Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Sigortacının Borçları

Yazan : Av. Şükran Yıldırım [Yazarla İletişim]
Avukat

Makale Özeti
Sigortacının borçları tüm hukuki yönleriyle incelenmiştir.


“ SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE SİGORTACININ BORÇLARI ”Hazırlayan:
Şükran YILDIRIM
İSTANBUL, 2014
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
KAYNAKÇA
GİRİŞ
SİGORTACININ BORÇLARI
1. RİZİKOYU TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
3. SİGORTA POLİÇESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
4. GİDERLERİ ÖDEME BORCU
5. TAZMİNAT ÖDEME BORCU
a) Hasar Miktarının tespiti
b) Sigorta Tazminatının Tespiti
c) Sigorta Tazminatının Ödenmesi
EK: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK 2 : ÖRNEK BİLGİLENDİRME FORMU


GİRİŞ
Günlük hayatta bireyler bir takım tehlikelerle karşı karşıyadır. Söz gelimi, ev yahut işyerimizin yanması, eşyamızın çalınması, kullandığımız araçla kaza yapmamız veya hastalanmamız her zaman muhtemeldir. Bütün bu olaylar, çoğu kez katlanması zor masraflara neden olmakta hatta bazen kişiler için bir ekonomik yıkım haline gelebilmektedir. İşte kişilerin bu tür olaylar sonucunda uğrayabilecekleri zararları, karşılıklı yardım esasına dayanarak giderme düşüncesinden doğan sigorta sistemi, bir nevi ileriyi görerek önlem alma niteliğini haizdir. Bu kapsamda sigorta ilişkisinin temini, bu konuda yetkili bir sigortacı ile sigorta konusu menfaat sahibi olan sigorta ettiren yahut lehtar arasındaki geçerli bir sigorta sözleşmesi ile vuku bulmaktadır. Söz konusu sözleşme ile taraflar bazı hak ve borçları haiz olmakta, riziko gerçekleştiği takdirde de oluşan zarar sigorta poliçesi kapsamında giderilmektedir. Hususan bu çalışmada da rizikonun gerçekleşmesiyle asli edim olan sigorta tazminatının ödenmesi ile birlikte sigortacının riziko gerçekleşmesinden önce ve sonraki diğer borçları yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında incelenecektir.


SİGORTACININ BORÇLARI
Sigorta sözleşmesi, her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli bir borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdendir. Sözleşmenin karşılıklı bir nitelik arz etmesinin sonucu olarak, sigorta ettirenin borçları sigortacının haklarını, sigortacının borçları ise sigorta ettirenin haklarını oluşturmaktadır. Konu sınırlandırması bakımından burada yalnızca sigortacının borçları hususu incelenecek olmakla birlikte, taraflardan birinin borcu olarak nitelendirilen bir hususun diğer taraf açısından bir hak olduğu kuralı gereğince burada aynı zamanda sigorta ettirenin haklarına da değinilmiş olunacaktır.
Sigorta sözleşmesinden doğan ve sigortacının uhdesindeki borçlar şu şekildedir (TTK m. 1421-1429) :
1. RİZİKOYU TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta sözleşmesinin en esaslı unsuru rizikodur. Bu nedenle sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan en temel borcu da, rizikoyu taşımaktır. Sigortacılık alanında özel bir anlamı olan riziko, genel olarak, ileride gerçekleşmesi muhtemel ve zarar doğuran bir olaydır[1]. Ancak tarafların, bilhassa sigorta ettirenin iradesine bağlı bir olay rizikoyu oluşturmaz. Yine rizikoyu teşkil eden olay, sigorta ettirenin, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine yahut kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğacak ise, buna karşı sigorta yapılamaz (TTK m. 1404). Örneğin, kaçakçılık işlerinden doğacak zararlar rizikodan sayılıp, sigorta ettirilemez. Bu nedenle sigorta sözleşmesinde sigorta konusu menfaatin ne olduğu ve hususan hangi rizikolara karşı teminat altına alındığı gösterilmelidir[2].
Sigortacının rizikoyu taşıma yükümlülüğü, sözleşmede öngörülen süre ( sigorta süresi ) ile sınırlıdır. Aksine mukavele yoksa sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Poliçede yazılı başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimi içinde rizikoyu sigortacı taşır, sürenin dolmasından sonra meydana gelen hasarlar ise, sigorta teminatı dışında kalır.
2. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında bilgilendirmesi gereklidir. Bu bilgilendirmeyi en iyi yapacak kişi de sigortacıdır.
Uygulamada karşılaşılan sorunların başında, müşterilerin sigortanın kapsamı hakkında yeterince aydınlatılmaması gelmektedir. Bu nedenle 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 11/3 hükmü ile sigortacıya aydınlatma yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğün kapsamının bir yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 26360 Sayılı Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ile sigortacının karşı tarafı hem sözleşme kumladan önce hem de sözleşmenin devamı sırasında bilgilendirmesine ilişkin görev ve yükümlülükler belirlenmiştir (EK 1).
Benzer şekilde 6102 sayılı TTK m. 1423'te de " aydınlatma yükümlülüğü " başlığı altında düzenlenmiş ve sigortacı ve acentesine, sözleşmenin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresini de tanımak şartıyla sigortaya ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etsi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirime zorunluluğu getirilmiştir.
Sigortacını aydınlatma yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı şekilde yapılması esastır. Zira sigortacı asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür[3].
Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş ya da Yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu (EK 2) gereği gibi teslim edilmemiş yahut Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hallerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini fesh edebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir (Yönetmelik m. 7). Fesih halinde ise, sözleşme ileriye etkili olacak şekilde sona erer.
3. SİGORTA POLİÇESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra sigorta şirketinin ilk yükümlülüğü, sigorta poliçesi vermektir. Buna göre, sigortacı, sözleşme doğrudan veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşme tarihinden itibaren 24 saat içinde, diğer hallerde 15 gün içinde yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi düzenleyerek sigorta ettirene vermek zorundadır ( TTK m. 1424/1 ). Sigorta poliçesi düzenlenirken TTK m. 1425'te öngörülen hususlara uyulması ve poliçenin sigortacı tarafından imzalanması gerekmektedir. Sigortacı, bu yükümünü yerine getirmediği takdirde sigorta ettirenin uğradığı zararları tazmin etmek zorunda kalır ( TTK m. 1424/1 ).
4. GİDERLERİ ÖDEME BORCU
Sigortacı, sigortalının gerçek zararını ödeyeceğinden, sigorta ettiren, sigortalı veya lehtarın rizikonun ve tazminat ödeme borcu kapsamının belirlenmesi amacıyla yaptığı masrafların da sigortacı tarafından karşılanması gerekir. Bu düşünceden hareketle TTK m. 1426 hükmüyle sigortacıya giderleri ödeme borcu yüklenmiştir. Ancak, burada sigortalının her türlü masrafı değil, yalnızca yapılması makul giderleri ödemek zorundadır. Öte yandan madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, yapılması makul olmakla birlikte sonuç olarak faydasız masraflar da bu borcun kapsamı içinde yer alır.
5. TAZMİNAT ÖDEME BORCU
TTK m. 1401'de açıklandığı üzere, sigorta sözleşmesi ile bir kimsenin, menfaatini zarara uğratan bir tehlike karşısında tazminat ya da bir veya bir kaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödenmesi veya diğer edimlerde bulunma söz konusudur.
Sigorta sözleşmesiyle öngörülen riziko gerçekleştiğinde sigorta tazminatının ödenme zorunluluğu ortaya çıkar. Sigorta sözleşmesinde, tazminatın ödenmesine ilişkin esaslar gösterilir. Bu borcun doğabilmesi için ise aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir[4]:
· Riziko gerçekleşmiş olmalıdır
· Sigorta konusu menfaat, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda tamamen veya kısmen zarar görmüş olmalıdır
· Zarar, sigorta süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır
· Sigorta ettiren, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.
Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarını tespit edebilmek için, öncelikle sigorta konusu menfaatte, sözleşme kapsamına giren bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Sigorta konusu menfaat zarara uğramakla birlikte, bu zarar sigorta teminatı kapsamına girmiyorsa sigortacının tazminat ödeme borcu doğmaz. Aynı şekilde, sigorta süresi dolduktan sonra gerçekleşen zararlar da tazminat dışında kalır[5].
a) Hasar Miktarının tespiti
Hasar miktarının tespiti amacıyla, uygulamada, sigorta ettiren tarafından sigortacıya hasar bildiriminde bulunulur ve sigortacı tarafından görevlendirilen eksperler marifetiyle de hasar tespiti yapılır. Sigorta eksperlerince hazırlanan rapordaki hasar miktarı üzerinde uyuşma olduğu takdirde, sigorta poliçesi hükmünde göre tazminat ödemesi yapılır.
Hasar miktarına ilişkin olarak uyuşmazlık çıkması halinde, sigorta genel şartlarına göre hakem bilirkişi seçmek suretiyle tespit yaptırması da mümkündür. Hasar tespiti ile ilgili hakem bilirkişi müessesi, Türk Ticaret Kanunu'nda yer almamakla birlikte, Bakanlıkça düzenlenen genel şartlarda, özellikle mal sigortaları ile ilgili genel şartlarda yer almakta ve sigorta poliçesi ile verilen bu genel şartlar, sigorta ettiren ve sigortacı tarafından imzalanan poliçe ile sigorta sözleşmesi hükmü olarak taraflarca kabul edilmiş olmaktadır.
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla bir "Sigorta Tahkim Komisyonu" oluşturulmuştur ( Sigortacılık Kanunu m. 14 ). Tarafların bu komisyona gidebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.
Sigortacılık yapan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişini Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç 15 gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadırlar. Raportörler tarafından çözümlenmeyen başvurular sigorta hakemine iletilir. Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur (Sigortacılık Kanunu m.15). Aksi halde, uyuşmazlık yetkili mahkemelerce çözümlenir.


b) Sigorta Tazminatının Tespiti
Sigorta tazminatı ile hasar miktarı aynı değildir. Sigortacı tarafından ödenecek tazminat miktarı, hasar tazminatı tespit edildikten sonra sigorta genel ve özel şartlarına göre ayrıca belirlenir[6].
Kural, sigorta konusu menfaatle meydana gelen hasarın tamamen ödenmesi olmakla birlikte, bazı hallerde sigortacı hasarın bir kısmını karşılamakla yükümlü olabilir. Örneğin, sigorta poliçesinde meydana gelen hasarın belirli bir oranının teminat dışında bırakılacağı öngörülmüşse, sigortacı zararın taamını değil de belli bir yüzdesini tazminat olarak ödeyecektir.
Sigorta tazminatının miktarı, sigorta konusu menfaatin, rizikonun gerçekleştiği zamanki değerine göre tespit edilir. Sigorta konusu malın değeri, kural olarak poliçede gösterilir. Ancak her nasılsa poliçede gösterilmemişse, sigorta ettiren, bu malın rizikonun gerçekleştiği andaki değerini ispat etmekle yükümlüdür[7].
Rizikonun gerçekleştiği anda, sigorta bedeli ile sigorta değeri arasında fark yoksa sigorta tazminatını belirlemek kolaydır. Tam hasar halinde tazminat tutarı, poliçede yazılı sigorta bedeli kadardır. Bu durumda herhangi bir hesaplama yapılması gerekmeksizin sigorta konusu menfaatin riziko kapsamına giren bir olay sonucunda tamamen hasara uğradığının tespit edilmesi yeterlidir. Sigortacı, karşı tarafın uğradığı zarar daha fazla olsa bile poliçede yazılı sigorta bedelini ödeyerek sorumlulukta kurtulur. Buna karşılık, sigorta konusu mal kısmen hasara uğramışsa tespit edilen zarar miktarı sigorta tazminatı olarak ödenir[8].
Öte yandan, sigorta sözleşmesinin yapılması aşamasındaki yanlış veya eksik beyanlardan dolayı bazı hallerde sigorta tazminatından indirim yapılması da söz konusu olabilir. Gerçekten, kasko sigortası yapılırken gerçeğe aykırı beyanlarla araç çokluğu indirimi, bayan sürücü indirimi, evlilik veya yaş indirimi gibi indirimlerden yararlanarak düşük prim ödeyen sigorta ettirene karşı sigortacı sözleşmeyi fesh edememekle birlikte, özel şartlara dayalı olarak, hasar gerçekleştiğinde sigorta tazminatından indirim yapma yetkisine sahiptir[9].
c) Sigorta Tazminatının Ödenmesi
Sigorta tazminatının nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak sigortanın konusuna ve taraflar arasındaki anlaşmaya göre ayni tazmin yoluna da gidilebilir ( TTK m. 1427/1 ). Örneğin, cam kırılmasına karşı sigortada, kırılan camın yerine yenisinin takılacağı öngörülebilir.
Kural olarak sigorta şirketinde tazminat talebine sahip olan kişi, sigorta poliçesinde sigorta ettiren olarak gösterilen kişidir. Ancak poliçede lehtar veya dain/mürtehin sıfatıyla başka bir kişi gösterilmişse, tazminat ödemesinin de bu kişiye yapılması gerekir. Ayrıca rehin hakkı sahibinin de açık muvafakati olmadan sigorta ettirene ödeme yapılamaz[10].
Sigorta tazminatı veya bedelinin muaccel olma zamanı, yeni Ticaret Kanunu'nda 6762 sayılı Ticaret Kanunu'ndan farklı şekilde düzenlenmiştir. Gerçekten eski düzenlemede, muacceliyetin, " rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirme borcunun doğduğu tarihte " gerçekleşeceği kabul edilmiş iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu m. 1427/2'de rizikonun gerçekleşmesi yeterli görülmeyerek, riziko ile ilgili belgelerin sigortacıya verilmesi ve sigortacının da araştırmalarını bitirmesi şart koşulmuştur. Buna göre;
" Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her halde 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre onbeş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez."
Sigortacının tazminat ödeme borcu, en geç zarar sigortalarında ihbardan 45 gün sonra, can sigortalarında ise 15 gün sonra muaccel hale gelecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, sigortacı rizikonun gerçekleştiği kendisine ihbar yapılmadan öğrenmiş ise, muacceliyet için rizikonun gerçekleştiğine ilişkin ihbarın yapılmış olmasının aranmayacağı hususu madde gerekçesinde belirtilmiştir. Sigorta şirketi, tazminat talebiyle kendisine başvurulmasına rağmen süresi içinde ödemede bulunmayacak olursa, sigorta tazminatının temerrüt faiziyle birlikte ödemek zorunda kalır[11]. Sigortacının temerrüde düşmesi içi ayrıca bir ihtar gönderilmesine gerek yoktur[12]. Borç muaccel olunca, sigortacı, ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer ( TTK m. 1427/4 ). Bu durumda uygulanması gereken temerrüt faizi oranı, sigorta sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde 305 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre tespit edilir. Sigortacıdan temerrüt faizi talep edebilmek için, usulüne uygun şekilde tazminat talebiyle sigortacıya başvurulmuş olması ve kanunda öngörülen sürenin geçmesine rağmen tazminatın ödenmemiş olması gerekir. Son olarak, sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme hükümleri TTK m. 1427/5 hükmü gereğince geçersizdir.
Sigorta tazminatını ödemekte gecikmesi halinde, sigortacıdan temerrüt faizi dışında 6098 sayılı Borçlar Kanunu m. 122 çerçevesinde faizle karşılanmayan munzam zararın ( yeni deyimiyle aşkın zararın ) tazmini de istenebilir[13].
Öte yandan Sigortacılık Kanunu m. 32/3 gereğince, sigorta şirketleri, iyi niyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez. Bu hükme aykırı davranan sigortacı, karşı tarafın uğradığı tüm zararları karşılamak zorundadır.
Yeni Ticaret Kanunu'nda, araştırmaların 3 ay içinde tamamlanmaması halinde sigortacının hiç olmazsa avans ödemesinde bulunarak sigortalının mağduriyetini kısmen de olsa gidermesine olanak sağlamıştır ( TTK m. 1427/3 ).
EK 1
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
28 Kasım 2006 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26360

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kurum ve kuruluşlar ile acenteleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigortacının nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigortacı adına yapmayı meslek edinen kişileri,
b) Bilgilendirme Formu: Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgeyi,
c) Lehdar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi,
ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,
e) Sigortacı: Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile risk üstlenen kişiyi,
f) Sigortalı: Zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan, can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigorta ettirene karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir.
(2) Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder.
(3) Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır.
Bilgilendirme ile yükümlü olanlar ve bilgilendirmeyi talep edebilecek diğer kişiler
MADDE 6 – (1) Sözleşme kurulmadan önce veya sözleşmenin müzakeresi yahut devamı sırasında, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülükler sigortacının acenteleri için de geçerlidir.
(2) Talep hâlinde sigortacı, sigorta ettirene karşı bilgilendirme konusundaki tüm yükümlülüklerini sigortadan faydalanacak kişilere karşı da yerine getirmek zorundadır.
Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi
MADDE 7 – (1) Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş ya da bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu gereği gibi teslim edilmemiş yahut Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâllerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Müzakeresi ve Kurulması Sırasındaki Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirme Formu ve içeriği
MADDE 8 – (1) Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formunun bir suretini verir.
(2) Bilgilendirme Formunun şekil ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, Bilgilendirme Formu halihazırda mevcut bulunmayan sigorta türleri için, sigortacı tarafından asgari olarak;
a) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,
b) Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları,
c) Sözleşme ile verilen teminatları,
ç) Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri,
d) Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,
e) Şikayet ve bilgi taleplerine ilişkin bilgileri,
içerecek şekilde hazırlanacak geçici Bilgilendirme Formları kullanılır. Müsteşarlık, Bilgilendirme Formlarının kapsam ve içeriğini değiştirmeye yetkilidir.
Bilgilendirme Formu ve diğer belgelerin verilmesi
MADDE 9 – (1) Bilgilendirme Formunun ilgili bölümleri sigortacı tarafından gerçeğe ve mevzuata uygun şekilde doldurulur. Sigortacı ayrıca, Bilgilendirme Formlarının basımını yapmak ve formları acentelerine zamanında ve yeterli sayıda tevdi etmek zorundadır. Bilgilendirme Formlarının basım ve dağıtımına ilişkin tüm giderler sigortacıya aittir.
(2) En az iki nüsha düzenlenecek Bilgilendirme Formu, sözleşmenin kurulmasından önce sigortacı tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza karşılığı verilir. Sigortacı formun bir nüshasını saklamak zorundadır. İmza, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğu hususunda aksi ispat edilebilir karine teşkil eder.
(3) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne göre ifa etmiş sayılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak sağlanan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmaması gerekir.
(4) Sigorta poliçesi ve Bilgilendirme Formunun yanısıra, sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ait Sigorta Genel Şartları ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat başvurusunda talep edilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin listeyi sigorta ettirene veya sözleşmenin kurulması sırasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Kurulduktan Sonra Sigortacının Yükümlülükleri
ve Sigorta Ettirenin Bilgilendirilmesi
Sigortacının genel bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikler başta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeleri, sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, en geç on iş günü içinde bildirir.
Bilgilendirmenin şekli
MADDE 11 – (1) Sigortacı, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim yükümlülüğünü taahhütlü mektup, faks, telgraf, elektronik posta veya güvenli elektronik imza ile yerine getirir.
(2) Sigortacının, çağrı merkezi kanalıyla veya telefon ile yapacağı bildirimler, görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması ve bu durumun da sigortacı tarafından ispat edilmesi hâlinde gereği gibi yerine getirilmiş sayılır.
(3) Bildirim yükümlülüğünün bu maddede yazılı şekillerde yerine getirilebilmesinin mümkün bulunmadığının tespiti hâlinde, gerekli bildirimler, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek usulde basın ve yayın kuruluşları yoluyla da yapılabilir.

Bilgi talepleri ve şikayetlerin cevaplandırılması
MADDE 12 – (1) Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar tarafından yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren on beş iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır.
(2) Sigortacı, birinci fıkradaki gerekleri yerine getirebilmek amacıyla asgari iki kişiden oluşan, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi kurar. Söz konusu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıtları ve istatistikleri tutar ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Müsteşarlığın tespit edeceği usul ve esaslara uygun olarak şikayetlere ilişkin konularda Müsteşarlığa rapor gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
İnternet sitesi kurma zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem alt yapı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Müsteşarlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Sigortacı, genel hükümler ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda internet sitesi bulunanlar mevcut sitelerinde yer alan sayfa, doküman ve formların şekil ve içeriklerini bu madde hükümlerine göre güncelleyerek yeniden düzenler.
(3) Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar.
a) Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,
b) Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler,
c) Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler,
ç) Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler,
d) Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,
e) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları,
f) Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları,
g) Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri,
ğ) Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet üzerinden bilgi talep edebilmesine ve uzaktan erişimle şikayette bulunabilmesine olanak sağlamaya yönelik oluşturulacak elektronik formlar,
h) İstatistiki veriler ve diğer bilgiler.
(4) Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin,
a) Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline,
b) (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına, iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna,
c) Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere,
on-line ortamda ve günlük olarak uzaktan erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem altyapısını kurar. Kurulacak sisteme, poliçe numarası veya hasar dosya numarası ya da kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin; 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası 1/12/2007 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/6/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK 2
ÖRNEK BİLGİLENDİRME FORMU
Bilgilendirme Form No : 1476252
GEN.BF.02.TR(0) 1 / 2
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

DİKKAT!... T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜM MAL SİGORTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖRNEK FORMA DAYANARAK HAZIRLANAN İŞBU FORM GENEL BİR BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ İÇEREBİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL VE GENEL ŞART DÜZENLEMELERİ ESAS ALINIR. BU NEDENLE LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : A... SİGORTA A.Ş.
Adresi : B.... – İSTANBUL

2. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :

B. UYARILAR (İLGİLİ PAKET SİGORTA ÜRÜNÜNE İLİŞKİN TÜM ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)

1. Seçtiğiniz paket poliçeye dair tüm ilgili genel şartları, özel şartları(klozları) ve/veya varsa poliçe kitapçığını, sigortacı ve/veya acentesinden mutlaka talep ediniz ve dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödemeye dair belgeyi almayı ve saklamayı unutmayınız.

4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortayaçıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Paket Poliçe, birden fazla sigorta sözleşmesinin konusu farklı teminatların bir poliçe kapsamında verilmesini ifade eder. Benzer ya da ilgili teminatlar sağlıyor olsa bile her bir sözleşme kendi genel şartları çerçevesinde değerlendirilir. Buna karşılık Ek teminat ile, paket poliçeden farklı olarak, tek bir sözleşme vardır ve ek teminatın ana sözleşmeden bağımsız herhangi bir hukukî geçerliliği yoktur. Ek teminata konu sigorta, ana sigortanın genel şartlarına tâbidir.

2. İLGİLİ PAKET POLİÇEDE YER ALAN TEMİNATLAR VE SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER İLE VARSA İLAVE HİZMETLER, İŞBU FORMUN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) VEYA VARSA POLİÇE KİTAPÇIĞI'NDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞTIR. LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ VE SİZCE MÜPHEM KALAN HUSUSLARI, SİGORTACIDAN SORGULAYINIZ.

3. İLGİLİ PAKET POLİÇEDE İLAVE PRİM VE EK SÖZLEŞMEYLE kapsama dahil edilebilecek riziko/zarar veya kıymetlere dair EK TEMİNATLAR hakkında, LÜTFEN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) VEYA VARSA POLİÇE KİTAPÇIĞI'NA BAKINIZ.

4. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ (PAKET POLİÇEDEKİ HER BİR TEMİNATA DAİR ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER, BURADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE ÖNCELİK TAŞIR.)

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi ile veya mevzuat uyarınca özel bir düzenleme getirilmiş olmadıkça 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

3. Bildirim esnasında, LÜTFEN sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT (PAKET POLİÇEDEKİ HER BİR TEMİNATA DAİR ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER, BURADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE ÖNCELİK TAŞIR.)

1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.

3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu rayiç değer ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.

4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.

5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.

6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, 14.06.2007 tarih ve 26552 No' lu Resmi Gazete ile yayımlanan Sigortacılık Kanunu' nun " Sigorta Eksperleri" başlıklı 22(19) Maddesi'ne göre tayin edilen sigorta eksperine ilişkin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden ( http:// www.tobb.org.tr )temin edilebilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Bilgilendirme formu konusu sigorta ürününe dahil teminatların herbirisi için muafiyet ugulamasına dikkat edilmelidir. Muafiyet, hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Yani tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan miktarların sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu oran veya tutarlar poliçe ve /veya eklerinde belirtilir. LÜTFEN SİGORTA TEMİNATLARINA DAİR MUAFİYET KOŞULLARINI SİGORTACINIZA SORUNUZ.

2. Tam hasar durumunda tazminat ödemesine dair DETAYLI AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) VEYA VARSA POLİÇE KİTAPÇIĞINA BAKINIZ.

3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren mevzuat ve ilgili genel ve özel şartlarda öngörülen azami süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. LÜTFEN BU SÜRELERİ, TERCİH EDİLEN PAKET POLİÇE ÜRÜNÜ İÇERİSİNDEKİ HER BİR TEMİNAT
BAKIMINDAN AYRI AYRI SİGORTACIDAN SORGULAYINIZ.

4. Sigortacı Tahkim sistemine üye değildir.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres: A... Sigorta A.Ş.

"Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin, Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine sözlü ve/veya mesafeli satış yöntemi ile yapılan açıklama üzerine, Sigorta Ettiren seçmiş olduğu paket poliçe ürünü üzerinden ayrıca bu formdaki içerik ve detayda bir bilgilendirmenin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine yapıldığını kabul ve beyanını müteakip, taraflar işbu formu..................tarihinde imza altına almışlardır."

Sigorta Ettirenin Sigortacı veya acentenin
Adı Soyadı ve imzası kaşesi ve yetkilinin imzası


[1] KENDER, Rayegan, Türkiye`de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2011, s. 291.

[2] SAYHAN, İsmet, Sigorta Sözleşmelerinin Konusu, Ankara, 2001, s. 105.

[3] ÖZDAMAR, Mehmet, Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara, 2009, s. 56.

[4] ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu`na Göre Sigorta Hukuku, Adana, 2011, s. 63.

[5] ÇEKER, s. 63.

[6] BAHTİYAR, Mehmet, Sigorta Poliçesi Özel Koşullarının Genel Koşullarından Ayırt Edilmesi ve Bazı Sorunlar, Ankara, 2008, s. 133.

[7] BOZER, Ali, Sigorta Hukuku, Ankara, 2008, s. 157.

[8] “Sigorta Poliçesi Genel Şartlarına göre, onarım masrafları, sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da onarım kabul etmez ise, taşıt tam hasara uğramış sayılır. Sigorta şirketi hasar bedelini tamamen poliçe limitleri içinde ödeme yükümlülüğü altındadır.” Yargıtay 11. H.D. 06.03.2006, E. 2005/7132, K. 2006/2265.

[9] Yargıtay 11. H.D. 18.10.2001, E. 2001/4512, K. 2001/7448.

[10] “ Sigortalı rehin hakkı sahibi olduğundan sigorta tazminatı talep etme hakkı da öncelikle ona aittir. Bu itibarla, sigorta ettiren ancak lehine rehin verilen alacaklının açık muvafakatini almak şartıyla ve kendi muvafakati de zedelendiği takdirde tazminat isteme hakkına sahip olur. Buna göre mahkemece yapılacak iş, asıl dava ve talep hakkına sahip bankadan açılan davaya muvafakat veya icazetleri olduğuna dair gerekli belgeyi sunması için davacı tarafa süre verilmesi ve bu usuli işlem tamamlandığı takdirde işin esasına girmesidir.” Yargıtay 11. H.D. 02.02.2006, E. 2005/710, K. 2006/851.

[11] ÇEKER, s. 70. (Karşı görüş) “ Davalı şirket meydana gelen zararı eksper tarafından düzenlenen rapor tarihinde öğrenmekte olup, ödeme yapılmadığı takdirde de bu tarihte temerrüde düştüğünün kabulü gerekir.” Yargıtay 11. H.D. 25.10.2007, E. 2006/10055, K. 2006/10366.

[12] “ TTK m. 1332/son ve Hayat Sigorta Genel Şartları B/4 maddesi uyarınca sigortacı, masrafı hak sahiplerine ait olmak üzere tüm belgelerin verilmesinden sonra, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı 10 gün içinde hak sahiplerine öder şeklinde düzenleme yer aldığından, mahkemece, davalı sigortacının temerrüt tarihinin bu ilke doğrultusunda tespiti gerekir.” Yargıtay 11. H.D. 02.11.2006, E. 2006/4146, K. 2006/11062.

[13] Yargıtay 11. H.D. 30.10.2006, E. 2005/9941, K. 2006/10767.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Sigortacının Borçları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Şükran Yıldırım'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
09-09-2014 - 23:23
(2363 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 1 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 1 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
9995
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 37 dakika 43 saniye önce.
* Ortalama Günde 4,23 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 52428, Kelime Sayısı : 6837, Boyut : 51,20 Kb.
* 3 kez yazdırıldı.
* 6 kez indirildi.
* 2 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1798
Yorumlar : 1
bu konuda kafamızdaki tüm soruları yanıtlayan makaleniz için teşekkürler(...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,20115089 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.