Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale 4. Yargı Paketi Kapsamında Tahliye-------Av. K. Şahin Aksu

Yazan : Şahin Aksu [Yazarla İletişim]
AVUKAT

Bu makalemde kamuoyunda yanlış algılanan ve büyük yankı uyandıran şartlı tahliye hususunu açıklamaya çalışacağım. [/font]
1-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. Maddesi gereği Bilindiği üzere; mahkûmun koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için infaz kurumunda kalacağı süreyi iyi halli olarak geçirmesi gerekir.
A) 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 24 yılını ve diğer süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 2/3’ünü infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilirler.
B) Mahkûm olunan suç; suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olanlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlediği suçtan dolayı mahkûm olanların aldıkları süreli hapis cezalarının 3/4’ü infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.
C) Aynı yasanın 106. Maddesi gereği ise adli para cezasının ödenmemesi sonucu adli para cezası hapse çevrilmiş ise ve disiplin ve tazyik hapislerinden ise (örneğin;nafaka yükümlülüğünü ihlal sonucu alınan 3 ay hapis)koşullu salıverme hükümleri uygulanmaz. Ancak suç işlediği zaman 18 yaşını doldurmamış hükümlünün adli para cezasını ödememesi halinde hapse çevirme uygulanamaz.
Yukarıda da açıklandığı üzere bahsi geçen sürelerin iyi halli geçirilmesi durumunda kişi koşullu salıvermeden yararlanacak ve denetim süresine tabi tutulacaktır.
Koşullu salıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek tahliye tarihini geçemez.
(Not: Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on beş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.)
Konunun daha net anlaşılabilmesi açısından somut olayları içeren örnekler vererek devam edelim:
Soru 1) Tehdit suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Erteleme veya HAGB kararı verilmedi. Suç tarihi 2009 yılı içerisinde. Ceza evinde geçireceğim süre ne kadardır?Bu konuda prosedür nedir?
Cevap: Öncelikle suçun vasfı tehdit olduğundan ve almış olduğunuz ceza miktarı 1 yıl 6 ay olduğundan (kasten işlenen suçlarda 3 yıl taksirle işlenen suçlarda 5 yıl prosedürü gereği) tarafınıza yakalama emri çıkmayacak, çağrı kâğıdı gönderilecektir. Bu çağrı kağıdını tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren 10 gün içinde infaz müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Yine (kasten işlenen suçlarda 3 yıl taksirle işlenen suçlarda 5 yıl prosedürü gereği) açık cezaevine gönderileceksiniz. Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1 yıl 6 ay=18 ay
18 ay/(2/3)=12 ay
12 ay-koşullu salıvermeye 12 ay kala tahliye olunacağından=İnfaz Yok
Yapılması gereken çağrı kağıdı celp edildiğinde iyi halli olduğunuzu da göstermek açısından teslim olup ceza evi müdürlüğüne “Yeni çıkan yargı paketlerinde lehe olan tüm hususlardan yararlanmak istiyorum.” Beyanını içeren dilekçe ile müracaat etmemiz gerekmektedir. Tüm bu işlemler ise yaklaşık birkaç saat sürmektedir. 18 aydan daha yüksek alınan hapis cezalarında (18 aydan az olsa da istisnalar mevcut) “hapiste yatılmıyormuş” şeklindeki düşünceler doğru değildir. Tüm bunlar infaz savcılığının hazırladığı müddet namedeki rakama göre tespit edilecektir. Zaten kuruma dilekçeyi verdiğinizde İnfaz Hâkimliğince gereği yapılarak tahliye işlemleriniz gerçekleşecektir. İnfaz hukukunda koşullu salıvermeye ilişkin hükümler derhal uygulandığından bu yasadan 15.000’in üzerinde mahkûm istifade edere, tahliye olmuştur.
Soru 2) Tehdit suçundan 2yıl hapis cezası aldım. Erteleme veya HAGB kararı verilmedi. Suç tarihi 2009 yılı içerisinde. Ceza evinde geçireceğim süre ne kadardır?Bu konuda prosedür nedir?
CEVAP : Yukarıdaki yazılanları tekrarla;
2 yıl =24 ay
24 ay/ (2/3) =16 ay
16 ay- koşullu salıvermeye 12 ay kala tahliye olunacağından = toplam hapis 4 ay
Soru 3) Örgüt kuruculuğu ve yöneticiliği suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Erteleme veya HAGB kararı verilmedi. Suç tarihi 2009 yılı içerisinde. Ceza evinde geçireceğim süre ne kadardır? Bu konuda prosedür nedir?
CEVAP :Yukarıdaki yazıları tekrarla;
1 yıl 8ay =20 ay
20 ay / (3/4) = 15 ay
15 ay- koşullu salıvermeye 12 ay kala tahliye olunacağından= toplam hapis 3 ay.
Soru 4) 2008 yılında uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl hapis almıştım. Cezam infaz edildi. 2011 tarihinde tahliye olur olmaz kasten başka bir suç işledim ve 1 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Erteleme veya HAGB kararı verilmedi. 1 yıl 6 ay hapis cezası alanlar yasadan yararlanıp 1 gün yatıp çıkıyorlarmış? Doğru mu?
CEVAP : Doğru değil. Bu soru nüans nitelik teşkil etmektedir. Bir çok meslektaşımız tarafından bile atlanmaktadır. Şöyle ki 2008 yılındaki almış olduğunuz hapis cezası 4 yıl olduğundan ve suç tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yeniden kasten bir suç işlemiş olduğunuz için tekerrür hükümlerine göre mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olacaktır. Bu nedenle toplam cezada 2/3 ‘lük değil ¾’lük indirim yapılacaktır. Ve bu da 1 ay 15 gün infaz demektir. Eğer yine tekerrür iken, tekerrüre esas teşkil edecek suç işlerseniz, artık koşullu salıvermeden yararlanamayacaksınız.
Tabi bu durumlar yasa gereği zorunlu uygulanmak zorunda değildir. Bazı şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Cezanın infazı sırasında ceza infaz kurumu idaresinin hükümlü hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporu da dikkate alınıp, infaz hakimi tarafından denetimli serbestlik altında bırakılmalarına karar verilebilir. Kamu vicdanı yanında Türkiye’deki cezaevlerinin doluluk oranı ve yetersiz kapasiteye sahip olmaları ile Avrupa Birliği uyum süreçleri doğrultusunda bu değişikliğin yapıldığı kanaatindeyim. Bu yönde zorunluluk yoktur. Faydalı olması temennisi ile. Saygılarımla. AV. ŞAHİN AKSU.HATAY BAROSU.ANTAKYA.
İlgili yasa metni: 5275 SAYILI
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNKoşullu salıverilme
MADDE 107 - (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.
(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuzaltı,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuz,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuzaltı,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuz,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla yirmisekiz,
Yıldır.
(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde kırk,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuzdört,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla kırk,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuzdört,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuziki,
Yıldır. (Ek cümle:6008 sa.ka.9 - 22.07.2010) Bu fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün (Değişik ibare: 5560 sa.ka.28 - 6.12.2006) "onbeş" yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.
(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.
(7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.
(8) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir kurumda devam ederler.
(9) Hakim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
(10) Hakim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.
(11) Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahkeme, raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b) (Değişik: 5351 - 25.5.2005 / md.8) Yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,
Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.
(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.
(15) Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına;
a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından,
b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde koşullu salıverilme kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından,
Dosya üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.
(16) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"4. Yargı Paketi Kapsamında Tahliye-------Av. K. Şahin Aksu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Şahin Aksu'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
10-05-2013 - 08:42
(4034 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 29 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 29 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
312965
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 saat 57 dakika 16 saniye önce.
* Ortalama Günde 77,58 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 13303, Kelime Sayısı : 1704, Boyut : 12,99 Kb.
* 54 kez yazdırıldı.
* 66 kez indirildi.
* 62 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1626
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05229306 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.