Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

556 S.lı Markaların Korunması Hakkında KHK - Son Eklenen Şerhler

556 S.lı Markaların Korunması Hakkında KHK - Son Eklenen Şerhler

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesi; Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın 'Kişinin Hakları ve Ödevleri' başlıklı İkinci Bölümü'nde yer alan mülkiyet hakkının KHK ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğundan İPTAL EDİLMİŞTİR.
(Şerh No: 16557 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-01-2017 09:34)

Tescilli markalar aleyhine hükümsüzlük davası açılarak mahkeme kararıyla bir marka sicilden terkin edilmediği sürece, marka sahibi marka tescilinin sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır. Somut olayda; davacı ve davalı markalarının 14. ve 42. sınıftaki emtiaları kapsar şekilde tescilli olmaları ve markalarında yer alan "Diamond" ibaresinin taraf markalarının esaslı unsurunu oluşturması nedeniyle, markaları oluşturan işaretlerin benzer oldukları ve markaların halk tarafından karıştırılma ...
(Şerh No: 15698 - Ekleyen: Av.Mustafa GÖNÜLAL - Tarih : 25-08-2014 21:52)

Dava, markanın hükümsüzlüğü ve hükmün ilanına karar verilmesi istemlidir. Dava konusu markanın tescilli olduğu sınıftaki bir kısım mallar üzerinde 5 yıl süre ile kullanılmadığının saptanması halinde yalnız o mallar için hükümsüzlüğüne karar verilir. Bu durumda mahkemece davalının kullanıma dair sunduğu delillerin dava konusu markanın tescilli olduğu her bir emtia için ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle davalının markasının kullanılmadığı mallar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi...
(Şerh No: 15073 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-11-2013 15:07)

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 3.11.1995 günlü, 4128 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ve 21.1.2009 günlü, 5833 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen 61/A maddesinin son fıkrası Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 12316 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-10-2011 08:42)

Sponsor Sözleşmesinin akidi banka tarafından tescili talep edilen “"Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dev Adam Basketbol Okulu Garanti+Dört Yapraklı Yonca Şekli" ne ait marka başvurusunun reddi yerindedir. 556 sayılı KHK.'nin 7/1-h bendinde Paris Sözleşmesi'nin 2.mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markaların tescil edileme...
(Şerh No: 6746 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 23-09-2010 13:00)

Her ne kadar tescilli markaların aynısının veya iltibas yaratacak derecede benzerinin sonradan bir başkası adına tescili mümkün değilse de; başlangıçta karşı çıkılmaması sebebiyle uzun süredir varlığını sürdüren ve sahibi işletmelerle özdeşleşmiş mükerrer tescilli markalarda, daha sonra da iltibas tehlikesi yaratmayacak şekilde, sahiplerince seri markalar nitelikli tesciller yapılmış olması halinde, tarafların korunmaya değer üstün hakkı bulunduğunun ve söz konusu ibare üzerinde taraflar yararın...
(Şerh No: 4424 - Ekleyen: Av.Hatice SEVER - Tarih : 28-02-2010 13:03)

Türkiye nin de taraf olduğu Nice Anlaşması'na göre Özel Birlik Ülkeleri, sınıflandırmalarda esas sistem veya yardımcı sistemi seçmekte serbesttir. Esas sistemde, mal veya hizmetlerin benzer olup olmadıkları sınıflara göre değerlendirilmekte iken; yardımcı sistemde mal veya hizmetlerin benzerliği somut olaya göre ve değişik kriterler esas alınarak değerlendirilmektedir. Anlaşmada anılan şekilde zorunluluğa değil, ülkelerin seçimine bağlı iki sistem öngörüldüğüne göre TPE nin sınıflandırmayı yönet...
(Şerh No: 4425 - Ekleyen: Av.Hatice SEVER - Tarih : 28-02-2010 12:22)

Marka başvurusuna konu "M____" sözcüğünün sunulacak ürünler için ayırt edicilik özelliğini taşıdığı, yabancı dildeki karşılığının vişne olmasına rağmen tescil istemi reddedilen ürünler bakımından cins ve vasıf bildirmediği, normal düzeyde bilgilendirilmiş, makul ölçüde dikkatli yararlanıcı kitlesinin bu kelimeyi vişne olarak algılamasının mümkün olmadığı, işarette yer alan sözcüğün yanıltıcı olabilmesi için tüketicinin sırf o işarette yer alan sözcük ya da anlatım nedeniyle yararlanma yoluna git...
(Şerh No: 4423 - Ekleyen: Av.Hatice SEVER - Tarih : 27-02-2010 16:11)

 Bilgi  [556.S.KHK. 14] c bendine ilişkin bilgi notu
Bu maddenin c bendinde belirtilen "marka sahibinin izni ile kullanım" kapsamına lisans sözleşmesi ile kullanım, tek satıcılık/distribütörlük sözleşmesi ile kullanım gibi örnekler verilebilir. Ancak bu tür kullanımda da madde kapsamında tanımlanan kullanmadan söz edilebilmesi için markanın lisans sahibi ya da tek satıcı tarafından, markanın tescilli bulunduğu mal ve hizmet sınıflarında kullanılması gerekmektedir.
(Şerh No: 3734 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 29-01-2010 18:15)

 Bilgi  [556.S.KHK. 70] Hukuka aykırı olarak tanımlanan eylem ayrıca ceza kanunlarında süresi daha uzun bir zamanaşımına tabii ise hukuk davası için de uzamış zamanaşımı süresi uygulanmaktadır.
(Şerh No: 129 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-01-2010 21:59)

 Bilgi  [556.S.KHK. 8] karıştırılma ihtimali-iltibas
Orta düzeyde bir tüketici, satın almakta olduğu bir ürünü aklındaki işletmenin ürünü olduğu zannederek alıyor ise burada iltibas söz konusu olacaktır. Şayet tüketici satın almakta olduğu ürünün başka bir işletmeye ait olduğunu biliyor fakat bu işletmenin kafasında yer etmiş ve güvendiği bir başka işletme ile bağlantılı olduğunu düşünerek ürünü satın alıyor ise "karıştırılma ihtimali" söz konusudur. Bu maddenin b bendinde belirtilen "karıştırılma ihtimali" geniş yorumlanmalıdır. Zira bu kavram...
(Şerh No: 3117 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 07-01-2010 14:06)

 Bilgi  [556.S.KHK. 71] TPE ile birlikte ikinci bir davalı bulunması halinde Yetkili Mahkeme
Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılacak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali konulu davalarda, 3. bir kişiye ait markanın iptali/hükümsüzlüğü de talep olunmakta ise davalılar arasında tescil talebi kabul edilen bu 3. kişinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumda marka tescil talebi kabul olunan ve markası tescil edilen 3. kişinin yerleşim yeri Ankara olmasa dahi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 9. maddesinde düzenlenen ve genel yetki kuralları arasında yer alan "d...
(Şerh No: 3116 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 07-01-2010 11:10)

 Bilgi  [556.S.KHK. 24] Sınıflandırma Sistemi
Türkiye, 12.07.1995 Tarihli 95/7094 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına ilişkin Nis Anlaşması"na taraf olmuştur. Şu an itibari ile uygulanan sınıflandırma sistemi Nis Sınıflandırma Sistemidir. Bu sınıflandırma sistemi, çeşitli zaman aralıkları ile üye ülkelerin önerileri ve günün gerekleri doğrultusunda değiştirilerek yenilenmektedir.
(Şerh No: 1703 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 23-11-2009 12:29)

 Bilgi  [556.S.KHK. 14] Kullanımın incelenmesi
Markanın kullanılıp kullanılmadığının tespitinde iki konuda inceleme yapmak gerekmektedir; 1) Öncelikle, markanın tescil edildiği şekilde yahut esaslı unsurlarında değişiklikler yapılmaksızın kullanıldığının ve bu kullanımın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin olup olmadığının belirlenmesi gerekir. 2) Markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için kullanıldığı tesbit edildikten sonra bu kullanımın ciddi bir kullanım niteliğini taşıyıp taşımadığının incelenmesi gereklidir.
(Şerh No: 1701 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 23-11-2009 12:22)

 Bilgi  [556.S.KHK. 61] Ceza Davasının Açılabilmesinin Önşartı
Ceza davasının açılabilmesi için madde metninde sayılan tecavüz teşkil eden fiillerin varlığı aranmaktadır.Ancak ıztırar hali,mağdurun rızası,kanunun verdiği yetkinin kullanılması vb. gibi hukuka uygunluk hallerinin olması durumunda tecavüz fiili gerçekleşmez.
(Şerh No: 1049 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 19-11-2009 23:58)

 Bilgi  [556.S.KHK. 41] Yenilenmeyen Marka
Yenilenmeyen marka ,haczedilemez, devredilemez, lisans verilemez, intifa hakkına konu olamaz ve iflas masasına giremez.
(Şerh No: 1047 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 19-11-2009 23:52)

 Bilgi  [556.S.KHK. 13] Marka Hakkının Tükenmesi
Marka hakkının tükenmesi, sadece ticaret markalarında uygulanır.Hizmet markalarında uygulanmaz.
(Şerh No: 1045 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 19-11-2009 23:47)

 Bilgi  [556.S.KHK. 19] Markanın Haczi
Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz.Markanın haczi, devrine engel değildir. ( Yönt.m.21)
(Şerh No: 1041 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 19-11-2009 23:35)

 Bilgi  [556.S.KHK. 6] Tanınmış markalar ve yenilenmemiş markanın 2 yıl müddetle başkası adına tescil edilememesi, KHK m.6'da belirtilen marka tescilinden kaynaklanan korumanın istisnalarını oluşturmaktadır.Ancak, tescil edilmemiş tanınmış marka sahibi KHK m.9 ve m.61'deki korumalardan faydalanamaz.Bu maddelerdeki korumalardan yararlanılması mutlak suretle markanın tesciline bağlıdır.
(Şerh No: 919 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 23:04)

 Bilgi  [556.S.KHK. 3] KHK m.23/1-h bendi; markasını tescil ettirecek başvuru sahibinin, kendisinin ticaretle uğraştığını gösterir belgeyle birlikte marka tescil başvurusunda bulunmasını öngörmektedir.Dolayısıyla, KHK m.23/1-h bendi ve KHK M.3/1 fıkrası birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin marka tescilinden kaynaklanan korumadan yararlanabilmesi için sadece T.C. sınırları içerisinde ikametgahının olması yeterli değildir.Aynı zamanda ticari faaliyette bulunması ve buna ilişkin belgeyide başvuru esnasında Ens...
(Şerh No: 918 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 22:45)

 Bilgi  [556.S.KHK. 62] Maddenin '' b '' bendindeki tazminatın hesaplanması, marka sahibinin fiili zararı ve yoksun kalınan kar kalemlerinin toplamından oluşur.Marka KHK'da fiili zararın hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte KHK m.66'da yoksun kalınan kazancın nasıl hesaplanacağına ilişkin düzenleme mevcuttur.Fiili zarar,aktifin azalması veya pasifin artması şeklinde meydana gelir.
(Şerh No: 916 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 22:19)

 Bilgi  [556.S.KHK. 5] Yargıtay'ın renk ve renk alaşımı ya da kombinasyonlarının marka sayılamayacağı yönünde geçmiş dönemlerde kararı bulunsada, yakın tarihli kararlarında renklerin ve renk kombinasyonlarının marka olabileceği yönünde kararlar verdiği görülmektedir.(11.HD 13.12.2001,7583/9840)
(Şerh No: 907 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 17:58)

 Bilgi  [556.S.KHK. 5] Maddede geçen '' gibi '' sözcüğünden de anlaşıldığı gibi maddede sayılan işaretler tahdidi değildir.Üç boyutlu şekil,resim,müzik ve melodide marka olabilir.
(Şerh No: 906 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 17:26)

 Bilgi  [556.S.KHK. 70] Marka hakkının durdurulmasına ilişkin taleplerde devam eden tecavüz nedeniyle zamanaşımının işlememesi, ''sessiz kalma yoluyla hak kaybını'' engellemez.
(Şerh No: 887 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 16-11-2009 23:17)

 Bilgi  [556.S.KHK. 1] Gümrük Birliği’ne ilişkin hükümlerle ilgili olarak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın yorum kararları ülkemiz açısından bağlayıcıdır. (Dayanak: AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği oluşturulmasına ilişkin 95/1 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı m.66) Ortaklık Konseyi Kararı’nın IV Kısım I. Bölüm’ü Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması konusunu içermektedir. Bu düzenlemede yasaların uyumlulaştırılması-yakınlaştırılması öngörülmüş olup Türkiye,fikri ve sınai mülkiyetin korunmasına iliş...
(Şerh No: 142 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 21-10-2009 13:04)

 Bilgi  [556.S.KHK. 70] Marka hakkına tecavüzün durdurulması konulu davalarda tecavüz devam ettiği sürece zamanaşımı süresi işlememektedir.
(Şerh No: 130 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 09:42)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03771591 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.