Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 257

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 257
DOKUZUNCU BAP: İHTİYATİ HACİZ
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI :
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

1 - Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa;

Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

(5. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)
 7  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 14-03-2013 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 257 İçtihatları

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11943 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011)

İhtiyati haciz isteyen tarafından kullandırılan tarımsal kredi için asıl borçludan ipotek alınmış, ancak, aleyhlerine ihtiyati haciz istenen müşterek borçlu ve müteselsil kefillerden ipotek veya rehin alınmamıştır. Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. İhtiyati hacze karar verilebilmesi için gerekli koşullardan biri de alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır. Bahse konu yasal düzenlemele...
(Şerh No: 11713 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011)

İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebilir; Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Karar Kesindir
(Şerh No: 11414 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011)

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suç...
(Şerh No: 10766 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 11-03-2011)

Takipten sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkündür. Takibe itiraz edilmesi bu ihtiyati haciz kararının kesin hacze dönüşmesine engel teşkil eder ve itirazın kaldırılması isteğinin kabulü halinde ise ihtiyati haciz kararı kesin hacze dönüşür.
(Şerh No: 10764 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011)

Her ne kadar müteselsil kefiller yönünden, önce rehne müracaat kuralı geçerli değil ise de; Genel kredi sözleşmesinin müşterek borçlusu ve müteselsil kefili olan borçlu, ipotek belgesi ile hem diğer borçlu hem de kendi lehine ipotek tesis ettiğine göre, bu borç için ihtiyati haciz kararı verilemez.Bir başka ifadeyle,ancak ipotek limiti dışında kalan borç yönünden ihtiyati haciz kararı verilebilir.
(Şerh No: 8447 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-10-2010)

Alacaklının icra takibi yapmış olması ve icra takibinin itiraza uğrayarak borçlu tarafından durdurulmuş olması, icra dairesinden alınan ihtiyati haciz kararının uygulamasına engel teşkil etmez.Zira ihtiyati haciz müessesesi, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden ve geçici olarak el konulması yoluyla, bir para alacağını güvence altına almaya yönelik olup, icra takibine geçilmiş olsa dahi, ihtiyati haciz isteminde alacaklının hukuki yararı mevcuttur.
(Şerh No: 6354 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 13-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 257 Şerhler, Notlar, Yorumlar

6103 S.K. m.41/2-l ile yürürlükten kaldırılan fıkralar
İcra ve İflas Kanunu'nun 257. maddesinin, 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılan, 4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekildedir: "(Ek fıkra: 29/06/1956 - 6763/42 md.) Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut aynı surette mesul olduğu haller de, ancak mesuliyete mevzu teşkil eden mal ve haklara ihtiyati haciz koydurabilirler. Donatanın aynı zamanda şahsan mesul olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar ki, donatanın şahsi mesuli...
(Şerh No: 14349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2013)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 257 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 257 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 257 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04924202 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.