Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Bilançonun Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ya Da Vergi Dairesince Onaylanmış Olması Zorunlu Mudur?

Yazan : Hamdi Çiyiltepe [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Çalışmamızda elektronik (e-teklif alınması suretiyle yapılan) ihalelerde şirketlerin ortaklık oranı ile ortakların kimlik numaralarının teyidinin nasıl yapılacağı konusuna yer verilmiştir.

ELEKTRONİK (E-TEKLİF ALINMAK SURETİYLE YAPILAN) İHALELERDE ŞİRKETLERİN ORTAKLIK ORANI İLE KİMLİK NUMARASININ TEYİT USULÜ

Hamdi ÇİYİLTEPE1

1. GİRİŞ

Çalışmamızda elektronik (e-teklif alınması suretiyle yapılan) ihalelerde şirketlerin ortaklık oranı ile ortakların kimlik numaralarının teyidinin nasıl yapılacağı konusuna yer verilmiştir.

2. İLGİLİ MEVZUAT VE DEĞERLENDİRME2

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı
38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,
Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,
İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda;
a. İstekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir.
b. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.
c. Ayrıca isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır.
d. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesindeki hükümler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,
e. Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.
f. Sonuç olarak, yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortakları, ortaklık oranları ile TC kimlik numaralarını gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edilmesi durumunda bu gazetelerin tarih ve sayısının da bildirilmesi,
g. Tevsik işleminin tarih ve sayısı bildirilen bu Ticaret Sicili Gazeteleri üzerinden yapılması,
h. Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması,
i. Tarih ve sayısı bildirilen Ticaret Sicil Gazetelerinden tevsik yapılamazsa isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kuruluda 2020/UY.I-471 sayılı kararında

Başvuruya konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;
“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik
Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,
“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,
“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve
“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.
İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi Okçuoğlu İnş. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna
İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;
- “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik
Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,
“Muzaffer Özpolat, 32*********, %25”,
“Şehmus Özpolat, 32*********, %25”,
“Hüsnü Özpolat, 32*********, %50” şeklinde,
-“Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Muzaffer Özpolat, 32*********, Yönetim Kurulu Başkanı” şeklinde,
- “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında,
“05.07.2019, 9863, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“21.12.2017, 9478, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“04.08.2017, 9382, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,
- “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen; 04.08.2017 tarih ve 9382 sayılı, 21.12.2017 tarih ve 9478 sayılı ve 05.07.2019 tarih ve 9863 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
04.08.2017 tarih ve 9382 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, 25.07.2017 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine Muzaffer Özpolat, Mehmet Sinan Özpolat, Hüsnü Özpolat’ın seçildiği, Muzaffer Özpolat, Mehmet Sinan Özpolat, Hüsnü Özpolat’ın münferiden atacakları imzalar ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verildiği, ayrıca 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına Hüsnü Özpolat’ın, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Muzaffer Özpolat’ın ve yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Sinan Özpolat’ın atanmasına karar verildiği,
- 21.12.2017 tarih ve 9478 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, şirket sermayesinin 2.000.000.00 TL’den 7.000.000.00 TL’ye çıkartıldığı, 5.000.000.00 TL’nin 1/4’ünün bloke edildiği, kalan 3/4’ünün ise tescilden itibaren 24 ay içinde ödeneceğinin ilan edildiği, şirket sermayesinin beheri 8,75 Türk Lirası değerinde 800000 adet paya ayrılmış ve toplam 7.000.000,00 Türk Lirası değerinde olduğu, bu payların tamamının nama yazılı olduğu, 353954 adet paya karşılık 3.097.097,50 TL değerindeki payın Mehmet Sinan Özpolat’a ait olduğu, 223023 adet paya karşılık 1.951.451.25 TL değerindeki payın Muzaffer Özpolat’a ait olduğu, 223023 adet paya karşılık 1.951.451.25 TL değerindeki payın Hüsnü Özpolat’a ait olduğunun ilan edildiği,
Bu kapsamda, söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen hususlar neticesinde Mehmet Sinan Özpolat’a ait hisse oranının (353954/800000=) %44,25 olduğu, Muzaffer Özpolat’a ait hisse oranının (223023/800000=) %27,87 olduğu, Hüsnü Özpolat’a ait hisse oranının (223023/800000=) %27,87 olduğu anlaşılmıştır.
- 05.07.2019 tarih ve 9863 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, Hüsnü Özpolat, Muzaffer Özpolat ve Şehmus Özpolat’ın 24.06.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği, daha önceden yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Sinan Özpolat’ın önceki üyeliğinin sona erdiği,
Muzaffer Özpolat’ın 1 yıl için yönetim kurulu başkanlığına, Hüsnü Özpolat’ın 1 yıl için yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçildiği, Hüsnü Özpolat, Muzaffer Özpolat ve Şehmus Özpolat’ın 24.06.2022 tarihine kadar şirketin münferiden temsile yetkili kılındığı, daha önceden şirketi temsile yetkili kılınan Mehmet Sinan Özpolat’ın önceki görevinin sona erdiği ilan edilmiştir. Söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinde Mehmet Sinan Özpolat’ın yönetim kurulu üyeliği ve şirketteki görevlerinin sonlandırıldığı ilan edilmekle birlikte, anılan Gazetede Mehmet Sinan Özpolat’ın şirketteki %44,25 oranındaki hissesinin (21.12.2017 tarih ve 9478 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen oran) devredilip devredilmediği konusunda veya şirketin ortaklık oranlarına veya ortaklık oranlarının değişip değişmediğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.
Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmıştır.
BU KAPSAMDA İSTEKLİLER TARAFINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİ VE BELGELERE, İDARECE GEREK ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKSE DE FİZİKİ ORTAMDA ULAŞILABİLSE DAHİ, YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İSTEKLİNİN AYRICA SORGULAMANIN HANGİ BİLGİ VE BELGELER KAPSAMINDA YAPILACAĞINA İLİŞKİN BEYANI DA BULUNDUĞUNDAN VE İDARECE YAPILACAK DEĞERLENDİRMEDE BU BEYANIN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİNDEN, İDARE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN SORGULAMANIN, İSTEKLİ TARAFINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN SORGULAMA KRİTERİNE GÖRE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.
Ayrıca isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesindeki hükümler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.
Yapılan incelemede, başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş olduğu ortaklar ile ortaklık oranlarının (Muzaffer Özpolat %25, Şehmus Özpolat %25, Hüsnü Özpolat %50), bu bilgilerin teyit edilmesine dayanak gösterilen Ticaret Sicili Gazetelerinde belirtilen ortaklar ile ortaklık oranlarından (Mehmet Sinan Özpolat %44,25, Muzaffer Özpolat %27,87, Hüsnü Özpolat %27,87) farklı olduğunun anlaşıldığı, bu kapsamda başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgiler tablosunda ortaklık yapısı ile ilgili beyan etmiş olduğu bilgilerin teyit edilmesi için gösterilen Ticaret Sicili Gazetelerinden doğrulanamadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bu bilgilerin doğrulanmasına yönelik başkaca herhangi bir teyit belgesi de beyan edilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ortaklık yapısıyla ilgili yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş olduğu bilgiler teyit edilemediğinden başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır” görüşüne yer vermiştir.


3. SONUÇ

Kamu İhale Kurulunun ilgili kararı ve mer’i mevzuat dikkate alındığında;

a. Yeterlik bilgileri tablosunda şirketin ortakları, ortaklık oranları ile TC kimlik numaralarını gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edilmesi durumunda bu gazetelerin tarih ve sayısının da bildirilmesi,
b. Tevsik işleminin tarih ve sayısı bildirilen bu Ticaret Sicili Gazeteleri üzerinden yapılması,
c. Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması,
a. Tarih ve sayısı bildirilen Ticaret Sicil Gazetelerinden tevsik yapılamazsa isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.Kaynaklar

Yaşar GÖK, Açıklamalı Kamu İhale Kanunu, Ankara/2012
http://www.ihale.gov.tr/
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx
www.daniştay.gov.tr
1 Avukat, İzmir Valiliği, hamdiciyiltepe35@gmail.com
2 Bu bölüm Kamu İhale Kurulunun 2020/UY.I-471 sayılı kararı esas alınarak hazırlanmıştır.
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------
7
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Bilançonun Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ya Da Vergi Dairesince Onaylanmış Olması Zorunlu Mudur?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Hamdi Çiyiltepe'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
18-06-2020 - 15:16
(892 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
1259
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 gün 6 saat 46 dakika 34 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,41 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 21156, Kelime Sayısı : 2463, Boyut : 20,66 Kb.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2110
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04150605 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.