Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yangın/patlama Tahkikat Analizleri Ve Rücu Davaları

Yazan : Av. Ahmet Karaöz [Yazarla İletişim]
Öğr.gör. Analist uzman- Metodolog

Makale Özeti
Yargılama süregelen dava yapıları itibariyle , YANGIN/PATLAMA ana temalı olay incelemelerinde , bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modlleri istkametinde tahkikatların oluşturulması ile ancak maddi gerçeğe gidiş sağlanabilecektir. Öncelikle nedensellik teorisi ile olaya bakılarak sebebin belirlenmesi sonrasıyla da , sorumluluk teorisiyle sorumlunun tesptine gidilmesi yargılamada tahkikatın objektivitesi gereğidir.Özellikle SİGORTA kuruluşlarının , sigortalılarının, maruz kaldıkarı yangın/patlama kondisyonlu olay sonrası hasarların yakleminde , rücu davalarının da büyük ölçüde yer aldığını görmekteyiz.Bu davalar itibariyle de , tahkikatların gelişimindeki bilimsel ve analitik seviyeli inceemelerin maddi gerçeğin tespitini getireceği husus da tartışılmaz durumdadır.Bu tür tahkikat metodolojisini izleyen çalışmalarımızdan kesit sunmak istedik.
Yazarın Notu
Facebook- Av.Mehmet KAYA ( Antayla ) grubu ve LİNKEDİNDE yayınlandı.

SORUŞTURMA/TAHKİKATLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLİMSEL VE ANALİTİK İNCELEMELER İLE GELİŞTİRİLEN SORUŞTURMA MODELLERİ VE YANGIN / PATLAMA KONDİSYONLU OLAYI İÇERİKLİ DAVALARDA ( SORUMLULUK TESPİTİ – HUKUK VE CEZADA HÜKME GİDİŞ – RÜCU DAVALARINDA SİGORTALAR ) AYDINLANMA METODOLOJİSİ

( Metodolojik Analiz Penceresi, yayın – 1 )

Uzun süredir , bilimsel denetim gözlemlerinin disiplin şablonları üzerinde çalışmaktayız. Bu çalışmalarımız ile , soruşturma ve yargılama da tahkikatların gelişimiyle, dosyalara intikal etmiş çeşitli düzeydeki bir çok tespit ve gözlem içerikli raporların , yargılama sırasında değerlendirmelerde ,hükme esas tutulacak konumdaki inceleme yapılarının , “Yargıtay İnceleme ve Denetime Elverişlilik Kriterleri “ doğrultusunda yeterliliklerinin olmadığı hususlar yanında, soruşturmada objektiviteyi de sağlamaya yetmediklerini gözlemleyerek , soruşturma ve yargılama makamlarının tahkitat ile gelişmiş inceleme raporlarını değerlendirmede zorlanıldığını görerek, denetim disiplini şablonlarını da öğreti vasfında olarak , gelişen incelemelerin bilimsel-metodolojik ve etik irdelemeleri başlıklı uzman görüş raporlarımız ile soruşturmaya ve yargılamaya aydınlanma mahiyetli uzman görüş raporlarını geliştirdik.


TAHKİKATIN OBJEKTİVİTESİNİN GELİŞİMİNDE UZMAN GÖRÜŞ RAPORLARININ İZLENMESİNDE YARGITAYIN ÖZENLERİ

Tahkikat analizlerinde dosyada sunulu tüm bilirkişi raporlarının
soruşturmayı yürüten ve yargılamada tahkikatı yöneten mahkemece birlikte ve karşılaştırmalı olarak gözetime esas alınması kavramındaki norm yapıları , objektif soruşturmanın bir gereği bulunmakla birlikte ;

YARGITAY ilgili Hukuk Dairelerinin gelişmiş içtihatlarından gözlem yapılanması kriterleri ;
* 11. HD nin 24.11.2016 tarih, 2016/7139-9125 sayılı kararı ,
* 15. HD nin 10.11.2016 tarih, 2015/5127-2016/4635 sayılı kararı ,
* 20. HD nin 20.01.2015 tarih, 2014/8679-2015/97 sayılı kararı gibi ,
Bir çok yerleşik kararlarında özetle ;

"Taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve alınan bilirkişi raporundan tatmin olmamaları halinde olayın tam olarak aydınlanmasını sağlamak ve doğru ve adil kararın verilmesi için uzman görüşü alıp mahkemeye ibraz edebilecektir. Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Bu anlamda alınan bilirkişi raporuna, taraflardan biri, uzman görüşüne dayanmak suretiyle itiraz etmiş ve bu itirazlar mahkeme tarafından hiç değerlendirmeye alınmamış ve itirazlar gerekçeli bir şekilde karşılanmamış ise uzman görüşüne dayanan tarafın 6100 sayılı HMK' nın 27., Anayasa'nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal etmiş olabilecektir. Dosyaya ibraz edilen uzman görüşünde bilirkişi raporu ile tespit edilen görüşlerinin aksine tespit ve görüşler ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporu ile uzman görüşü ciddi şekilde çelişkiler içermektedir. Alınan bilirkişi raporu ile uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine yetersiz ve esaslı itiraza uğrayan rapora dayanılarak , uzman görüşü kararda gerekçeli olarak değerlendirilip tartışılmadan karar verilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir." denilmektedir.

Yüksek mahkemenin yerleşik içtihatlarında , uzman görüş raporunun dosyada mevcudiyetinde , uzman görüş raporu ile , dosyada daha önce yaptırılan bilirkişi incelemesindeki sonuç belirlemesiyle çelişki belirirse bu hususun giderilmesinin tartışılmaz derecede bir adil yargılama kuramı olduğu üzerinde durulmaktadır.

• Bu yayın ile bilimsel araştırma ve gözlemlerimizden tespitlerimiz çerçevesinde , Yangın/Patlama içerikli olay tahkikatlı ile yürüyen hukuk ve ceza davalarında maddi gerçeğe gidişin sağlanmasında , tahkikat objektivitesinin izlenebilmesi için, tahkikat ile dosyalara sunulan bilirkişi raporlarının , yargı makamlarınca denetiminde , itibar edilir olmak vasıflarının gözetiminin farkındalık ve algı gelişiminin önemini paylaşmak istedik.

( Metodolojik Analiz Penceresi, yayın – 3 )

Bilimsel ve Analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modelleri

Elektrik etkenli nedensellik ilk izlemindeki bir itfaiye raporu ve benzeri tespitler ile oluşan bilirkişi raporlarının , maddi gerçeğin belirlenmesine yönelik objektiviteyi taşımadığını , önümüze gelen incelemeler itibariyle bilimsel ve analitik gözlem vasıflarının olmadığını da “ Bilimsel- Metodolojik ve Etik İrdeleme gözlemli İnceleme Rapor “ çalışmalarımız çerçevesinde görmekteyiz.

Örnek olarak , sanayi işletmelerinde ,makine ve tesisatların çalışmasının sağlamında çeşitli seviyede elektriksel güç kullanımları gerekmektedir.

Projeye ( hatta onarım ve geliştirmeye dayalı yenilemelerde ) göre gerekli uygulamaların yapılmasında , tesis için Enerji alınan kurum ile yapılmış sözleşmeye dayalı kullanım ruhsatında belirlenmiş enerji güç miktarına göre
“Elektrik iç tesisat yönetmeliği “ ve “ Enerji yetki belge statüleri ile “ belirlenmiş olan , uygulamayı yapan “ Mühendis ve Teknisyenlerin ruhsatları icabıyla mükellefiyeti olan “ yetki sınırları içerisinde , proje ve uygulamanın sorumluluk denetimi açısından gözlemi önemi , analizlerin başlangıcını oluşturur.

Bunun yanında projede belirtilen ve onaylanmış tesisat yapıları ile onarım ve yapılanmada kullanılan tesisatların( ve yalıtım malzemelerinin ) standartlarının da dikkatle izlemi gerekmektedir.


( Metodolojik Analiz Penceresi, yayın – 5 )

TBK.’nın da benimsediği tehlike sorumluluğu kavramı ve ELEKTRİKSEL ETKENLİ YANGINLAR

Elektrik enerjisinin nakil ve dağıtımı sorumlulukları gözlemi - Enerjinin sağlanmasında süreklilik / kalite stardart yüklemleri ile EPDK yönetmeliklerinin gereklerindeki , ENH ’ lar da tesisat bakım özenleri ;

Elektirk etkenli yangınların tahkikatlarında , mutlaka izlenmesi gerek inceleme gözetim metodolojisi istikametinde , woltaj dengesi.

Olay yeri ve çevresindeki dış etkenlerin izleminde öncelikli olarak bakılması gerek inceleme şablonunda ;

Enerji nakil ve dağıtımında dengesiz (diğer bir anlatım ile kontrolsüz ) bir salınım ile gezdirilen ENERJİ ve dengesizliğin doğal sonucuyla da , bilhassa Woltaj düşmesinin getirdiği kaçınılmaz sonuç , Elektrik literatürüne göre “Amper artması “ akımın hızlanması ile doğal süreçle “ ısınmanın artması “ ve elektrik kontaklarının oluşumunu ve devamla da , tesisteki “ Kompansazyon tablolarının gaz oluşumu ile patlamasına ve yanmasına , Regülatörlerinde çalışamaz hale gelmesine yol açacağı “ yönündeki bilimsel sonuçlar göz ardı edilmektedir.

** YANGIN / PATLAMA TAHKİKAT ANALİZLERİNDE İNCELEME OBJEKTİVİTESİ VE SORUŞTURMALAR İLE GELİŞEN İNCELEMELERİN , YARGITAY İNCELEME VE DENETİME ELVERİŞLİLİK KRİTERLERİ IŞIĞINDA , BİLİMSEL - METODOLOJİK VE ETİK İRDELEMELERİNİN , YARGILAMADA MADDİ GERÇEĞE GİDİŞ ROTASINDA DENETİM DİSİPLİN ŞABLONLARI **

Yangın / Patlama olaylarının aydınlatılmasına yönelik soruşturmaların maddi gerçeğe gidişteki rasyonalitesini , bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modellerinin izlenmesinin sağlıyacağının önemi hususları , Yüksek Yargıya farkındalık gelişimine yönelik bilgilendirme konferansları başlığındaki seminerlerimiz ile özendirilmiştir. (www.metodoji.net )

Soruşturmayı yürüten Yargı Unsurlarının , hazırlanmış inceleme raporlarını değerlendirmede, raporların ne derece de itibar edilirlikleri olduğunun gözleminde, mutlaka ve önemle "Yargıtay İnceleme ve Denetime Elverişlilik Kriterlerinin " gerçekleşmiş olup olmadığının gözetimi açısından kriter şablonları parametreleri hususunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının geliştirilmesinin sağlanmasında eğitimlerin kaçınılmazlığını belirtmek isteriz. İncelemelerin rasyonalitesi de , ancak bu şekilde değerlendirilecektir.

Örneğin bu tür olaylara müdahale de , öncelikle itfaiye birimlerinin yangın ve/veya patlama kondisyonlarını gözleyerek , sırasıyla söndürme – kontrol altına alma ve soğutma işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenen itfaiye raporlarında büyük çoğunlukla , yangının sebebi olarak , elektriksel etkenli yangın efektlerinin izlemiyle “ elektrik kontağı “ çıkışlı olduğu şeklinde standart raporların düzenlendiğini görmekteyiz.

Olaydan etkilenenlerden birinin yangın kapsamlı sigortasının olması ile de , sigortanın talep ve ihbarı ile de Reasürans denetimli , sigorta eksperlerinin de , olay akabinde olay yerinde incelemeleriyle , gözlem ve tespitlerini oluşturan raporlar düzenlenmektedir.

Kolluk birimlerinin de yetki alanlarındaki , olay yerindeki incelemelerinin de
olayın meydana gelmesindeki etkenleri gözleyen raporları da soruşturmalarda ön izlem olarak takip edilmekte , C.B. Savcılıklarının da gözetimine giren olaylar itibariyle de , C.Savcısının görevlendirdiği bilirkişiler ile de tahkikatın geliştirilmesiyle ve yangın/patlamanın nedeni ile birlikte sorumlunun tespitine yönelik kusur belirlemelerinin tespitlerine gidilmeye çalışılmaktadır.

Hukuksal sorumluluk tespitiyle , zararların giderilmesinde TBK. Hükümleriyle sorumluya zararın yükletilmesi sürecin devamı olmaktadır. Taraf talepleriyle de delil tespiti içerikli bilirkişi raporları ve hasar tespiti incelemesi yönünden inceleme raporları yanında , tarafların ve/veya soruşturma ve yargılama makamlarının da talepleriyle , CMK.67/6.mad. ve HMK.293/1.mad. kapsamlı olarak , bilimsel gözlemli “ Uzman Görüş “ Raporlarının da tahkikat içerisinde yer almış olduğu gözlenmektedir.

Özetle , hukuksal ve cezai sorumluluklar açısından , soruşturma ve yargılama sürecinde de çeşitli düzeyde bir çok incelemelerin ve bunlardan oluşan raporların dosyalarda yer aldığı gözlenmektedir.

Soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından , yargılamadaki maddi gerçeğin tespitine giden süreçteki tahkikatlarda objektivitenin sağlanması ile sorumlu ve sorumluluk tespitine gidişte , öncelikle nedensellik teorisiyle , olayın meydana gelişindeki tüm etkenlerin belirlenmesine yönelik rasyonalitede , bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modellerinin izlenmesinin önemi çok büyüktür.

Örneğin , elektrik etkenli nedensellik ilk izlemindeki bir itfaiye raporu ve benzeri tespitler ile oluşan bilirkişi raporlarının , maddi gerçeğin belirlenmesine yönelik objektiviteyi taşımadığını , önümüze gelen incelemeler itibariyle bilimsel ve analitik gözlem vasıflarının olmadığını da “ Bilimsel- Metodolojik ve Etik İrdeleme gözlemli İnceleme Rapor “ çalışmalarımız çerçevesinde görmekteyiz.

Bu hususlara örnek olarak ;
Elektriksel nedenli bir yangın olayında , nedensellik teorisiyle analizler içerecek bir soruşturma yapılanmasında , uzman görüş raporlarıyla , bilimsel ve analitik incelemeler ile geliştirilen soruşturma modelinin yargılama makamınca izlenmesi sağlanarak , yargılamadaki objektivite ile , maddi gerçeğe gidişin yol haritasında güvenli rota olduğu algı gelişimi benimsetilmiş ve nedensellik gözlemiyle olayın gerçeğini ve sorumluluk teorisiyle gözlemlerde de sorumlular ve sorumluluklar ortaya çıkarılmış tahkikattan bazı kesitleri sunmak isterim.

Örnek olarak , sanayi işletmelerinde ,makine ve tesisatların çalışmasının sağlamında çeşitli seviyede elektriksel güç kullanımları gerekmektedir.

Projeye ( hatta onarım ve geliştirmeye dayalı yenilemelerde ) göre gerekli uygulamaların yapılmasında , tesis için Enerji alınan kurum ile yapılmış sözleşmeye dayalı kullanım ruhsatında belirlenmiş enerji güç miktarına göre
“Elektrik iç tesisat yönetmeliği “ ve “ Enerji yetki belge statüleri ile “ belirlenmiş olan , uygulamayı yapan “ Mühendis ve Teknisyenlerin ruhsatları icabıyla mükellefiyeti olan “ yetki sınırları içerisinde , proje ve uygulamanın sorumluluk denetimi gözlemi önem arz eder.
Bunun yanında projede belirtilen ve onaylanmış tesisat yapıları ile onarım ve yapılanmada kullanılan tesisatların( ve yalıtım malzemelerinin ) standartlarının da dikkatle izlemi gerekmektedir.

(( Elektrik nedenli yangın olayında tahkikat analizine yönelik bilimsel , metodolojik ve etik irdeleme içerikli raporumuz ile gözlemlerimizden kesitler ))

• İTFAİYE Raporları izlendiğinde yüzleri aşkın “Yangının” meydana geldiği bölgede , büyük miktarda Enerji tüketen Sanayi tesislerinde de sık sık aynı nedenli yangınlar çıktığını görmekteyiz.

• Elektrik nedenli yangınlarda Öncelikle Can Kayıplarının yanında , mal kayıpları ve ülkenin milli serveti olan Sanayimizin ürettiği katma değer ile ihracatında ülkeye sağladığı döviz girdilerinin milli hasılaya olan desteklerinin de kaybına yol açtığı şüphesizdir.
• Bunun yanında bu bölgelerde kaçak elektrik kullanımının getirdiği enerji kayıpları da ülke için bir zarar unsurudur.

• Bu göstergedeki bir yangın olayında ,bölgeden örnek olarak izlenen yaklaşık 50 civarındaki itfaiye raporundan kesitlerle gözlemimizde ;

• Sanayi ölçekli tesislerdeki ELEKTRİK nedenli yangınlar için düzenlenmiş , İtfaiye Raporlarından göze çarpan yangın sebeplerini ve yangının meydana geldiği tesisat açısından izlendiğinde ;

• 11/04/2011 tarihli Raporda , yanan şeyin amacı “ ELEKTRİK HAVAİ HAT ” denilmekte ve çıkış nedeni bölümünde ise , “ SOKAK ÜZERİNDE bulunan HAVAİ HATLARDA meydana gelen yanma !! “ şeklinde ;
• 26/07/2011 tarihli Raporda , “ Sokak üzerindeki Havai hatlarda yanma !!” şeklinde tespit görülmektedir.
• 23/12/2011 tarihli Raporda , “ Havai hatlarda aşırı yağıştan dolayı kabloların şase yaparak yanma olayı ! “ denilmekte ;
• 23/03/2012 tarihli Raporda , “ sokak kenarı Elektrik havai hatlarda meydana gelen yanma ! “ denilmekte ;
• 01/06/2012 tarihli raporda , “ Cadde kenarı havai elektrik hattında meydana gelen alevli yanma !! “ denilmekte ;
• 12/06/2012 tarihli Raporda , “ Sokak kenarı elektrik havai hattında meydana gelen yanma ! “ şeklinde belirtilmiştir.
• 27/08/2012 tarihli Raporda , “ Caddeden geçen yer altı kablolarında yanma !! “ şeklinde tespit belirtilmekte ;
• 22/09/2012 tarihli raporda , “ Havai hatlarda oluşan herhangi bir arıza sonucu yanma !! “ tespiti yer almakta ;
• 25/09/2012 tarihli raporda , Enerji Elektrik Dağıtım Şirketine ait Elektrik TRAFO ‘nun !! Alevli surette yanmakta olduğu – Trafo binası içindeki makinelerin elektrik bağlantı kablolarında herhangi bir arıza sonucu oluşan şerarelerin kablo izolelerini tutuşturduğu “ belirtilmekte ;
• 04/10/2012 tarihli raporda , “ Sokak kenarından geçen yer altı elektrik hattında yanma !! “ şeklinde açıklama yer almakta ;
• 10/11/2012 tarihli raporda , “ ..yeraltı elektrik kablolarında yanma olduğu ! “ belirtilmekte ;
• 27/12/2012 tarihli raporda , “ … sokak üzerinden geçen HAVAİ hatlarda yanma olduğu …!! “ şeklinde açıklamaları taşıyan tespitler yer almaktadır.

• Sadece bu incelenen kesit açısından bakıldığında izlenen ve gözlenen tüm olaylar itibariyle ;

• “Elektrik akımında hava şartlarının da etkilemesi ile dengesiz voltaja neden olduğu bilinmekle beraber “ ;
• Elektrik Enerjisi üzerinde çalışan uzmanların anlatımı ile “ Enerji nakil hatlarında yönetmeliğe aykırı olarak birden fazla ek yapılmasının da , akım gidişinde direnme tıkanma oluşturacağı ve bu hususlarında o noktalarda akımı hızlandırarak , ısınmaya ve yanmaya yol açabileceği “ hususu ve ;
• Teknik olarak bilimsel netlikteki izlemede ise “ Bakım hataları olduğu ve İlgili kurumun büyük sorumluluğunu getiren tehlike unsurları olduğu belirtilmektedir !! “

• Bu olaylardan çıkan bazı sonuçlar ise , Enerji dağıtımını ve naklini yapan sorumlu kuruluşun nakil hatlarında yenilemeleri ya eksik yaptığı, E.P.D.K. Yönetmeliğindeki E.E.Dağıtım imtiyazı yüklem esaslarında belirlenenler itibariyle de gerekli özeni göstermediğidir.

• Örnek olarak incelenen ve izlenen elektrik yangın raporlarından bazılarından tespitlerde , Elektrik Enerji Dağıtım şirketine ait TRAFO dahi yanmaktadır.

• Yer altı ve yer üstü hatlarda yanmalar meydana gelmektedir.

• Belirtilen bölgelerdeki sanayi işletmelerinin , Enerjinin aboneye bağlamında yer alması gereken Bağlantı TRAFOLARI taleplerini de , ilgili kurum Elektrik Enerji Dağıtım Şirketinin çeşitli bahaneler ile ret ettikleri hususlar ( incelememiz gözetimindeki olaya konu bölge itibariyle ) tüm çevrede bilinmektedir.

• İncelememiz ile gördüğümüz üzere , ilginç olan , sanayi tesisine E. Enerji kullanım iznini , projesine göre inceleyip uygun görüp veren Elektrik Enerji Dağıtım Şirketi , enerjiyi iletirken güvenli bağlantı için gerekli TRAFO ’ yu ise ( inceleme konusu olay dosyası itibariyle ) yapmamış olduğudur. Daha doğrusu , işletmenin trafo talebi karşısında, E.E. Dağıtım şirketi , “…bize trafo yerleştirmek ve inşa etmek için yeterli bir parsel kadar mülkiyet devri yapın ..” demiş ise de işletme, taşınmazda kiracı olduğu için böyle bir işlev yetkisi olamayacağı da sabit iken , E.E.Dağıtım Şirketi.. ise , Enerji akım bağlantısını ( yerden sabit ve/veya askı ) trafo gerekliliğini de göz ardı ederek direkt olarak kofralara bağlayıp , Enerji kullanım iznini de aktive etmiş olması halinin , EPDK. Yönetmelikleriyle belirlenmiş E.E. Nakil ve Dağıtım imtiyazının sorumluluklarıyla ve TBK. Tehlike sorumluluğu ilkeleriyle nasıl özdeşleştirilmiş olduğu vakıasıdır.

• Zaten bölgede dengesiz (diğer bir anlatım ile kontrolsüz ) bir salınım ile gezdirilen ENERJİ ve dengesizliğin doğal sonucuyla da , bilhassa Woltaj düşmesinin getirdiği kaçınılmaz sonuç , Elektrik literatürüne göre “Amper artması “ akımın hızlanması ile doğal süreçle “ ısınmanın artması “ ve elektrik kontaklarının oluşumunu ve devamla da , tesisteki “ Kompansazyon tablolarının gaz oluşumu ile patlamasına ve yanmasına , Regülatörlerinde çalışamaz hale gelmesine yol açacağı “ yönündeki bilimsel sonuçlar göz ardı edilmektedir.

• Anlaşılmaz olan husus ise , Aboneye Elektrik kullanım iznini verip , aboneye enerji bağlantısındaki TRAFO gibi indirgeme kondisyonlu teknik gerekliliği yerine getirmemek olgusu gözlemleridir.

• İlgi inceleme olayında özetle , çok açık bir Gösterge olarak, ilgili sorumlu kuruluşun , daha aboneye enerjinin ulaşmasından önce , dağıtım hatlarında ve indirgeme tesisat noktalarında , dahi akım kontrolsüzlüğü ve bakım özensizliği , kusurları ve ağır ihmalleri kasta varan şekilde olarak açıkça ortada görünmektedir.


Bölgeyi ve Elektrik nedenli yangın ve patlamalara dair olayları izleyen uzman gözlemlerden hareket ile bakıldığında ise ;

• Aboneyi besleyen alçak gerilimde sorunların var olduğunu ve , bunların sonucunda abonelerin şiddetle etkilenerek zarara uğradıkları,
• Sorunlu bu gibi bölgelerde , yasal sorumlu Elektrik Enerjisi nakil ve dağıtımındaki kuruluşun söz konusu durumu düzeltmek, enerji kalitesini yönetmeliklerde belirtilen koşullara yükseltmek amacıyla yeterli ve özenli bir girişimde bulunmadığı,
• Hatta bu girişimleri yapmakta ihmalinin olduğu,
• ENH’ larında ( Enerji nakil hatlarında ) yeterli denetim ve kontrolleri yapmadığı,
• ENH ‘larında elektrik enerjisini nakil ve dağıtan kuruluşun ağır özen yükümlülüğü ile sorumluluk taşımasına rağmen ;

Gerekli özeni göstermeyerek abonelerini mağdur duruma soktuğu ve sokmaya devam ettiği olaylar ile bakıldığında sorumlu kurumun özensizliğini görmenin yanında , TBK.’nın da benimsediği tehlike sorumluluğu vakıasının dikkatle izlenmesinin önemi , soruşturmalar açısından tartışmasızdır.

Enterkonnekte elektrik şebekesi kapsamında , ana trafolardan bölgesel tali trafolara Elektrik Enerjisinin naklinde yüksek gerilim hatlarının yakınlarında yer alan, yerleşim-tesis alanları itibariyle de ,İklim ve hava şartları –yağış etkenlerinin etkisiyle ısınma-genleşme-sarkma gibi efektlerin gerçekleşmesinin getirdiği bakım gözetimi eksenindeki negatif etkileşimler yanında , düzensiz salınım etkileri kapsamında incelediğimiz olaylar itibariyle de , woltaj düzensizlik-dengesizliklerinin getirdiği tehlikelerin izlemindeki incelemeler ile orman yangınları ve mücavir alan etkilemelerini incelediğimizde yine salınım hadisesi gözlem tespitlerinin odak noktası olmuştur.

Yukarıdaki kesitler ile değerlendirmelerinize aktarmak istediğimiz , önemli husus E.E. Dağıtımındaki Kontrolsüz Salınım hadisesidir. Sonuçlarına da kısaca değindik.

Bu tür yangın/patlama risklerinin diğer bazı örnekleri olarak da ,bilimsel ve analitik düzeydeki incelemelerimiz ile gözlemlerimiz çerçevesinde ;


• Ayrıca ve önemle dikkatinize sunmak istediğimiz bir projeksiyon ise ;

Piroteknik maddeler başlığıyla düzenlenmiş eğlence ve gösteri amaçlı patlayıcı / yanıcı-alev –ses çıkarıcı özellikli maddeler itibariyle yakın zamanlarda çok sık gündeme gelen patlama olayları çerçevesinde izlendiğin de :
(( 14.08.1987 tarih ve 87/12028 Karar Sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük”te değişiklik yapan 14.05.2001 tarih ve 2001/2443 Karar Sayılı ve 23.05.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzük ve İçişleri Bakanlığının 06.04.2006 tarih ve 32 ve 06.04.2006 tarih ve 52 sayılı genelgesi. İstikametinde sigortalamalar öncesi özellikli risk analizlerinin gözetiminin önemini kısaca belirtmek isteriz. ))

Bu tür madde satışı yapılan yerdeki bir olay için incelememizden kesit olarak ;
((( Sorumluluk teorisiyle bakıldığında da , olay yerinde satışının yapıldığı , satılan mal envanteri kayıtları gözetimiyle de sabit olan bu tür piroteknik malzemelerin , satışı ve bulundurulması ve korunaklı satış /depolama emniyet disiplinlerindeki , güvenlik makamlarından alınması gerekli izin ve ruhsatları içeren kuramlar ışığında , olay yerindeki satışa arz edilmiş mallar içerisinde açıkta bulunması ve kolay erişilebilir durumda olmalarının , yangının oluşumunun ve gelişiminin gözleminde irdelenmesi göz ardı edilemeyecek bilimsel ve kuramsal realiteler olduğunu etik irdeleme olarak arz etmek durumundayız ))) tespitlerimiz sonucunu getirmiştir.
Bu tür malzemelerin ham madde de stok –üretim ve mamül depolamada ki güvenlik ve yapı malzemeleri-yalıtımı gözetim standartlarının öncesiyle, ruhsat ve kolluk birimlerinin kamusal denetim ve gözetim disiplini esasları önemdedir.
• Yangın/Patlama etkenleri ve önlemlerindeki , inşaat yapılanmaları ( iç dekorasyonlarda dahil )itibariyle , yapı malzemeleri yalıtım etkenleri güvenlik standartları hususlarının da , binaların yangından korunmasına dair yönetmelik esasları gözetimiyle , sigortalama öncesiyle , risk analizleri çerçevesinde bilimsel ve analitik denetim gözlem şablonları itibariyle dikkatle izlenmesinin önemini kısaca belirtmek isteriz.

Yukarıda kısa kesitler ile sunduğumuz , bilimsel-metodolojik ve etik irdeleme içerikli olan, aynı zamanda da Yargıtay inceleme ve denetime elverişlilik kriterleri ışığında gözlemlerimizin yer aldığı, soruşturma ile gelişen incelemelerin , tahkikat objektivitesi açısından denetsel şablonları öğretili , uzman görüş raporlarımızla da , soruşturma ve yargılamayı yönetenlerin denetim ve değerlendirme algıları da geliştirilmektedir.


Av.Ahmet KARAÖZ
(( Öğr.gör.analist uzman-Metodolog ))

Not : İlgi duyan meslektaşlarımızın /uygulamacıların detay aydınlanma istemleri için Mail : metodoloji.edu@gmail.com
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yangın/patlama Tahkikat Analizleri Ve Rücu Davaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Ahmet Karaöz'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
29-10-2020 - 21:13
(122 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
802
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 saat 37 dakika 36 saniye önce.
* Ortalama Günde 6,52 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 23559, Kelime Sayısı : 3170, Boyut : 23,01 Kb.
* 2 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2135
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03606296 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.