Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale En Basit Şekilde Kişisel Verilerin Korunması Nedir? 13.09.2019

Yazan : Kâzım Üstün [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Kişisel veri nedir? Kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Kişisel verinin korunması neden şimdi önem kazandı? "..Artık gelecekte sadece mühendisler veya sadece avukatlar değil en az iki disiplinler arası meslek dalının birlikte çalışma ve işbirliğine mecbur kaldığı döneme giriyoruz. Kişisel verilerin korunması sadece TBMM'de çıkarılan bir kanunla yeterli olmayacaktır. Zira bilgi güvenliğini sağlayacak aygıt ve yazılım yurt dışı kaynaklı olduğu sürece ulusal veri güvenliği de tam olarak sağlanamayacaktır. Bu nedenlerle yerli yazılım ve teknolojilerinin desteklenmesi milli kaynaklarla çözümler üretilmesi şarttır."
Yazarın Notu
Bu makalenin bir bölümü 13.09.2019 tarihinde www.yenimesaj.com.tr de yayınlanmıştır. Kaynak: http://www.yenimesaj.com.tr/en-basit-sekilde-kisisel-verilerin-korunmasi-nedir-H1326534.htm

Kişisel verilerin korunması nedir ?

Kişisel veri nedir ?

Kişisel veri: Gerçek kişinin; belirli ya da belirlenebilir nitelikte ki, doğum tarihi, doğum yeri, telefonu, tercihleri, sağlık bilgileri ve aile bilgileri gibi o kişiyi tanımlayan her türlü bilgidir.

En basit tanımıyla kişisel verilerin korunması, Anayasal koruma altındaki özel hayatın gizliliği ve kişiye özel bilgilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu surette temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır diyebiliriz.

Kişisel verin korunması neden şimdi önem kazandı ?

Dünya; 4. Sanayi Devrimi ya da Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir döneme girmiştir. Aynı şekilde küresel web dünyası da otomasyon dönemine girmiştir. Robotik otomasyonun en yaygın şekilde kullanıldığı dönemdeyiz.
Kişisel verin korunması İnternet'in teknik olarak gelişimi ve bilginin daha kolay ulaşılabilir olması ile birlikte daha da önem kazanmıştır.
Yukarıda açıkladığımız üzere kişinin geliri, konumu, yaşı, politik tercihleri dijital dünyada bir tık ile küresel ağ yardımıyla dünyanın öbür ucuna iletilebilir. Bir anlamda, sadece ilgili kişinin görebildiği, özel bilgiler; Facebook, Twitter, Amazon, Ali baba gibi global küresel ticari kuruşların veri tabanında yer alabilir.

Nitekim ABD'de; Trump'ın seçim kampanyasının çözüm ortağı Cambridge Analytica, 50 milyondan fazla kullanıcının Facebook profillerindeki özel bilgileri topladığı ve daha sonra bu bilgiler Trump'ın seçim kampanyasında kullanıldığı basında yer almıştır. İddialara göre Trump seçimi bu bilgilerin analizi üzerine kurgulamış ve kazanmıştır. İşte sizin haberiniz bile olmadan bir şirket sizin kişisel verileriniz üzerinden milyonlarca dolar kazanabilir. Yine sizin kişisel verileriniz kullanılarak yapılan analiz neticesinde seçim kazanılabilir. Bundan da sizin haberiniz olmayabilir.

Kişisel veriler neden kanunla korunmalıdır ?

Kişisel verilerin korunmasının temel gerekçesi; Kişinin kendi bilgisinin geleceğini, kullanılma şeklini kendisinin belirlemesi ilkesine yani insanın kişiliğinin korunması ilkesine dayanmaktadır diyebiliriz.

Nitekim anayasa’nın ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 20. Maddesinde; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.” Denilmektedir.

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kurulan; kişisel verileri koruma kurumu kullanıcıların verilerinin işleme usulünü takip açısından zamanla en çok konuşulan kurum haline gelecektir.

Kişisel verilerin korunması kanunu nedir ?
Kişisel verilerin korunması kanunu anayasanın 20. Maddesine dayanılarak 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerle ilgili Anayasanın 20. Madde hükmü şöyledir:
A. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
Madde: 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.
Kanunun temel amacı; kişisel verilerin işlenmesi, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak özgürlüklerini korumaktır. Bu amaçla; kişisel verileri işleyen kişilerin, şirketlerin kurumların, yükümlülüklerini ve uyacakları cezaları ve kuralları düzenlemektedir. Ayrıca kişisel verileri ihlal ile ele geçiren kişiye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Kuralların ve yaptırımları sebebi ise en basit anlatımıyla kişisel verileri kaydeden kurumların kişilerden emanet olarak aldıkları bu bilgilere karşı hesap verme yükümlülüğüdür. Başka bir değişle edilen kişisel verilerin bilgi güvenliği açısından ne kadar korunduğunun denetlenmesidir.

Kanundaki ön görülen müeyyideler ve şirketlere getirilen yükümlükler kişisel verilerin korunmasına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlığın da önemini artırmıştır.

Kişisel verilerin korunması kanuna göre suçlar

Kişisel verin korunması kanunu beraberinde bilişim ve internet avukatlık uzmanlık alanının da getirmiştir. Kişisel verin korunması konusunda verilecek avukatlık hizmetleri bilgisayar mühendisleri ve gerektiğinde donanım uzmanları ile birlikte çalışmayı gerektiren disiplinlerarası bir avukatlık hizmetidir.

Kişisel verin korunması kanununda düzenlenen müeyyideler ve şirketlere getirilen yükümlükler kişisel verilerin korunmasına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlığın da önemini artırmıştır.

Kanunun beşinci bölümünde kanuna aykırı hareket edenler hakkına öngörülen cezai müeyyideler düzenlemiştir.

Kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun md. 135-140’e atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir.
Kişisel verilere ilişkin TCK’daki ilgili maddeler şöyledir:

Kişisel verilerin kaydedilmesi
MADDE 135 - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye (Değişik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.3) “bir yıldan” üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) (Değişik ibare: 6698 - 24.3.2016 / m.30/2) "Kişisel verinin, kişilerin" siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin (Değişik ibare: 6698 - 24.3.2016 / m.30/2) "olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır".
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
MADDE 136 - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, “iki yıldan” dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nitelikli haller
MADDE 137 - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Verileri yok etmeme
MADDE 138 - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde “bir yıldan iki yıla kadar hapis” cezası verilir.
(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Şikayet

MADDE 139 - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 140 - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yine kişisel verileri yok etmeyenlerin ise Türk Ceza Kanununun 138. maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Kabahatler
Suçlar
MADDE 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.
(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.
Kabahatler
MADDE 18- (1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"En Basit Şekilde Kişisel Verilerin Korunması Nedir? 13.09.2019" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Kâzım Üstün'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
13-09-2019 - 17:00
(534 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
1715
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 4 gün 19 saat 43 dakika 20 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,21 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 9348, Kelime Sayısı : 1146, Boyut : 9,13 Kb.
* 3 kez yazdırıldı.
* 4 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 2088
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03191304 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.