Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5510 S.lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5510 S.lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesi ile kesilen ölüm geliri aylığının, bu gerekçe ispatlanamadığı için yeniden bağlanması hk.
(Şerh No: 17154 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 25-05-2022 14:21)

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkin olup, yerel mahkemece, davalılar arasında asıl işverenlik-alt işverenlik ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıp, irdelenmemiştir. Öncelikle bu husus belirlenmeli, ayrıca derdest olan tazminat dosyasının da kesinleşmesi beklenmeli, bu dosyanın içeriği de dikkate alınmak suretiyle ve olayın gerçekleştiği iş kolunda iş güvenliği bakımından uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinden bu çerçevede ilgililerin ve açılan tazminat davasında yapılan yargılamada v...
(Şerh No: 16874 - Ekleyen: Elvan ERMAN - Tarih : 09-01-2019 13:00)

İcra İflas Kanunu 83. maddesi ve Özel kanun olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 93. maddesi uyarınca kefil olan alacaklı ile haczi mümkün olmayan bir malın haczedileceği üzerine anlaşma yapılmasının geçerli olmaz ayrıca borçtan dolayı emekli olan kefilin emekli maaşına bloke konulması hukuken mümkün değildir.
(Şerh No: 16830 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018 10:05)

Kuruma bildirilmeyen çalışma sürelerinin tespitine ilişkin davada, hizmet tespiti isteminin yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 79/10. ve 5510 sayılı Kanunun 86/9. maddeleri olup anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi gözetildiğinde, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin bu tür davalar kamu düzeni ile ilgili olduğundan özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmeleri zorunludur.Bu bağlamda, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı...
(Şerh No: 16496 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 23-06-2016 22:08)

Somut olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca sigortalıya gelir bağlanabilmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup olmadığının tespiti ön sorundur. Yapılacak iş; davacıya iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine iş kazasının tespiti davası açması için öne...
(Şerh No: 16381 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 03-12-2015 21:49)

Hak sahibi erkek çocuğun onsekiz yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmibeş yaşını doldurduğu tarihte gelirden çıkacağı, kız çocuğunun ise evlenme tarihine kadar gelire hak kazanacağı kabul edilerek, evlenme yaşının rapor tarihine en yakın TUİK Türkiye "ortalama evlenme yaşı istatistikleri"ne göre belirlenmesi gerektiği işbu kararda belirtilmiş olup, hesaplanacak tazminatlarda bu husus dikkate alınacaktır.
(Şerh No: 16330 - Ekleyen: Av.Arif Sadi KIŞLA - Tarih : 06-08-2015 11:20)

Sigortalı babanın yaşamını yitirdiği gün itibarıyla evli olan davacının aylığa hak kazanmadığı belirgin olduğu gibi, eşin ölüm tarihi 08.07.2008 tarihinde yürürlükte olan 1479 sayılı Kanunun 46/2. maddesine göre kendisine çift aylık bağlanamayacağı ve eşi üzerinden bağlanan aylığın daha fazla olduğu da ortadadır. Giderek 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamında da aynı değerlendirme geçerli olmaktadır ve sonuç olarak 1479 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, eşi üze...
(Şerh No: 16258 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-06-2015 14:52)

5510 S.K. m.21'de sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelirler yönünden, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamına, sigortalı veya hak sahibinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere hükmedilebileceği öngörülmüştür. Bunun bir gerçek zarar hesabını gerektireceği açıktır. Gerçek zarar hesabı, tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler doğrultusunda yapılmalıdır: a) Sigortalının veya hak sahibinin tazminat hesabına esas bakiye ömürlerinin belirlenme...
(Şerh No: 16042 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-01-2015 12:29)

1- Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun 5510 sayılı Yasanın 21'inci maddesinin birinci fıkrasındaki rücu hakkı halefiyet hukuksal temeline dayanır. 2- 5510 S.K. m.21/1'deki "sigortalı veya hak sahibinin işverenden isteyebileceği tutar" düzenlemesinden dolayı; sigortalı veya hak sahipleri, işverene karşı tazminat davası açmış ve kesinleşmiş ise bu davada belirlenen gerçek zarar, rücuan tazminat davası açısından Kurumu bağlayıcıdır. Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından herhangi ...
(Şerh No: 16041 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-01-2015 12:17)

Sigortalının ölümü halinde mirasçıları da, sigortalıya tebaen, hizmetlerinin tespiti talebi ile dava açabilirler ve dava, haksahibi davacının, murisi sigortalının çalışmasının, 01.06.1998 tarihinde başlayarak, kesintisiz bir şekilde, ölümü tarihine kadar devam ettiği; murisinin çalışmasının işverence 28.08.2001 tarihli işe giriş bildirgesi ile birlikte ve sonraki çalışmaları kapsayacak şekilde Kuruma bildirildiği iddiasına mesnetle; murisinin "sigortalılık başlangıcı ve hizmet süresinin tespiti"...
(Şerh No: 15067 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 14:00)

İntihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde (sigortalının "işyerinde bulunduğu sırada") meydana geldiğinde ve iş kazası olduğunda kuşku yoktur. Yalnız husule gelen intihar olayı ile işveren arasında nedensellik bağı yoksa işveren ve onun halefi olanlar SGK'ya karşı sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 14413 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-03-2013 01:02)

Temyize konu olayda sigortalı, işveren tarafından toptancıya gönderilmiş; sigortalının öldürülmesi olayı, toptancıya gitme görevinin yerine getirilmesi sırasında değil, sigortalının görev dışında başka bir işyerine uğrayıp, orada çay içerken meydana gelmiştir. Sigortalının ölümüne neden olan olay, sigortalı işçiden yapılması istenilen işin kapsamı itibariyle tamamlanması için geçmesi gerekecek normal sürenin dışında, ancak hoşgörü sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir zaman kesiti içind...
(Şerh No: 14405 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-03-2013 11:45)

Ekli Dosya
(Şerh No: 14404 - Ekleyen: Cavit BÜYÜKCENGİZ - Tarih : 25-03-2013 10:31)

İş kazasının unsurları: kazaya uğrayanın 5510 S.K. (506 S.K.) anlamında sigortalı sayılması, bu sigortalının bir kazaya uğramış olması, uğranılan kazanın 5510 S.K. m.13 (506 S.K. m.11)'te sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi ve sigortalının hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan bir olay biçiminde gerçekleşmesi ile husule gelen olay ile sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet (nedensellik) bağı bulunmasıdır.
(Şerh No: 14399 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-03-2013 14:43)

SGK tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine dair davalarda (tazminat davaları) öncelikle zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Temyize konu davaya ilişkin olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yapılacak iş: davacılara, iş kazasını SGK'ya ihbar etmeleri ve olay SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmezse Sosyal Güvenlik Kurumu ve (hak alanını etkileyeceğin...
(Şerh No: 14387 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-03-2013 16:12)

5510 sayılı kanunun 81.maddesi gereği %5 lik SGK indirim payının hakedişlerden kesintisinin yasal olduğu hakkında
(Şerh No: 14265 - Ekleyen: Av.Faruk SINIR - Tarih : 13-02-2013 10:32)

Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda davacıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edilmesi gerekirken talebin aynen kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
(Şerh No: 14131 - Ekleyen: Av.Faruk SINIR - Tarih : 04-12-2012 19:44)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinin son fıkrası Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 14035 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012 12:46)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Kararda 506 S.K. çerçevesinde iş kazası sonucu işçiye bağlanan gelir ve yardımların rücuan tazmin edilebileceği kişiler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin niteliği tartışılmıştır. Bu meyanda işin belirli bir bölümünde değil de tamamının bir bütün halinde ya da bölümlere ayrılarak başkalarına devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği, sigortalı çalıştırılmadığ...
(Şerh No: 11654 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-07-2012 15:43)

Hizmet tespit ve alacak davalarının yargılama usulü ile temyiz mercilerinin ayrı olması sebebi ile farklı açılması gerektiği,
(Şerh No: 13418 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-04-2012 11:11)

 Bilgi  [SGvGSSK. 102] 01.03.2012 Kabul Tarihli, 6283 sayılı Kanun'un 3. maddesi değişikliği öncesi
j) (Ek: 18/2/2009-5838/4 md.) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya...
(Şerh No: 13221 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2012 14:15)

Kurum tarafından gönderilen idari para cezasına dair ödeme emrine karşı açılan davada görevli mahkeme, 5510 sayılı Yasa’nın 88. maddesi gereği, iş mahkemesidir.
(Şerh No: 13204 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-03-2012 11:09)

Ücretin eki niteliğindeki ilave tediye ödemeleri, 1/10/2008 tarihinden itibaren sigorta prim kesintisine tabidir.
(Şerh No: 12969 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 31-01-2012 17:42)

İş yerinin ihtilaflı dönemde Kuruma tescil edilmiş 506 Sayılı Yasa kapsamında bir iş yeri olduğu anlaşıldığından, Kurumda dönem bordrolarının verilmeme nedenini araştırmak, ayrıca Kurum kayıtlarında uyuşmazlık konusu dönemde iş yerine komşu olarak kayıtlı iş yerlerini Kurumdan sorarak komşu iş yeri tanıklarını tespit edip iş yerine komşu veya yakın iş yerlerinden belirlenen çalışanların ve işyeri sahiplerinin beyanlarına başvurmak, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verm...
(Şerh No: 12085 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 11-09-2011 12:40)

Davacının prim ödeme tarihleri itibariyle kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını gösterir vergi, meslek kuruluşu ve esnaf sicil kayıtlarının araştırılarak, varsa bu kayıtların bulunduğu dönemde prim ödemeleri de dikkate alınarak zorunlu Bağ-kur sigortalısı olup olamayacağı değerlendirilmeli, yoksa ödeme tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak sayılması gerekir
(Şerh No: 10529 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 20-06-2011 08:59)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz.
(Şerh No: 11657 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

506 S.K. m.26/1'de yer alan ve gelir artışlarından doğan Kurum zararının işverenden tahsiline olanak tanıyan “... sigortalı veya haksahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere ...” bölümü, Anayasa’nın “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” ilkelerine aykırı bulunmuş ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'nce, kesin bir ifade ile gelir artışının işverenden istenemeyeceği karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile Kurum’un rücu hakkı; bu Kanun gereğince ( s...
(Şerh No: 11656 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Davanın yasal dayanağı, 506 Sayılı Yasa'nın 26. maddesidir. Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar ( tavan ) miktarı ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi'nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23.11.2006 gün ve E.2003/10, K.2006/106 sayılı kararı ile; Kurumun rücu hakkı, yasadan doğan kendine ö...
(Şerh No: 11655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Kararda 506 sayılı Yasa çerçevesinde iş kazası sonucu sürekli iş göremez hale gelen işçiye bağlanan gelir ve yardımların rücuan tahsili ve bu meyanda davalılar arasındaki asıl işveren- alt işveren ilişkisi tartışılmıştır.
(Şerh No: 11653 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:55)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8943 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-12-2010 20:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8942 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-12-2010 20:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8941 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-12-2010 20:27)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8935 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-12-2010 10:29)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8934 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 13-12-2010 10:18)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8694 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 03-12-2010 00:59)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8693 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 03-12-2010 00:54)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8692 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 03-12-2010 00:49)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8691 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 03-12-2010 00:44)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8690 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 02-12-2010 23:57)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 8689 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 02-12-2010 23:56)

 Bilgi  [SGvGSSK. 90] 17.12.2009 Tarihli 27435 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3194 S.K. m.28/10 değişikliği
3194 S.K. m.28/10: "Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi...
(Şerh No: 8666 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010 01:53)

 Bilgi  [SGvGSSK. 90] 22.10.2008 Tarih, 27032 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ
TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ İLE GEÇİCİ İSKAN VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN VERİLMESİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin; a) Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine...
(Şerh No: 8665 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010 00:14)

 Bilgi  [SGvGSSK. 86] 506 SAYILI Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 79 / Karşılık Madde
Prim belgeleri: Madde 79 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 09.07.1987 RG NO: 19512 KANUN NO: 3395/5) (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 06.08.2003 RG NO: 25191 KANUN NO: 4958/37) İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yer...
(Şerh No: 8635 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2010 14:54)

Hak düşürücü süre hakkın özünü ortadan kaldıran bir süredir. Beş yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra işe giriş bildirgesi verilmesi ve primlerin ödenmesi, hak düşürücü süreyi yeniden canlandırmaz.
(Şerh No: 8634 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 21-11-2010 14:15)

Davayı 506 S.K. yürürlükte olduğu sırada açtığımız için kanunun 98 inci maddesine atıfta bulunmuştuk. 5510 S.K. nun 30 uncu maddesine tekabül ettiği için, dilekçeyi buraya aktarmayı uygun gördük.
(Şerh No: 5392 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 07-05-2010 16:06)

5510 Sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. hükmü 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce konmuş emekli sandığından alınan maaş üzerindeki hacizler devam etmektedir.
(Şerh No: 4941 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-03-2010 08:52)

1. İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT 2. CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN İŞÇİNİN YAKINLARINA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ 3. MADDİ TAZMİNAT HESABI 4. MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TAMAMEN REDDİNDE VEKALET ÜCRETİ
(Şerh No: 4821 - Ekleyen: Av.Melih ERYAMAN - Tarih : 22-03-2010 08:50)

 Bilgi  [SGvGSSK. 93] Bu maddenin uygulamasında daha önceden konulmuş maaş hacizleri ile ilgili Genelgenin ilgili hükümleri;
Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular Hakkında Genelge Sayı: B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü III. Ortak Hükümler C. Gelir Ve Aylıklardan Yapılan İcra Kesintileri 5510 sayılı Kanununun 93 üncü maddesi “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik ed...
(Şerh No: 4942 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-03-2010 08:43)

Davacının, para tahsil işini tamamlayarak, işyerindeki çalışma saatinin son bulmasından sonra, tahsil ettiği parayı teslim için işyerine uğrama olanak veya zorunluluğunun bulunmadığı bir saatte Bandırma’ya geldiğinin belirlenmesi halinde; dönüşünü takiben özel amaçlı telefon görüşmesi için de olsa telefon kulübesinde bulunması, karar metni içerisinde geçen içtihatlarda da belirtildiği üzere, verilen işin tamamlanması için öngörülen süre kapsamındaki bir an olarak değerlendirilebilecek ve bu yakl...
(Şerh No: 3819 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 04-02-2010 16:09)

 Bilgi  [SGvGSSK. 4] Maddeyi sistematize edecek olursak: Yeni düzenlemede sigorta kolları “kısa vadeli sigorta kolları” , “uzun vadeli sigorta kolları” ve “genel sağlık sigortası” olmak üzere üçe ayrılmıştır.  Kısa vadeli sigorta kolları: - İş kazası ve meslek hastalığı sigortası - Hastalık ve analık sigortası  Uzun vadeli sigorta kolları: - Malullük sigortası - Yaşlılık sigortası - Ölüm sigortası Yeni düzenlemede sigortalı sayılanlar üç grupta toplanmıştır. Uygulamada farklı ...
(Şerh No: 551 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 06-11-2009 16:17)

 Bilgi  [SGvGSSK. 39] Maddede uygulamada sıkça rastlanılan bir durumla ilgili düzenleme getirmektedir. Üçüncü kişilerin kusurlu eylemi nedeniyle sigortalının zarara uğraması ya da ölmesi hallerinde Kurumca bağlanacak gelir nedeniyle üçüncü kişinin sorumluluğu tartışmalı bir durum yaratmaktadır. Bu hüküm ile birlikte üçüncü kişilerin sorumlu olduğu haller yalnızca kasıtlı davranışlarla sınırlandırılmıştır. Bu halde üçüncü kişi kasıt derecesine varmayan kusurlu hareketinden ötürü Kurumun gelir bağlamasın yani z...
(Şerh No: 550 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 06-11-2009 16:08)

 Bilgi  [SGvGSSK. GEÇİCİ MADDE 1] 506 sayılı Kanun'un halen yürürlükte bulunan Geçici 81. maddesi yaşlılık aylığına hak kazanma bakımından belirleyici kanun maddesidir. Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler...
(Şerh No: 549 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 06-11-2009 15:54)

 Bilgi  [SGvGSSK. 82] Prime esas kazancın alt ve üst sınırının ne olacağı Kanun’un 82. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda biri; üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır. Kanun’un 80. maddesinin (d) bendinde üst sınırı aşan kazançların primlendirilmesinin esasları düzenlenmiştir. Buna göre; a) ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. b) ücretler toplamı üst sınırı aşıyor ise bir sonraki ay ücretler toplamının ...
(Şerh No: 534 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009 16:24)

 Bilgi  [SGvGSSK. 81] Prim oranları ise 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre • İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı işin tehlike sınıfına göre %1.5 – 6.5 arasında değişmektedir. Bu primler işveren tarafında ödenecektir. • Analık sigortası prim oranı ise %1 olup işveren tarafından ödenecektir. • Hastalık sigortası prim oranı %11 olup işveren payı %6; işçi payı ise %5’tir. • Aday çırak ve öğrenciler için hastalık sigortası prim oranı %4 olup işveren payı ve işçi p...
(Şerh No: 533 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009 16:21)

 Bilgi  [SGvGSSK. 80] Prime esas kazanç türleri tasnif edilirken kapsamında olan sigortalılar için üç ana grup belirlenmiştir. • İlk gruptaki kazanç türlerinin brütü prime esas kazanç olarak dikkate alınmaktadır. Bunlar, a) Hak edilen ücretler b) Prim, ikramiye, ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler, İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların asgari ücretin %30’unu geçen kısmı, c) idare ve yarg...
(Şerh No: 532 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009 16:19)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06164598 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.