Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 3.H.D. 2016/11883E. 2018/5462K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kaçak elektrik kullanılmasından dolayı tahakkuk eden faturanın iptaline ilişkin uyuşmazlığa Tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerinin görevli ve yetkili olmadığı, uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gereklidir.
(Karar Tarihi : 18/05/2018)
ESAS NO : 2016/11883
KARAR NO : 2018/5462
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI
Taraflar arasındaki tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali davasının
mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen ve
Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 06.10.2015 tarih ve 2015/392 E.-2015/545
K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğundan bahisle Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığının 21.06.2016 gün ve 2016/207686 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz
yoluna başvurulmakla, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY KARARI
Davacı, kaçak elektrik kullanımından dolayı davalı hakkında 2.804,57 TL fatura
tahakkuk edildiğini, davalı tarafından bu faturanın iptali için tüketici sorunları hakem
heyetine müracaat edildiğini ve hakem heyeti tarafından faturanın iptal edildiğini belirterek,
tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş olup, karar temyiz edilmeksizin
kesinleşmiştir.
Dava, 6502 sayılı Yasa'mn 70. maddesi gereğince Tüketici Hakem Heyeti tarafından
verilen kararın iptali isteğine ilişkindir. İhtilafın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki
ilişkinin hukuki durumunun belirlenmesi ve 6502 sayılı Kanun kapsamındaki ihtilaflara tabi
olup olmadığının belirlenmesi gerekir.
28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı
açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde "Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile
tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar" hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde
Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik
ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi
mallan, Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adma ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi, Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi, Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta,
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki
işlemi, olarak tanımlanmıştır.
Uyuşmazlık, abonesiz kaçak elektrik kullanımı nedeniyle tahakkuk edilen faturanın
iptaline ilişkin Tüketici Hakem Heyeti kararma itiraz davası niteliğindedir.
Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için
Yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına
ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
Somut uyuşmazlığın incelenmesinde; dosyaya sunulan ve davalı hakkında tanzim
olunan 08.01.2015 tarihli Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı ile, "abonesiz saatsiz elektrik
eneıjisi kullanıldığı" tespit edilmekle, davalının kaçak elektrik kullandığının dosya kapsamı
ile sabit olduğu, davalının 6502 sayılı Yasada tanımlı "tüketici" olmadığı taraflar arasındaki
uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında kalmadığı anlaşılmaktadır.
Yine hemen belirtmek gerekir ki, davacı ile davalı arasındaki ilişki abonelik
sözleşmesinden kaynaklanmamakta olup, yukarıda vurgulandığı üzere davada Tüketici
Yasası değil genel hükümler uygulanacaktır. Bu durumda ihtilafa tüketici hakem heyetinin
bakma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.
Davalı tarafın, abonesiz saatsiz elektrik kullanma eylemi, kaçak elektrik kullanımı
olarak nitelendirilerek, talep edilen kaçak tahakkuk bedellerinin Elektrik Piyasası Tüketici
Hizmetleri Yönetmeliği'nde açıklanan yöntemle hesaplanması gerektiği kuşkusuzdur.
Bu itibarla, çıkan uyuşmazlıkta tüketici sorunları hakem heyeti görevli olmadığından
mahkemece hakem heyeti kararının iptali gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
HMK'nın 363/1. maddesine dayalı Kanun yararına temyiz isteğinin kabulü ile hükmün
sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, gereği yapılmak
üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
18.05.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun MADDE 1 :Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02685189 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.