Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Sahtecilik Suçları - Gelişen Eylem Türleri Ve Soruşturmada Gelişmiş Metotlar

Yazan : Av. Ahmet Karaöz [Yazarla İletişim]
Öğr.gör. Analist uzman- Metodolog

Makale Özeti
SAHTECİLİKTE GELİŞEN EYLEM TÜRLERİNİN izlemindeki bilimsel araştırmaarımız ve akademik çalışmalarımızın , bu tür eylemler için yürütülen dava tahkikatlarının , gelişmiş tahkikat modellerinin objektivtesindeki analiz metotlarının gözetildiği inceleme çalışmalarının sağlanamaması nedeniyle ,maddi gerçeğe gidişteki yolda zorlukların algılanaması ile de , kamu vicdanını tatmin edecek sonucu getiremediğini gözleyerek , uygulamacların , gelişmiş eylem türlerinin tahkikatları içeriğinin bilincine giden farkındalık yönündeki algı gelişiminin sağlanması önemini anlatmak istedik
Yazarın Notu
Makalemezin belirli bazı kesitleri Linkedin de , Av. Mehmet KAYA Facebook grubunda ve öncesiyle de 2012 yılından itibaren sürdürdüğümüz , Yargtay 11. ve 15.CD.( halen kapatılmış olan 21. ve 23.CD.leri) için gerçekleştirilmiş olan Yargıtay Bilgilendirme Konferansları başlığındaki eğitim seminerlerimiz notları hizmet içi basılmış kitapçığımızda ve Sahtecilik tahkikat analizleri isimli blogda yayınlanmıştır.

Değerli meslektaşlarım , " Metodolojik analiz penceremizden " sizler için bu defada , sahtecilikte gelişen eylem türleri
başlığında Hukuk ve Ceza yargılamasında süregelen soruşturma yöntemleri ile gelişen tahkikatlarda maddi gerçeğe gidişteki yol haritasını ve tahkikatların eylemlerin aydınlatılmasında yetersiz kalışındaki sorunlara ait gözlemlerimizden kesitleri , uygulama için aydınlanmalar getirecek , bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modellerinin benimsetilmesinin kaçınılmaz önemini paylaşmak istedim ;

2000 yılından itibaren sürdürdüğüm bilimsel araştırma çalışmalarımın birinci konu başlığı “ Sahtecilikte gelişen eylemler ve hile ile ele geçirilen mağdurlara ait ıslak mürekkepli imzaların bulunduğu platform( kağıt yüzeyi ) üzerindeki sahalarda , mağdura aleyhe yüklem getirecek iradesi dışındaki oluşumlar içeren belgeler ”Projeksiyonunda mevcut inceleme yapılarının bu gelişmiş eylem türü için gelişmiş bir inceleme metodolojisinin istikametindeki bilimsel araştırma çalışmalarında , kötü niyetli eylemcilerin önüne geçecek bir ivmeyi oluşturamadıklarını , araştırma ve incelemeler sürecindeki önümüze gelen tahkikat gözetimlerinin izlemlerinden gözledim.

Yargılama süreçlerine ve uygulamayı yürüten yargı mensuplarına ve dava tahkikatlarında taraf vekili olarak görev alan meslektaşlarıma , aydınlanma getiren araştırmaların bilimsel objektivitesinin , maddi gerçeğe götürecek tahkikatların temeli olması gerektiği realiteyi birinci prensip saydım.

Bize uygulamacıların ve tarafların sordukları ve paylaştıkları sorun olarak neden ve hangi sebepler ile , tahkikatların maddi gerçeğe giden yolda zorlandıkları hususlar dile getirilmektedir. Tüm inceleme yapılarının gelişen eylemler için gelişmiş analiz metotlarının gereklerindeki bilimsel pariteler konusunda, inceleme gözetim metodolojisinin disiplinlerindeki şablonları dikkatle izlemesinin önemini , sorunun giderilmesindeki birinci hareket unsuru olarak gördüğümüzün altını çizerek , metodolojik analiz penceremizi aralayacağız.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Değerli meslektaşlarım , " Metodolojik analiz penceremizden " sizler için bu defada ;

İcra Hukuk Mahkemesinde imza inkarı dava tahkikatında YARGITAY inceleme ve denetime elverişlilik kriterlerine bakacağız.

İnkar edilen bir imza yazılımı var ise , öncelikle incelemede benzemezliklerden hareket ile gözlem analizlerinin oluşturulması gerektiğini ve benzemezlikler tespit edilmiş ise de , ne sebeple benzemez olduklarının ayrıntılı ve görüntülü olarak raporda anlatılması gerektiğinin üzerinde durulmaktadır.

Zira sahtelik içerikli eylemlerde , sahtelik eyleminin faili mutlaka benzetme açınımlı bir eylem yapısı sergileyecektir.Amaç zaten benzetmek ve yanıltmaktır.

Ayrıca, Yargıtay inceleme ve denetime elverişlilik kriterlerinde , önemle üzerinde durulan görüntülenerek farklılıkların belirlenmesinde , burada amaçlananın tek boyutlu bir görüntüyü değil , ileri gelişmiş gözlem ve veri alımlarını içeren metotlar ışığında analitik incelemenin temelinde , ileri teknikler ile görüntü alımında ınfrared ve mor ötesi ile yanal ışın izlemlerinin getireceği , çok boyutlu gözlem yapısını gösteren görüntülemeler olduğunun unutulmamasıdır.

Örneğin analitik izlemli aidiyet tespiti içerikli incelemeye esas gözlemlerin getirisi olan fulaj izlerinin değerlendirilmesi devamıyla kıyaslamaya objektif katkısının temelinde , ileri çok boyutlu gözlem yapılı görüntülemelerin öneminin altını çizmek durumundayız.

Değerli meslektaşlarım , " Metodolojik analiz penceremizden " sizler için , İcra Hukuk Mahkemesinde imza inkarı dava tahkikatında inceleme kriterleri açınımı ile ;

Özellikle de aidiyet tespiti içerikli incelemelerde fulaj tekniğiyle izlem kaçınılmaz objektiflik arz eden analitik izlem metodolojisinin çok önemli bir deneysel gözlem gereğidir.

Gerek aidiyet tespiti içerikli belge incelemelerinde , atfedilen ve inkara konu imzanın , kişinin eli ürünü olup olmadığı hususundaki inceleme için ;

Bilhassa aidiyet tespiti içerikli ( atfedilen imzanın , atfedilen kişinin eli ürünü olup olmadığı hususlu ) incelemelerde , mutlaka belge üzerindeki el yazısıyla imza ve isim yazılımı içeren irade beyanı mahiyetli ıslak mürekkepli yazılımların belge ve mukayeseye esas belge asıllarındaki “Fulaj “ yapılarının belge ön ve arka yüzdeki izlerinin , fulaj izleme tekniği ile , analitik vasıfta izlenmesi açısından ;

Örneğin , aidiyet tespitine yönelik incelemeye esas belge aslındaki
( belge ön ve arka yüzündeki ) Fulaj izlerinin dikkatle gözlenip , atfedilen ve fakat inkar edilen imzada , İmza sahibinin mukayeseye esas tutulan
( soruşturma ve yargılama makamlarında huzurdaki tatbik yazılımlarda dahil ) ıslak mürekkepli imzalarının olduğu mukayese belge asıllarının da ön ve arka yüzleriyle tüm yazılımların , Fulaj izlerinin gözlemi hususu da gerekli inceleme diplinidir.

Belgedeki atfedilen imzalar için gözlenen Fulaj izleriyle olan , alışkanlık ve yazılımdaki baskı karakteristiği , istif ,eğimler ve bukleler ve gramaların şablonsal ve hareket yapısı , başlangıç ve bitiş gibi hareket başlangıçlarıyla , imzanın oluşumundaki istif ve kümelenmelerdeki açılanma ile benzerlik ve benzemezliklerin izlenmesinde bu analiz yönteminin objektifliği çok etken olacaktır.

UZMAN GÖRÜŞ RAPORLARININ İZLENMESİNDE YARGITAYIN ÖZENLERİ

Tahkikat analizlerinde dosyada sunulu tüm bilirkişi raporlarının
soruşturmayı yürüten ve yargılamada tahkikatı yöneten mahkemece birlikte ve karşılaştırmalı olarak gözetime esas alınması kavramındaki norm yapıları , objektif soruşturmanın bir gereği bulunmakla birlikte ;

YARGITAY ilgili Hukuk Dairelerinin gelişmiş içtihatlarından gözlem yapılanması kriterleri ;
* 11. HD nin 24.11.2016 tarih, 2016/7139-9125 sayılı kararı ,
* 15. HD nin 10.11.2016 tarih, 2015/5127-2016/4635 sayılı kararı ,
* 20. HD nin 20.01.2015 tarih, 2014/8679-2015/97 sayılı kararı gibi ,
Bir çok yerleşik kararlarında özetle ;

"Taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve alınan bilirkişi raporundan tatmin olmamaları halinde olayın tam olarak aydınlanmasını sağlamak ve doğru ve adil kararın verilmesi için uzman görüşü alıp mahkemeye ibraz edebilecektir. Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Bu anlamda alınan bilirkişi raporuna, taraflardan biri, uzman görüşüne dayanmak suretiyle itiraz etmiş ve bu itirazlar mahkeme tarafından hiç değerlendirmeye alınmamış ve itirazlar gerekçeli bir şekilde karşılanmamış ise uzman görüşüne dayanan tarafın 6100 sayılı HMK' nın 27., Anayasa'nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal etmiş olabilecektir. Dosyaya ibraz edilen uzman görüşünde bilirkişi raporu ile tespit edilen görüşlerinin aksine tespit ve görüşler ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporu ile uzman görüşü ciddi şekilde çelişkiler içermektedir. Alınan bilirkişi raporu ile uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine yetersiz ve esaslı itiraza uğrayan rapora dayanılarak , uzman görüşü kararda gerekçeli olarak değerlendirilip tartışılmadan karar verilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir." denilmektedir.

Yüksek mahkemenin yerleşik içtihatlarında , uzman görüş raporunun dosyada mevcudiyetinde , uzman görüş raporu ile , dosyada daha önce yaptırılan bilirkişi incelemesindeki sonuç belirlemesiyle çelişki belirirse bu hususun giderilmesinin tartışılmaz derecede bir adil yargılama kuramı olduğu üzerinde durulmaktadır.

BİLİMSEL analiz metotlarının gelişiminin izlemindeki perspektifler;

Belgenin sahteik içerikerinin ŞÜPHELERİNİN İSTİKAMETİNDE olarak , BELGEDE YER ALAN MADUR OLDUĞUNU İDDİA EDEN MÜŞTEKİ/DAVACIYA ATFEDİLEN ISLAK MÜREKKEPLİ İMZANIN
BELGEDE YER ALMASININ MEŞRU BİR GÖRÜNÜM OLMADIĞI çerçevesinde, ıslak mürekkepli atfedilen imza yazılımının belgede aleyhe içerikli yazılımlardan ÖNCELİĞİ ve/veya SONRALIĞI tarzindaki idddianın şühhe giderimine yönelik incelenmesindeki bilimsel objektivitede ;

* İnceleme konusu olup şüphe içeriki iddiaların hedefindeki belgedeki ıslak mürekkepli imzanın yer aldığı belgenin öncelikle uzman disiplinler şablonu ile fiziksel ve dijital olarak da, Forensıc Detector olarak isimlendirilen infrared ve yanal ışın gözlemli tetkik metotları ile veri alımlarının sağlanmas ile geliştrilecek analiz ile , belgedeki yazım karakteristiği fulaj izlerinin belge ön ve arka yüzündende tespiti vasıflı dijital veri alımları ile , belgedeki kat izleri, mürekkep kusmalarının ve fulaj izlerinin birbiri ile kesişmelerinin fulaj izleme metodolojisi perspektifinde olarak izlenmesi yanında , printer kullanımlı baskı veya ofset baskı tekniklerinin istikametindeki tapaj işlemlerinin karşılaştırılmalı gözleminde , printer mürekkebi toner iz ve efektlerinin ( kontrolsüz püskürüm mikro partikül efekt izlerinin )birlikte ve birbirleri ile karşılaştırıarak ,baskı iz ve efekt gözlemleri ile sonradan baskı ile oluşum eylem izleminde baskıda mikro yüzey gerilim tapaj kalitesi ve dreformasyonları ile kesişmelerdeki deformasyon yansıma izlemleriyle öncelik sonralık gözlem tespitne giden inceleme yapısının gerçekleştirilmesi gerekidir.

Öncelik /sonralık şüphe gideriminin analizi metot yapısındaki bu inceleme deneylerinin de sonuçlarından sonra , BELGE KİMYASININ BİLİMSEL METODOLOJİSİ İSİKAMETNDEKİ DENEY SİSTEMATİKLERİNİN İZLENMESİ sonucu ile beliren bulguların , birinci deney sistematiği bulguları ile santezide bilimsel objektiviteyi sağlayacağının gözden uzak tutulmaması özeni öneminin altını çizmek isterim.


Belgenin meşruiyetinin izleminde , hile ile ele geçirilen mağdura ait ıslak imzaların üzerinde gerçekleştirilen irade dışı saptırılmış belge içeriklerinin tapajının izlenmesinde , ıslak imza mürekkebinin üzerindeki ısı ve ışıl efektlerin gözleminin , soruşturmadaki objektivitenin kaçınılmazı gözlem kuramı olduğu metodoloji
( Prof.Dr. Salih Cengiz. “” Mürekkep ve yazı yaşının analizi. “” İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü fen bilimleri ana bilim dalı eski başkanı başkanı )
( www.metodoloji.net Yargıtay bilgilendirme konferans notları- Öğr.gör.analist uzman-Metodolog Ahmet Karaöz )

Yargıtay ilgili Ceza ve Hukuk Dairelerinin yukarıda belirtilen gibi bir çok kararlarında işaret edildiği gibi ,belge kimyası başlığındaki bilim projeksiyonuyla bilimsel deney sistematiğinin gelişimiyle , analitik inceleme yapılanmasında gözlem metotları göz ardı edilemez soruşturma gerekleri olmuştur.
Örneğin bir çok içtihatta eksik soruşturmalarda bu belge kimyası gereği analizlerin inceleme yapılarının mutlaka gözetimi belirtilmekte ve incelemeler için , İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana bilim Dalı eski başkanı ve halen İstanbul BAM. Bilirkişilerinden olan sn. Prof. Dr. Salih Cengiz ve bilimsel analiz çalışmalarının objektivitesinin bilindiği ve gereği işaret edilmektedir.
( www.metodoloji.net . Sahtecilik tahkikat analizleri ve METODOLOJİ. -Kriminal yöntemler / Bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modelleri.
Av. Ahmet Karaöz.( Öğr.gör.Analist uzman - Metodolog ) Yargıtay bilgilendirme konferans notları.2014 yılı basımlı Yüksek Yargı için özel basımlı/ 2018 yılında yayınlanan , adli yargı hizmet içi seminer notları “Belgede sahtecilikte son nokta “ isimli yayın ve öğretim çalışmalarından )

**Gelişmiş eylem analizleri için gelişmiş ileri inceleme yöntemleri :

İlgi içtihatlar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün CMK 309.madde çerçevesinde özenle hazırlanmış ve incelemelerin boyutlarının bilimsel açılımlar anlatımlı analitik gözlem seviyelerinin ısrarla belirtilerek işaret edilen inceleme yer ve yapıları hakkındaki kanun yararına bozma talepleri ışığında bakıldığın da ;
Gelişen eylem türlerinden olan hile elde edilen imzaların üzerinin sonradan irade dışı doldurularak sahte belge oluşumu şüphesinin getirimi tahkikatından yeni bir gelişmiş içtihat örneği ;


T.CYARGITAY 11.HukukDairesi
Esas:2016/3996 Karar:2017/3794
Karar Tarihi: 15.06.2017
YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ:TİCARETMAHKEMESİ
1-Asıl dava, davaya konu 4 adet taşınmazın davalı-karşı davacının davacı-karşı davalı şirkete sermaye borcu karşılığı verildiğinin tespiti olmadığı taktirde alacak istemine ilişkin olup, karşı dava ise şirkete nakit olarak verilen bedelin iadesi taahhüt edildiğinden davalı-karşı davacı tarafından şirkete nakden ödendiği bildirilen bedelden şirkete olan borçların düşülmesinden sonra kalan bakiye alacağın tahsili istemine ilişkindir.
Davacı- karşı davalı şirket müdürü ...’ın ...’de bulunmadığı zamanlarda acil ve gerekli işlerin yürütülmesi için kullanılmak üzere davacı- karşı davalı şirkete ait antetli boş kağıtların adı geçen şirket müdürünce imzalanarak davalı- karşı davacıya teslim edildiği, bu hususun davalı- karşı davacı tarafından verilen taahhütnamelerde kabul edildiği, sonrasında imha edildiğinin savunulduğu, şirket kaşesini ve şirket müdürünün imzasını taşıyan bu boş kağıtların üzerinin davalı-karşı davacı tarafından doldurularak şirketin borçlandırılmaya çalışıldığı, dolayısıyla davaya konu edilen belgelerin üzerleri sonradan davalı- karşı davacı tarafından doldurulduğundan bu belgelere itibar edilemeyeceği ileri sürülmüş; bu hususta ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açığa imzanın kötüye kullanılması, özel belgede sahtecilik suçundan davalı-karşı davacı ... hakkında ceza soruşturması da yapılmıştır. Söz konusu belgelerdeki imzanın şirket müdürünün eli ürünü olduğu kabulüyle dava konusu belgelere istinaden yazılı şekilde karar verilmiştir. Ancak ceza soruşturmasında alınan bilirkişi raporu ile söz konusu belgelerdeki imzaların ...’ın eli ürünü olduğu, belge inceleme biriminde mürekkep yaşının tespitine yönelik bir çalışma olmaması nedeniyle söz konusu belgelerdeki yazı ve kaşelerin oluşturulma zamanının tespitinin yapılamadığı bildirilmişse de davaya konu belgelerin üzerinin sonradan doldurulup doldurulmadığı hususunda mahkemece ayrıntılı inceleme yaptırılmamıştır. Bu suretle; ilgili soruşturma dosyası ile dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgeler nazara alınmak suretiyle, dava konusu belge asılları üzerinde söz konusu belgelerin üzerlerinin sonradan doldurulup doldurulmadığının çakışan yazı ve imzalar da değerlendirilerek belirlenmesi için yapılan itirazların da karşılanması suretiyle yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılması sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın davacı-karşı davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Yukarıdaki paylaşımarımız ile yürütülen SAHTECİLİK içerikli dava ve talep istikametindeki tahkikatların gelişmelerinin objektivitesinin gözleminde olarak , uygulamada görev alan yargı mensupları ile taraf vekili meslektaşlarımızın gelişen incelemeler ile dosyaya giren Bilirkişi inceleme raporlarının bilimsel objektivitesi ile itibar edilir olup olmadıklarna yönelik gözlemler için denetim disiplini şablonların mutlaka izlenmesi gereğinin önemini görerek , aksayan süreçleri getiren incelemelerin denetimleri açısından da ;

*** UZMAN GÖRÜŞÜYLE – SORUŞTURMADA GELİŞEN TAHKİKATLAR SONUCU RAPORLARIN ANALİZİ VE METODOLOJİK GÖZLEM YAPILANMASI İZLEMİ - YARGITAY İNCELEME / DENETİME ELVERİŞLİLİK KRİTERLERİ IŞIĞINDA OBJEKTİVİTENİN BİLİMSEL VE ETİK İRDELEMELERİ *** projeksiyonundaki incelemeerimizi taşıyan, HMK.293/1.md. ve CMK.67/6.md. kapsamlı yeni bir tür UZMAN GÖRÜŞ Rapor çalışmalarımızı geliştirmeyi gerek gördük ve Yargı ile paylaştık. Bu analiz metodolojisi içerikli DENETİM DİSİPLİN ŞABLONLARI öğretili ve akademik seviyeli çalışmalarımızın ilgi ve övgüsünün etkieri ile ,yargılamaya sağladığımız aydınlanma bizi onurlandırmıştır.Saygı ile.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Sahtecilik Suçları - Gelişen Eylem Türleri Ve Soruşturmada Gelişmiş Metotlar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Ahmet Karaöz'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
06-11-2020 - 20:10
(114 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
722
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 4 dakika 48 saniye önce.
* Ortalama Günde 6,28 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 16032, Kelime Sayısı : 2029, Boyut : 15,66 Kb.
* 1 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2136
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03393006 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.