Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Toplu Konutlarda Evcil Hayvan

Yazan : Samet Can Aslan
öğrenci

Makale Özeti
Günümüzde apartman ve sitelerde evcil hayvan besleyenler kimi zaman komşularıyla birtakım uyuşmazlıklar yaşamaktadırlar
Yazarın Notu
Yazılarımın Tamamına www.hukukiblog.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özellikle 21. yüzyılda, yurt dışında daha yaygın olmasına karşın, ülkemizde de evcil hayvan beslemek kayda değer bir şekilde yaygın hale gelmiştir. Genellikle büyük şehirlerde olmak üzere, her vatandaşın müstakil yaşam alanı bulunmaması sebebiyle, apartman ve siteler kapsamında evcil hayvan beslemek hususunda bireyler arasında uyuşmazlıklar meydana gelmekte, tarafların hak ve yükümlülüklerini bilmemeleri sebebiyle hak kayıpları ve mağduriyetler meydana gelmektedir. Bu yazımda evcil hayvan sahibi bir birey olarak, hayvan besleyenlerin hak ve yükümlülüklerini açıklama gereği duymaktayım.

Kanaatimce, tahliye davalarına ilişkin olarak, evde hayvan beslerken bilinmesi gereken bir kaç önemli hukuki nokta bulunmaktadır ki hayvan severlerin haklarını öğrenmeleri, hem kendilerini hem de hayvanlarını savunabilmelerini sağlayacak bununla birlikte mağdur olan üçüncü kişilerin de bu doğrultuda hukuken korunan haklarını bilmeleri verimli sonuç alabilmeleri açısından faydalı olacaktır. İlk olarak bilinmesi gereken; evcil hayvanın, mahkeme kararı olmaksızın üçüncü kişi yahut kişilerin bireysel yahut toplu kararları ile, sahibinin muvafakati olmaksızın hiçbir suretle uzaklaştırılması söz konusu olmayacaktır. Evcil hayvan besleyen bireylerin öncelikle yeni bir apartman yahut siteye taşınırken incelemeleri gereken belge Yönetim Planı'dır. Söz konusu belgeyi, hem Tapu Sicil Dairelerinde, hem de Belediyelerde; gayrimenkullerin işlem dosyalarında bulmak mümkündür. Yönetim planında ''evcil hayvan beslenmesi'' kapsamında herhangi bir yasağın olup olmaması durumlarına göre farklı varsayımlar mevcut olacaktır.

1) Yönetim Planında evcil hayvan beslenemeyeceğine dair hüküm bulunması durumunda, söz konusu hükme uyulması zorunludur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18 inci maddesi uyarınca kat malikleri yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür. Bununla birlikte yönetim planına aykırı olarak söz konusu konutta evcil hayvan beslenmesi durumunda, hayvanın tahliyesi için ''yönetim planına aykırılıktan tahliye davası'' açılıp yargılama yapılması gerekmektedir. Genel kurul kararı ve ya yönetim kurulu kararı ile hayvanın tahliye edilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, müdahaleler kapsamında dikkat edilmesi gerekilen hususlar saklıdır.

Bu doğrultuda apartman veya sitenin yönetim planında “Evcil hayvan bakılamayacağı” hususunda hüküm bulunuyor ise, herhangi bir mülk sahibi veya apartman sakini, kişisel sebeplerle dahi şikayette ve tahliye talebinde bulunabilir.

2) Yönetim Planında evcil hayvan beslenemeyeceğine dair herhangi bir hükmün bulunmaması durumunda, bireyin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 18 inci maddede bulunan ''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.'' ibaresinde belirlenen sınırları aşmamak şartıyla, konutunda evcil hayvan beslemesine herhangi bir hukuki engel yoktur. Bununla birlikte evcil hayvanlar, 5199 sayılı Kanun’un, Tanımlar bölümü, 3 Maddesi’nin, ''ı'' Fıkrası uyarınca; ''Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder.'' Bu doğrultuda söz konusu evcil hayvanların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında korunduğunu ifade etmek yerinde olacaktır.

- Yönetim Planında evcil hayvan bakılamayacağı hususunda hüküm olmamasına karşın, evcil hayvanın apartman ve ya site sakinlerini rahatsız edecek düzeyde hareket etmesi durumunda, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18 kapsamında '' Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken ....................birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ...........karşılıklı olarak yükümlüdürler.'' ibaresinden de anlaşılacağı üzere; yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, ilgili sakinin talebiyle, keşif ve bilirkişi incelemesi ile saptanır. Yükümlülüğün ihlali söz konusu ise dava yolu ile tahliye söz konusu olabilecektir.

Yükümlülüğün ihlali iddiası genellikle, evcil hayvan besleyenlerin karşısına ''gürültü'' kapsamında çıkmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca şikayetçi bulunan kişinin konutuna mühürlü bir teyp koyularak, şikayetçi kişinin evinden en az bir gün boyunca sürekli ölçüm yapılmalıdır. Söz konusu gürültü kirliliğinin ''sürekli ve belirlenen sınırın üzerinde'' olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18 uyarınca bir ihlal söz konusu olacak ve tahliyeye hükmolunacaktır. Rahatsız edici ses sınırı ilgili kanun hükümleri uyarınca 85 desibeldir. Tüm bunlara karşın ilgili evcil hayvanın gürültüsü dış etmenlerden kaynaklanıyorsa, söz konusu gürültü iç güdüsel bir tepki olması sebebiyle ve süreklilik teşkil etmediğinden hükme esas teşkil etmeyecektir.
Şikayette bulunan tarafa karşın, evcil hayvan besleyen birey, şikayetin subjektif sebeplere dayandığı yönünde savunmasını ileri sürmelidir.
İlgili hususta örnek karar: Adana 2. idare mahkemesi Dosya no: 2001/761 E.

Bunların dışında site yahut apartman bahçesinde / çevresinde salt sahipsiz hayvanı doyurmak amacıyla, hayvan beslenmesi durumunda, 5199 sayılı Kanun’un, Tanımlar bölümü, 3 Maddesi’nin, ''ı'' Fıkrası uyarınca; ''Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder.'' ''özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza'' gayesi bulunmaması sebebiyle söz konusu hayvan ''evcil hayvan'' niteliğinde olmayacaktır. Buna paralel olarak apartman yahut site yönetim planında ''evcil hayvan beslenemez'' hükmü bu durumda uygulama alanı bulmayacaktır.

Ek olarak hayvan sahiplerinin yükümlülükleri Hayvanları Koruma Kanunu madde 5 de düzenlenmiştir. İlgili madde :
MADDE 5. - Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.
Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.


Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Samet Can Aslan'a aittir ve makale, yazarı tarafından Samet Can Aslan Kişisel Blog (http://www.hukukiblog.com) sayfasında yayınlanmıştır.

Kaynak : https://www.hukukiblog.com/diger/evcil-hayvan-sebebiyle-tahliye

Unutulmamalıdır ki hakkını bilmeyenin, hakkının ihlali kaçınılmazdır.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Toplu Konutlarda Evcil Hayvan" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Samet Can Aslan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
15-01-2017 - 12:21
(2143 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
4450
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 gün 5 saat 42 dakika 37 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,08 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 9363, Kelime Sayısı : 2047, Boyut : 9,14 Kb.
* 1 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1947
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
Forumumuzdaki İlgili Mesajlar
Erken Bitirme, Üstten Ders Alma Hakkında.
Meliha - 01-07-2018 - 08:26
Yeni Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Tavsiyeler
sametcanaslan - 10-03-2018 - 00:39
Hukuk Eğitiminde Üniversitenin Önemi ?
Femida - 28-09-2017 - 20:14
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03684092 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.