Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Online Oyunlarda Mağduriyet

Yazan : Samet Can Aslan
öğrenci

Makale Özeti
Online oyunların yeni bir sektör haline gelmesine istinaden mağduriyetler de beraberinde gelmektedir. Bu kapsamda söz konusu mağdurların başvurabilecekleri kurumları açıklayacağım.
Yazarın Notu
Yazılarımın tamamına https://www.hukukiblog.com adresinden ulaşabilirsiniz

Dünyada milyonlarca kişinin tutkunu olduğu internet üzerinden oynanan oyunları Türkiye’de de 6 milyon kullanıcı oynamaktadır. Kimi oyun firmalarının gelişen sektöre istinaden aylık gelirlerinin 1 milyon TL ye ulaştığını görmekteyiz. Çok kullanıcılı söz konusu oyunlarda sıklıkla sanal bir dünya yaratılarak, oyun içerisinde kontrolü altında bulunan bir karakter oyuncuya sunulmaktadır. Oyuncu uzun süresini ayırarak, oyunda karakterinin gelişimini sağlamakta, ayırdığı sürenin de yanında belirli parasal yatırımlar da söz konusu olabilmektedir. Oyuncuların süre ve para harcayarak geliştirdikleri karakterler, internet üzerinden 100 000 TL ye kadar alıcı bulabilmektedir. Gelişen teknoloji ile, bireylerin meşguliyetleri doğrultusunda, kimi oyun sözleşmelerinde aksi hüküm bulunsa dahi söz konusu sanal ticaret günümüzde bir sektör haline gelmiş durumdadır.

Çevrimiçi oyun sektörünün bu derece gelişmesi sonucunda, ülkemizde oyunculuk kavramı hem sivil mecrada, hem de hukuk mecrasında daha bilinir hâle gelmektedir. Kullanıcıların hesaplarının ekonomik bir değere sahip olması ve ticari bir unsur olması sebebiyle, çeşitli bilişim suçları meydana gelebilmektedir. Kullanıcıların söz konusu suçların mağduru olması durumunda ise, fiilin hukuken suç teşkil ettiğinin bilinmemesi sebebiyle çoğu kez ilgili makamlara şikayet dahi edilmemektedir. Bu yazımda online oyunlarda, kullanıcının hesaplarının iradesi dışında elinden çıkışını ve kullanıcının iradesi olmaksızın hesap üzerinde değişiklik yapılmasını hukuken inceleyeceğim.
Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu fiillerin meydana gelmesi durumunda, eylemi ''ceza hukuku'' ve ''bilişim hukuku'' kapsamında incelemek yerinde olacaktır.

Türk Ceza Hukuku kapsamında Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde ''Bilişim Alanında Suçlar'' düzenlenmiştir. TCK madde 243 ü incelediğimizde, bilişim sistemine girme suçunu düzenlediğini görmekteyiz.

Madde 243-(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Öncelikle bu kapsamda ''bilişim sistemi'' kavramını açıklamak gerekirse; Bilişim sistemi, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir diyebiliriz. Çevrimiçi oyun ise bilgisayar ve bazı taşınabilir çoklu ortam aygıtları ile, bir ya da birden fazla kişinin, genel ağa (internet) bağlanarak bilgisayar oyunları oynanması paylaşımına denir. Bu doğrultuda ana sunucu ve kullanıcılar arasında veri aktarımı ve bu veriler kapsamında, kodların kullanıcılara grafiksel yansıması söz konusudur. Bu kapsamda söz konusu ''online oyun'' uygulamalarının ''bilişim sistemi'' kavramı dahilinde olduğu aşikardır. Maddede suçun faili yahut mağduru kapsamında ek özellik belirtilmemesi sebebiyle, suçun faili ve mağduru herkes olabilecektir. Ancak burada korunan hukuki yararı incelediğimizde
a- Bilişim Sisteminin Güvenliği
b- Özel hayatın gizliliği
c- Haberleşme özgürlüğüdür. Bu kapsamda, maddenin birinci fıkrası hükmünce, somut olaya uyarladığımızda, ''online oyun'' uygulamasına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç olarak düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra hükmü uyarınca uygulamaya girişte, belirli verileri elde etme gayesi olup olmamasının önemi yoktur. Uygulamada genellikle ilk fıkra hükmünü gerektiren uyuşmazlıklarda, adli para cezasına hükmolunmaktadır.
Konumuzla ilişkili olarak söz konusu maddenin üçüncü fıkrasını da açıklamak gerekirse, suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini görmekteyiz. Üçüncü fıkra hükmünce, birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlinde failin, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, failin söz konusu durumda verileri yok etme veya değiştirme kastının bulunmamasıdır. Somut konumuza uyarladığımızda, online oyun uygulamasına hukuka aykırı şekilde giriş yapmış olan fail, kastı olmaksızın oyun kapsamında veri kaybı yahut değişimine sebebiyet vermiş ise, üçüncü fıkra hükmü uyarınca altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Akabinde konumuzla daha ilişkili olan TCK madde 244 ü incelediğimizde, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun düzenlendiğini görmekteyiz.

Madde 244-(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yukarıda açıkladığım üzere ''bilişim sistemi'' niteliğinde olan ''çevrimiçi oyun'' uygulaması, sistemsel verileri, ana sunucu ve kullanıcılar arasında transfer etmek ve söz konusu verileri görsel olarak kullanıcılara sunarak, kullanıcıların keyif almalarını sağlayan bir uygulama tipidir. Bu kapsamda TCK madde 244 ün ikinci fıkrasını incelediğimizde, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya değiştirmek suçu düzenlenmiştir. 243 üncü maddenin üçüncü fıkrasından farkı, bu durumda failin söz konusu verileri değiştirmek, yok etmek, bozmak yahut başkasına göndermek kastının mevcudiyetidir. Söz konusu maddede suçun faili ve mağduru hakkında ek bir özellik tanımlanmaması sebebiyle, suçun faili herkes olabilecektir. Bununla birlikte suçun mağduru da söz konusu eylemden zarar gören herkes olabilecektir. Somut konumuza ilgili hükmü uyarladığımızda, söz konusu çevrimiçi oyuna hukuka aykırı şekilde giriş yaparak uygulama içerisindeki hesap kapsamında değişiklik yapan yani verileri değiştiren yahut yok eden bireyin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını görmekteyiz.
Bu kapsamda 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11 ve 12 inci maddeleri uyarınca, söz konusu durumda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Ceza davasını takiben, zararın aynen temini mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu zararın tespiti ile mağdurun, tazminat davası açma hakkı saklıdır.Yazının kaynağı: https://www.hukukiblog.com

.
.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Online Oyunlarda Mağduriyet" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Samet Can Aslan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
28-01-2017 - 00:15
(1493 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
2116
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 2 saat 35 dakika 13 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,42 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8032, Kelime Sayısı : 1650, Boyut : 7,84 Kb.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1955
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
Forumumuzdaki İlgili Mesajlar
Erken Bitirme, Üstten Ders Alma Hakkında.
Meliha - 01-07-2018 - 09:26
Yeni Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Tavsiyeler
sametcanaslan - 10-03-2018 - 00:39
Hukuk Eğitiminde Üniversitenin Önemi ?
Femida - 28-09-2017 - 21:14
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03231692 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.