Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale İcra Hukukundaki Dilekçe Örnekleri

Yazan : M.Burak Kınacılar [Yazarla İletişim]
avukat

Örnek No:1*

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı .................................................. .................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. ..................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, .................................................. ..................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ................

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. ..................
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan .................................................. ..................
bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu .................................................. ..................
rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş .................................................. ..................
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve .................................................. ..................
soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re- .................................................. .................
hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, .................................................. ..................
soyadı, yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye .... .................................................. ............
müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın .... .................................................. ............
adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :... .................................................. ............

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi : .................................................. ..............

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, .................................................. ................
çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı .................................................. ...............
değilse borcun sebebi : .................................................. ...............

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : .................................................. ...............

Yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

......../......../...............
Alacaklı veya Vekilinin
İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No:10*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK
TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı .................................................. ..................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı .................................................. ..................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. ..................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Senet ve tarihi : .................................................. ................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların .................................................. .................
adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ...............

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİK m.168)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No : 2*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


TAŞINIR TESLİMİNE VEYA
TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN


İCRA EMRİ


1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa .................................................. ..................
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. .................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve .................................................. ..................
numarası : .................................................. ................

4-Talebin neden ibaret olduğu : .................................................. ................

.................................................. ..................
.................................................. ..................


Yukarıda yazılı .............................. işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7)gün içinde (tahliye) ve teslim etmeniz; bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun 24 ve 26 ncı maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal yedinizde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerinin alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı) ihtar olunur.

(İİK m.24, 26)
....../....../............
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 54’e karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No:3*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ
KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ


1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..............
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki .................................................. ..............
adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa .................................................. ..............
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .............
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı .................................................. .............
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..............
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ............

3-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve .................................................. .............
numarası : .................................................. ...........

4-Talebin neden ibaret olduğu : .................................................. ...........


Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde teslim etmeniz; küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamanız; aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflâs Kanununun 25/25-a maddesi gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâmın icrası sırasında çocuk gizlenir veya kişisel ilişki kurulmasına engel olunursa aynı Kanunun 341 inci maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.

(İİK m.25, 25a)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 55’e karşılık gelmektedir.
Örnek No : 4-5*
T.C.
.........................İcra Dairesi
Dosya No : ........................


PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

İCRA EMRİ


1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. .................................................. .......
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve .................................................. .................................................. .......
yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı .................................................. .................................................. .......
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. .................................................. .......
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .................................................. .....

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. .................................................. .......
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. .................................................. .......
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. .................................................. .....

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. .................................................. .......
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. .................................................. .......
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. .................................................. .......
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. .................................................. .......
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. .................................................. .....

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, .................................................. .................................................. .......
soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. .................................................. .....

5-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası : .................................................. .................................................. ....

6-İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın .................................................. .................................................. .......
veya teminatın; yapılması veya yapılmaması .................................................. .................................................. .......
istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak .................................................. .................................................. .......
hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa .................................................. .................................................. .......
hakkının neden ibaret olduğu ve faizi : .................................................. .................................................. .....

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren .............. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C)Yukarıda yazılı işin ........... süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.

(İİK m.30, 31, 32)
....../......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 53’e karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No : 6*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE

İCRA EMRİ


1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı .................................................. ..................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. .................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. .................
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. .................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. .................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. .................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, .................................................. .................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ................

5-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi : .................................................. ................

6-Rehnedilenin ne olduğu : .................................................. ................

7-Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş .................................................. ................
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve .................................................. ................
daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, soyadı, .................................................. ................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ..............

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.
(İİK m.149)
......./......./..........

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önce uygulamada kullanılan Örnek 151’e karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No:7*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı .................................................. ..................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. ..................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. ..................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi : .................................................. ................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların .................................................. ................
adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ................

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.
(İİK m.60)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49’a karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No. : 8*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa .................................................. ..................
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. ..................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. ..................
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi : .................................................. ................

5-Rehnedilen şeyin ne olduğu : .................................................. ................
.................................................. ..................
6-Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş .................................................. ..................
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve .................................................. ..................
daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, .................................................. ..................
soyadı, yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde borcu ödemeniz; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur.

(İİK m.146, 147)
......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 50’ye karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No : 9*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE
ÖDEME EMRİ


1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı .................................................. ..................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. .................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. .................
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. .................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. .................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. .................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, .................................................. .................
soyadı, yerleşim yerideki adresleri : .................................................. ................

5-İpotek belgesi ve tarihi (ipotek bir cari hesap .................................................. ..................
veya işlemeyecek kredi vesaire gibi bir .................................................. ..................
mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih .................................................. .................
ve numarası) : .................................................. ................

6-Rehnedilenin ne olduğu : .................................................. ................

7-Rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş .................................................. ..................
veya mülkiyeti üçüncü şahıslara geçmiş ise .................................................. ..................
onun ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin .................................................. ..................
adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................
İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; borca karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.
(İİK m.149/b)
......./......../..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 152’ye karşılık gelmektedir.T.C.
Örnek No:10*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK
TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası .................................................. ..................
ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı .................................................. ..................
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği .................................................. ..................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı .................................................. ..................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .................................................. ..................
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Senet ve tarihi : .................................................. ................

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların .................................................. .................
adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ...............

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİK m.168)
..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir.


T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 11*

Dosya No :....................................İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE
ÖDEME EMRİ1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin .................................................. .......
adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki .................................................. .......
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, : .................................................. .......
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .......


2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin .................................................. .......
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, .................................................. .......
alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. .......


3 – Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz .................................................. .......
miktarı ve işlemeye başladığı gün; .................................................. .......
alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi .................................................. .......
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. .......


4 – Senet ve tarihi : .................................................. .......

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflâsa tâbi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz; aynı süre içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.155)
........../......./..........

İcra Memuru
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 153’e karşılık gelmektedir.T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 12*

Dosya No :....................................KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)
ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin :................................................. ...............
adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki:........................................ ........................
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, :................................................. ...............
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :................................................. ...............

2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin : .................................................. ...................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, : .................................................. ...................
alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ...................


3 – Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz : .................................................. ...................
miktarı ve işlemeye başladığı gün; : .................................................. ...................
alacak yabancı para ise alacağın hangi : .................................................. ...................
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ...................

4 – Senet ve tarihi : .................................................. ...................

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödemeniz; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.
(İİK m.171)
........../......./..........

İcra Memuru
Mühür ve İmza
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 52’ye karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No : 13**
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE
ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve .................................................. ..................
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa .................................................. ..................
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki .................................................. ..................
adresi : .................................................. ................

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, .................................................. ...................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı .................................................. ..................
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. ................

3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve .................................................. ..................
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat .................................................. ..................
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur .................................................. ..................
üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. ................

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların .................................................. .................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .................................................. ................

5-Sözleşme ve tarihi : .................................................. ................

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .................. gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .............. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*
(İİK m.269)
......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 14*

Dosya No :....................................YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN

BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

1 – Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, :................................................. .................................
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :................................................. .................................

2 – Kiracının ve varsa temsilcisinin :................................................. .................................
yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................................

3 – Tahliyesi istenen taşınmazın : .................................................. ...............................
nev’i ve mevkii : .................................................. ................................

4 – Sözleşme ve tarihi : .................................................. ...............................

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.


(İİK m. 272, 273) ......../........./..........

İcra Memuru
Mühür ve İmza
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 56’ya karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No : 15*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE
BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI1-Alacaklı ve varsa vekilinin veya kanuni .................................................. ..................
temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim .................................................. ..................
yerindeki adresi : .................................................. ................

2-Borçlu ve varsa vekili veya kanuni temsilcinin .................................................. ..................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İİK m.74, 76, 147)

......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 154’e karşılık gelmektedir.


T.C.
...................................İcra Dairesi Örnek No : 16*

Dosya No :....................................KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZUEsas defter No : ........................................... Makbuz No : .................................

Teslim edenin adı, soyadı .................................................. ..............................

Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası : .....................................


Teslim alınan şeyin


Takdir edilen kıymeti
Cinsi ve niteliği Miktarı Lira Kuruş

................................................ ..................... ................................
................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................ ................................................ ..................... ................................

Yukarda cins ve miktarı yazılı .................................................. ....................................
kalem ayniyat alınmıştır.
......./....../.........

Teslim edenin adı,soyadı İcra Müdürü veya Yrd.
Adı, soyadı
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 41’e karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No:17*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA, VERİLEN BELGELERE VE

ÖDENEN GİDERLERE İLİŞKİN VERİLECEK


MAKBUZ
1-Alacaklı ve varsa vekilinin adı ve soyadı :................................................. ..........................

2-Ödenen giderler :..............................Lira ...............................Kuruş
Yalnız .................................................. .............

3-Makbuzun kime verildiği :................................................. ............................

4-Takip talebinde bulunduğu tarih :................................................. .............................

5-Verilen belgenin adedi, cinsi, tarih ve .................................................. ..............................

numarası :................................................. ..............................

İşbu makbuz İcra İflas Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilmiştir.


..../..../...........
Makbuzu alan İcra Müdürü
İmza Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 155’e karşılık gelmektedir.


T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 18*

Dosya No :....................................

İTİRAZ BELGESİ

1 – Borçlu ve varsa .................................................. .................................................. ...................
vekilinin adı ve .................................................. .................................................. ...................
soyadı :................................................. .................................................. ....................

2 – İtirazın niteliği ve tarihi : .................................................. .................................................. .....
İşbu belge İcra ve İflas Kanununun 62,176–a maddeleri gereğince .........................................
.................................................. ........................verilmiştir.

(İİK m. 62/son, 176/ a,son)

........./........./............

Belgeyi alan İcra Memuru

İmza Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 156’ya karşılık gelmektedir.


T.C.
...................................İcra Dairesi Örnek No : 19*

Dosya No :....................................


H A C İ Z T U T A N A Ğ I


Alacaklının ve varsa vekilinin veya .................................................. ...............................
temsilcisinin adı ve soyadı .................................................. ...............................
Borçlunun ve varsa vekilinin veya .................................................. ...............................
temsilcisinin adı ve soyadı : .................................................. ...............................
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede .................................................. ...............................
ve kimin huzurunda yapıldığı : .................................................. ...............................
Alacağın miktarı : .................................................. ...............................
Haciz edilen mallar ve takdir edilen .................................................. ...............................
kıymetler (*) : .................................................. ...............................

Lira . Kuruş Adet Cinsi .
..................... ........................... .................. .................... ......................... .........................
..................... ........................... .................. .................... ......................... .........................
..................... ........................... .................. .................... .......................... ........................
..................... ........................... .................. .................... .......................... ........................
..................... ........................... .................. .................... .......................... ........................
..................... ........................... .................. .................... ........................... .......................
TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, .................................................. ...............................
mesleği ve adresi : .................................................. ...............................
Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı : .................................................. ...............................
Yeni alacaklıların iştirak ve bu yüzden .................................................. ...............................
ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler : .................................................. ...............................
Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları : .................................................. ...............................
Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin- .................................................. ...............................
deki adresi kendisine takdir edilen ücreti, .................................................. ...............................
edilmemişse sebebi : .................................................. ...............................
Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, .................................................. ...............................
sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar : .................................................. ..............................

İcra Müdürü Alacaklı veya Vekili Borçlu veya Vekili Yediemin
Mühür ve İmza veya Temsilcisi veya Temsilcisi_____________________________________________
(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse Bilirkişi
ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil
malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

(İİK m.102)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 57’ya karşılık gelmektedir.T.C.
Örnek No: 20**
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ............................ ........................ ...................
ve adresi : .......................... ........................ ...................

2-Alacaklının ve varsa vekilinin ............................ ....................... ...................
adı, soyadı ve adresi : .......................... ....................... ...................

3-Borçlunun ve varsa vekilinin ............................ ....................... ...................
adı, soyadı ve adresi : .......................... ....................... ...................

4-Haczin neye ilişkin olduğu ............................ ....................... ...................
ve haczin hangi miktar için ............................ ....................... ...................
yapıldığı : ............................ ....................... ...................

5-Alacak tutarı ile faiz ve ............................ ....................... ...................
giderler : ............................ ....................... ...................


Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki .............................. lira alacağı (malı) üzerine ..../..../...... tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.*

(İİK m.89)

..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve imza* Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59’a karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No : 21**
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi : .................................................. ............................

2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, .................................................. ..............................
soyadı ve adresi : .................................................. ............................

3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, .................................................. ..............................
soyadı ve adresi : .................................................. ............................

4-Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar .................................................. ..............................
için yapıldığı : .................................................. ............................

5-Birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi : .................................................. ............................

6-Alacak tutarı ile faiz ve giderler : .................................................. ..............

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı .................................................. ..... üzerine ve masraflarla birlikte .................................................. lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (7) gün içinde borcunuz olmadığı veya malın yedinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddianız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunmanız; itirazda bulunmadığınız takdirde zimmetinizde sayılan borcu (malı) icra dairesine ödemeniz (teslim etmeniz, aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edileceği aynen alınacağı) ihtar olunur.*

(İİK m.89)
......./......./200.....

İcra Müdürü
Mühür ve İmza
(*) İlgili 89’uncu maddenin 2,3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.


* Madde 89/2,3, 4, 5-Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157’ye karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No : 21/a**
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................


ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM)1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi : .................................................. ............................

2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, .................................................. ..............................
soyadı ve adresi : .................................................. ............................

3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, .................................................. ..............................
soyadı ve adresi : .................................................. ............................

4-Haczin neye ilişkin olduğu hangi miktar .................................................. ..............................
için yapıldığı : .................................................. ............................

5-Alacağın tutarı ile faiz ve giderler : .................................................. ............................

6-İkinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi : .................................................. ............................


Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı .................................................. ..... üzerine ve giderlerle birlikte .................................................. lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan ikinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (15) gün içinde borcu icra dairesine ödemeniz veya malı aynı sürede teslim etmeniz; ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15) gün içinde takibin yapıldığı veya kendi yerleşim yerinizin bulunduğu yer mahkemesinde menfi tespit davası açabileceğiniz ve bu davayı açtığınıza dair belgeyi, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren (20) gün içinde ilgili icra dairesine vermeniz; dava açmaz veya davayı açtığınızı gösterir belgeyi vermemeniz halinde ise ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15)gün içinde zimmetinizde sayılan borcu icra dairesine ödemeniz veya elinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz; aksi halde cebri icra yolu ile borcun tahsil edileceği veya malın aynen alınacağı ihtar olunur.*

(İİK m. 89)
......./......./200.....

İcra Müdürü
Mühür ve İmza


___________________
(*) İlgili 89’uncu maddenin 3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.


(*) Madde 89/3,4,5-Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.


**: Bu örnek., bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157/a’ya karşılık gelmektedir.
T.C.
Örnek No: 22**
........................... İcra Dairesi
Dosya No : .............................

DAVET KÂĞIDI1-Alacaklınınve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : .................................................. .........

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : .................................................. .........

3-Haczin yapıldığı gün ve saat : .................................................. ..........İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *


(İİK m.103)
....../....../.........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 58’e karşılık gelmektedir.
T.C.
Örnek No :23*
.......................... İcra Dairesi
Dosya No : ...........................
İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE
1-Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

2-Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

3-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

4-İstihkak beyan eden kişinin adı, soyadı ve yerleşim
yerindeki adresi :

5-İstihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı :

6-İstihkak konusu malın neden ibaret olduğu :

İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren (3) gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İcra ve İflas Kanununun 96 ve 150/g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.(İİK m.86, 96, 150/g)


..../..../.........
İcra Müdürü
Mühür ve imza*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 60’a karşılık gelmektedir.

T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 24*

Dosya No :....................................


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞIAlacaklının adı ve soyadı :................................................. . ................................

Borçlunun adı soyadı :................................................. . .................................

Artırmanın yapılacağı yer,gün ve saat :................................................. ..................................

Birinci artırma tarihi :................................................. . .................................

İkinci artırma tarihi :................................................. . .................................

İlânın şekli :................................................. .. ................................

Taşınırın takdir edilen kıymeti

Lira Kuruş Adedi Cinsi


............................... ............................ .................................................. ....... ...................................

............................... ............................. ......................................... ............... ................................

............................... ............................ .......................................... ................ ..............................

............................... ............................. ......................................... ................ ..............................

............................... ............................ .......................................... ................. .............................

............................... ............................. ......................................... ................. ..............................

............................... ............................ .......................................... .................. .............................

............................... ............................. ......................................... .................. .............................

............................... ............................ .......................................... ................... ............................

............................... ............................. ......................................... ................... ............................


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 61’e karşılık gelmektedir.


ARTIRMA ŞARTLARI

1 – Tayin edilen zamanda mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana satılır. Şu kadar ki artırma bedeli, malın tahmini değerinin % 60’ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mal ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmak şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtulurlar.

2 – Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır ve ikinci artırmada mal üç defa bağrıldıktan sonra en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması giderlerini geçmesi şarttır. Aksi halde satış talebi düşer.

3 – İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

4 – Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleriyle damga resmi ve % ...... K.D.V. .....................
...................... ait olacaktır.

5–Başkaca lüzumlu izahat .................................................. .................................................. .............
....
......../......./..........

İcra Müdürü
Mühür ve İmza
İİK m.114)  • ARTIRMAArtırma yapıldığı yer, saat .................................................. .................................................

ARTIRILAN MİKTAR ARTIRANLAR

Lira Kuruş Adı Soyadı . İmzası .

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................ .................. .................................................. ........ ........................................

................ .................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

................. ................. .................................................. ........ ........................................

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan karşılarında yazılı bedelle alıcısına (alıcılara) ihale olunmuştur.

Tarih...........................Saat.............. .......................Dakika..................... ............................

İcra Müdürü Tellâl Alıcı


Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün süre verildi.

İcra Müdürü ...../...../......... Alıcı

İstekli çıkmadığından, teklif edilen fiyat % 60 ını bulunmadığından satış yapılmamıştır.

......../......../............ İcra Müdürü Tellâl


  • ARTIRMAARTIRILAN MİKTAR ARTIRANLAR

Lira Kuruş Adı Soyadı . İmzası .
................. ................. .................................................. ........ ........................................
................. ................. .................................................. ........ ........................................
................. ................. .................................................. ........ ........................................
................. ................. .................................................. ........ ........................................
................ .................. .................................................. ........ ........................................
................ .................. .................................................. ........ ........................................
................ .................. .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................
............... ................... .................................................. ........ ........................................

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan kanunî şartına uygun en çok fiyat veren yukarıda yazılı............................................ .................................................. .. sı (ları) na ihale olunmuştur.

.....................................Tarih ..................................... Saat .............................................. Dakika

İcra Müdürü Tellâl Alıcı


Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün süre verildi.

İcra Müdürü ...../...../......... Alıcı

İhale olunmaması ve satış talebinin düşmesi sebebi : .................................................. ....

......../......../............ İcra Müdürü Tellâl


T.C.
Örnek No: 25*
.......................... İcra Dairesi
Dosya No : ...........................
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNIBir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın ....../....../.......... günü saat ..................................... de .................................. de yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60’ına istekli bulunmadığı takdirde ....../....../............ günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40’ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % ....... oranında K.D.V.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilân olunur. ......./....../..........


...../...../..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmzaTakdir Edilen Değeri

Lira Krş. Adedi Cinsi Niteliği ve Önemli Özellikleri
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................
................ ............ ........... ............ ..................................................


(İİK m.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.


T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 26*

Dosya No :....................................TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI
1 – Alacaklının adı ve soyadı .......................... .......................... ..................... .............................

2 – Borçlunun adı ve soyadı ............................. ......................... ..................... .............................

3 – Artırmanın yapılacağı, yer, gün,saat ........... ......................... .................... .............................

4 – Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün ..... ........................ .................... ............................
Birinci Artırma : ....../....../........ günü saat ... .................... .................... ............................

5 – Artırma tarihi
İkinci Artırma : ......../....../......... günü saat ... ................... ...................... ..........................

6 –Taşınmazın tapu kaydı ve niteliği :
................... ................... ................... .......................... ................... .......................... ................
................... ................... ................... .......................... .................... ......................... ................
................... ................... ................... .......................... .................... ......................... ................
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............
................... ................... ................... .......................... ..................... ......................... ...............

7 – Tapu sicilindeki diğer bilgiler................................ ................... .................... .........................

8 – Taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler .................. .................. ...................... ..........................
........................ ...................... .............................. ............................ ...................... ....................

9 – Takdir olunan değer ...................................... ........................... ........................ ....................

10 – Artırmaya iştirak için alınan teminatın nev’i ve miktarı .............. ........................ .................
......................... ..................... ................................ ........................... ........................ .................
11 –Taşınmazın son imar durumu ........................... ........................... ........................ .................

12 – Başkaca lüzumlu izahat ........................... .............................. .............................. ................

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 62’ye karşılık gelmektedir.


A – Artırmaya iştirâk edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin yüzde yirmisi olan .............. lira ............ kuruş pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâzımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

B – Taşınmaz üzerindeki ........... ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ........... borcu alıcıya intikal eyliyecektir. İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır (Türk Medeni Kanunu madde: 888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.

C – Tâyin edilen zamanda taşınmaz, üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel ................... lira ..............kuruşu geçmek şartiyle en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma (10) gün daha uzatılarak 10 uncu günü aynı saatte yapılacak artırmada taşınmaz en çok artırana verilen en yüksek bedel (*) (Satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar ve satış giderlerini geçmek şartiyle ihale edilir. Mecmuu olan ................ lira ........... kuruşun mezkür taşınmaz ile temin edilmiş alacakları böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve alıcı taahhütlerinden kurtulur.) ile ihale edilir.

D – Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler yazı ile veya şifahen olur. Yazı ile yazılan teklif artırmadan en az bir gün evvel yapılır. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır alanlara söylenebilir. Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait alacak giderler ve hususlar :
.................... ..................... ......................... ...................... ................... .........................
E – Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için %10 hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X) ........../........./.........


İcra Müdürü
Mühür ve İmza(*) Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.
(X) (İİK m.124, 125)


1. AÇIK ARTIRMA

Açık artırmaya saat ........................................ de .................................... başlandı.
Teklif edilen ARTIRANLARIN
Lira Kuruş Adı Soyadı İmzası

................. .................. .................................................. .............. .....................

................ ................. .................................................. .............. .....................

................ ................. .................................................. .............. .....................

................ ................... .................................................. ............. .....................

................ ................... .................................................. ............. .....................

................ .................... .................................................. ............. .....................

................ .................... .................................................. ............. .....................

................ ................... .................................................. ............. .....................

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ................... ............................ .................... ........................ ......................... a ............. ihale olunmuştur.
......./......... Saat ......... dakika .......
.

İcra Müdürü Tellâl Alıcısı

....../....../....... Tellâl ................ ................. ................ ..............

İcra Müdürü ......./......./......... Tellâl

Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün mehil verildi.

İcra Müdürü ...../...../......... Alıcı

2. AÇIK ARTIRMAAçık artırmaya saat ........................................ de .................................... başlandı.

Teklif edilen ARTIRANLARIN

Lira Kuruş Adı Soyadı . İmzası .
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................
................. ................ .................................................. ........ ...............................


Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ................... ......................... a ............. ihale olunmuştur.
......./......... Saat ......... dakika .......


İcra Müdürü Tellâl Alıcısı

İhale olunmamışsa sebebi ............................. ...................... .................. ...................

İcra Müdürü ......./......./......... Tellâl

Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere .............................................. gün süre verildi.

İcra Müdürü ...../...../......... AlıcıT.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 27*

Dosya No :....................................

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
.................................................. .................................................. .................................................. ......

.................................................. .................................................. .................................................. ......

.................................................. .................................................. .................................................. ......

.................................................. .................................................. .................................................. ......

.................................................. .....................................
Satış şartları :
1 – Satış ...../..../........ günü saat .....................den ......................................... e kadar .................
...............da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle ...../...../.......... günü ...............................de saat ...............................de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellâliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin .......................... sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.


(İİK m.126) ......../....../..........
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.T.C.

...................................İcra Dairesi Örnek No : 28*

Dosya No :....................................BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASIAlacaklının adı, soyadı ve yerleşim : .................................................. .......................................
yerindeki adresi : .................................................. .......................................

Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim : .................................................. .......................................
yerindeki adresi : .................................................. .......................................

Takibin hangi yolla yapıldığı : .................................................. .......................................

Yapılan işlemin sonucu : .................................................. ......................................

Alacağın faiz ve gider ile birlikte : .................................................. .......................................
miktarı : .................................................. .......................................

Aciz vesikasının ne miktar .................................................. .......................................
alacak için verildiği ve ka- .................................................. .......................................
nuni dayanağı : .................................................. .......................................

Takip iflâs yolu ile yapılmak- .................................................. .......................................
ta ise müflisin alacağı kabul .................................................. .......................................
veya reddettiği : .................................................. .......................................

İşbu aciz vesikası İcra ve İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı
..................................... e verilmiştir.

(İİK m.143, 251) ........../......./..........

İcra Müdürü
Mühür ve İmza*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 65’e karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No :29*
............................ İcra Dairesi
Dosya No : .............................


İLÂMIN İCRASI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı : .................................................. ............................

2-İlâm veya ilâm niteliğindeki belgenin .................................................. ..............................
tarihi, numarası, verildiği makam veya .................................................. ..............................
merciin adı : .................................................. ............................

3-İlâmın ne derece yerine getirildiği .................................................. ..............................
(tamamen, kısmen) : .................................................. ............................

4-İlâm hükmünün yerine getirildiği tarih : .................................................. .....................


İşbu belge isteği üzerine borçlu ................................ ‘ya verilmiştir.

(İİK m.144, 250)..../..../.........
İcra Müdürü
Mühür ve imza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 158’e karşılık gelmektedir.
T.C.
Örnek No:30*
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ
1-Alacaklının adı, soyadı : .................................................. ......................................

2-Borçlunun adı, soyadı : .................................................. ......................................

3-Alacağın miktarı : (................................................. .............................)

4-Rehnedilenin takdir edilen kıymeti : (................................................. .............................)

5-Takdir edilen kıymete göre açık .................................................. .......................................

kalan miktar : .................................................. .....................................

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 150/f maddesi uyarınca ....../....../........... tarihinde alacaklı ................................................. verilmiştir.

(İİK m.150/f)......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 159’a karşılık gelmektedir.
T.C.
Örnek No:31*

...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

REHİN AÇIĞI BELGESİ
1-Alacaklının adı, soyadı : .................................................. .........................

2-Borçlunun adı, soyadı : .................................................. .........................

3-Alacağın miktarı : .................................................. .........................

Yalnız .................................................. ..............

4-Rehnedilene takdir edilen değer : .................................................. ............................

5-Satış tutarı : .................................................. ............................

6-Satış yapılmamışsa sebebi : .................................................. ............................

7-Geriye kalan alacak miktarı : .................................................. .............................

.................................................. ............................İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ...../....../....... tarihinde alacaklı ................................................. verilmiştir. ....../....../.............

(İİK m.152)
......./......./..........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 160’a karşılık gelmektedir.


T.C.
...................................İflas Dairesi Örnek No : 32*

Dosya No :....................................İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN


İ L Â NMüflisin adı, soyadı ve adresi : .................................................. ................................

.................................................. ................................
.................................................. ................................İflâsın açılması veya kapanması veya .................................................. ................................
kaldırılması kararı veren mahkeme : .................................................. ................................

Kararın tarih ve sayısı ile özeti : .................................................. ................................


Yukarıda adresi yazılı
.................................................. .................................................. ...................
hakkında .................................................. .............................................Ticar et Mahkemesinin ....../...../.... tarih ve .................................................. .................................sayılı kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166 (254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.166, 181, 182, 254)........./......../............


İflâs Müdürü
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 69’a karşılık gelmektedir.


T.C.
Örnek No:33*
...................... İflas Dairesi
Dosya No : ........................TASFİYENİN TATİLİ İLÂNI


Müflisin adı, soyadı .................................................. .................................................
ve yerleşim yerindeki adresi : .................................................. ................................................
.................................................. .................................................
.................................................. .................................................
.................................................. .................................................


Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiç bir malı bulunmadığından İcra ve İflâs Kanununun 217 nci maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflâsa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde iflâsın kapatılacağı tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.217)

....../....../............

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 161’e karşılık gelmektedir.

T.C.
Örnek No: 34**
...................... İflas Dairesi
Dosya No : ........................

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI
DAVET İLÂNI

Müflisin adı, soyadı ve .................................................. .................................................. ...

yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. ...


Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren ............ gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî şekilde yapılmasını istiyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilân olunur.

(İİK m.218)

....../....../...........

İflas Müdürü

Mühür ve İmza


T.C.
...................................İflas Dairesi Örnek No : 35**

Dosya No :....................................

ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ

İ L Â N I
Müflisin adı, soyadı ve adresi : .................................................. ............................................

İflâsın açıldığı tarih : .................................................. ............................................

................................. inci Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik .................................................. ......şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:

1 – Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde .......................................... İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2 – Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3 – Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4 - ....../....../....... ........................ günü saat .................. de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

......./......./..........

*1-Pek uzak yerlerde veya yabancı İflâs Müdürü
ülkelerde ikamet eden alacaklılar Mühür ve İmza
için süre uzatılabilir.
2-Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım
geldiğinde miras hükümleri gereğince
evvelce alacaklılar davet edilmişse
1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70’e karşılık gelmektedir.


T.C.
...........................................İflâs Dairesi

Örnek No : 36*


Dosya No : ........................

İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE

DÜZENLENEN SIRA CETVELİ

Müflisin adı, soyadı ve muamele merkezi adresi : .................................................. ........................................

Alacaklının adı soyadı
Talep edilen
Kabul edilen
Reddedilen
KARARLira
Kr.
Lira
Kr.
Lira
Kr.*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 71'e karşılık gelmektedir.
T.C.
...................................İflas Dairesi Örnek No : 37*

Dosya No :....................................SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ
ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLÂNI
Müflisin adı, soyadı ve adresi : .................................................. ............................................
.................................................. ............................................
.................................................. ............................................

Müflis .......................... ................................. ............................. .....................................
hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen ...../...../....... günü saat ............... de ............................ hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.


(İİK m.232, 234, 235, 309/d)......../......../...........

İflâs Müdürü
Mühür ve İmza


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 72’ye karşılık gelmektedir.

T.C.
...................................İcra Dairesi Örnek No : 38*

.................................... Mahkemesi CİLT No:


Dosya No : ............................................ SIRA No:T A H S İ L Â T M A K B U Z U


Lira Kuruş


............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
............................... ................................ .................................................. ..................................
_________________ Tutarı

.................................................. .. verilmek üzere .................................................. ..................... tarafından (*) ................................................. yalnız .................................................. ........ .................................................. .................................. lira yatırılmıştır.

......../....../..........

Mühür ve İmza Makbuzu alanın ismi ve imzası

İHTAR :

1 – Teslimat meyanında altın ve gümüş para balâda tashiran irae olunacaktır. Her şahıs teslimat mukabilinde makbuz ve ahzetmeğe mecburdur.

2 – (*) lira ve kuruş yazı ile yazılacaktır.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 67/146’ya karşılık gelmektedir.

T.C.
...................................İcra Dairesi Örnek No : 39**

.................................... Mahkemesi CİLT No:


SIRA No :

Dosya No : ............................................

Borçlunun adı, soyadı : .................................................. ..................................................

Alacaklının adı, soyadı : .................................................. ..................................................

R E D D İ Y A T M A K B U Z UB E YA N I
No . Tarihi Lira Kuruş


.................. .................................. ......................... ...........................
.................. .................................. ......................... ...........................
.................. .................................. ......................... ............................
.................. .................................. ......................... ...........................
Tutarı ............................
Tahsil resmi olarak ............................
Cezaevi harcı ............................
Verilmesi lâzım gelen ............................


Yukarıda (*) .................................................. .............................................. liranın ............................................. kuruşun ........................................ verilmesi lazımdır.

........./......./........

Mühür ve İmza

Mezkür parayı İcra veznesinden tamamen aldım.

Alanın İsmi ve İmzası
İHTAR : (*) Lira ve Kuruş yazı ile yazılacaktır.
**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 68/147’ye karşılık gelmektedir.
T.C.

İcra Dairesi (Hâkimliği) Örnek No : 40*

Dosya No :....................................


HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ

Yükümlünün adı, soyadı : .................................................. .................................................. ......

.................................................. .................................................. .......

Yükümlünün son yerleşim .................................................. .................................................. ........
yerindeki adresi : .................................................. .................................................. ......

Harcın kesinleştiği tarih : .................................................. .................................................. ......
________________________ __________________________
Lira Kuruş

Harcın türü ve niteliği .................................................. .................................................. ......
miktarı : .................................................. .................................................. ......
.................................................. .................................................. ......
T o p l a m ______________________ __________________

...................................Defterdarlığına

....................................Malmüdürlüğüne

Yukarıda adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi yazılı mükellefin ve mükellef bulunduğu .................lira ................. krş. harcın, Harçlar Kanununun 130 uncu maddesi gereğince tahsili rica olunur.

(492 Sayılı K. m. 28, 130)
........./......./...........

İcra Müdürü Hâkim
Mühür ve İmza Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 40’a karşılık gelmektedir.
Örnek No: 41
TEBLİĞ MAZBATASI
Tebliğ evrakı.

1 – Adresinde veya ................................ da muhatap
.................................................. ............................
2 - ................................................ sebebiyle muhatap
yerine .................................................. .................
3 – Tebliğin yapılması ............................ sebebiyle
temin edilmediğinden .......................................
.................................................. ............................
4 – Muhatabın muvakkaten .....................................
gittiği .................................................. tarafından
bildirildiğinden .................................................. ..
5 – (.........................) mehil tayin edip (ikinci defa)
tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek
muhatap yerine .................................................. .
.................................................. .............................
6 - .............. ............ ................ tebellüğden imtina
ettiğinden ............ ............. ............... ...............
................ .............. ........... ............... ...............
7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine ................
............... ............ .............. ............... .................
8 – Tebliğ yapacak kimse .............. .............. ..........
sebebiyle imtina ettiğinden ................ ..............
..................... .................. ................... ...............
........ ................ huzurunda .............. ................

Tebligat yapılanın

Tebliğ tarihi (imza veya parmak izi) imza ................
............... ...... ...................... .................... .................
Tebliğ memurunun imzası :

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından
Tesbit edilen yeni adres :
............. .................... ................. .............. ...................
............. ..................... ................ .............. ...................
............. ..................... ................ .............. ...................
............. .................... ................. ..............

TEBLİĞ MAZBATALI ZARFTebliği çıkaran
Merciin adı : .................................................. .......... T A A H H Ü T L Ü
Dosya No : .................................................. ..........
Tebliği daveti de tazammun ediyorsa, hazır bulunulması No.
lazım gelen : .................................................. ..........
Yer : .................................................. ..........
Tarih : .................................................. ..........
Gün : .................................................. ..........
Saat : .................................................. ..........
Bu zarf : .................................................. .......... A D R E S :
İhtiva eder : .................................................. .......... ......... ........... .......... .......... ........... .............
.......... ........... ........... ........... ........... ..........
İmza ve mühür .......... ........... ............ .............. ........... .......
.......... .......... ............. .............. ............ ....
Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No. 3, 7 Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.
Örnek No :42
TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI
T E B L İ Ğ


Sıra

Çıkış
Merkezi
No.
Kelime

Tarih

Saat

Alındığı
yer
Tarih

Saat

Alan memurun
imzası
Muhtemel işaretler .................................................. .................................................. ......
Tebliği çıkaran mercii .................................................. .................................................. .
Dosya numarası ................................... Tarihi .................................................. ..............
Tebliği isteyen .................................................. .................................................. ...............
Tebliğin muhatabı .................................................. .................................................. ........
.................................................. ................................................
.................................................. ................................................
Tebliğ edilecek hususlar :

Memuriyet unvanı, isim ve soyadı

(Tebligat Tüz. m. 78, 83. Örnek No. 12)

T E V D İ L İ S T E S İ Örnek No. : 43*


Tebligatı Çıkaran Merci :...........................................

ÜCRETİ
Evrak veya Muhatabın Adı, Soyadı Gideceği Yer NOT
Sıra No
Telgraf No. Lira Kr.


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............


.................................................. .................................................. .................................................. ...............

Y e k ü n

Yukarıda yazılı ............................. adet evrak
Listeyi tanzim
ayırmış ve bunlara toplam .............................
eden : ...............................
lira ................ kuruşluk posta pulu tarifeye
uygun olarak yapıştırılmıştır.
PTT Memuru
İmza ve MühürTebligat Tüz. M. Örnek :10
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 18’e karşılık gelmektedir.


T.C.
...................................İcra Dairesi Örnek No : 44*

Dosya No :....................................


TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE
İLAMLI TAKİPTE İCRA EMRİ


1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin : .................................................. ......
adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki : .................................................. ......
adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, .................................................. ......
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .....

2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve : .................................................. .......
yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından : .................................................. .......
biliniyorsa vergi kimlik numarası : .................................................. .......

3 – Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve .................................................. .......
faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı .................................................. .......
gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın .................................................. .......
hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : .................................................. .......

4 – İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarihi, numarası ve saat : .................................................. .......

5 – Rehin edilenin ne olduğu : .................................................. .......

6 – Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya : .................................................. .......
mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse adı,soyadı : .................................................. .......
ve yerleşim yerindeki adresi : .................................................. .......

Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz; bu süre içinde borcu ödemezseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse alacaklının rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.150/4)
......./....../.........

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 201’e karşılık gelmektedir.

T.C. Örnek No :45*

.................................................. ...
.................................................. ...
Dosya No :


TAAHHÜTLÜNo :Adresi : ..........................................

.................................................. ...........

.................................................. ...........

.................................................. ...........

Tebligat Tüz. m. 11,33 Not : Yukarıdaki kısma davet edilen
Örnek No. 1. 3. sahsın adresi yazılacaktır.


*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 24’e karşılık gelmektedir.


T E B L İ G A T M A Z B A T A S I

Tebliğ evrakı,
1 – Adresinde veya .............. .................................... da muhatap .................................................. .................................................. ....
2 - .................................................. ............... sebebiyle muhatap
yerine .................................................. .....................................
3–Tebliğin yapılması......................................... ........... sebebiyle
temin edilemediğinden .................................................. .......
.................................................. ................................................
4 – Muhatabın muvakkaten .................................................. ......
gittiği .................................................. ........ tarafından bildi-
rildiğinden .................................................. ............................
5 – (........................) mehil. tayin. edilip. (ikinci .defa). tebligat
çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine .................................................. .................................................. ....
6 - .................................................. ........... tebellüğden imtina
ettiğinden .................................................. ..............................
7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine ................................... .................................................. .................................................. ....
8 – Tebliğ yapılacak kimse .................................................. ........
sebebiyle imtina ettiğinden .................................................. .................................................. .................................................. ....
................................ huzurunda .................................................. .
Tebligat yapılanın

Tebliğ tarihi (imza veya parmak izi) İmza

Tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası


Muhatap adresini değiştirmişse, tebliğ memuru tarafından tesbit edilen yeni adresi :............. .................................................. ......................................
.................................................. ......................................
.................................................. ......................................
.................................................. ......................................
.................................................. .......................................


Örnek No:46*


İHZAR MÜZEKKERESİ
(Tanıklar İçin)


Tanığın adı ve soyadı : .................................................. ........................................

Yerleşim yeri ve işyeri adresi : .................................................. ........................................

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

İhzar kararını veren mahkeme : .................................................. ........................................

Dosya numarası : .................................................. ........................................

Çağrıldığı davanın davacısı : .................................................. ........................................

veya sanığı : .................................................. ........................................

Suçun türü : .................................................. ........................................

İhzar kararı verilmesi nedeni : .................................................. ........................................

Duruşma günü ....../......../............ Saat : .......................................... dır.

Ceza Muhakemesi Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca zorla getirilmesine karar verilen yukarıda kimliği yazılı .................................................. ............................................. nın duruşma için belirlenen günde ihzarı için müzekkeredir. ........./........./..............Hakim
Mühür ve İmza

Katip
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 28’e karşılık gelmektedir.


Örnek No:47*


İHZAR MÜZEKKERESİ
(Sanıklar İçin)


Sanığın adı ve soyadı : .................................................. ........................................

Yerleşim yeri ve işyeri adresi : .................................................. ........................................

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

.................................................. .................................................. .................................................. .

İhzar kararını veren mahkeme : .................................................. ........................................

Dosya Esas numarası : .................................................. ........................................


Suçun türü : .................................................. ........................................

Çağrıldığı davanın davacısı : .................................................. ........................................

İhzar kararı verilme nedeni : .................................................. ........................................

Duruşma günü ....../......../.......... Saat : .......................................... dır.

Ceza Muhakemesi Kanununun 199 uncu maddesi hükmü uyarınca yukarıda yazılı sebeplerden dolayı ihzarına karar verilen .................................................. ...................nın duruşma için belirlenen günde ihzarı için müzekkeredir. ........./........./............Hakim
Mühür ve İmza

Katip

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 47’ye karşılık gelmektedir.


* A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı B- İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz ve altmış gün
maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla olan adî ve hasılat kiralarında itiraz süresi yedi
süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise
olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci üç gündür.
maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış
gündür.


**: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51’e karşılık gelmektedir.* İlgili 89 uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılıdır.

* Bu müddet, iflâs dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.


** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 162’ye karşılık gelmektedir.


Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"İcra Hukukundaki Dilekçe Örnekleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı M.Burak Kınacılar'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
13-03-2009 - 16:08
(4240 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 8 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 5 okuyucu (63%) makaleyi yararlı bulurken, 3 okuyucu (37%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
65257
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 gün 16 saat 43 dakika 3 saniye önce.
* Ortalama Günde 15,39 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 346695, Kelime Sayısı : 48531, Boyut : 338,57 Kb.
* 8 kez yazdırıldı.
* 16 kez indirildi.
* 7 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 993
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,68797898 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.