Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6502 S.lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

6502 S.lı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

Kredi sözleşmesinin türüne göre davacının tüketici sıfatı bulunmadığı için Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kapsamdaki yönetmeliğin uygulama alanı bulamayacağı, TBK md. 20'de düzenlenen genel işlem koşulları açısından değerlendirme yapılması gerektiği, fakat hayat sigortasının davacıya da hak sahipliği vermesi sebebiyle davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunamamıştır.
(Şerh No: 17114 - Ekleyen: Av.Safacan GÜNEŞ - Tarih : 25-11-2021 12:41)

1.949,91TL bedel ile araçta değer kaybına neden olmaksızın tamamen giderilen arıza nedeniyle aracın sıfır km ayıpsız misli ile değişimine karar verilmesi hak ve nesafet kurallarıyla örtüşmemektedir. Davacıya seçimlik haklarından ücretsiz onarımın kullandırılması ve bu anlamda onarım için ödemiş olduğu bedelin davacıya iadesi tarafların hak ve menfaatleri değerlendirildiğinde yerinde olacaktır.
(Şerh No: 17089 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 18-06-2021 11:53)

Arızalı ve hasarlı araç için "Arıza ve hasar olmadığına" ilişkin ekspertiz raporu veren servise karşı açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir.
(Şerh No: 17086 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 15-06-2021 22:18)

Ayıp oranında satış bedelinden indirim istendiğinde tazminat miktarı nisbi yönteme göre hesaplanır.
(Şerh No: 17069 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 09-03-2021 15:35)

Somut olayda, davalı sigorta şirketine zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı araçla kazaya karışan aracın sürücüsünün neden olduğu iddia edilen kaza sonucu davacının aracında oluşan hasar nedeniyle maddi tazminat talep edilmiş olup esasen davalı sigorta şirketi ile davacı arasında akdedilmiş her hangi bir sigorta sözleşmesi bulunmamaktadır. Davanın, Türk Ticaret Kanununun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret ...
(Şerh No: 16894 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-03-2019 13:58)

Vekil-Müvekkil arasında vekalete dayalı sözleşmesel bir ilişki kurulduğu gözetilerek, sözleşmesel ilişkinin temelindeki işlemin, tüketici işlemi olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ve sonucuna göre mahkemelerin görevli olup olmadıklarının belirlenmesi gerekeceği tartışmasızdır. Avukatlık sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda mahkemelerin görevi yönünden, Daireler arasındaki görüş ve uygulama aykırılığına ilişkin uyuşmazlığın, yukarıda açıklandığı şekilde temeldeki işlemin tüketici iş...
(Şerh No: 16886 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-02-2019 12:56)

Özel Hastanede yanlış tedavi uygulanmasından doğan maddi ve manevi zararın istemesinde görevli mahkeme; doktor ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin vekalet ilişkisi olduğundan tüketici mahkemesidir.
(Şerh No: 16821 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 24-08-2018 13:44)

Kaçak elektrik kullanılmasından dolayı tahakkuk eden faturanın iptaline ilişkin uyuşmazlığa Tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerinin görevli ve yetkili olmadığı, uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gereklidir.
(Şerh No: 16790 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 30-06-2018 12:06)

Davacı adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan; Belediye Meclis kararı ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile kentsel yenileme projesi alanı ilan edilmiş; imzalanan protokol sonrası da projeye başlanmış olup davaya dayanak yapılan protokol ve satış sözleşmesi 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun uyarınca düzenlendiğinden 6502 S.K. kapsamında bir tüketici işleminden bahsedilemez ve görevli mahkeme asliye hukuk m...
(Şerh No: 16647 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-08-2017 14:48)

 Bilgi  [TüketiciK. 39] Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29369
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konut finansmanı sözleşmelerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir. (3) Bu Yönetmelik hükümleri katılım bankalar...
(Şerh No: 16384 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-12-2015 21:13)

Dava; avukat olan davacının, yanında çalıştığı davalı avukattan, takip etmiş olduğu dava ve takipler dolayısıyla ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili taleplidir. Davaya bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olabilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Davacı, tüketici vasfını taşımadığından davaya bakma görevi tüketici mahkemesine ait değildir.
(Şerh No: 16322 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-07-2015 14:59)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 28.05.2014 tarihinden sonra açılan davada; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu m.44/2'nin uygulanma imkanı kalmamakla; bankanın, kredi kartı hamili olan tüketiciye karşı açtığı davaya bakma görevi tüketici mahkemesine aittir.
(Şerh No: 16321 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-07-2015 14:45)

Somut olayda, uyuşmazlık konusu asıl alacak 850 TL olduğuna göre, davalının icra takibi yapmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine müracaatı zorunludur. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Tüketici hakem heyetinin, itirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 16256 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2015 15:15)

 Bilgi  [TüketiciK. 65] Reklam Konseyi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 24.12.2014-29215 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Konseyinin kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 65 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını, ...
(Şerh No: 16054 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 10:32)

 Bilgi  [TüketiciK. 60] Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2014 Resmi Gazete Sayı: 29043 TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi için verilecek ödüllere ilişkin usul ve esaslar...
(Şerh No: 15655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 10:25)

 Bilgi  [TüketiciK. 47] İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 14.01.2015-29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Finansal hizmetler, b) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri v...
(Şerh No: 16053 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 09:52)

 Bilgi  [TüketiciK. 21] Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 14.01.2015-29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan taksitle satış sözleşmeleri ile tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları ...
(Şerh No: 16052 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 09:51)

 Bilgi  [TüketiciK. 51] Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 14.01.2015-29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket seyahat veya benzeri isimler altında düzenlenen sözleşmeleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından belirlend...
(Şerh No: 16051 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 09:51)

 Bilgi  [TüketiciK. 50] Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 14.01.2015-29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar. (2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayn...
(Şerh No: 16050 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 09:50)

 Bilgi  [TüketiciK. 52] Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayı: 24.01.2015-29246 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar. (2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerine bu ...
(Şerh No: 16049 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2015 09:22)

 Bilgi  [TüketiciK. 61] Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayı: 10.01.2015 - 29232 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygula...
(Şerh No: 16016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-01-2015 13:29)

 Bilgi  [TüketiciK. 66] Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Formu
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği EK-1 BAŞVURU FORMU (…) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURU TARİHİ : BAŞVURU NUMARASI: BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik Numarası* : Adı ve Soyadı* : BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İkamet Ettiği İl / İlçe* : Adresi* : Elektronik Postası : Telefon Numarası* : VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN: T.C. Kimlik Numarası : Adı ve Soyadı : Adresi : İletişim Bilgileri : ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİ...
(Şerh No: 15988 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 11:39)

 Bilgi  [TüketiciK. 66] Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ...
(Şerh No: 15987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 11:27)

 Bilgi  [TüketiciK. 40] Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanım...
(Şerh No: 15986 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 11:27)

 Bilgi  [TüketiciK. 48] Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Finansal hizmetler, b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar, c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telef...
(Şerh No: 15985 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 11:27)

 Bilgi  [TüketiciK. 5] Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi ve Sayı: 17.06.2014 - 29033 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan her türlü haksız şartı kapsar. (2) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya k...
(Şerh No: 15701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-08-2014 10:29)

 Bilgi  [TüketiciK. 54] Fiyat Etiketi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2014 Resmi Gazete Sayı: 29044 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerini kapsa...
(Şerh No: 15654 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-07-2014 15:03)

 Bilgi  [TüketiciK. 56] Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik - Garanti Belgesi Yönetmeliği/Karşılaştırma
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (GBUEDY) - Garanti Belgesi Yönetmeliği (GBY) 1- “Kapsam” başlıklı 2. Madde: “tüketici işlemine konu olan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (Bu ibare, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği m.1’de yer almaktadır) 2- “Tanımlar” başlıklı 4. Madde: * Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiş; * Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdü...
(Şerh No: 15579 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-06-2014 15:35)

 Bilgi  [TüketiciK. 58] Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029 SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetler...
(Şerh No: 15576 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-06-2014 14:51)

 Bilgi  [TüketiciK. 56] Garanti Belgesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029 GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/201...
(Şerh No: 15577 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-06-2014 14:46)

 Bilgi  [TüketiciK. 55] Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tü...
(Şerh No: 15578 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-06-2014 10:03)

 Bilgi  [TüketiciK. 4] 4077 sayılı Kanun karşılık:
MADDE 6- (6) 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir. MADDE 6/A- (3) Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşme...
(Şerh No: 15445 - Ekleyen: Sevgi LAÇIN - Tarih : 29-03-2014 14:16)

 Bilgi  [TüketiciK. 2] 4077 sayılı kanun ile 6502 sayılı kanun arasında kapsam bakımından fark
6502 sayılı Kanunun “Kapsam” Başlıklı 2. Maddesi; kanunun uygulanacağı kapsamı 4077 sayılı kanuna göre daha genişletmiştir. Şöyle ki; 4077 sayılı kanun sadece “tüketici işlemleri”ni kapsamına almışken 6502 sayılı kanun kapsam maddesinde hukuki tüketici işlemleri yanı sıra teknik olarak hukuki işlem niteliği taşımayan ancak tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların da kanun kapsamına girdiğini açıkça düzenlemiştir.
(Şerh No: 15234 - Ekleyen: Av.Mazhar Gökay ALTAN - Tarih : 18-12-2013 14:05)

 Bilgi  [TüketiciK. 3] 4077 sayılı kanundan farklı olarak 6502 sayılı kanunun Tanımlar maddesindeki değişiklikler
• Hizmet kavramına hizmetin yapılmasının yanında yapılmasının taahhüt edilmesi de dahil edilmiştir ve hizmet kavramı genişletilmiştir. • İthalatçı kavramı tanımlanırken ithalatçının malları piyasaya sürme yolları arasına satımın yanına kira,finansal kiralama veya benzeri yolla ibaresi eklenerek ithalatçı kavramı genişletilmiştir. • Kalıcı veri saklayıcısı kavramı kanuna eklenmiştir. Tüketicilere sözleşme ve bilgilendirme belgelerinin bir nüshasının kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesine im...
(Şerh No: 15232 - Ekleyen: Av.Mazhar Gökay ALTAN - Tarih : 18-12-2013 12:08)

 Bilgi  [TüketiciK. 15] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/A-f.2 ve 3: "Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir....
(Şerh No: 15184 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013 11:40)

 Bilgi  [TüketiciK. 11] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/2-3: "Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/vey...
(Şerh No: 15179 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013 11:37)

 Bilgi  [TüketiciK. 9] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/3-c.6: "Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz." NOT: 4077 S.K.'da malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı düzenlemesi var iken; 6502 S.K.'da satıcıya, maddede düzenlenen şartların gerçekleşmesi ve bunu ispatı halinde, sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmıştır.
(Şerh No: 15190 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:59)

 Bilgi  [TüketiciK. 20] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.6/A-f.4: "Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür." NOT: 1- 4077 S.K.'daki "bir taksit miktarından az olmamak şartıyla" kısmı kaldırılmıştır. 2- Erken ödeme hâlinde yapılacak gerekli faiz indirimine komisyon indirimi de ...
(Şerh No: 15189 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:52)

 Bilgi  [TüketiciK. 19] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.6/A-f.5: "Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir haf...
(Şerh No: 15188 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:50)

 Bilgi  [TüketiciK. 18] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K.'da yer almayan bir düzenlemedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.255: "Taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alıcı, bu süre içinde irade açıklamasını geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterlidir. Satıcı geri alma süresi i...
(Şerh No: 15187 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:49)

 Bilgi  [TüketiciK. 17] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.6/A-f.1-f.2/c.1: "Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür. Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur." 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m.2/f.4: "Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasında ve finansman şirketlerinin konut finansmanı faaliyetlerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer al...
(Şerh No: 15186 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:48)

 Bilgi  [TüketiciK. 16] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/A-f.4: "Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz." NOT: 1- 6502 S.K.'da, 4077 S.K.'daki...
(Şerh No: 15185 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:46)

 Bilgi  [TüketiciK. 14] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/A-f.3-c.2: "Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz." NOT: 4077 S.K.'da hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesinin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı düzenlemesi var iken; 6502 S.K.'da sağlayıcıya, maddede düzenlenen şartların gerçekleşmesi ve bunu ispatı halinde, sorumluluktan kurtulma imkanı tanınmıştır.
(Şerh No: 15183 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 14:44)

 Bilgi  [TüketiciK. 13] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/A- f.1: "Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir." NOT: 6502 S.K. m.13/1 yenidir ve - sözleşmede belirlenen sürede hizmete başlamama, - hizmetin, ta...
(Şerh No: 15181 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 00:12)

 Bilgi  [TüketiciK. 12] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/4: "Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günd...
(Şerh No: 15180 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2013 00:12)

 Bilgi  [TüketiciK. 10] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/5-6-7: "Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bile...
(Şerh No: 15178 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:59)

 Bilgi  [TüketiciK. 8] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.4/1: "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir." NOT: 1- 4077 S.K.'dan ...
(Şerh No: 15177 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:58)

 Bilgi  [TüketiciK. 6] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.5: "Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz. Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal...
(Şerh No: 15176 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:57)

 Bilgi  [TüketiciK. 5] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.6: "Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması...
(Şerh No: 15175 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:56)

 Bilgi  [TüketiciK. 2] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.2: "Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar." NOT: 4077 S.K. m.2'deki "1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu" ibaresi, 6502 S.K. m.2 metnine alınmamıştır. Kanun'un, tüketiciye yönelik "-uygulamaları-" da kapsadığı düzenlemesi yapılmıştır.
(Şerh No: 15173 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:53)

 Bilgi  [TüketiciK. 3] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.3: "Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla e...
(Şerh No: 15174 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:52)

 Bilgi  [TüketiciK. 1] 4077 sayılı Kanun'da İlgili Madde Düzenlemesi
4077 S.K. m.1: "Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir." NOT: 4077 S.K. m.1'deki "eğitici" ibaresi, 6502 S.K. m.1'de "bilinçlendirici" ...
(Şerh No: 15172 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-11-2013 17:49)

 Bilgi  [TüketiciK. 84] Madde Gerekçesi
Bakanlık, Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Kanuna dayanılarak çıkarılması gereken yönetmelikler Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılacaktır. Bankacılıkla ilgili çıkarılacak ikincil düzenlemelerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınacaktır. Alt Komisyon Raporu'ndan: Tasarı'nın; ... 83 üncü maddesinin başlığı içeriğine uygun olarak “Yönetmelikler ve diğer düzenleyici i...
(Şerh No: 15166 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-11-2013 00:04)

 Bilgi  [TüketiciK. 79] Madde Gerekçesi
Bu madde 25/6/1987 tarihli Olduklarından Farklı Görünen, Tüketicilerin Sağlık veya Güvenliğini Tehlikeye Atan Mallara İlişkin Üye Ülkelerin Hukuki Düzenlemelerinin Uyumlaştırılması Hakkında 87/357/AET sayılı Konsey Yönergesini (ATRG 1987 L 192/49) iç hukukumuza aktarmaktadır. Buna göre gıda ürünü olmamalarına rağmen, gıda ürünleriyle karıştırabilecek ve bu yüzden özellikle çocuklar başta olmak üzere tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malların üretilmesi, pazarlanması, ithalatı...
(Şerh No: 15162 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-11-2013 00:03)

 Bilgi  [TüketiciK. 77] Madde Gerekçesi
Bu madde ile bu Kanuna aykırı davrananlar hakkında uygulanacak idari ve adli yaptırımlar düzenlenmiştir. Alt Komisyon Raporu'ndan: Tasarı'nın; ... 77 nci maddesi; * (3) numaralı fıkrasındaki ceza maddesinin diğer fıkralarında yapılan değişikliğe uyum sağlaması amacıyla değiştirilmesi; (4) numaralı fıkrası teslim sürelerine aykırı davrananlara verilecek cezaların caydırıcı, orantılı ve ödenebilir olmasını teminen değiştirilmesi; (5) numaralı fıkrası ön ödemeli konut satışları ile devre ta...
(Şerh No: 15160 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-11-2013 00:00)

 Bilgi  [TüketiciK. 74] Madde Gerekçesi
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olmasının anlaşılması halinde Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütlerine ayıplı seri malın üretiminin ve satımının durdurulması ve satım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açma imkânı vermektedir. Bu şekilde hatalı mal zarara sebebiyet vermeden piyasadan çekilebilecektir. İkinci fıkrada mahkeme tarafından seri ayıplı mal konusunda alınabilecek farklı önlemler hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü fıkrada satışa sunulan malın hem...
(Şerh No: 15157 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:57)

 Bilgi  [TüketiciK. 66] Madde Gerekçesi
Bakanlığa il merkezlerinde ve gerek duyulan ilçe merkezlerinde tüketici hakem heyeti (THH) kurma yetkisi verilmiştir. Mevcut düzenlemeden en önemli fark her ilçe merkezinde THH kurulma zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Nüfus, hakem heyetlerine yapılan şikayet sayıları gibi kriterler baz alınarak hangi ilçelerde THH kurulmasının gerekli olduğu tespit edilecek yıllık belli bir başvurunun altında kalan yerlerde THH kurulmayacak, ancak bu ilçelerde tüketicilerin başvurularını yapabileceği bir merkez o...
(Şerh No: 15149 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:55)

 Bilgi  [TüketiciK. 54] Madde Gerekçesi
Bu madde, 16/2/1998 tarihli Tüketicilere Sunulan Malların Fiyatlarının Belirtilmesi Konusunda Tüketicilerin Korunmasına İlişkin 98/6/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesini (ATRG 1998 L 80/27) iç hukukumuza aktarma amacına hizmet etmektedir. Birinci fıkraya göre perakende satıma arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri v...
(Şerh No: 15137 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:53)

 Bilgi  [TüketiciK. 51] Madde Gerekçesi
Paket tur sözleşmelerine ilişkin bu madde, 13/6/1990 tarihli Paket Gezi, Paket Tatil ve Paket Turlara İlişkin 90/314/AET sayılı Konsey Yönergesi (ATRG 1990 L158/59) esas alınarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bu Yönergenin İsviçre hukukuna aktarılması amacıyla yürürlüğe konulan 18/6/1993 tarihli Paket Turlara İlişkin Federal Yasadan da (Bundesgesetz über Pauschalreisen - AS 1993 3152) faydalanılmıştır. Birinci fıkra paket turun tanımına ilişkindir. Paket tur sözleşmelerinin tanımı AT Yönerg...
(Şerh No: 15134 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:51)

 Bilgi  [TüketiciK. 50] Madde Gerekçesi
Bu madde ile 4077 sayılı Kanunun “devre tatil” başlıklı 6/B maddesi, başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin temelini 14/1/2009 tarihli 2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi oluşturmaktadır. Söz konusu yönerge uzun yıllardır tartışılan ve 94/47/AT yönergesinin yeniden düzenlenmiş halidir ve maksimum uyum gerektiren b...
(Şerh No: 15133 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:49)

 Bilgi  [TüketiciK. 42] Madde Gerekçesi
Ön ödemeli konut satışı sözleşmelerinde en önemli sorunlardan birisi, satıcıların belirli kampanyalar düzenleyerek, konut yapımı için yüzlerce tüketici ile sözleşme akdetmeleri ve çok yüksek tutarda meblağları piyasadan toplamalarıdır. Aslında sadece bankalara verilmiş olan bu yetkinin, ön ödemeli sözleşme yapısı içinde dolaylı olarak satıcılara verilmesi, ya tüketicilerin ödemelerini yaptıkları konutları edinmelerini ya da ödedikleri meblağı güvence altına alacak bir koruma sağlamayı zorunlu kı...
(Şerh No: 15125 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:46)

 Bilgi  [TüketiciK. 39] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada münhasıran konut finansmanı sözleşmesine ilişkin olarak bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bir mal veya hizmetin edinilmesine ilişkin sözleşmelerde iki tarafın asli edimleri bulunmaktadır. Konut finansmanı sözleşmesinde konut finansman kuruluşu tüketiciye talep ettiği krediyi verecek tüketici de kredi taksitlerini ödeyecektir. M...
(Şerh No: 15122 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:43)

 Bilgi  [TüketiciK. 37] Madde Gerekçesi
Bu maddede konut finansmanı sözleşmelerinde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapılmıştır. Birinci fıkra uyarınca tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı sözleşmesini feshederek kredi borcunun tamamını erken geri ödeyebilir. Tüketicinin konut finansmanı sözleşmesini feshetmesi için ne bir haklı sebebinin olması ne de bir feshi ihbar süresine uyması aranmıştır. Bu bir hukuk politikası tercihidir. Amaç, tüketicilerin ellerine geçen ek b...
(Şerh No: 15120 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:41)

 Bilgi  [TüketiciK. 35] Madde Gerekçesi
Bu maddede konut finansmanında bağlı kredi sözleşmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Birinci fıkra uyarınca konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu hallerde bağlı kredi sözleşmesi söz konusu olur. İkinci fıkrada, bağlı kredilerde konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi halinde kredi verenin sorumluluğuna ilişkin hükümler düz...
(Şerh No: 15118 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:40)

 Bilgi  [TüketiciK. 30] Madde Gerekçesi
Bu maddede bağlı kredi sözleşmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bağlı kredilerde taksitli sözleşme ile tüketici kredisi arasındaki paralellik en bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu tür kredilerde tüketici, mal veya hizmeti tedarik ettiği satıcı veya sağlayıcıdan kredi almamakta, onun işbirliği içinde olduğu kredi verenden finansman sağlamaktadır. Sıklıkla, tüketiciye nakit ödemesi hiç yapılmadan para doğrudan satıcı veya sağlayıcıya transfer edilmekte, tüketici ise taksitlerini kredi veren...
(Şerh No: 15113 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:37)

 Bilgi  [TüketiciK. 27] Madde Gerekçesi
Bu maddede tüketici kredisi sözleşmelerinde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapılmıştır. Birinci fıkra uyarınca tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, kredi sözleşmesini feshederek kredi borcunun tamamını erken geri ödeyebilir. Tüketicinin kredi sözleşmesini feshetmesi için ne bir haklı sebebinin olması ne de bir feshi ihbar süresine uyması aranmıştır. Bu bir hukuk politikası tercihidir. Amaç, tüketicilerin ellerine geçen ek bir parayı hemen kredi bor...
(Şerh No: 15110 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:35)

 Bilgi  [TüketiciK. 24] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada yapılan düzenleme ile ilk defa tüketici kredisi sözleşmelerinden on dört gün içinde cayma hakkı getirilmiştir. Bu düzenleme 2008/48 sayılı AB Yönergesi dikkate alınarak kaleme alınmıştır. Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketici açısından önemli bir tehlike tüketicinin çok fazla düşünmeden, geri ödeyebileceğini düşündüğü maddi bir yükümlülük altına girmesidir. Kimi zaman tüketici kredisi sözleşmesi tüketicinin ödeme gücünü aşabilmektedir. Dolayısıyla tüketicilere, on dört günlük...
(Şerh No: 15107 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:33)

 Bilgi  [TüketiciK. 20] Madde Gerekçesi
Bu maddede taksitle satışlarda erken ödemeye ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebilir veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Taksitli sözleşmelerde tüketicinin ciddi bir faiz yükü altına giriyor olması nedeniyle, eline geçen her parayı taksitli sözleşmedeki...
(Şerh No: 15103 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 13] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, ayıplı hizmetin tanımı yapılmıştır. Tanıma göre hizmetin sözleşmede belirlenen süre içerisinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmetler ayıplı hizmet olarak kabul edilecektir. İkinci fıkrada yapılan düzenleme ile hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen veya reklam ve ilânlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüket...
(Şerh No: 15096 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:28)

 Bilgi  [TüketiciK. 8] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada yer verilen tanım, 99/44/AT sayılı Yönergenin 2 nci maddesinin ikinci paragrafındaki tanıma uyum da gözönünde bulundurularak yeniden yapılmıştır. Tanımda öncelikle ayıplı ifanın, sözleşmeye aykırı ifa olduğu vurgulanmış; dolayısıyla malın teslim edildiği anda sözleşmede kararlaştırılmış olan özellikleri taşımaması veya taraflarca kararlaştırılmış örnek veya modele uygun olmaması halinde, ayıplı bir ifanın var olacağı kabul edilmiştir. Bu açıdan sözleşme içeriğine hangi hususların...
(Şerh No: 15091 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:25)

 Bilgi  [TüketiciK. 3] Madde Gerekçesi
Bu madde tanımlar maddesi olup, bu maddede Kanunda geçen ana kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 4077 sayılı Kanun ile mukayese edildiğinde “Tanımlar” maddesinden bazı tanımlar çıkarılmış, yeni bazı tanımlar eklenmiş, bazı tanımlar ise değiştirilmiştir. Yapılan en esaslı değişiklikler, tüzel kişilerin tüketici kavramının dışında tutulması ve tüketici işlemi kavramının kapsamının genişletilmesidir. Buna göre tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benz...
(Şerh No: 15086 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:22)

 Bilgi  [TüketiciK. 80] Madde Gerekçesi
Komisyon Raporu'ndan: Alt Komisyon Metninin; ... Çok sayıda mağduriyetin yaşandığı ve tamamen belli kişilerin para kazanması sistemine dayanan “saadet zinciri” benzeri yapılar hakkında ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamasının bu sistemin Ülkemizde yaygınlaşmasına yol açması sebebiyle bu sistemi yasaklayan bir hükmün yeni 80 inci olarak metne eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, ... kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15170 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:04)

 Bilgi  [TüketiciK. 78] Madde Gerekçesi
Kanunun bu maddesi kesinleşen para cezalarının tahsili, ceza zamanaşımı süresi ve bunun işleme tarihi hakkında ayrıntılar içermektedir. Birinci fıkrada yapılan düzenleme ile hangi cezaların Bakanlık, hangi cezaların cezaya muhatap olanın merkezinin bulunduğu valilik tarafından uygulanacağı belirtilmiştir. İkinci fıkra gereğince, bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası idari nitelikte olduğu için bunlara karşı tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde 2577 sayılı Kanun hükümle...
(Şerh No: 15161 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 23:02)

 Bilgi  [TüketiciK. 65] Madde Gerekçesi
İlgili tüm tarafların katılımıyla en az yılda bir kez düzenlenecek olan bu Konsey, ülkemizde bu alanda bir ilktir. Bakanlıkça koordine edilecek olan Konsey; çağdaş iletişim uygulamalarını takip ederek ulusal reklam politikamızın oluşturulması, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması ve bu alanda görüş ve öneriler hazırlayarak bu görüş ve önerilerin ilgili mercilere iletilmesi gibi çok önemli bir misyonu gerçekleştirecektir. İkin...
(Şerh No: 15148 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:55)

 Bilgi  [TüketiciK. 63] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, Reklam Kurulunun görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Buna göre Reklam Kurulu ticari reklamların yanı sıra haksız ticari uygulamalar ile ilgili de düzenleme, denetim ve inceleme yapma, idari yaptırım uygulama görevlerini yerine getirecektir. Kurul aykırı bulduğu ticari reklam veya ticari uygulamalar ile ilgili durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya idari para cezası veya gerekli görülen hallerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verebilecektir. Tasarı ile Reklam Ku...
(Şerh No: 15146 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:53)

 Bilgi  [TüketiciK. 59] Madde Gerekçesi
4077 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilavelerin yapılmasına ilişkin düzenlemeye söz konusu ilavelerin yapılması aşamasında Bakanlığın görüşünün alınması hususu eklenerek madde yeniden yazılmıştır. İkinci fıkrada tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla radyo ve televizyon programlarında yayın yapılması amaçlanmaktadır. Yaygın araç...
(Şerh No: 15142 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:51)

 Bilgi  [TüketiciK. 48] Madde Gerekçesi
Mesafeli sözleşmeler de, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi tüketici açısından bazı riskler içermektedir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların, mağaza gibi olağan sözleşme kurma mekânları dışında fiziksel olarak karşılaşmasıyken mesafeli sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların hiç karşılaşmamasıdır. Evinden telefon, internet, mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcı veya sağlayıcının yüzünü dahi görmemektedir. Nitekim bu tür sözleş...
(Şerh No: 15131 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:48)

 Bilgi  [TüketiciK. 47] Madde Gerekçesi
4077 sayılı Kanunda Kapıdan Satışlar başlığıyla düzenlenen hüküm başlığıyla birlikte “İşyeri dışında yapılan sözleşmeler” olarak değiştirilmiş ve 25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesine uyumlu hale getirilmiştir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde sorun, tüketicinin hiçbir şekilde sözleşme akdetmeyi düşünmediği bir ortamda sözleşme kurmaya ikna ediliyor olmasıdır. Satıcı ve sağlayıcılar genelde tüketicinin bilgisizliğinden ve o...
(Şerh No: 15130 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:47)

 Bilgi  [TüketiciK. 36] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmının faiz olarak kabul edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. İkinci fıkrada konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranının sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Değişken faizle kredi verilebilmesi ile kredi verenlerin risk yöneti...
(Şerh No: 15119 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:42)

 Bilgi  [TüketiciK. 31] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada münhasıran belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin olarak bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bir mal veya hizmetin edinilmesine ilişkin sözleşmelerde iki tarafın asli edimleri bulunmaktadır. Belirli süreli kredi sözleşmesinde kredi veren tüketiciye talep ettiği krediyi verecek tüketici de kredi taksitlerini ödeyecektir. Mev...
(Şerh No: 15114 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:36)

 Bilgi  [TüketiciK. 4] Madde Gerekçesi
Bu maddede tüketici sözleşmelerinde uygulanacak temel ilkeler özel olarak düzenlenmiş, Kanunun birçok maddesinde ayrı ayrı düzenlenmesi öngörülen hususlar bu maddeye alınarak Kanunda tekrardan kaçınılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerin ve bilgilendirmelerin şekil şartı belirlenmiş, sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmamasının hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşmeler ile bilgilendirmelerin ...
(Şerh No: 15087 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 22:28)

 Bilgi  [TüketiciK. GEÇİCİ MADDE 1] Madde Gerekçesi
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamada yaşanabilecek sorunların giderilmesi için; Birinci fıkrada, yürürlük tarihinden önce açılmış olan davaların açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edeceği belirtilmiştir. İkinci fıkraya göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak: - Kanunu...
(Şerh No: 15169 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:37)

 Bilgi  [TüketiciK. 86] Madde Gerekçesi
Bu Tasarının kanunlaşması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kalkacaktır. Diğer Kanunlarda 4077 sayılı Kanuna yapılan atıfların da yeni Kanuna yapılmış olacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 15168 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 85] Madde Gerekçesi
Bu madde ile raportör kadrosunun ihdas edilmesi için 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede gerekli değişiklik yapılması öngörülmüştür.
(Şerh No: 15167 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 83] Madde Gerekçesi
Bu madde ile tüketici işlemleri ile ilgili tüketici hakem heyetlerinin veya tüketici mahkemelerinin bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda genel hükümleri uygulayacaklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tüketici sorunlarının büyük bir çoğunluğu sözleşmeler hukukunu ilgilendirdiği için özellikle Türk Borçlar Kanunu hükümleri bu bağlamda büyük önem taşıyacak ve boşlukların doldurulmasında kullanılacaktır. İkinci fıkrada, taraflardan birini tüketicilerin oluşturduğu bir işlemle ilgili diğer kanu...
(Şerh No: 15165 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 82] Madde Gerekçesi
Bu madde ile Bakanlığın tüketicinin korunmasına yönelik masrafları ile Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masrafların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 15164 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 81] Madde Gerekçesi
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 28 inci maddesine paralel kaleme alınmış olan bu maddede, Bakanlık tarafından denetim amaçlı yaptırılacak laboratuvar testleri ve bunların ücretlerine ilişkin ayrıntılar ele alınmıştır.
(Şerh No: 15163 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 76] Madde Gerekçesi
Bu madde ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünün temel görevlerinden biri olan tüketicilerin sağlık ve güvenliğini koruma görevini yerine getirmesi için tüketici ürünleri hakkında düzenleme ve denetim yapma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Amaç” maddesinde Bakanlığa “tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla her türlü tedbiri alma görevi” verilmiştir. Bu nedenle, maddede tanımı yapılan ve ikincil düzenlemeler ile ...
(Şerh No: 15159 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 75] Madde Gerekçesi
Bu madde Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personelin denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkili olduğunu saptamaktadır. İkinci fıkra bilgi ve belge istemi hakkındadır. Denetimin gereği gibi yapılabilmesi için bütün bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi, istenmesi halinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi yükümlülüğü de vurgulanmıştır.
(Şerh No: 15158 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 73] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere kendi işi, işletmesi, zanaatı veya mesleğine ilişkin ticari amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında yapılan, eser, taşıma, simsarlık sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlendirilmiştir. Tüketici mahkemelerinin oluşturulmasının nedenlerind...
(Şerh No: 15156 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:31)

 Bilgi  [TüketiciK. 61] Madde Gerekçesi
Bu madde ile öncelikle ticari reklamın tanımı yapılmış olup, bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklamveren tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuru ticari reklam olarak tanımlanmıştır. İlân niteliğindeki duyurularda reklam ya da bilgilendirme amacıyla yapılan bir pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuru sıfatın...
(Şerh No: 15144 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:08)

 Bilgi  [TüketiciK. 72] Madde Gerekçesi
THH’lerin kurulması, çalışma usul ve esasları, raportörlerin nitelikleri, bilirkişi müessesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların belirlenmesi konusunda Bakanlığa yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.
(Şerh No: 15155 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:06)

 Bilgi  [TüketiciK. 71] Madde Gerekçesi
Bu madde ile tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak kadrolu atananlar hariç olmak üzere raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 15154 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:06)

 Bilgi  [TüketiciK. 70] Madde Gerekçesi
Birinci fıkraya göre tüketici hakem heyetinin vereceği kararlar hem tüketici hem de karşı taraf için bağlayıcı olacaktır. İkinci fıkrada, hakem heyeti kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilmesi mecburiyeti Tasarıda açık olarak ifade edilmiştir. Bu kararlar 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilecektir. Üçüncü fıkra gereği tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılacak itirazları...
(Şerh No: 15153 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:06)

 Bilgi  [TüketiciK. 69] Madde Gerekçesi
THH’ler, resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, GSM operatörleri gibi kuruluşlarda dâhil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gerek duyduğu belgeleri isteme hakkına sahip olacaklardır. Kendisinden belge istenen bu belgeleri en kısa süre içerisinde THH’ye göndermek zorundadır.
(Şerh No: 15152 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:06)

 Bilgi  [TüketiciK. 68] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada değeri 2.000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Ancak büyükşehir statüsünde bulunan illerde mevcut durumda il merkezlerinde sadece merkez ilçelerde kurulu bulunan THH’ler bağlayıcı karar verebilmekte, büyükşehirlerdeki il THH’leri bağlayıcı karar verememektedirler. Bu durumda personel açısından daha fazla sayıda personeli bulunan il THH’lerin atıl kalmasına sebebiyet vermektedir. Hem büyükşehirlerdeki il THH’lerini...
(Şerh No: 15151 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:05)

 Bilgi  [TüketiciK. 67] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere ticaret il müdürlüklerinde yeterli sayıda raportör kadrosu ihdas edilmesi, bu raportörlerinde il ve ilçe hakem heyetlerinde görevlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak bazı THH’lerde raportör kadrosunun yeterli gelemeyebileceği öngörülerek illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet ...
(Şerh No: 15150 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:05)

 Bilgi  [TüketiciK. 64] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, Tüketici Konseyinin yılda en az bir kez toplanması ve Konseyin görüşlerinin ilgili merciler tarafından öncelikle ele alınması öngörülmüştür. İkinci fıkra gereği Konseyin üyelerinin en fazla %50’sinin kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacağı öngörülerek sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütlerinin daha fazla temsil edilmesi amaçlanmıştır. Son fıkraya göre, Tüketici Konseyinin üyeleri ile çalışma usul ve esaslarının Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenle...
(Şerh No: 15147 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:05)

 Bilgi  [TüketiciK. 62] Madde Gerekçesi
Birinci fıkrada, tüketici işleminde tüketicinin karşısında bulunan, satıcı, sağlayıcı, kredi veren, üretici, ithalatçı gibi ticari uygulamada bulunanlar tarafından tüketicinin kararını etkileyebilecek her türlü haksız ticari uygulama yasaklanmıştır. Tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamaların yasaklanmasının amacı, tüketicinin hukuki işlemler yaparken özgür iradelerini tam olarak kullanmalarını ve etki altında kalmadan karar verebilmesini temin etmektir. Ticari uygulamada bulunanın, tüketic...
(Şerh No: 15145 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:05)

 Bilgi  [TüketiciK. 60] Madde Gerekçesi
2013 yılı itibarıyla onaltı yıllık bir uygulama ile geleneksel hale gelen tüketici ödülleri Kanunun bu maddesi ile kanuni bir dayanağa kavuşmaktadır. Birinci fıkrada, tüketici ödüllerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre; tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir. İkinci fıkrada, tüketici ödüllerinin verilmesinin herhangi bir menfaat ilişkisine dayanmamasının gerektiği ve...
(Şerh No: 15143 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2013 21:05)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06392288 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.