Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Bankacılık İşlem Disiplinleri Ve Kredi İhtilafları

Yazan : Av. Ahmet Karaöz [Yazarla İletişim]
Öğr.gör.analist uzman-Metodolog

Makale Özeti
Bankalardan kredi kullandrma işlemleri sırasında kredi borçlularına ve kefillere , kredi sözleşmesi ve mütemmimi belgeler haricinde ayrıca imzalattırılan miktar ve tarih haneleri boş olan BONOLARIRIN , kredi ödemesinin aksaması durumlarında , kredi sözleşmesi yerine alacak takiplerinde bankaların bu belirtilen şekilde ellerindebulunan bonolara dayalı takip işlemlerini tercihlerinde, takip borçlularının belgenin bedelsiz kalmışlığı ve/veya meşruiyet dışı oluşumu gibi şüphelerinin istikametinde takibe karşı açacakları menfi tespit davalarında tahkikatın gelişimi ve incelemeler açısından gelişmiş soruşturma metotlarına gerek olduğu gözlemlerimizin paylşımıdır,
Yazarın Notu
facebook da , Av.Mehmet KAYA ( Antalya ) grubunda ve LİNKEDİN de 28/10 ve 29/10/2020 tarihinde yayınladım

Metodolojik Analiz Penceremizden sizlere, yargılamada çok sayılarda olan ve bilimsel gözlem yapılanması ile izlediğimiz araştırma konularımızdan ;

BANKALARIN işlem disiplinleri ÖZENLERİ ve KREDİ İHTİLAFLARI içerikli DAVALAR açısından , gözlemlerimizi paylaşacağım ;

Değerli meslektaşlarım , önünüze gelen bu tür dava taleplerinin oluşturulmasında , bankaların alacak taleplerinde , gerçek veya tüzel kişi ile banka arasındaki temel ilişki KREDİ sözleşmeleri ( bilhassa Genel Kredi Sözleşmeleri ) olmasına karşın , bankalar takip imtiyazı yapısı ile ;

“” Bankacılık işlem bürokrasisi çerçevesinde , ekonomik olarak zor durumunun etkisi ve alınacak kredinin getireceği avantajın imkanlarının yaratacağı rahatlamanın rehaveti ile , kredi kullandırılacak olan ( ve kefillere ) gerçek ve tüzel kişilere , kredi sözleşmeleri ve mütemmimi belge vasfında evraklara bir çok imzalarının alınması gerekleri çerçevesindeki işlemler sırasında ;

Ayrıca da .....Kredi borçluları ve kefillere ....vade tarih ve miktar haneleri boş bonolara da ıslak imzalarını ( imzaları yanında isimlerini adreslerini ve TC. kimlik numaralarını da , el yazıları ile yazmalarını da belirterek isteyerek ) attırarak (( bu hususların vakıa beyanları takip borçlularının ifadelerinde yer almakla gözlenmiş olup** )) , kredi işlem dosyasına aldıkları hususları çeşitli dava talep açıklamaları ile bilinmektedir. “”

Daha sonra kullandırılan kredinin , kredi borçlusunca ödenmesindeki aksamadan sonra hesap kat'ı ihtarlarını düzenleyip, kredi alacağı tahsilinde , kredi sözleşmesine dayalı bir takip işlemi yerine , belirtilen şekilde imzalamaların gerçekleştirildiği ve ellerinde bulunan ( aslında temel ilişki olan kredi sözleşmesine ek bir teminat amacı ile alınmış olması realitesinin göstergesi muhtemeli olan )BONOLARI dayanak gösterdikleri bir çok takip dosyasının hareket unsurunu oluşturduğu , bankaların tahsilata yönelik işlem tercihlerini görmekte ve izlemekteyiz.
Bankalar ile olan KREDİ İHTİLAFLARINDA bu tür vasıftaki belgelere
dayanmış banka takiplerine karşın , şartları ve sebepleri var ise açılacak olan MENFİ TESPİT DAVALARINDA , İİK.72.mad . ana çatısı altında dava açılmış olsa da , eğer takip konusu yapılmış alacak dayanağı belge için , davacı kredi borçlusunca belgenin veriliş sebebi dışında ( amacı dışında ) kullanımı ve/veya imzalarının dışındaki boş alanların sonradan iradeleri dışında doldurularak takip dayanağı hale getirildiği ve/veya bu belgenin geçersizliği-sebepsiz kalmışlığı gibi nedenler tarzında ŞÜPHELERİ var ise ;

Bu durumda , takibe karşı açılacak davada dava temelinde SAHTELİK şüphesi istikametinde bir nedene dayanılacak ise , menfi tespit davasının görülmesinde HMK.209/1.mad. açınımı ile ve HMK.'nın yürürlüğe girmesinden sonra ;
( eski yasamız olan 1086 sy. HUMK. 314 ile devamı 317.madde ile bakılması gerek olan , sahtelik temelindeki iddiaya dayatılacak davalarda, HMUK.317/2.mad'nin kamu düzeninden hüküm ifade eden kuramı ile bakılarak " davada bilirkişi incelemesine ve/veya tanık dinlenmesine dair bir karar verilmiş ise.. artık bundan sonra bu belgeye dayalı olarak takip işlemlerine devam edilemeyeceği.. " şeklindeki hüküm açıklaması istikametinde olarak , davacı takip borçlusunu koruyan bir müesseseyi yasa koyucu yasada amaç edinmiş iken - bu ara kararın tasdiklenerek icra dosyasına intikali ile de , bu kararın dikkate alınması ile takip işlemlerinin fiilen, yani ayrıca bir tedbir kararına dahi ihtiyaç olmaksızın ve teminat dahi aranmaksızın durdurulması sağlanmakta idi )
Yargıtayımızın şu an için kapatılmış olan çok kıymetli 19. HD.nin geliştirdiği bir çok içtihat ile , sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit davalarında , eski yasadaki "bilirkişi incelemesi ve/veya tanık dinleme kararı" safhasına kadar beklenmeksizin , takibe maruz kalındıktan sonra derhal açılacak dava talebiyle ,daha davanın başında HMK.209/1.mad. ışığında gelişmiş içtihatlar istikametinde davanın tahkikatının yürütülmesi ve takdiren de , teminatsız olarak tedbir mahiyetli bir gözetim kararı oluşturularak, takibin durdurulması kararları değerlendirilmesi özendirilmiştir.

Fakat uygulamada bu tür ( sahtelik iddiası talebini içeren )menfi tespit davalarında , tahkikat da genelde , İİK.72.mad. çerçevesinde bakılmakta ve mağduriyet iddiasının sahibi davacı açısından , yüzde yüz on beş oranında bir teminat öngörülerek tedbir talebi takdirlerinin yapılmakta olduğunu görmekteyiz.

Bu bakış açısı, yasa koyucunun eski HMUK.317/2.mad. hükmü ile getirdiği mağduru koruma faktörününün, yeni ve daha davanın başındaki değerlendirilmeye yönelik HMK.209/1.md.'nin gözetimi ile olan açınımı göz ardı edilerek , hukuk mücadelesinde Anayasal hak arama ve ispata dair adil yargılanma şartlarındaki dinlenme hakkının da ihlalini içeren bir zaafiyeti getireceğinin de düşünülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.

Bankalar ve KREDİ İhtilaflarında , bankacılık işlem disiplinlerinden sapmaları ve gelişen eylem türleri üzerine , gelişmiş analizlerimizi ve bu tür talepleri taşıyan davalar tahkikatlarında , klasik MENFİ TESPİT dava tahkikatları projeksiyonuyla bakılmaması gerektiğini , aksi halde , HMK.209/1.mad. açınımı ile getirilen yenilik ve gerçekten mağduriyet çizgisindeki takip borçlusu ve DAVACI taraflar için , maddi gerçeğe giden bir ivmeyi oluşturmayacağı göstergesini ,örnekleri ile meslektaşlarım ile paylaşacağım.

Bu arada bankacılık işlem disiplinlerinde sapma göstergeli şüphelerin istkametindeki dava talepleri içerikli dava tahkikatları itibariyle , bankacılık işlem disiplinlerinin denetlenmesine yönelik olarak , BDDK detekimleri için tüm işlem kayıtlarının fiziki olarak belgeler ile saklanması yanında , her günlük işlemlerde işlem kayıtlarının , bankaların dijital hafızası olan " sisstem Kaydı " na bilişim sistemi ile işlenmesi yanında , görselliği olan ve ıslak imzaları taşıyan belge ve kayıtların taranarak dijital kayıtlarınında işlenmesi yapılmaktadır.Bu kayıtlar denetim itibariyle disipliner birer uygulamadır ki , tüm fiziki ve dijital kayıtların , kredi ihtilafı içerikli menfi tespit davasında " özellikle sahtelik şüphe içeriklerinin iddiasını taşıyor ise " talep tahkikatlarında önemli deliller olarak ulaşılması gereklerdir.

Bankacılık işlem disiplinlerinden sapma göstergeli eylem şühlelerinin talebini içeren dava tahkikatında , şüphe göstergeli eylem varlığının algılanması ve incelenmesi için toplanacak kanıtların , tüm kredi işlemleri ve mütemmimi vasfındaki belgelerin getirtilerek toplanması yanında , incelemede uygulamada gözlenen algı eksikliği göstergeli incelemeler itibariyle sıradan bir muhasebeci ve bir banka müdürü emeklisi gibi bilirkişi görevlendirmeleriylede maddi gerçeğe giden tahkikat obiektivitesinin sağlanamayacağıda tartışmasızdır. Zira , bu tür davalarda bu vasıftaki bilirkişilerve inceleme yetersiz kalacaktır. Çü-nki , bu tür talep içeriklerinin tahkikindeki yargılamaya aydınlanma getirecek incelemede , bankaları eski Hazine Müsteşarlığı şimde ise Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir ihtisas enetim kurumu olan , Bankalar Yeminli Murakıplığı denetim disiplini yetkinliğine sahip uzman bilirkişilerin ancak ve ancak bu tür eylem vasfı incelemelerinden işlem disiplinlerinden sapmaları gözlemleyeceği de unutulmamalıdır. Bu yetkin uzmanlar bankaları devlet adına daha yüksek bir inceleme projeksiyonu ile denetleme vasıfları ile iylemlerin gözetimlerini yapabileceklerdir. Bu Uzman Murakıplık yetkihliğini taşıyan bilirkişi yanında , bankacılık ve ticaret hukuku uzmanı bir öğretim üyesi ve getirtilecek dijital kayıtların izlenip incelenmesinde bilişim uzmanı bir bilirkişinin varlığıda hususu da tartışılmaz konumdadır. Takip konusu edilmiş belgeye ve belgenin oluşumuna yönelik şüphelerin giderilmesine yönelik tahkikat vasfı ile de, belgeye davacı kredi borçlusu ve kefillerin alınmış ıslak imza ve el yazıları ile isim adres ve TC bilgileri gibi yazılımların alındığı idiası yanında öncelikle imzalama sırasında belgenin diğer hanelerinin boş olduğu iddiasını da taşyan bir dava talebi istikametinde geliştiriecek soruşturma modelinde, iddia konu sonradan yazıldığı iddia edien ıslak mürekkepli yazılımlar ile atfedilen ve kabullü imza gibi yazılımların birbirinden önceliği ve sonralığı faktörürü istikametinde yapılacak olan incelemede belge kemyası inceleme metodolojisinin izlenerek , incelemelerin geliştirimesi gereklidir.Zira takip dayanağı gösterilen alacak belgesinin bankanın elinde ve meşru bir belge ise , iyi niyet ve irade ile doldurulmuş ise belgenin bürünüyle huzurda tamamlanması esası olmalıdır. Zira temel ilişki kredi sözleşmesine dayalıdır. Bunun dışındaki belgelerin ek ve teminat amaçlı ek destek belge yapılanmas olacağı tartışmasızdır.B ndenlede, şüphe içerikli iddianın istikametinde incelemelerde, belgenin meşruiyeti araştırılırken , bankacılık disiplini işlemlerden olan tüm kredi işlem v e mütemmimi belgeler ve bu tür bir belgeninde alındığı düzenlenmiş olduğu gün bankanın portföyüne girmesi ve sistem kaydına da girmesi bir işlem disiplinidir. Belgenin meşruiyetini sibtem kaydından getirtilecek dijital kayıtlar ve kanıtların incelenmesi ortaya koyabilecektir. Çok detaylı inceleme analizlerini taşıyan bu araştırmalar itibariyle , bilimsel ve metodolojik analizlerin gözlenmesi incelemelerde bir bütünlük ve objektivite esası teşkil edecektir. Bu hususlar aynı zamanda, YARGITAY inceeme ve denetime elverişlilik kriterleri ışığındaki inceleme denetim disiplin şablolarını oluşturmaktadır.
Bilimsel araştırma ve incelemelerimiz gözlemlerimizde , sayıları çok büyük düzeydeki , bankacılık işlem disiplini sapmaları içerikli eylemleri taşıyan bu tür davalar daki hadiseler itibariyle , gelişen eylem türlerinden olan bu sapma içerikli eylemlerin izleme ve incelemelerinde de klasık metotları içeren ztahkikatlar ile maddi gerçeğe gidilemeyeceğide bilimsel bir gerçektir. Sizlerle paylaşmak istedim.Saygı le.

Av . Ahmet KARAÖZ

((Öğr.gör.anlistuzman-Metodolog))Detay bilgi.mail : metodoloji.edu@gmail.com.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Bankacılık İşlem Disiplinleri Ve Kredi İhtilafları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Ahmet Karaöz'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
29-10-2020 - 20:36
(122 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
669
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 saat 54 dakika 48 saniye önce.
* Ortalama Günde 5,44 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 10000, Kelime Sayısı : 1277, Boyut : 9,77 Kb.
* 1 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2134
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03088093 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.