Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 26] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1532 ve Gerekçesi
H) Ticaret sicili harçları Madde 1532 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca alınan ticaret sicili harçlarının yarısı ticaret sicilini tutmakla görevli odaya gelir kaydedilir ve bu harçlar söz konusu oda tarafından tahsil edildiğinin ertesi günü Maliye veznesine yatırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan harçlar ile ilgili düzenleme, kanun tekniği açısından daha uygun olacağı düşüncesiyle, Tasarıda son ...
(Şerh No: 6643 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:55)

 Bilgi  [TTK. 136] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1531 ve Gerekçesi
G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin yasallığı Madde 1531 - (1) Bu Kanuna göre “ortaklık”, “kollektif ortaklık”, “komandit ortaklık”, “anonim ortaklık”, “sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık”, “limited ortaklık” ve “kooperatif ortaklık” terimleri, sırasıyla “şirket”e, “kollektif şirket”e, “komandit şirket”e, “anonim şirket”e, “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket”e, “limited şirket”e ve “kooperatif şirket”e eş anlamda yasal terimlerdir ve bu terimler yerine kullanılabilir. ...
(Şerh No: 6642 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1466] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1530 ve Gerekçesi
F) Hukukî işlemlerin yasaklanmasının ve edimlerde en yüksek sınırların aşılmasının sonuçları Madde 1530 - (1) Ticarî hükümlerle yasak edilmiş bulunan işlemler veya şartlar, aksine özel bir hüküm bulunmadıkça batıldır; şu kadar ki, bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler hakkında kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler, en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu sınırdan fazla olan edimler hatâ ile yapılmış olmasa da geri alınır...
(Şerh No: 6641 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 269] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1529 ve Gerekçesi
E) Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 1529 - (1) Halka açık anonim şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları sadece kendi alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilirler. Madd...
(Şerh No: 6640 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 66] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1524 ila 1528 maddeleri ve Gerekçeleri
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri I - Web sitesi Madde 1524 - (1) Her sermaye şirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken ...
(Şerh No: 6639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1463] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1522-1523 ve Gerekçeleri
B) Ölçeklerine göre ticarî işletmeler Madde 1522 - (1) Küçük ve orta ölçekli ticarî işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticarî defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Madde Gerekçesi: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB ...
(Şerh No: 6638 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1460] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1521 ve Gerekçesi
SON HÜKÜMLER A)Ticaret davalarında yargılama usulü Madde 1521 - (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların şirketle veya birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ya da denetçilerine karşı açılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 1460 ncı maddesinden, dili arılaştırılarak, alınmıştır. Yaygın uygulaması bulunan sözkonusu maddenin korunmasında yarar görülmüştür.
(Şerh No: 6637 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Bilgi  [TTK. 1321] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1511 ila 1520 maddeleri ve Gerekçeleri
C) Hastalık ve sağlık sigortası I - Sigortanın yaptırılması Madde 1511 - (1) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigortalarında, lehdar da belirlenebilir. Madde Gerekçesi: Taslağın bu maddesi ile öncelikle hastalık ve sağlık sigortası ayrımına gidilmiştir. Hastalık sigortası bir meblağ sigortası şeklinde öngörülürken, sağlık sigortası esas olarak tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı öngörülmüştür. Bu noktada, tedavi giderlerindeki amaç, tedavi gide...
(Şerh No: 6636 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 16:54)

 Ses Dosyası  [MK. 175] MK. 175 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6635 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010 13:25)

Banka, kendisi ile yapılan kredi sözleşmesinde borca müteselsilen kefil olanların zararına olarak; kefaletten dolayı tahakkuk eden borcun temini için, kefaletin akdi esnasında tesis olunan gayrimenkul ipoteği teminatını serbest bırakırsa kefillere karşı sorumludur. İtirazın iptali değil de alacak davası olarak ikame edilen davada; icra takip tarihi değil, dava tarihi esas alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
(Şerh No: 6374 - Ekleyen: Av.Abdullah Nail ŞENTÜRK - Tarih : 04-09-2010 12:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 55] TTK. 55 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 54] TTK. 54 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6633 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:56)

 Ses Dosyası  [TTK. 53] TTK. 53 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6632 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 52] TTK. 52 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6631 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 50] TTK. 50 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6630 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 51] TTK. 51 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6629 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 49] TTK. 49 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6628 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:55)

 Ses Dosyası  [TTK. 47] TTK. 47 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6627 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 48] TTK. 48 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6626 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:54)

 Ses Dosyası  [TTK. 46] TTK. 46 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6625 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:53)

 Ses Dosyası  [TTK. 45] TTK. 45 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6624 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:52)

 Ses Dosyası  [TTK. 44] TTK. 44 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6623 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:52)

 Ses Dosyası  [TTK. 43] TTK. 43 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6622 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:51)

 Ses Dosyası  [TTK. 42] TTK. 42 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6621 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:51)

 Ses Dosyası  [TTK. 41] TTK. 41 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6620 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:50)

 Ses Dosyası  [TTK. 40] TTK. 40 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6619 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:50)

 Ses Dosyası  [TTK. 39] TTK. 39 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6618 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:49)

 Ses Dosyası  [TTK. 38] TTK. 38 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6617 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:49)

 Ses Dosyası  [TTK. 37] TTK. 37 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6616 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:49)

 Ses Dosyası  [TTK. 36] TTK. 36 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6615 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:48)

 Ses Dosyası  [TTK. 34] TTK. 34 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6614 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:48)

 Ses Dosyası  [TTK. 35] TTK. 35 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6613 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:48)

 Ses Dosyası  [TTK. 33] TTK. 33 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6612 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:46)

 Ses Dosyası  [TTK. 32] TTK. 32 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6611 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:45)

 Ses Dosyası  [TTK. 31] TTK. 31 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6610 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:45)

 Ses Dosyası  [TTK. 30] TTK. 30 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6609 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:44)

 Ses Dosyası  [TTK. 29] TTK. 29 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6608 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:44)

 Ses Dosyası  [TTK. 28] TTK. 28 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6607 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:44)

 Ses Dosyası  [TTK. 26] TTK. 26 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6606 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:44)

 Ses Dosyası  [TTK. 27] TTK. 27 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6605 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:44)

 Ses Dosyası  [TTK. 25] TTK. 25 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6604 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:43)

 Ses Dosyası  [TTK. 24] TTK. 24 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6603 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:42)

 Ses Dosyası  [TTK. 23] TTK. 23 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6602 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:41)

 Ses Dosyası  [TTK. 22] TTK. 22 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6601 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:41)

 Ses Dosyası  [TTK. 21] TTK. 21 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6600 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:40)

 Ses Dosyası  [TTK. 20] TTK. 20 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6599 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:40)

 Ses Dosyası  [TTK. 19] TTK. 19 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6598 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:39)

 Ses Dosyası  [TTK. 18] TTK. 18 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6597 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:39)

 Ses Dosyası  [TTK. 17] TTK. 17 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6596 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:38)

 Ses Dosyası  [TTK. 16] TTK. 16 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6595 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:38)

 Ses Dosyası  [TTK. 14] TTK. 14 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6594 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:37)

 Ses Dosyası  [TTK. 15] TTK. 15 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6593 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:37)

 Ses Dosyası  [TTK. 13] TTK. 13 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6592 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:37)

 Ses Dosyası  [TTK. 12] TTK. 12 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6591 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:36)

 Ses Dosyası  [TTK. 11] TTK. 11 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6590 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:35)

 Ses Dosyası  [TTK. 10] TTK. 10 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6589 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:35)

 Ses Dosyası  [TTK. 9] TTK. 9 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6588 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:34)

 Ses Dosyası  [TTK. 8] TTK. 8 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6587 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:34)

 Ses Dosyası  [TTK. 7] TTK. 7 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6586 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:34)

 Ses Dosyası  [TTK. 6] TTK. 6 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6585 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:33)

 Ses Dosyası  [TTK. 5] TTK. 5 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6584 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:33)

 Ses Dosyası  [TTK. 4] TTK. 4 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6583 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:32)

 Ses Dosyası  [TTK. 3] TTK. 3 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6582 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:30)

 Ses Dosyası  [TTK. 2] TTK. 2 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6581 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:30)

 Ses Dosyası  [TTK. 1] TTK. 1 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6580 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010 10:30)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6578 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:25)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6577 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:24)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6576 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:24)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6575 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6574 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6573 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:22)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6572 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6571 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6570 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:21)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6569 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 23:20)

TÜM ÜLKE ÇAPINDA YAPILAN VE ÖZEL OKUL İLE DEVLET OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYELERİNİ ANAYASAL EŞİTLİK ÇATISI ALTINDA EŞİT UYGULAMAYLA ÖLÇMEYİ AMAÇLAYAN BİR SINAV OLDUĞUNA GÖRE BİR ZORUNLU VE BİR SEÇMELİ DİL OKUYAN ÖĞRENCİYE AYNI CEVAP ANAHTARI UYGULAMASI YAPARAK DİLEDİĞİ SORUDA DİLEDİĞİ ANAHTARI KULLANMAK AYRICALIĞINI TANIMAK EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI OLACAKTIR.
(Şerh No: 6365 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 03-09-2010 23:08)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6568 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:45)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6567 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:43)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6566 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:43)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6565 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:42)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6564 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:42)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6563 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:41)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6562 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:40)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6561 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-09-2010 22:31)

 Ses Dosyası  [MK. 70] MK. 70 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6560 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:54)

 Ses Dosyası  [MK. 69] MK. 69 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6559 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:48)

 Ses Dosyası  [MK. 68] MK. 68 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6558 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:47)

 Ses Dosyası  [MK. 67] MK. 67 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6557 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:46)

 Ses Dosyası  [MK. 62] MK. 62 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6556 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:39)

 Ses Dosyası  [MK. 66] MK. 66 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6555 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:37)

 Ses Dosyası  [MK. 65] MK. 65 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6554 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:36)

 Ses Dosyası  [MK. 63] MK. 63 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6553 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:35)

 Ses Dosyası  [MK. 64] MK. 64 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6552 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:33)

 Ses Dosyası  [MK. 60] MK. 60 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6551 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:23)

 Ses Dosyası  [MK. 59] MK. 59 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6550 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:17)

 Ses Dosyası  [MK. 58] MK. 58 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6549 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:14)

 Ses Dosyası  [MK. 57] MK. 57 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6548 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:13)

 Ses Dosyası  [MK. 56] MK. 56 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6547 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 03-09-2010 20:12)

BK.nun 487. maddesi uyarınca borçla ilgili rehinlerin paraya çevrilmesini istemeden müteselsil kefiller aleyhine takip yapılabilir. Bu bağlamda itirazın iptali davası kefiller(genel haciz) ve asıl borçlu(rehnin paraya çevrilmesi) hakkında başlatılan iki ayrı takip dosyasına yönelik açıldığına göre, hüküm fıkrasında takip dosyası açıkça belirtilerek, hangi dosya için ne karar verildiği açıklanmalıdır.
(Şerh No: 6546 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 03-09-2010 00:04)

 Ses Dosyası  [MK. 55] MK. 55 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6545 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 02-09-2010 22:45)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,09991193 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.