Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Geçiş Şartları Ve Yeni Düzenleme

Yazan : Eda Yıldırım İlhan [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Açık cezaevine geçme şartları hükümlü kişiler ve aileleri tarafından sürekli sorulmaktadır. Kapalı cezaevlerinde kalan hükümlüler cezalarının belirli bir bölümünü kapalı cezaevinde yattıktan sonra aşağıdaki şartlar mevcut ise açık cezaevine geçiş yapabilirler.

Açık cezaevine geçme şartları hükümlü kişiler ve aileleri tarafından sürekli sorulmaktadır. Kapalı cezaevlerinde kalan hükümlüler cezalarının belirli bir bölümünü kapalı cezaevinde yattıktan sonra aşağıda belirtilecek şartları mevcut ise açık cezaevine geçiş yaparak cezalarının kalanını burada geçirebilirler. Bunun için öncelikle gerekli sürelerin kapalı cezaevinde “iyi halli” olarak geçirilmesi gerekmektedir. Kapalı cezaevinde geçirilmesi gereken zaman içerisinde iyi halli olmayan hükümlülerin açık cezaevine geçişi mümkün olmayacaktır.

Kural olarak mahkum olunan cezanın 1/10 ‘unun kapalı cezaevinde geçirilmesi durumunda ve koşullu salıverilmesine 7 veya daha az yıl kalan hükümlülerin açık cezaevine geçme hakları bulunmaktadır.
01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlarda açık cezaevine geçiş denetimli serbestlik ve koşullu salıverme 01/07/2016 tarihinden önce işlenmiş ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan suçlar için ayrı bir açık cezaevine geçiş sistemi düzenlenmiştir.
Yukarıda bahsi geçen ve KHK kapsamında kalan suçlardan 5 yıldan az hüküm giymiş kişiler iyi halli olduğunun tespiti ile en fazla üç gün içinde açık cezaevine geçiş hakkını kazanacaklardır. Ancak 5 yıldan fazla ceza almış kişilerin açık cezaevine geçişi için cezalarının 1/10’unun yine kapalı cezaevinde geçirilmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan; Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu değişiklikle yönetmeliğin; Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler başlıklı 6. maddesinde düzenleme yapıldı. Buna göre, daha önce koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkabilen nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından hükümlü olan kişiler koşullu salıvermelerine 5 yıl kala açık cezaevine ayrılabileceklerdir. Aynı şekilde koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkabilen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, eşi kasten öldürme, eşi kasten yaralama, eşe karşı eziyet suçlarından hükümlü olan kişiler de koşullu salıverilmelerine 3 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebileceklerdir.

Kasten işlenen suçlarda hükümlünün aldığı ceza 3 yıl ve üstünde ise, taksirle işlenen suçlarda hükümlünün aldığı ceza 5 yıl ve üstünde ise, mahkemenin hükmettiği cezanın 1/10’unu hükümlü mutlaka kapalı cezaevinde çektikten sonra açık cezaevine ayrılma hakkı kazanır. Cezasının 1/10’nu kapalı cezaevinde geçirme kuralının uygulandığı bazı suçlar aşağıdadır:

Dolandırıcılık Suçu, Mala Zarar Verme Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu, Mühürde Sahtecilik Suçu, İftira Suçu, Tehdit Suçu, Cebir Suçu, Şantaj Suçu, Kasten Adam Öldürme Suçu (Müebbet hapis cezası olmamalıdır.), Kasten Adam Yaralama Suçu, Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu, Taksirle Adam Yaralama Suçu, Hakaret Suçu, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu vb.

https://www.edayildirimilhan.av.tr/

T.C YARGITAY
16.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 1162
Karar: 2015 / 2338
Karar Tarihi: 04.09.2015

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇU - HÜKÜMLÜNÜN AÇIK CEZAEVİ KURUMUNA AYRILMA İMKANI BULUNMADIĞINA GÖRE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNDEN İSTİFADE EDEMEYECEĞİ - KANUN YARARINA BOZMA TELEBİNİN KABULÜ

ÖZET: Hükümlünün açık cezaevi kurumuna ayrılma imkanı bulunmadığına göre denetimli serbestlik tedbirinden de istifade edemeyeceği, kanun yararına bozma talebinde ileri sürüldüğü şekilde 6 ay süre ile de yararlanma imkanı bulunmadığı gözetilmeden aksi düşünceyle karar veren D… İnfaz Hakimliğinin bahse konu kararı ile bu karara karşı itirazı reddeden D… 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.02.2013 tarihli ve 2013/213 Değişik iş sayılı kararı usul ve kanuna aykırı görüldüğünden kanun yararına bozma telebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
(5237 S. K. m. 221) (5275 S. K. m. 105/A, Geç. m. 3, 4) (5271 S. K. m. 250, 309) (4422 S. K. m. 14) (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m. 5, 6)

Dava: Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Diyarbakır 4 Nolu Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. madde ile görevli) 17.04.2007 tarihli ve 2000/18 esas, 2003/64 sayılı kararı ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlü B. K.’ın iş bu cezasının infazı sırasında, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kalan cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazı talebinin kabulü ile hükümlünün koşullu salıverilme tarihi olan 30.10.2013 tarihine kadar olan cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına ilişkin Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin 02.02.2013 tarihli ve 2013/381 esas, 2013/379 sayılı kararına karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine dair Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.02.2013 tarihli ve 2013/213 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre, hükümlünün Diyarbakır 4 Nolu Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. madde ile görevli) 17.04.2007 tarihli ve 2000/18 esas, 2003/64 sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiği, hükümlünün anılan cezanın infazı kapsamında ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 10.12.2011 olduğu ve bu kapsamda koşullu salıverilme tarihinde 30.10.2013 olarak hesap edildiği, Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-ç. maddesi uyarınca açık ceza infaz kurumuna ayrılmak için "Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır." şeklindeki düzenlemenin mevcut bulunduğu, ayrıca 6291 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen geçici 3/2. maddesinde "Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar." şeklindeki düzenleme bir bütün halinde değerlendirildiğinde,

1- Hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden faydalanarak kalan bakiye cezasının infazına ilişkin Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin 02.02.2013 tarihli kararına dayanak teşkil eden Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 31.01.2013 tarihli ve 2013/213 sayılı İyi Hal ve Değerlendirme Raporunda, hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığına dair bir tespit yapılmadığının gözetilmediği,

2- Hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden yararlanmak hususundaki talep tarihinin 31.01.2013 olduğu ve koşullu salıverme tarihinin de 30.10.2013 olduğu dikkate alındığında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 3/2. maddesi uyarınca hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden faydalanma süresinin en fazla altı ay süreyle mümkün olabileceğinin gözetilmediği,

Hususları yönünden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 11.03.2014 gün ve 94660652-105-21-1271-2014/4831/17795 sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Dairemize gönderilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

OLAY

Hükümlü B. K. Diyarbakır 4 Nolu Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. madde ile görevli) 17.04.2007 tarih 2008/18 esas 2007/64 karar sayılı ilamı ile örgüt üyeliği suçundan TCK 314/2, 3713 sayılı Kanun 5. ve TCK 62/1. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Bu cezanın infazı sırasında hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin 02.02.2013 tarih 2013/381 esas ve 2013/379 sayı ile karar verilmiştir. Bu karara karşı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz yoluna başvurması sonucunda Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve 2013/213 Değişik İş sayı ile itiraz reddedilerek karar kesinleşmiştir.

HUKUKİ NİTELENDİRME

Denetimli serbestlik uygulanarak cezanın infazı 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanuna 05.04.2012 tarih ve 6291 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen 105/A maddesi esas alınarak yapılmaktadır. Hükümlülerin dış dünya ile uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlantılarını sürdürmeleri ve güçlendirmeleri bu düzenlemeyle amaçlanmıştır.

Hükümlülerin cezalarının infazını denetimli serbestlik tedbirleri ile infaz edilebilmesi için;

1- Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezasının son 6 ayını geçirmesi,

2- Çocuk Eğitim Evinde toplam cezalarının 1/5 ini tamamlaması,

3- Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma şartları oluşmasına rağmen iradesi dışındaki nedenlerle açık cezaevine sevk edilemeyen veya bu nedenlerle kapalı kuruma gönderilenlerin açık cezaevine ayrılma tarihinden itibaren 6 ay geçmiş olması halinde;

Koşulla salıverme tarihine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talepleri halinde cezaevi idaresi tarafından hükümlü hakkında düzenlenen raporda gözönünde bulundurularak infaz hakimliğince karar verilebilir.

24.01.2013 tarih 6411 sayılı Kanun ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 4. maddesi gereğince 105/A maddesindeki 6 aylık süre 31.12.2015 tarihine kadar aranmayacaktır.

Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere denetimli serbestlik tedbirleri uygulanarak cezanın infazı için açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkına sahip olunması veya çocuk eğitim evinde cezanın 1/5 ini infaz edilmiş olması koşulları bulunmaktadır.

02.09.2012 tarihli 28399 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği ile yine bu yönetmelikte değişiklik yapan 22.08.2015 tarihli 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri gözönünde bulundurulduğunda; açık cezaevine doğrudan alınacak hükümlüler yönetmeliğin 5. maddesinde tahdidi olarak sayılmış olup, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar kapsam dışı tutulmuştur. Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler hakkında yapılan düzenlemede ise ilgili yönetmeliğin 6/2-c maddesinde; 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 14. maddesi veya 5237 sayılı TCK'nın 221. maddesinin uygulanmış olması, diğer taraftan aynı maddenin ç bendinde belirtildiği üzere terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilenlerin bu haktan yararlanacağı düzenlenmiştir. Yönetmelikte açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler 8. maddenin ç bendinde de terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6. maddenin 2. fıkrasının c ve ç bendi dışında kalanlar olarak sayılmıştır. Görüldüğü üzere terör ve örgütlü suçlardan mahkum olan kişilerin yönetmelikteki yukarıdaki istisnalar dışında açık ceza infaz kurumuna ayrılma imkanı bulunmamaktadır.

Hükümlü hakkında Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 31.01.2013 tarih 2013/213 sayılı iyi hal ve değerlendirme raporunda, hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığına dair herhangi bir tespit yapılmamıştır.

Hükümlü hakkında ayrıca 4959 sayılı Kanun, 4422 sayılı Kanunun 14. maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221. maddesindeki pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır.

Bu durumda hükümlünün açık cezaevi kurumuna ayrılma imkanı bulunmadığına göre 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbirinden de istifade edemeyeceği, kanun yararına bozma talebinde ileri sürüldüğü şekilde 6 ay süre ile de yararlanma imkanı bulunmadığı gözetilmeden aksi düşünceyle karar veren Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin bahse konu kararı ile bu karara karşı itirazı reddeden Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.02.2013 tarihli ve 2013/213 Değişik iş sayılı kararı usul ve kanuna aykırı görüldüğünden kanun yararına bozma telebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Karar ve Sonuç:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.03.2014 tarih, 2014/99587 sayılı Kanun Yararına Bozma talebinin, 5271 sayılı CMK. 309 maddesi gereğince farklı gerekçe ile KABULÜNE,

2- Hükümlü B. K. hakkındaki Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve 2013/213 D.İş sayılı kararının BOZULMASINA,

3- Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma hakkı bulunmayan hükümlünün cezasının infazının 5275 sayılı Kanun gereğince yapılması için infaz dosyasının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 04.09.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Geçiş Şartları Ve Yeni Düzenleme" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Eda Yıldırım İlhan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
19-03-2017 - 08:21
(1445 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 2 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 2 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
18771
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 51 dakika 6 saniye önce.
* Ortalama Günde 12,99 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 12822, Kelime Sayısı : 1613, Boyut : 12,52 Kb.
* 2 kez yazdırıldı.
* 6 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1967
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03316402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.