Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Profesyonel Sporcu İle Kulübü Arasında Doğan Uyuşmazlıklarda İş Hukuku Uygulaması

Yazan : Llm. Av. Ömer Faruk İlgün [Yazarla İletişim]
LLM. Avukat

Makale Özeti
PROFESYONEL SPORCU İLE KULÜBÜ ARASINDA DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA İŞ HUKUKU UYGULAMASI

PROFESYONEL SPORCU İLE KULÜBÜ ARASINDA DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA
İŞ HUKUKU UYGULAMASI

LLM. Av.Ömer Faruk İLGÜN
Ankara Barosu

Profesyonel sporcu ile kulüpler arasında imzalanan ve her iki tarafa hak ve borçlar doğuran sözleşme olarak ifade edilebilir. Profesyonel sporcu, kulübü için bir iş görmeyi bu kapsamda oynama çalışmasını yerine getirmeyi ifade eder. Profesyonel sporcu edimi bir nevi oynama olarak ifade edilir. Profesyonel sporcu bu edimini kulübüne bağımlı olarak ifa edecektir.
Profesyonel sporcu bu edimini ücret karşılığı yerine getirir. Profesyonel sporcunun bu edimi Türk Borçlar Kanunun 393.maddesinde ifade edilen “hizmet sözleşmesi” olarak tanımlanmaktadır.
TBK’nın 393.maddesinde hizmet sözleşmesi “ Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” tanımlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 6214 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 59 ncu maddesine eklenen 2 nci fıkra gereğince, ancak spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlara karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir.
Spor kulüpleri ile sporcu, teknik adam ve sporla ilgili diğer kişiler arasındaki alacak haklarına ilişkin uyuşmazlıklara dayalı açılacak davalar, yetki ve göreve ilişkin genel hükümler kapsamında adli yargı yerlerinde görülecektir.
Başka bir ifade ile sporla ilgili hizmet, vekalet vb. sözleşmelerden kaynaklanan alacak, sözleşmenin feshi ve tazminat gibi davalar genel hükümlere tabidir.
Bu konuda yakın zamanda çıkan bir uyuşmazlıkta Yargıtay emsal nitelikte bir karar vermiştir.
Yargıtay 3. H.D. E. 2020/3283K. 2020/5165 ve 30.9.2020 tarihli kararında; “Tahkim Kurulunun 01.11.2018 tarihli 2018/305 esas 2018/330 Sayılı kararının sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlığa ilişkin olduğu ve anılan karara karşı yargı yolunun açık olduğu kabul edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirir.”
Adı geçen karara göre sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda tahkim kurulunun kararına karşı Adli Yargı Yolunda itiraz edilebileceği sonucu ortaya konmuştur.
Konuya ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi benzer bir uyuşmazlıkta basketbol oyuncusunun ücret alacağına ilişkin olarak görevli mahkemenin “iş mahkemesi” olduğuna ilişkin emsal bir nitelikte karar vermiştir.
Yargıtay 3.H.D. E.2020/7165 ve K.2020/5239 sayılı ve 01/10/2020 tarihli kararında,
“Davacının, hizmet sözleşmesi ile davalı spor kulübünde profesyonel sporcu olarak görev yaptığı 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5-(a) bendi ve 38. Maddeleri gereğince Kanunun yürürlük tarihi olan 25/10/2017 tarihinden sonra açılan davalarda görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğu ifade edilmiştir.”
Tüm bu yasal düzenlemeler ve Yargıtay Kararları dikkate alındığında, profesyonel sporcular ile kulüpleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın niteliği spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olmadığı durumlarda tahkim kurulunun kararının kesin olmadığı ortaya konulmuştur.
Dolayısıyla, spor kulüpleri ile sporcu, teknik adam ve sporla ilgili diğer kişiler arasındaki alacak haklarına dair uyuşmazlıklar yetki ve göreve ilişkin genel hükümler çerçevesinde adli yargı yerlerinde görülecektir.
Bunun yanında profesyonel sporcu ile kulübü arasında “hizmet sözleşmesi” olduğu ve ücretin ödenmemesi halinde sporcunun iş mahkemesinde dava açabileceği belirtilmiştir.
Kaynak:
Yargıtay 3. H.D. E. 2020/3283K. 2020/5165 ve 30.9.2020
Davacı vekili, müvekkilinin 14847 lisans numarası ile Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde tescilli Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin futbolcusu olduğunu, davalı kulüp tarafından ...,... Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulübün veya yetkililerinin yazılı izni olmaksızın gittiği ve rapor aldığı bu durumun Futbolcunun sözleşmesel yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile 250.000,00 Euro para cezası verilerek anılan miktarın futbolcu alacağından tenkis edildiğini, müvekkil futbolcunun tahakkuk etmiş alacaklarından 250.000,00 Euro'nun sözleşmede belirtilen vadeden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili ve müvekkil futbolcuya verilen 250.000,00 Euro para cezasının geçersizliğine hükmedilmesi için Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna yapılan başvuru sonucunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulunca müvekkil futbolcu hakkında tesis edilecek cezanın kazancı ile orantılı olmasının gerektiği bu sebeple 250.000 Euro cezai şart tutarının fazla olduğu, 200.000,00 Euro ceza verilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle alacak talebinin kısmen kabulü ile; 50.000,00 Euro'nun 26.05.2016 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 Sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince kamu bankalarının Euro'ya uyguladıkları en yüksek yıllık tevdiat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin isteğin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.Taraflarca uyuşmazlık çözüm kurulunun kararına karşı Tahkim Kuruluna başvurulduğu, Tahkim Kurulu 01.11.2018 tarihli kararı ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy çokluğu ile karar verdiğini ileri sürerek TFF Tahkim Kurulu'nun 01/11/2018 tarihli ve 2018/305 E., 2018/330 K. sayılı kararının iptaline ve 200.000 Euro'nun sözleşmede belirtilen vade tarihlerinden ayrı ayrı işleyecek devlet bankalarının Euro ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, karar tarihinde yürürlükte olan yasa hükmü gereğince karara karşı yargı yolunun kapalı olduğu gerekçesi ile dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.Somut olayda uyuşmazlık TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulup başvurulamayacağı noktasında toplanmaktadır.6214 Sayılı Kanunun üçüncü fıkrasında; spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmüştür. Anayasa'nın 59. maddesinde spor federasyonlarının yalnızca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmüştür.Sportif faaliyetlerin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilgili kurulların müsabakalarla, kulüplerle, sporcularla ve sporla ilgili diğer kişiler hakkında verdikleri müsabakadan men, küme düşürme, ligden ihraç, ihraç, seyircisiz oynama ve puan tenzili gibi kararlarına karşı süratli ve kesin bir denetim yolu öngörülmektedir.Bununla birlikte, kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi diğer kişiler arasındaki alacak uyuşmazlıkların bu şekilde çözüme kavuşturulmasına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla, spor kulüpleri ile sporcu, teknik adam ve sporla ilgili diğer kişiler arasındaki alacak haklarına dair uyuşmazlıklar yetki ve göreve ilişkin genel hükümler çerçevesinde adli yargı yerlerinde görülecektir. Böylece, sporla ilgili hizmet, vekalet veya benzeri diğer sözleşmelerden kaynaklanan ifa, ifa etmeme, fesih ve tazminat gibi uyuşmazlıklar ile diğer alacak hakları, genel hükümlere tabi olacaktır. Taraflar arasında ki uyuşmazlığın spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olmadığı taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırılıktan kaynaklandığı Anayasa'nın 59 maddesinin 3. fıkrasında ki düzenlemenin spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olduğu ve anılan konularda çıkan uyuşmazlıklarda zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı öngörüldüğü sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim kurulunca verilen kararlara karşı yargı yolunun açık olduğu açıklanmıştır.Tahkim Kurulunun 01.11.2018 tarihli 2018/305 esas 2018/330 Sayılı kararının sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlığa ilişkin olduğu ve anılan karara karşı yargı yolunun açık olduğu kabul edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Profesyonel Sporcu İle Kulübü Arasında Doğan Uyuşmazlıklarda İş Hukuku Uygulaması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Llm. Av. Ömer Faruk İlgün'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
06-12-2020 - 20:38
(136 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 3 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
936
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 8 saat 27 dakika 13 saniye önce.
* Ortalama Günde 6,83 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8439, Kelime Sayısı : 1015, Boyut : 8,24 Kb.
* 5 kez yazdırıldı.
* 4 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2141
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04562807 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.