Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi - Adi Tasfiye

Yazan : Sedat Baysal [Yazarla İletişim]
İcra Müdürü

Makale Özeti
Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair verilen kararın adi tasfiye yolu ile tasfiyesine ilişkin çalışmadır.

TEREKENİN TASFİYESİ
1) TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ
2) TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
a) Basit Tasfiye
b) Adi Tasfiye
ADİ TASFİYE
. Tasfiye memurunca müflise (miras bırakan) ait mallar bedelinin tasfiye masraflarını karşılayacağı anlaşılırsa adi tasfiye usulü tatbik olunur . (İİK.218 md)
• Tasfiye memuru tarafından adi tasfiye kararından itibaren en geç on gün içerisinde İİK.166.maddesi gereğince keyfiyet ve İİK.219.maddesinde yazılı hususlar (alacaklıların alacaklarını yazdırmaları ve alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri) Bu ilanı takip eden en geç on gün içinde ve ilanda belirtilen yer gün ve saatte birinci (ilk) alacaklılar toplantısı yapılacağı ilan olunur.
(Terekenin tasfiyesinde İİK.166.maddesi hükmünce tasfiye kararının ve tasfiye şeklinin birlikte
ilanının daha uygun olacağı)
• Tasfiye memuru kararı kendiliğinden ve derhal Tapu,ticaret sicil memurluğu, gümrük ve posta idareleri, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, sermaya piyasası kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. (İİK 166 md)
• İFLAS KARARINA (TASFİYE KARARI) KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI, İFLASIN (TASFİYENİN) İLANINA VE MASANIN TEŞKİLİNE MANİ DEĞİLDİR. YALNIZ İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI, İFLAS KARARI KESİNLEMEDİKÇE YAPILAMAZ. (İİK.164/3 md.)
• İflasın (Tasfiyenin) açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz daire miras bırakanın mallarının defterini tutmağa başlar ve muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır. Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hakkında bu muamele ora dairesi vasıtası ile yapılır. (İİK.208.md.) Daire İİK.82 nci maddede sayılan malları deftere kaydetmekle beraber müflisin (miras bırakanın) elinde bırakır. (İİK.211.md.) [1]
• İflas (Tasfiye) dairesi miras bırakanın mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini,
perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini kapatıp mühürler, şu kadarki masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare edebilir. (İİK.210 md.)
• Deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur. (İİK.214 md.)
• Miras Bırakanın haczedilebilen bütün mal, alacak ve hakları kendiliğinden masayı oluşturur. Yani burada borçlunun haczedilebilen bütün malları, iflasın (tasfiyenin) açılması ile bir çeşit özel mamalek haline gelmektedir. Miras bırakanın, üzerinde rehin bulunan malları da masaya girer. Fakat, rehin alacaklısının iflas (tasfiye) masasına giren rehinli mallar üzerindeki rüçhan hakkı saklıdır.
• Üzerinde rehin bulunan mallar rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi tarafından en yakın ve münasip zamanda paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya verilir. Ancak rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflastan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Rehnin kıymetinin alacağa kafi gelmeyeceği anlaşılırsa masadan muvakkaten çıkarılır. (İİK.185.md.)
• Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı (icra dairesinden) devam edilir, (rehinli mal icra dairesi tarafından satılır) ve satış bedeli 151 nci maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185 nci maddeye göre satılmasını isteyebilir. (İİK.193/4.md.)
• Rehin alacaklısının iflastan (tasfiyeden) önce borçluya (miras bırakana) karşı rehinin paraya
çevrilmesi yolu ile takibe başlamış olması halinde de, müflise ait rehinli mal iflas masasına girer ise de, bu halde, rehinli mal icra dairesi tarafından paraya çevrilir, bedeli alacaklıya ödenir, artan kısım iflas masasına intikal eder. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 3 Sayfa: 2837)
• Rehinli malın açık artırma yolu ile satılabilmesi için, iflas kararının kesinleşmesinin
beklenmesine gerek yoktur. -12.HD. 17.12.1986 14321/14659 – Buna karşılık, rehinli malın pazarlık suretiyle satılabilmesi, ancak iflas kararının kesinleşmesi ve ikinci alacaklılar toplantısından sonra mümkündür.
• Borçlu (miras bırakan) ile rehin alacaklısı, rehnin alacaklı tarafından satılacağını
kararlaştırmış olsalar bile, borçlunun iflası halinde, rehinli mal sadece iflas idaresi tarafından satılabilir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 3 Sayfa: 2838)
• Rehin alacaklısı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan alacağının tamamını iflas (tasfiye) masasına yazdırabileceği gibi hem alacağını müflisin (miras bırakan) masasına yazdırır, hem de müflis (miras bırakan) aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir.
• İflasın (tasfiyenin) açılması, borçlu (miras bırakan) aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur, iflas kararının (tasfiye) kesinleşmesi ile bu takipler düşer. (İİK.193/1 md.) Bundan böyle, miras bırakının alacaklıları, alacaklarını (bu alacaklara, iflasın açıldığı güne kadar işlemiş olan faiz ile takip giderleri de eklenir) iflas (tasfiye) masasına yazdıracaklar ve masanın tasfiyesi sonucunda elde edilecek para ile temin edileceklerdir.
• Muaccel alacaklar, iflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ve takip giderleri ile birlikte iflas (tasfiye) masasından istenir , yani masaya yazdırılır)
• İflasın açılması ile birlikte, iflas (tasfiye) masasına giren alacaklarda faiz işlemeye devam
eder. Ancak bu maddeye göre alacaklılara tahakkuk edecek faiz ödemeleri, 195 nci maddeye göre hesaplanan ana paralar ödendikten sonra bakiyesi üzerinden yapılır. (İİK.196.md.)
• İflas (Tasfiye) açıldıktan sonraki dönem için (amme alacakları için) gecikme zammı tatbik
edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. (6183 s.K.m. 52,I)
• Yargıtay, İçtihadı birleştirme büyük genel kurulu, 506 sayılı S.S.K. Değişik 80. maddesi gereğince kuruma ödenmesi gereken primlerin süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanacak gecikme zammının, borçlu işverenin iflasına karar verilmesi halinde, iflasın açılmasından sonra da işlemeye devam edeceğine karar vermiştir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 3 Sayfa: 2934)
•
• İFLAS MASASINA ALACAK YAZDIRILMASI
• İflas (tasfiye) masasına alacak yazdırma süresi bir aydır.
• İflasın (Tasfiyenin) açılmasından sonra işleyen (ve işleyecek) faizler masaya yazdırılamaz, alacaklının alacağını (ve iflasın –tasfiyenin- açıldığı tarihe kadar işlemiş olan faizlerini) masaya yazdırırken, iflasın (tasfiyenin) açılmasından sonra işleyecek faizleri de talep ettiğini bildirmesi gerekli ve yeterlidir. Fakat, bu talep, sıra cetveli düzenlenirken nazara alınmaz. Yani,iflasın (tasfiyenin) açılmasından sonra işleyen faizler, sıra cetvelinde gösterilmez.
• Bir aylık süre içinde alacaklarını bildirmemiş olanların alacakları son bulmaz. Bunlar, iflasın
(tasfiyenin) kapanmasına kadar alacaklarını yazdırabilirler. (m.236, I) Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir, alacaklı bu masrafları peşin vermeye cebrolunabilir. Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşmıya alacaklının iştirak hakkı yoktur. İflas idaresi kabul ederse alacaklılar sıra cetvelini düzeltir ve bunu ilan ile alacaklılara bildirir.
• İflas (tasfiye) masasına alacak yazdırma talebi iflas (tasfiye) dairesine yapılır. Alacak yazdırma talebi, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. İmtiyazlı alacaklılar alacak yazdırırken imtiyaz sebeplerini de bildirmelidir.
• Alacaklılar, iflas (tasfiye) masasına alacak yazdırırken, tebligatı kabule elverişli adres göstererek, iflas başvurma harcı ve tebliğ giderleri avans olarak peşin olarak ödemek zorundadır.
• İflas (tasfiye) dairesine vekalet alacak yazdırmak ve alacaklılar toplantısına katılmak, “adli işlemleri takip etmek” demektir ve yalnız baroda kayıtlı avukatlara aittir.
• Alacağın iflas masasına yazdırılması ile zamanaşımı kesilir.
BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI
• İlk alacaklılar toplantısına iflas müdürü (Tasfiye memuru) başkanlık eder. Tasfiye memuru bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil eder.
• İflas (Tasfiye) bürosunun görevi, birinci alacaklılar toplantısında kullanılan “reylerin
muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı halletmektir.” (İİK.m.221) Buna göre, birinci alacaklılar toplantısına alacaklı olarak katılmak isteyen kişilerin, alacaklı olup olmadıklarına ve ne kadar alacaklı olduklarına iflas (tasfiye) bürosu karar verecektir. İflas (tasfiye) bürosu bu kararını, basit bir inceleme sonucunda (alacaklıların ibraz ettikleri belgelere göre; (İİK.m.219/2) verir. İflas bürosunun bu kararı, sadece birinci alacaklılar toplantısına katılma yetkisi ile ilgili olup, iflas (tasfiye) idaresinin (ilerde) alacakları inceleme yetkisini (İİK.m.230) etkilemez. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3160-3161)
• Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar malum alacaklar tutarının en az dörtte birini temsil etmesi halinde toplantı nisabı hasıl olur. Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarısına sahip olması şarttır. Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alınır. (buradaki alacak tutarı ekseriyetinden maksat, toplantıya katılan alacaklıların tutarının ekseriyeti olup, masaya yazdırılmış tüm alacakların tutarının ekseriyeti değildir.
• Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu halde daire, ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder.
• Alacaklılar toplanması aleni değildir.
• İflas (tasfiye) alacağını temellük etmiş olan kişi de alacaklılar toplantısına katılabilir. Ancak alacağın bir kısmı temlik edilmesi halinde temlik etmiş olan alacaklı ile temellük etmiş olan alacaklı bir kişi sayılır.
• Bir vekil birden fazla alacaklıyı temsil ediyorsa, toplantıda alacaklı adedi kadar oy hakkına sahiptir.
• Toplantıya başkanlık eden iflas (tasfiye) müdürü toplantının başında, alacaklılara, müflisin (miras bırakanın) tutulan defteri, masaya giren malları, bunların tahmin edilen değeri, mallar hakkında alınan muhafaza tedbirleri, şimdiye kadar kendini yazdıran alacaklıların durumuna göre masanın pasifi (borçları) hakkında izahat verir. Toplantıda yapılan işler ve alınan kararlar hakkında bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa toplantıda hazır bulunan alacaklıların isimleri, ifadelerinin özetleri ve toplantıda verilen karar yazılır.
• Birinci alacaklılar toplanmasının en önemli görevi, iflas idaresi üye adaylarını seçmektir.
• İflasın (tasfiye) tasfiyesi için gerekli olan acele kararları verir. (İİK.m.224)
İFLAS İDARESİNİN SEÇİLMESİ
• İflas idaresi, üç kişiden oluşur.
• Birinci alacaklılar toplantısında yapılacak seçim ile dört adet alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil eden alacaklılar tarafından, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibari ile ekseriyeti teşkil eden alacaklılar tarafından seçilir. Birinci alacaklılar toplanmasının seçtiği altı aday, İcra Mahkemesine (Sulh Hukuk Mahkemesine) bildirilir. Mahkeme, iflas (tasfiye) idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer. Tasfiye, iflas (tasfiye) dairesince teşkil edilen iflas (tasfiye) idaresine havale olunur. (İİK.m.223/1)
• İflas (tasfiye)idaresi üyelerinin alacaklılardan oluşması şart değildir. İflas (tasfiye) idaresine alacaklılar (veya vekilleri) seçilebilecekleri gibi, üçüncü kişiler de seçilebilir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3169)
• İflas (tasfiye) idaresi iflas (tasfiye) dairesinin denetimi altındadır. (İİK.m.223)
• İflas (tasfiye) idaresi üyeliğine seçilenler, bu görevi kabul etmek zorunda değildir. Görevi kabul etmeyen veya istifa eden üyenin yerine, önceki adaylar arasından 223.maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer.
• Yeni seçilen iflas (tasfiye) idaresi üyesi (veya üyeleri) de bu görevi kabul etmez (istifa eder) ve m.223.göre seçilmiş adayların bitmesi nedeniyle yeni seçilecek aday kalmadığı için üç kişilik iflas (tasfiye) idaresi oluşturulamaz ise, iflas idaresi için yeni adaylar seçilemeyeceğinden ikinci alacaklılar toplantısına kadar, iflas dairesinin iflas idaresi gibi görev yapması mümkün olabilmelidir. (m.222 kayesen) (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3170)
• İflas (tasfiye) idaresi, iflas masasının kanuni mümessilidir.
• İflas (tasfiye) dairesi (müdürü) de iflas idaresinin işlemlerine karşı (Mahkemeye) şikayet yoluna başvurabilir.
• İflas (tasfiye) idaresinin ücreti, iflas tasfiyesi sonunda ödenir. Ancak iflas (tasfiye) idaresinin talebi üzerine, mahkemece gerektiğinde iflas (tasfiye) dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.
• İflas (tasfiye) idaresi toplantıları, idare memurlarının veya herhangi bir alacaklının gündem belirlemek suretiyle yapacağı talep üzerine iflas (tasfiye) dairesi müdürünün toplantı gününden en az yedi gün önce göndereceği çağrı üzerine yapılır.
• İflas (tasfiye) idaresi, kararlarını çoğunlukla alır, ancak toplantıya her üç iflas idare memurunun da katılmaması halinde iflas (tasfiye) dairesi müdürü iflas (tasfiye) idaresinin görevini yüklenir ve iflas dairesi müdürü iflas idaresinin görevini yüklenir.
• İflas (tasfiye) masa malları kural olarak ikinci alacaklılar toplantısından sonra satılır. Fakat bazı (acele) hallerde, satış için ikinci alacaklılar toplantısına kadar beklemek masanın zararına olur. İşte bu acele hallerde, iflas (tasfiye) idaresi daha önce de satış yapabilir. (İİK.m.229 II)
• Bu malların pazarlıkla satılması daha uygun olacağı ancak iflasta pazarlıkla satışa alacaklılar
karar verebildiğinden birinci alacaklılar toplanması pazarlıkla satışlar için acele kararlar verebilir.
ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
• İdare, Alacak ve istihkak iddialarının kaydı için tayin olunan müddet bittikten sonra iddiaları tahkik ve tetkik eder ve icabına göre kabul veya reddine karar verir. (İİK.m.230)
• Tapu siciline yazılı olan alacaklar; kayıt için müracaat edilmemiş olsa bile işliyen faizle kabul olunurlar. (İİK.m.231)
• İflas (tasfiye) idaresi alacak yazdırma süresi bitince, masaya yazdırılan alacakların ve istihkak iddialarının doğru olup olmadığını incelemeye başlar. İflas (tasfiye) idaresinin bu incelemesini, alacakların yazdırılması için verilen bir aylık süre geçtikten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde yapıp, bitirmesi ve sıra cetvelini iflas dairesine bırakması gerekir. Zorunlu hallerde üç ayın hitamından önce iflas idaresinin icra mahkemesine (Sulh Hukuk Mahkemesine) başvurması halinde mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok üç ay uzatabilir. (İİK.m.232)
SIRA CETVELİ
• Sıra cetvelinde alacaklıların sırası m.206 ve m.207 hükümlerine göre belirlenir.
• Sıra cetvelinin, masaya yazdırılan ve yazdırılmamış olup da tapu sicilinde yazılı olan bütün alacaklar hakkında, açık bir şekilde bilgi vermesi gerekir. İflas (Tasfiye) idaresinin kabul ettiği bütün alacakları, miktar ve sıraları ile birlikte sıra cetvelinde gösterilir.
• Sıra cetvelinde, iflas (tasfiye) alacaklarından başka, iflas (tasfiye) idaresi tarafından kabul edilen, rehin, intifa ve irtifak hakları gibi (mülkiyet dışındaki) istihkak iddiaları (ayni haklar) da gösterilir.
• İflas (tasfiye) idaresi tarafından kabul edilmeyen, yani reddedilen alacaklar ve (mülkiyet dışındaki) istihkak iddiaları da red sebepleri ile birlikte sıra cetvelinde gösterilir. İflas (tasfiye) idaresi ipotekle temin temin edilmiş alacakla ilgili olarak bunu doğuran sebep veya ipotek limiti miktarı bakımından ret kararı vermeyip, kabul etmediği ikinci alacaklılar toplantısına bildirir. (İİK.m.233)
• İflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulü göre ilan yoluyla haberdar eder. İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmiyen alacaklılara doğrudan doğruya haber verilir. (İİK.m.234)
ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ
• Vaktinde deftere kaydettirilmiyen alacaklar iflasın (tasfiyenin) kapanmasına kadar kabul olunur. Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir.
• Geç başvuran alacaklı, daha önceki alacaklılar toplanması kararları ve kesinleşmiş işlemlerle bağlıdır, bunlara itiraz edemez.
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI
• İflas (Tasfiye) idaresi üç ay (bu süre üç ay daha uzatılmışsa altı ay) içinde, alacakların incelenmesini bitirerek, düzenlediği sıra cetvelini iflas (tasfiye) dairesine bırakır ve sıra cetvelini ilan eder. İlan, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilanın birer nüshası alacaklılara gönderilir. (İİK.m.237)
• Birinci alacaklılar toplantısından farklı olarak burada alacaklıları toplantıya çağıran, iflas (Tasfiye) dairesi değil, iflas (Tasfiye) idaresidir.
• İkinci alacaklılar toplantısına, alacakları iflas (Tasfiye) idaresi tarafından tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alacaklılar ile sıra cetveline kayıt davası açmış alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanları da ikinci toplantıya ilanla davet eder.
• Geç bildirilmiş olmasından dolayı, alacakları hakkında henüz bir karar verilmemiş olan geç başvuran alacaklılar, ikinci alacaklılar toplantısına katılamaz.
• İflastan (Tasfiye) önce borçluya (miras bırakan) karşı dava açmış ve bu davası İİK.m.194.gereğince durmuş olan alacaklıların alacakları hakkında sıra cetvelinde kabul veya red şeklinde bir karar verilemeyeceğinden bu alacaklılar ikinci alacaklılar toplantısına katılamaz. Ancak durmuş olan davanın derdest olduğu mahkeme, ihtiyati tedbir yolu ile, alacaklının ikinci alacaklılar toplantısına katılmasına karar verebilmelidir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3285)
• İkinci alacaklılar toplantısına davet edilecek ve katılabilecek alacaklılar iflas (tasfiye) alacaklılarıdır, masa alacaklıları (İflas – tasfiye- masasının yapmış olduğu harcamalar vs.kaynaklanan alacaklılar masa alacaklısıdır.) ile mülkiyet istihkak iddiası sahipleri (İİK.m.228) ikinci alacaklılar toplantısına davet edilmez ve katılamazlar.
• İkinci alacaklılar toplantısına da iflas (tasfiye) müdürü veya yardımcısı reislik eder.
• İkinci alacaklılar toplantısının toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı da, birinci alacaklılar toplantısındaki gibidir. Yani İİK.’nun 221.maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümleri, ikinci alacaklılar toplanmasında da uygulanır. (İİK.m.237, IV)
• İkinci alacaklılar toplantısındaki toplantı yeter sayısı, bilinen (malum) alacaklılar adedine göre değil, sıra cetveline kabul edilmiş olan alacaklılar adedine göre hesap edilir. Yani, alacağı tamamen reddedilen alacaklıların (kural olarak) ikinci alacaklılar toplantısında oy hakları bulunmadığı için, alacağı tamamen reddedilen alacaklılar, toplantı yeter sayısının hesaplanmasında nazara alınmazlar. Ancak, sıra cetveline itiraz davası açmış ve Ticaret mahkemesinden ikinci alacaklılar toplantısına katılmak için ihtiyati tedbir kararı almış olan alacaklılar toplantı yeter sayısının hesaplanmasında nazara alınırlar. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3287)
• İflas (tasfiye) idaresi tasfiyenin cereyanı şekline ve alacaklarla borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor verir. Alacaklılar toplanması iflas (tasfiye) idaresini vazifelerinde bırakmak isterse bu hususta ve masanın menfaati için zaruri gördüğü diğer hususlarda icap eden kararları verir. (İİK.m.238)
• İkinci alacaklılar toplantısının sonunda, kimlerin toplantıya katıldığını, bunların konuşmalarının özetlerini ve toplantıda verilen kararları gösteren bir tutanak düzenlenir. Toplanma kararlarına karşı ilgililer şikayet yoluna başvurabilir.
• Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu halde iflas idaresi tasfiye kapanıncaya kadar işe devam eder. (İİK.m.239)
• Bu halde, ikinci alacaklılar toplanması tarafından karara bağlanması gereken bazı hususları, iflas idaresi kendiliğinden karara bağlamaz zorundadır. Mesela, istihkak iddiaları hakkında nihai karar vermek, hukuk davalalarına devam edilip edilmeyeceğine karar vermek, masa tarafından takibinde fayda görmediği iddia ve davaları takip yetkisini isteyen alacaklıya devretmeye (İİK.m.245 – Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir iddianın takibi hakkı isteyen alacaklıya devrolunur. Hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya yatırılır.) karar vermek gibi yetkileri iflas idaresine tanımak gerekir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3289)
• Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklılar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacaklılar toplantısının gündemindeki konular hakkında alacaklıların oyu, kendilerinin bilinen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası noterlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. Nisap hakkında 221 inci madde hükümleri uygulanır. (İİK.m.240)
• Yeni alacaklılar toplantısı, davet edilmesi, toplantı ve karar yeter sayısı (m.240, II) görüşmeler, tutanak düzenlenmesi bakımından ikinci alacaklılar toplantısı hakkındaki hükümlere tabidir. Fakat, alacaklıların yeniden toplantıya davet edilmesi (özellikle yüksek ilan giderleri nedeniyle) çok masrafladır. Bu nedenle, iflas idaresi, alacaklıları ilanla toplantıya davet etmekten vazgeçebilir ve sirküler gönderme yoluna başvurabilir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3290)
• İcra hukukunda olduğu gibi iflas hukukunda da alacaklıların alacakları para ile ödenir. Yani masa malları paraya çevrilir, elde edilen para alacaklılara paylaştırılır.
MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ
• Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık suretiyle satılır. Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da muvafakatı halinde pazarlık suretiyle satılabilir. (İİK.m.241)
• Müflisin (miras bırakan) başka bir mahalde bulunan menkul mallarının iflasın (tasfiye) açıldığı yerde satılması masa için daha faydalı olacak ise, iflas (tasfiye) idaresi malları getirtir ve kendisi satar. Malların bulunduğu yerde satılması masa için daha faydalı ise, mallrın bulundukları yerdeki iflas dairesi tarafından satılır. (İİK.Niz.m.49)
• Müflisin diğer bir kaza dairesinde bulunan gayrimenkul mallarının o yerin adetlerine göre en elverişli tarzda satılmasını temin için; şatış şart ve suretleriyle satılacağı mahal iflas idaresi tarafından ve basit tasfiye halinde iflasın açıldığı iflas veya icra dairesi canibinden tesbit olunacağı gibi neticede ihaleleri de bu idare veya dairece yapılır veya istinabe yoluyle gayrimenkullerin bulunduğu mahal icra dairesine yaptırılır. (İİK.Niz.m.50)
• İflasta (tasfiye) satış yapabilmek için, alacaklıların bir satış talebinde bulunmasına gerek yoktur. İflas (tasfiye) idaresi, ikinci alacaklılar toplantısından sonra sıra cetvelinin kesinleşmesini beklemeden kendiliğinden masa mallarının satışı için gerekli hazırlara başlar ve masa mallarını satar.
• Masadaki malların bir kısmının satış bedeli, tüm alacaklıların alacaklarını karşılıyorsa, masadaki diğer mallar satılmamalıdır.
• İflasta (tasfiye) masada bulunan menkul ve gayrımenkul mallar pazarlık suretiyle satılabilir. Pazarlıkla satışa ikinci alacaklılar toplanmasında karar verilebilir. Alacaklılardan hiçbiri daha yüksek bir bedel ile o malı satın almak istemezse, o zaman iflas (tasfiye) idaresi o malı ikinci alacaklılar toplantısında kararlaştırılan bedelden düşük olmamak şartı ile pazarlıkla satar. Rehinli mal rehin sahibinin muvafakatı ile pazarlıkla satılabilir. Fakat satış bedeli rehin alacağının tamamını karşılıyor ise muvafakata gerek yoktur.
• İflas idaresinin pazarlıkla satışı hep birlikte yapmaları gerekir. (Yargıtay 12.HD. 25.1.1984,010327/555 – Bu nedenle, pazarlıkla satışta dellal bulundurulmaz ve dellaliye ücreti söz konusu olmaz.) (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3297)
• Pazarlıkla satış iflas (tasfiye) idaresi ile alıcı arasında yapılan bir satış sözleşmesi ile gerçekleştirilir.
• Menkul malların pazarlıkla satışına ilişkin satış sözleşmesinin resmi yapılması şart değilir. Mülkiyet alıcıya teslim ile geçer.
• Gayrımenkullerde pazarlıkla satışına ilişkin satış sözleşmesinin resmi şekilde yapılması şarttır.
• Pazarlıkla satış da peşin para karşılığı yapılır.
• İkinci alacaklılar toplanmasında aksine bir karar alınmamışsa masa malları açık artırma yoluyla satılır.
• Menkul malların açık artırma ile satışı hacizdeki hükümlere göre yapılır.
• Gayrımenkullerin açık artırma yolu ile satışı da kural olarak hacizdeki hükümlere göre yapılır.
• Satış ilanında artırmanın yapılacağı yer gün ve saat yazılır. Satılan taşınmaz ise ilan en aşağı bir ay evvel yapılır. İlanda satış şartlarının iflas (tasfiye) dairesinde ne günden itibaren görüleceği dahi gösterilir. İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir. (İİK.m.242)
• Hacizdeki hükümlere atıf yapan İİK.nun 243 ve 244.maddelerinde 127.madde sayılmamış ve atıfta bulunulmamıştır. Buna göre iflas (tasfiye) ilanı, sadece ipotek alacaklılarına tebliğ edilir. (Baki Kuru – İcra ve İflas Hukuku – 1993 Cilt : 4 Sayfa: 3306)
• Satış iflas (tasfiye) idaresi tarafından yapılır ve icra dairesine ait vazifeler iflas (tasfiye) idaresi tarafından görülür. (İİK.m.244)
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
• Satılan malların bedeli tahsil edilip alacaklıların sıra cetveli katileşince iflas idaresi paraların pay cetvelini ve son hesabını yapar. (İİK.m.247)
• Ancak, paraların paylaştırılabilmesi için sıra cetvelinin kesinleşmesinin yanı sıra sıra cetveline itiraz davalarının sonuçlanmış olması gerekir.
• İflasın (tasfiye) açılmasından ve tasfiyeden doğan masraflar önce çıkarılır. Rehinlerin bedelinden yalnız rehinin muhafaza ve paraya çevrilmesi masrafları çıkarılır. (İİK.m.248)
• Satılan masa mallarının bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra, iflas (tasfiye) idaresi, bütün alacaklılarına düşün iflas (tasfiye) hisselerini gösterir bir pay cetveli düzenler.
• Pay cetveli ve son hesap iflas (tasfiye) dairesine bırakılır ve orada on gün kalır. İflas (tasfiye) idaresince bırakılma keyfiyeti ve payının miktarı her alacaklıya bildirilir. (İİK.m.249)
• Rehin alacaklısı, iflastan önce borçluya (miras bırakan) karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış ve bu takibe iflas (tasfiye) masasına karşı devam edilmesini istemiş ise, rehinli mal icra dairesi tarafından satılır ve satış bedeli 151.maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas (tasfiye) masasına intikal eder ve pay cetvelinde nazara alınır.
• Eğer, iflasta paraların paylaştırılması aşamasına gelindiğinde, rehinli malların bedeli henüz rehinli alacaklılara paylaştırılmamış ise o zaman rehinli alacaklılar ve onlara isabet eden pay, pay cetvelinde gösterilir.
• İflas (tasfiye) idaresi, pay cetveli ile birlikte, aynı zamanda son hesabı da yapar, Son hesaptan maksat, iflas (tasfiye) tasfiyesindeki bütün para işlemleri hakkında hesap vermesidir. Burada, bütün masa aktifinin paraya çevrilmesinden elde edilen para miktarı ve bundan yapılan giderler çıktıktan sonra masada kalan paranın alacaklılara nasıl paylaştırıldığı, yani pay cetvelindeki payların nasıl hesaplandığı gösterilir.
• Dağıtıma yukarıdaki maddede yazılı bırakılma müddeti bittikten sonra başlanır. Şikayet vaki olmuşsa, dağıtım bu şikayet üzerine verilecek kararın dağıtıma etkili olabileceği oranda ertelenir. 144 üncü madde hükümleri burada da uygulanır. Taliki bir şarta veya belirli olmayan bir vadeye bağlı alacaklar için ayrılan paylar hakkında 8 uncu madde hükümleri uygulanır. (İİK.m.250)
• Pay cetveli kesinleştikten sonra iflas (tasfiye) idaresi, pay cetveline göre, paraları alacaklılara dağıtmaya başlar. Bu dağıtma kesin dağıtmadır, çünkü, bütün masa malları paraya çevrildikten sonra yapılmaktadır.
• İtiraz müddetinin bitmesinden sonra muvakkat dağıtmalar yapılabilir. İtiraz üzerine mahkemece henüz intaç edilmemiş bulunan ihtilaflı alacaklar için ayrılıp 250 nci madde hükmü dairesinde muhafaza edilir. (İİK.m.252)
• Masa mallarının büyük bir kısmının satılmasına rağmen, bir veya birkaç masa malının satışı uzun sürmekte ise veya masa ile ilgili bir veya birkaç dava daha uzunca bir zaman sürecekse, iflas idaresi, bu malların satılmasını veya davaların bitmesini beklemeden, masaya girmiş olan paraları alacaklılara dağıtabilir ki, buna geçici dağıtma denilmektedir.
• İdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. (İİK.m.251, I)
• Evvelce kaydedilmemesinden dolayı tasfiyeye girmemiş olan alacaklara aciz vesikası verilen alacaklar hakkındaki hükümler tatbik olunur. (İİK.m.253)
İFLASIN (TASFİYENİN) KAPANMASI
• Masadaki paraların kesin dağıtılması ve alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara aciz belgesi verilmesi ile iflas tasfiyesi biter. Fakat iflas tasfiyesinin bitmesi ile iflas kendiliğinden kapanmaz (son bulmaz) Bunan için iflasın (tasfiyenin) açılmasına karar vermiş olan Ticaret (Sulh Hukuk) mahkemesinin iflasın (tasfiyenin) kapanmasına karar vermesi gerekir. (İİK.m.254)
• Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflasa (tasfiye) hükmeden mahkemeye son bir rapor verir… Mahkeme tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir. İflasın (Tasfiyenin) kapanması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir… İflas (Tasfiye) dairesi kapanmayı ilan eder.
• İflas kapandıktan sonra tasfiyeden hariç kalmış bir mal bulunduğu haber alınırsa iflas dairesi o mala vaziyed edip sattıktan sonra başka bir merasime hacez kalmaksızın bedelini eksik alan alacaklılara sıralarına göre dağıtırlar. Evvelce bankaya yatırılmış olupta tasarrufu kabil bir hale gelen paralar hakkında da hüküm böyledir. (İİK.m.255)
• İflas (tasfiye) dairesinin bu işlemleri yapabilmesi için iflasın (tasfiyenin) yeniden açılması gerekli olmadığı gibi, alacaklıların toplanmasına ve yeni bir iflas idaresi secerek tasfiyeyi bu iflas (tasfiye) idaresine havale etmelerine de gerek yoktur. İflas (tasfiye) dairesi, sanki iflas (tasfiye) devam ediyormuş gibi sonradan meydana çıkan mala el koyar, onu satar ve bedelini alacaklarını eksik almış olan (aciz belgesi sahibi) alacaklılara sıralarına göre dağıtır.
• Müflise (miras bırakan) ait olduğu tespit edilen ancak fiilen el konulamayan (yeri tespit edilemeyen, bulunamayan-özellikle trafiğe kayıtlı araçlar) ancak masaya kaydedilen menkul mallar tasfiyenin sonuçlandırılmasını, dolayısı ile tasfiye sırasında elde edilmiş paraların paylaştırılmasını geciktirmesi halinde İİK.245.ve 255.maddeleri kıyas edilerek tasfiyenin kapatılması yoluna gidilmesi gerektiği kanaatindeyim.
[1] İİK.NİZAMNAME
• Madde 40 – Müflisin menkul ve gayrimenkul bütün mallarını ve takdir edilen kıymetlerini gösterir surette bir mevcudat defteri tanzim olunur.
• Bu defterde müflisin menkul ve gayrimenkul malları, esham, tahvilat ve alacakları ve kıymeti haiz hakları ayrı ayrı fasıllarda ve fakat müteselsil bir numara altında kayıt ve her malın nerede bulunduğu tasrih ve üzerinde üçüncü bir şahsın rehin hakkı veya gayrimenkulleri takyit eden ayni bir hakkı varsa menkul haklar vesikasına ve gayrimenkul haklar tapu sicilinden çıkarılan kayıtlara göre işaret edilir. Gayrimenkuller adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmişse keyfiyet bu deftere kaydolunur ve bu kayıtta kiracıların hüviyet ve ikametgahları, mukavelenin müddeti ve kira karşılığının miktarı gösterilir.
• Ecnebi memleketlerde bulunan mallar Türkiye'de açılan iflas lehine paraya çevrilebilip çevrilemiyeceği hususu nazara alınmaksızın bu deftere kaydolunur.
• Masanın İcra ve İflas Kanununa göre haiz olduğu iptal hakları da mahkemelerce kabul edildiği takdirde bu deftere kaydedilir ve bunlar için takribi bir kıymet takdir olunup kıymet hanesinde gösterilir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi - Adi Tasfiye" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Sedat Baysal'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
11-02-2020 - 14:25
(383 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 2 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 2 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
2554
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 40 dakika 28 saniye önce.
* Ortalama Günde 6,67 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 32664, Kelime Sayısı : 4658, Boyut : 31,90 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 5 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 2100
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03992605 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.