Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/13/596 E., 2015/792 K. Sayılı, Genel İşlem Şartları, Haksız Şart Ve Motorlu Araç Rehni Yönünden Karar İncelemesi

Yazan : Av.Bülent Akçadağ [Yazarla İletişim]

I. İHTİLAFIN İÇERİĞİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/13-596 E, 2015/792 K. Sayılı ilamı ile 28/01/2015 tarihinde vermiş olduğu kararda, banka ile tüketici arasında düzenlenen taşıt kredisi sözleşmesi ve bu sözleşmeye bağlı rehin sözleşmesi içeriğinde yer alan, rehin sözleşmesine konu aracın bankanın doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak gösterildiği, akabinde tüketicinin kredi kart borcundan ötürü aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatıldığı, tüketicinin açmış olduğu menfi tespit ve rehnin kaldırılması davasında, sözleşmede ki bu şartın haksız olarak eklendiğini iddia ve talep etmiş, YHGK’da aşağıda detaylandıracağımız üzere sözleşmede ki bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğunu, yine motorlu taşıt rehnine ilişkin kanun maddeleri ve temel ilkelere aykırı olması nedeniyle tüketiciyi haklı bulmuştur.

II. KARAR İÇERİĞİNDE TARTIŞILAN MESELELER

A- GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE HAKSIZ ŞARTA İLİŞKİN TESPİTLER

HGK kararına konu davada birden fazla ihtilaf bulunmaktadır. Kararda ki ele alınış biçimine göre öncelikle 6098 sy. TBK’ya göre genel işlem koşulları ve 6502 sy. TKHK’na göre haksız şart konusuna değineceğiz.

1- TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, alacaklı banka ile tüketici arasında imzalanan taşıt kredisi ve bu kredi kapsamında imzalanan rehin sözleşmesinde bulunan maddede yer alan “doğmuş ve doğacak borçların teminatı” ibaresinin genel işlem koşullarına aykırı olması nedeni ile geçerli olmadığına hükmetmiştir. Bu bağlamda genel işlem koşullarının tanımı ve şartlarını açıklamak gerekecektir. Buna göre;

Türk Borçlar Kanunu 20 ve 25. Maddeleri arasında sayılan genel işlem şartları daha evvel hukukumuzda bulunmayan bir düzenle olan genel işlem şartları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile hukukumuza girmiştir. TBK m.20’de ki tanımlamaya göre; “Genel işlem şartları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanılmak amacıyla, önceden, tek başına düzenleyerek karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.”

Bu bağlamda genel işlem şartları, Bir sözleşmenin içeriğini düzenlemek maksadıyla önceden ve tek taraflı olarak hazırlanır1. Genel işlem koşullarına tabi sözleşmenin kullanmasında ki maksat, benzer nitelikteki birden fazla sözleşme ilişkisinde karşı tarafa uygulanacak koşulları saptamak ve bunları müşterinin (karşı tarafın, karşı akidin) müdahalesine fırsat vermeden sözleşmeye dâhil etmektir2. Bu duruma örnek olarak bankacılık hizmet sözleşmeleri, GSM ve abonelik sözleşmeleri gösterilebilir. Görüldüğü üzere genel işlem koşullarında sözleşmeyi düzenleyen taraf genellikle bilgi ve ekonomik olarak diğer taraftan daha güçlü olup, sözleşme şartlarını kendi kurallarına göre belirlemektedir3.

Genel işlem şartının koşullarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. Bir sözleşmenin koşullarını oluşturması, önceden tek taraflı olarak düzenlenmesi, genel ve soyut özellikte olması, birden fazla sözleşmede kullanılmak üzere düzenlenmiş olması, önceden belirlenen sözleşme koşullarının karşı taraf ile müzakere edilmeden düzenlenmiş olması olarak sayabiliriz45. Bu bağlamda TBK 20 ve 25. Madde çerçevesinde düzenlenmiş bir sözleşmenin içerik denetiminde kanuna aykırılık olması halinde aykırı olan hususun yazılmamış sayılmasına hükmedilmektedir.

2- 6502 SAYILI KANUN M.5’DE YER ALAN HAKSIZ ŞART DÜZENLEMESİ

HGK vermiş olduğu kararda, tüketicinin imzalamış olduğu taşıt kredisi ve rehin sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin 19. Maddesinde yer alan rehinli araç teminatının doğmuş ve doğacak borçlarında teminatı olarak kabul edileceğine ilişkin ibarenin TKHK m.66 kapsamında haksız şart olup olmadığını yönünde saptamalarda bulunmuştur.

Bu bağlamda 6502 sy. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. Maddesinde de tüketici sözleşmelerinde ki haksız şart maddesi düzenlenmiştir. Kanunda haksız şart “Satıcı veya tedarik edicinin tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye eklediği, tarafların akitten doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe sebep olan sözleşme koşullarıdır.” Diye tanımlamaktadır.

TKHK. 5. Maddesinde ki haksız şart ile TBK.20’de ki genel işlem koşullarının şartları da benzer niteliktedir. Buna göre haksız şartın koşulları şu şekilde sıralanabilir. Önceden hazırlanmış ve kullanılan sabit şartları bulunan sözleşmenin mevcudiyeti, tüketicinin sözleşme şartlarına etki ya da sözleşme şartlarını müzakere etmemiş olması, sabit şartların tüketici aleyhine dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde dengesizliğe yol açması7 olarak gösterebiliriz8.

Bu bağlamda TBK kapsamında ki genel işlem koşulları hükümleri herkese karşı uygulanabilir nitelikteyken 6502 sy. Kanun kapsamında ki haksız şart hükümleri ise sadece taraflardan birinin tüketici olduğu sözleşmelere uygulanabilecektir9. Somut olayımızda davacı borçlu tüketici olduğu sabittir. Bu sebeple HGK’nun yapmış olduğu saptama ve tartışmalar isabetli olmuştur.

Davalı bankanın, imzalatmış olduğu sözleşmede ki doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatı olduğuna dair madde tüketici konumunda ki davacı ile müzakere edilmemiş, standart sözleşme doğrudan imzalatılmıştır. Yukarıda genel işlem şartları ve haksız şart başlıkları altında da incelenen nedenlerden ötürü HGK sözleşmede ki bu maddenin haksız şart niteliğinde olduğu ve tüketiciyi bağlamadığı yönünde tespit yapmıştır.

B- REHİN HAKKI, TAŞINIR REHNİ VE BUNA BAĞLI İLKELER YÖNÜNDEN TESPİTLER

Hukuk Genel Kurulu kararında ayrıca motorlu araç rehni konusuna da değinilmiştir. Buna göre kararda vurgulanan rehin tesisi, rehni sona erdiren haller gibi birkaç temel noktaya değinmekte fayda görmekteyiz.

1- REHİN HAKKI

Rehin hakkı, hak sahibinin bir alacağını teminat altına alan, alacağın ödenmemesi halinde rehinli malın paraya çevrilmesi ile elde edilen tutar ile alacak bedelinin karşılanmasını sağlayan haktır10. Başka bir deyişle, teminatı olan borcun ödenmemesi halinde, alacaklıya rehin konusu şeyin paraya çevrilmesi yetkisinin verilmesi1112 olarak tanımlanabilir. Bu hak ile asıl amaçlanan alacağın güvence altına alınmasıdır13.

2- TAŞINIR REHNİ

Hukukumuzda birçok taşınır rehni tipi mevcuttur14. Bunları tek tek açıklamak yerine HGK’nun vermiş olduğu kararda motorlu taşınır rehnine ilişkin ihtilaf bulunmasından ötürü açıklama ve tespitlerimizi bu alanda yapacağız.

Bu bağlamda genel rehin ilkelerini sadece başlıklar halinde sıralayacak olursak; Alacağa Bağlılık İlkesi, Belirlilik İlkesi, Açıklık İlkesi, Güvenin Korunması İlkesi, Öncelik İlkesi, Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesidir15.

Tespitimize göre HGK kararında belirlilik ve alacağa bağlılık (fer’ilik) ilkeleri yönünden inceleme yapılmıştır. Bizde sadece bu temel ilkeleri ele alarak kararda ki ihtilafı sonuç kısmında değerlendireceğiz.

a- Belirlilik İlkesi

Ayni hakların en önemli ilkelerinden birisi de belirlilik ilkesidir. Nitekim kamuya açıklık ilkesi gereğince hangi eşya hakkında rehin tesis edildiğinin belirlenmesi önemlidir16. Rehin konusu eşyanın belirgin olmaması halinde rehin tesis edilemeyecektir17. Başka bir anlatımla rehnin konusunun ve alacak miktarının belirgin olması gerekmektedir18.

Belirlilik ilkesi yukarıda ki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere öğretide iki yönlü olarak kabul edilmektedir.

aa- Rehin Konusunun Belirli Olması

Rehnin konusunu oluşturan eşya veya hakkın ferden belirlenmiş olması koşulu bulunmaktadır19. Kişinin tüm mal varlığı ya da bir kısım malları üzerinde bir tek işlemle rehin tesis etmek kural olarak mümkün değildir20. Ancak tek bir sözleşme ile aynı alacak konusu için rehin verilebilir21. Bu sebeple rehin sözleşmelerinde taşınırın ferdileştirilmesi mecburi olmamakla birlikte belirlenebilir nitelikte olması yeterli görülmektedir22.

bb- Rehinle Temin Edilen Alacağın Belirli Olması

Taşınır rehninde, taşınmaz rehninden farklı olarak, rehin tesis edilmesi esnasında illa para olarak gösterilme zorunluluğu bulunmamaktadır23. Sadece teminat altına alınan alacağın paraya çevrilmesi esnasında parasal değerinin olması yeterlidir24.

Öğretide ağırlıklı olan görüşe göre, alacağın ileride doğacak olması belirlilik ilkesine aykırı değildir. Ancak ileride doğması muhtemel tüm alacaklar için rehin tesisi MK. m.23 vd. maddesine aykırı olması nedeni ile geçerli olmadığı25 kabul edilmektedir26. Bu sebeple alacağın sona ermesi halinde rehninde sona ermesi gerekeceği gibi27 alacağın geçersiz olması halinde rehninde sonlanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır28. HGK kararında tartışılan konulardan biri de tam olarak budur. Nitekim davalı bankanın taşıt kredisi sözleşmesi ve buna bağlı olarak imzalatmış olduğu rehin sözleşmesinde alacak ve borç ilişkisi belirlidir. İleride doğması muhtemel borçların teminatı olarak alınması temel ilkelere aykırı olduğu HGK tarafından ifade edilmiştir. Bu hususu ileride değerlendirme başlığı altında detaylı olarak aktarmaya çalışacağız.

b- Alacağa Bağlılık(Fer’ilik) İlkesi

Medeni Kanunda doğrudan düzenlemesi yer almayan bu ilke kanun koyucu tarafından dolaylı olarak yer verildiği görülmektedir29. Taşınır rehninin mevcudiyeti geçerli bir alacağın varlığıyla bağlıdır. Bu nedenle taşınır rehni feri bir hak olarak tanımlanmaktadır30. Bu ilkeye göre alacağın sona ermesi halinde taşınır rehni de sona erecektir31. Rehin akdinde teminat olarak alınan alacak belirlenebilir özellikte değil ise rehin akdinde ki temel unsurlardan birinin bulunmaması sebebiyle akdin geçersizliği söz konusu olacaktır32.

III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Giriş kısmında da özetlediğimiz üzere tüketici konumunda ki davacı borçlu ile davalı alacaklı banka arasında akdedilen taşıt kredi sözleşmesi ve bu kapsamda düzenlenmiş rehin sözleşmesinin 19. Maddesinde yer alan rehin verilen teminatın doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ile herhangi bir sebepten doğacak alacaklarında teminatı olarak gösterilmiş olmasının gerek TBK,TKHK açısından değerlendirilmiş akabinde düzenlenen rehin sözleşmesinin TMK kapsamında geçerli olup olmadığı tartışılmış sonuç olarak tüketicinin haklı olduğu yönünde oy çokluğu ile karar vermiştir.

Yine yukarıda detaylı olarak değindiğimiz üzere taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 19. Maddesi TBK m.20 vd. kapsamında Genel İşlem Koşullarına aykırı olarak düzenlenmiştir. Davacı borçlunun tüketici olmasından ötürü 6502 sy. Kanunun 5. Maddesi gereğince Haksız Şart olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Bizce de haksız şartın koşulları burada oluşmuş olup, HGK’nun vermiş olduğu karar doğrudur. Dersimizin konusu itibari ile rehin sözleşmesinin daha detaylı ele alınması gerektiğinden TBK ve TKHK açısından ayrıntılı görüş bildirmeyeceğiz.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin kullanılan taşıt kredisi nedeniyle imzalandığı ve bu kredi kapsamında rehin teminatı verildiği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Somut uyuşmazlıktaki esas mesele rehin teminatının, taşıt kredisi borcundan başka, alacaklı bankanın diğer alacaklarının da teminatı olup olmayacağı noktasında yoğunlaşmaktadır.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere rehin sözleşmelerinin temel ilkelerinden olan alacağın belirli ya da belirlenebilir olması kuralından ötürü alacaklı bankanın doğmuş diğer alacaklarının teminatı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte alacağın belirli ya da belirlenebilir nitelikte olmaması halinde rehin sözleşmesi geçerli olmayacaktır33.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise kredi sözleşmelerinin teminatı olarak alınan rehinin sadece o kredi sözleşmesi devam ederken oluşacak risklerin teminatını oluşturduğudur. Zira belirlilik ya da belirlene bilirlik ilkesinden de anlaşılması gereken budur.

Rehin verenin henüz doğmamış ancak ileride doğabilecek her türlü borcun karşılığında rehin tesis etme yükümlülüğü altına girmesi de borçlu müşterinin kişilik haklarının ihlaline neden olacağından kesin hükümsüz olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Yine TMK m.944 rehin sözleşmesinin sona erme halini düzenlemektedir. Buna göre alacağın ödenmesi veya başka bir nedenle rehin hakkının sona ermesi halinde alacaklı, rehinli eşyayı hak sahibine geri vermekle mükelleftir. Nitekim davacı borçlu taşıt kredisinden doğmuş borçlarını ödemiş ancak bankayla imzaladığı başka ürünlerden ötürü banka kayıtlarına göre borçlu görünmektedir. Yukarıda belirttiğimiz belirlilik ve fer’ilik ilkeleri gereğince taşıt kredisinin borcunu ödeyen davacı borçlu rehin teminatı yükümlülüğünden kurtulmuştur. Taşıt kredisi sözleşmesinin borcunun olmaması sebebi ile davalı bankaca rehnin fekkedilmesi gerekirken diğer alacakların teminatı olarak göstermiş olması, haklı olarak rehnin kaldırılması davasının açılmasına yol açmıştır. Tüm bu nedenler ışığında Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararın isabetli olduğunu düşünmekteyiz.

Ancak Hukuk Genel Kurulunun yakın tarihli bu kararına rağmen halen Yargıtay’ın bazı dairelerince34 aksi yönde de kararlar verildiği görülmüş ancak bu kararlardan sonra ki yıllarda dönülmüştür. Hali hazırda Yargıtay35 uygulaması HGK kararında ki gibi istikrar kazanmış ve yerleşik içtihat haline gelmiştir.


Bülent AKÇADAĞ

KAYNAKÇA

AYDOĞDU Murat : Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, 1. Bası, 2014, Ankara.

ERTAŞ Şeref : Eşya Hukuku, 4 Baskı, 2002, Ankara.

KARADAĞ Özgür :Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, 2. Baskı, 2015, Ankara.

KARMIŞ Enver : İcrada, İflasta, Tüketici Hukukunda İpotek – Rehin ve Paraya Çevrilmesi, Ankara, 2015.

NOMER Haluk N :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, 2018, İstanbul.

MAKARACI BAŞAK Aslı : Taşınır Rehin Sözleşmesi, 2014, İstanbul.

METE Cansu : DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 1439-1471.

OĞUZMAN M.Kemal/ÖZ Turgut :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1,17.Bası 2019, İstanbul.

OĞUZMAN M. Kemal/SELİÇİ
Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe : Eşya Hukuku, 20. Baskı, 2017, İstanbul.

SİRMEN Lale : Eşya Hukuku, 7. Baskı, 2009, Ankara.

UYUMAZ Alper : Motorlu Taşıt Rehni, 2011.
1 OĞUZMAN M. Kemal/ÖZ Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 17.Bası, 2019, İstanbul, s.169.
2 NOMER Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, 2018, İstanbul, s.79.
3 AYDOĞDU Murat, Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, 1. Bası, 2014, Ankara, s.20.
4 AYDOĞDU, s.47.
5 KARADAĞ Özgür, Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, 2. Baskı, 2015, Ankara, s.38.
6 Her ne kadar kararda haksız şart maddesi olarak 4077 sy. Kanunun 6. Maddesi olarak belirtilmişse de bu kanun 6502 sy. Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve haksız şarta ilişkin düzenleme 5. Maddede yer almıştır.
7 KARADAĞ, s.161.
8 AYDOĞDU, s.186.
9 AYDOĞDU, s.169.
10 SİRMEN Lale, Eşya Hukuku, 7. Baskı, 2009, Ankara, s.519.
11 OĞUZMAN M. Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe, Eşya Hukuku, 20. Baskı, 2017, İstanbul, s.1006.
12 ERTAŞ Şeref, Eşya Hukuku, 4 Baskı, 2002, Ankara, s.541.
13 KARMIŞ Enver, İcrada, İflasta, Tüketici Hukukunda İpotek – Rehin ve Paraya Çevrilmesi, Ankara, 2015, s.34.
14 SİRMEN, s.669,
15 SİRMEN, s.677 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1013 vd.
16 MAKARACI BAŞAK Aslı, Taşınır Rehin Sözleşmesi, 2014, İstanbul, s.72.
17 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1016.
18 UYUMAZ Alper, Motorlu Taşıt Rehni, 2011, s.160.
19 ERTAŞ, s.543; SİRMEN, s.678.
20 ERTAŞ, s.543; SİRMEN678.
21 SİRMEN, s.678.
22 METE Cansu, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 1439-1471.
23 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1020; ERTAŞ, s.544.
24 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1020.
25 MAKARACI BAŞAK, s.98.
26 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1020; ERTAŞ, s.544.
27 MAKARACI BAŞAK, s.92.
28 ERTAŞ, s. 544.
29 SİRMEN, s.676.
30 ERTAŞ, s. 541; SİRMEN, s.676.
31 ERTAŞ, s.542; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.1014; MAKARACI BAŞAK, s.92.
32 MAKARACI BAŞAK, s.95.
33 MAKARACI BAŞAK, s.95.
34 Yargıtay 23. HD.2015/3977 E., 2016/618 K., 10.02.2016 K.T.
35 Yargıtay 23. HD.2016/5250 E., 2020/97 K., 14/01/2020 K.T.; Yargıtay 13. HD. 2016/24610 E., 2019/1843 K., 14/02/2019 K.T.; Yargıtay 23. HD. 2017/373 E., 2017/2463 K., 02/10/2017 K.T.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/13/596 E., 2015/792 K. Sayılı, Genel İşlem Şartları, Haksız Şart Ve Motorlu Araç Rehni Yönünden Karar İncelemesi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.Bülent Akçadağ'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
29-06-2020 - 16:40
(694 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
1407
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 13 saat 40 dakika 47 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,02 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 16623, Kelime Sayısı : 2431, Boyut : 16,23 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 5 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 2117
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03860903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.