Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Avukatlar İçin Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Zorunlu Mu ? Gerekli Mi ?

Yazan : Taner Baş [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Kayıtlı elektronik posta kullanımının, Avukatlar için zorunlu, gerekli bir özellik olup olmadığı

Uyap Avukat portalı kullanırken karşımıza yeni bir bilgilendirme ekranı çıkmaya başladı. 29.06.2015 tarihinden itibaren e-tebligat uygulamasının tüm Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlanıldığı belirtiliyor. Bu yazıda e-tebligat (Namı diğer KEP) ne olduğu ve Avukatlar için zorunluluğu ya da gerekliliği üzerinde durmaya çalışacağız.

Öncelikle Kep Nedir?
Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. Normalde posta yoluyla ilan yoluyla ve memur aracılığıyla yapılan tebligatların bilişim sistemi üzerinden yapılması haline KEP (kayıtlı elektronik posta) adı verilmektedir.
UYAP editörde, e-imza kullanırken, e-imza altında nasıl bir zaman ve tarih damgası kullanılıyorsa, ve biz bu imza üzerine tıklayarak e-imza hakkında bilgi sahibi oluyorsak aynı tekniksel mantık, KEP'te de mevcut. KEP'de de, elektronik imza ve zaman damgası kullanılır. Böylece e-tebligatın hangi tarihte gönderildiği ve tebliği edildiği rahatlıkla görülüyor.
KEP sistemi ile e-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği anlaşılıp e- postanın iletilme zamanı tespit edilip, içeriğin değişmediği garanti ediliyor.

Avukatlar için KEP kullanımı zorunlumu ?
KEP, Tebligat Kanununda değişiklik yapan 11.01.2011 tarih ve 6009 sayılı kanunla getiriliyor. Kanunun 2. maddesi 7201 sayılı tebligat kanunun 7/a maddesinde değişiklik yapıyor ve şöyle bir hüküm getiriyor :
MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Kanun hükmü gereğince avukatlar için KEP kullanımının zorunlu değil, ihtiyari bir nitelik taşımaktadır.
Kişisel E-Postanızı KEP olarak kullanabilir misiniz ?
KEP niteliği gereği sayısal ve elektronik olarak zaman damgasına sahip olan e-posta sistemleri için kullanıldığından dolayı, ücretsiz olarak sunulmuş olan toplu mail hesapları (gmail, hotmail vb) ile kendi sitenize ait kişisel e-posta adresinizi ( ....@av.tr) KEP olarak kullanamamaktasınız.

Avukatlar için KEP Gerekli mi ?
11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde;

KEP'in Avantajları :
Yargı mercileri tarafından gönderilen tebligatlar mail olarak tarafınıza ulaşacaktır. Avukatın herhangi bir nedenle büro dışında olması halinde, Muhtara tebligat yapılarak sürenin başlaması gibi haller dikkate alındığında hak kaybının engellenmesine neden olabilecek avantajlı sonuçların doğabileceğini söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarınızla gün boyunca tarafınıza tebligat gelip gelmediğini rahatlıkla kontrol edebilmeniz sistemin avantajlı yanını oluşturmaktadır.

KEP'in dezavantajları :
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bir diğer anlatımla, KEP üzerinden size gönderilen maili okumamış bile olsanız, posta kutunuza geldiği tarihten itibaren 5 . gün sonunda okuduğunuz kabul edilerek kanuni süreler başlayacaktır. Bu husus da devamlı olarak mail trafiğini takip etmeniz gibi bir sonucu beraberinde getirecektir.
KEP sağlayıcısı kuruluşlar e-posta kutunuza mail gelmesi halinde cep telefonunuza kısa mesajla bilgilendirme yapan bir özelliği de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu bir bakıma devamlı olarak e-posta kutunuzu takip etmek zorunda kalmayacağınız anlamı taşısa da; mevzuat gereğince kısa mesajın tarafınıza ulaşmaması halinde de 5 günlük süre işleyecek olması dezavantaj niteliği taşımaktadır.

Gelişen teknoloji UYAP üzerinden meslektaşlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi sonucunu doğurmuştur. UYAP'ın sistem olarak bir çok doğru ve güzel özelliği beraberinde getirdiğini ve avukatlık mesleği için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Anca KEP'e ilişkin olarak avukatlar için hukuki bir zorunluluk getirilmemesi halinde, Avukatların KEP kullanmaya başlamasının çok da gerekli olmadığı kişisel kanaatimizdir.

KEP'e ilişkin Mevzuatdan satır başları :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

MADDE18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

MADDE 1525-(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

MADDE 1525-(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunlarınsonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.


Elektronik Tebligat Mevzuatı

7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları zorunludur.

Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

MADDE 7/a-(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 11.01.2011 tarihinde değiştirilen

1. maddesi :

Kazai merciler,
(Mahkemeler, İcra Daireleri) 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
(TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları vs.)

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
(YÖK, ÖSYM, Üniversiteler, SSM, Karayolları G.M., TSE vs.)

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(RTÜK, BTK, SPDK, BDDK, EPDK, KİK vs.)

(IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları
(Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

ile ayrıca (İl özel idareleri, Belediyeler, Köy Hükmi Şahsiyetleri, Barolar, Noterler)


tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Kayıtlı Elektronik Posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.Elektronik Tebligat Yönetmeliği;

MADDE 6 :

(2) Tebligatı çıkaran mercinin merkezi yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır.Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran mercinin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

MADDE 7 :

(1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.


İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi

MADDE 9 :

(1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır veerişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere

(Makalenin orjinali)
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Avukatlar İçin Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Zorunlu Mu ? Gerekli Mi ?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Taner Baş'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
03-09-2015 - 15:39
(2005 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
9461
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 41 dakika 21 saniye önce.
* Ortalama Günde 4,72 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 10371, Kelime Sayısı : 1188, Boyut : 10,13 Kb.
* 2 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1855
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03564310 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.