iyileştirme faaliyetlerine olan ilgileri ve uyumları, kurumların düzenlerine karşı tutum ve davranışları, kendilerine verilen işlerdeki çabaları nedeniyle beklenen durumları gösteren hükümlülere teşvik edici ayrıcalıkların tanınması konusu düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3395 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 20:11)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 50] Madde gerekçesi
Madde ile, 49 uncu maddenin öngördüğü hâller dahil, hiçbir tedbirin, zincir ve demire vurmak biçiminde uygulanamayacağı vurgulandıktan sonra, büyüklerin bedensel hareketlerini kısıtlayıcı araçların kullanılma nedenleri (a), (b) ve (c) bentlerinde belirlenmiştir. Ancak, çocuk hükümlüler (a) bendinin belirttiği kısıtlamaya tâbi tutulamayacaklardır.
(Şerh No: 3394 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:57)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 49] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumu yönetimi, hakkında disiplin soruşturması yapılan hükümlü hakkında tedbir olarak odasını, iş ve çalışma yerini değiştirebilir, adı geçeni kurumun başka bir kesimine nakledebilir ve diğer hükümlülerden ayırabilir. Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler alınacak, tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmayacaktır.
(Şerh No: 3393 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:57)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 48] Madde gerekçesi
Madde ile disiplin cezalarının infazı ve kaldırılmasına ilişkin esas ve usuller belirtilmiştir.
(Şerh No: 3392 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:57)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 47] Madde gerekçesi
Maddede, disiplin soruşturması, savunmanın alınması, bunların kim tarafından, nasıl ve ne sürede yapılacağı, disiplin cezalarını vermeye yetkili kişi ve kurul ile bunların görevleri, kararlara ve tebliğine ilişkin kurallar belirtilmiştir. Kınama ve bazı etkinliklerden alıkoyma cezalarının kurum en üst amiri, diğer disiplin cezalarının disiplin kurulunca verileceği, savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği, kararların gerekçeli ve itiraz mercii ile süresini de belirtir biçimde yazılacağı...
(Şerh No: 3391 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:56)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 46] Madde gerekçesi
Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarının neler olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 3390 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:56)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 45] Madde gerekçesi
Maddede çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3389 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:56)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 44] Madde gerekçesi
Hükümlüye tüzükte gösterilen eylemlerin karşılığı olarak bir günden onbeş güne kadar hücreye konulma cezası verilir. Bu ceza, hükümlünün geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılması suretiyle uygulanır. Ancak hükümlü günde en az bir saat açık havada bulunabilmek hakkından mutlaka yararlandırılır. Hücrenin yaşamsal gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. Bu hususta evrensel nitelikteki ölçülere uyulacaktır. Resmî ve ...
(Şerh No: 3388 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:55)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 43] Madde gerekçesi
Hükümlüler yönünden dışarıyla ilişkiler ve özellikle ziyaretçilerle görüşme en önemli haklardan biridir. Tüzükte gösterilen nedenlerle, hükümlülerin bir aydan üç aya kadar bu haktan yoksun bırakabilecekleri öngörülmüştür. Ancak resmî ve yetkili merciler ve avukatlar ile yasal temsilcilerle görüşmelerde bu hüküm uygulanmayacaktır.
(Şerh No: 3387 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:50)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 42] Madde gerekçesi
Maddede, hükümlünün bir aydan üç aya kadar telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmasından tamamen veya kısmen yoksun bırakılması cezası düzenlenmiştir. Gelen mektup ve telgrafların disiplin cezasının infazından sonra hükümlüye verileceği ve ölüm, ağır hastalık ve doğal afetler nedeniyle yapılması gereken haberleşmeler ile maddede belirtilen yakınları ve resmî merciler ve avukatlarıyla ilişkilerde bu madde ...
(Şerh No: 3386 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:49)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 41] Madde gerekçesi
Ücret karşılığı bir işten yoksun bırakma cezasının, hükümlünün kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılması olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 3385 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:48)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 40] Madde gerekçesi
Maddenin mahkûmun katılmaktan alıkonulacağı etkinlikler kültürün ve sanatın çeşitli dallarında düzenlenmiş programları izleme ve katılma, ifade yeteneklerini geliştirme ve bilgi edinme, ifade özgürlüğü çerçevesinde yayınlar yapma, beden eğitimi ve eğlendirici oyunlarda yer alma, buna özgülenmiş yer ve araçlardan yararlanma; kültürel ve spor faaliyetleridir.
(Şerh No: 3384 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:48)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 39] Madde gerekçesi
Maddede disiplin cezası olarak kınama tanımlanmıştır.
(Şerh No: 3383 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:47)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 38] Madde gerekçesi
Hükümlülerin, ceza infaz kurumlarında güvenlik ve disiplinin sağlanması, sürdürülmesi için uyulması gerekli kural ve emirlere kusurlu olarak aykırı davrandıklarında, eylemlerinin niteliği ve ağırlık derecesine göre haklarında uygulanabilecek disiplin cezaları maddede altı bent hâlinde sayılmıştır.
(Şerh No: 3382 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:47)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 37] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması, hükümlülerin haklarını kullanabilmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri yönünden gerekli, iyileştirme programlarının uygulanabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için de ön koşuldur. Bu nedenle, maddede, disiplin cezalarının niteliğine ve uygulama koşullarına ilişkin kural belirtilmiş, kurala kusurlu olarak aykırı davranışın nitelik ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarının uygulanacağı,...
(Şerh No: 3381 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 19:46)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 14] HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25848 BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, açık ceza infaz kurumları arası nakillerine ve kapalı ceza infaz kurumlarına iadelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, hükümleri ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüleri kapsar. Dayanak M...
(Şerh No: 3335 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:29)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 121] CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 20/03/2006 - 2006/10218 Resmi Gazete Tarihi : 06/04/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26131 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZINDA TEMEL İLKELER BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Tüzüğün amacı, ceza infaz kurumlarının yönetimine, ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Askerî ceza infaz kurumları ve tutuke...
(Şerh No: 3331 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:25)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 36] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında düzenin tam olarak sağlanması için başvurulması gereken tedbirlerin başında kuruma sokulması yasaklanmış malzemenin kuruma girmesinin önlenmesi gelmektedir. Bu itibarla gerek kuruma girişlerde hükümlülerin eşya ve üzerlerinin ve gerekse kurum içindeki yerlerin ve hükümlülerin üst ve eşyasının aranması gerekmektedir. Madde ile aramaların ne şekilde yapılacağı düzenlenmektedir. Bugünkü uygulama aramaların cezaevi personeli tarafından yapılması şeklindedir. 10/3/1983 ta...
(Şerh No: 3327 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:21)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 35] Madde gerekçesi
Bu madde kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbı malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin yönetmelikte gösterileceğini belirtmektedir. Kuşkusuz yönetmelikle yapılacak düzenlemede bu eşya ve malzemelerin ihtiyaç durumuna göre miktarı ve gerekli diğer özellikleri açıklanacaktır.
(Şerh No: 3326 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:20)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 34] Madde gerekçesi
Ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlikle ilgili esasların belirtildiği yedinci bölümde yer alan bu maddede hükümlülerin odalarında barındırılamayan diğer hükümlülerle birinci fıkradaki hâller dışında beraber olamayacakları, ivedi hâller dışında nöbetçi infaz ve koruma memurları ve kurumun diğer görevlileri ile bireysel temasta bulunamayacakları belirtilmiştir. Maddede önemle belirtilen bir konu ise oda ve koridor kapılarının açılması koşullarıdır. Maddede açıkça belirtilen durumlar dışında od...
(Şerh No: 3324 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:19)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 33] Madde gerekçesi
Maddede kurumların iç güvenliğinin Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma personeli tarafından sağlanacağı, iç güvenlik personelinin gerektiğinde dış güvenlik personeli ile işbirliği yapacağı, açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde idare ve infaz koruma personelinin firarların önlenmesi, asayiş ve disiplinin sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlü olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 3323 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:19)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 32] Madde gerekçesi
Maddede, hükümlülere kurum işyurtları ve atölyelerinde, kurum içi hizmetlerde veya kurum dışında tarım, deniz ve su ürünleri avcılığı, inşaat, yol, maden ve orman iş alanlarındaki çalışmaları sonucu olan üretimleri karşılığında ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ücret, işin türüne ve verim düzeyine göre belirlenir ve çalıştırılan hükümlüler ülkede yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde sosyal haklardan da yararlanırlar.
(Şerh No: 3322 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:18)

 Bilgi  [CezaİnfazK. 31] Madde gerekçesi
Madde, cezasının en az bir yılını çekmiş ve iyi hâlli olduğu saptanmış hükümlülerin kurum içi hizmetlerde çalıştırılmalarına olanak tanımaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin eğitilerek topluma kazandırılmaları, bir meslek sahibi olmaları veya boş zamanlarını değerlendirmeleri önem taşıdığından, mutfak işleri, temizlik işleri, kütüphane ve revir gibi yerlerde çalıştırılmalarına olanak sağlanmaktadır. Ancak böylece çalıştırılacak hükümlülerin, durumlarına uygun kurum işlerinde ist...
(Şerh No: 3321 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-01-2010 09:18)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05775309 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.