Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yeni Büyükşehirlerde Kent Konseyi’nin Kurulması

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

YENİ BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİ’NİN KURULMASI

Av.M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı

6360 sayılı Yasa ile yeni kurulan 27 ilçe ile 14 büyükşehir belediyesinde kent Konseyinin kurulması için yapılacak işlemler nelerdir.? Kent konseyinin yetkisi ne? Bütçesi ne? Aldığı kararların bağlayıcılığı var mı? Kent Konseyi başkanı protokoldeki yeri neresi? Gibi birçok sorulara cevap vermek üzere bu çalışma yapılmıştır. Kent konseyleri ortak aklın merkezidir. Sadece tavsiyede bulunma yetkisi ve özelliği olan sivil oluşumlardır. Kent konseyleri gönüllü bir kuruluştur. Ancak kimsenin gönlünce olacak bir kuruluş değildir. Hiç bir zorunluluğunuzun, hiçbir yükümlülüğünüzün olmadığı halde sadece o kentte yaşamış olmanın verdiği sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla elinizi taşın altına koymak için yer alınan yerdir kent konseyleri.
Kent konseyleri “benim de fikrim var, benim de söyleyeceklerim var” diyenlerin yeri olmalıdır. Kent konseylerinin kapısı herkese açık olmalıdır.
Bütçesi olmayan, hatta yeri olmayan, çalışan personeli olmayan, birçok yerde resmi yazışmalarını bile Kent konseyi başkanının bizzat kendisinin yaptığı, tamamen gönüllülüğe dayalı bir oluşumdan beklentilerimiz yüksek ancak bunların gerçekleştiğini göreceğiz inşallah.

a- Yerel Gündem 21

Yerel Gündem 21, Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planı’nın 28. Bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirlemesi için hazırlanmış bir programdır. Yönetişim anlayışının hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. 1996 BM HABITAT II. Kent Zirvesi ile Yerel Gündem 21’i Türkiye kabul etmiştir.

Yerel yönetim sürecinde Yerel Gündem 21’lerin katkıları şunlardır:

i) yerel karar alma süreçlerine katılımı geliştirmek,
ii) kentsel yaşamı kolaylaştıran projeler geliştirmek,

iii) demokratik yaşamın yerleşmesine katkı sağlamak,
iv) kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,
v) baskı grubu olarak kentsel sorunların çözümü sürecine katkı sağlamak.
Türkiye’deki Yerel Gündem 21 uygulamaları, 2001 yılında UNDP tarafından, dünyadaki en başarılı uygulamalardan biri olarak seçilmiştir.

b-Kent konseyleri

Belediyeler yerel yonetim birimi olarak, kentlerin hizmet yonetiminde etkili olan kurumlardır. 5393 sayılı Belediye kanunun 13. maddesine; “Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır” ile, “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır” hükümleri koyulmuştur. Halkın yönetime etkin katılımını sağlayacak yollardan biri de kent konseyleridir.

Kent konseyleri, “halkın kent yönetimine katılma ve yönetimi etkileme çabasını aktif hale dönüştüren bir mekanizma” olarak Yerel Gündem 21 sürecinin ön gördüğü yönetişim anlayışı doğrultusunda, “yönetimlerin vatandaşlarını dikkate almadan tek yönlü politika ve hizmet üretmeleri yerine yönetilenlerle birlikte karar alma, birlikte düzenleme, birlikte uygulama, birlikte yönetim, birlikte üretim, birlikte denetim ve yönetenler/ yönetilenler birlikteliğini” ifade etmektedir.

Kent konseyleri, yerel demokrasi ve katılımcılık açısından ele alındığında, öncelikle, kentin her türlü sorununu ve kentteki uygulamaları tartışabilecekleri bir ortam yaratmaları nedeniyle “ortak akıl” olarak tanımlanmaktadırlar.

Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi’nde belediyelerin kent konseylerini kurmaları gerekliliği belirtilmiş, kent konseyleri tanımlanarak yasal bir statüye kavuşturulmuş ve detaylı düzenlemeler İçişleri Bakanlığının çıkaracağı yönetmeliğe bırakılmıştır.

Belediye kanununda, kent konseylerinin faaliyet alanının oldukça geniş ta-nımlandığı görülmektedir. Tanımlamadan kent konseyinin faaliyet yürüteceği alanlar şunlardır ;
• Kentin korunabilmesi için; kentin yaşanabilir ve yaşam kalitesini artırıcı bir niteliğe kavuşturulması ve kentte yaşayanların kentin tarihi ve kültürel mirasını ve doğal çevresini koruması gerekir. Kentte yaşayanların “kentlilik bilinci” ne sahip olması bu amaca ulaşmak için oldukça önemlidir ve kent konseylerinin bu olguya da katkıda bulunması beklenmektedir. Kent konseylerinin, kent meclisleri aracılığıyla aynı kentsel mekanda yaşayanların birbirine sahip çıkarak, maruz kalınan ortak sorunlara karşı dayanışma duygularının güçlendirilmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirerek bu amaca hizmet eden faaliyetlerin çoğaltılması beklen-mektedir.
•Sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve buna yönelik bilincin geliştirilmesi için kent konseyler-nin katkıda bulunması beklenmektedir.
• Kent konseylerinin başta belediye olmak üzere kente dair ve kentlilere yönelik hizmet üreten kamu otoritelerinin yönetimine etkide bulunma ve katılımın bir aracı olarak oluşturulduğu görülmektedir.

. Kent konseyinin görüşlerinin belediye meclisi açısından bağlayıcılığı yoktur. Nitekim Belediye Kanunu, belediye meclisinin görevleri arasında kent konseyi kararlarının görüşülmesini saymamaktadır. Dolayısıyla, Konsey kararları danışma niteliği ile sınırlı kalmaktadır

Kent konseyi genel kurulunun yılda iki kez toplanması, KKY’ne göre kararların etki edebileceği yer olan Belediye Meclisinin 11 toplantısından (5393 sayılı Belediye Kanunu Md. 20) eğer gerekli görülürse sadece iki toplantısında tartışılabilecektir. Ay-rıca toplantı tutanaklarının olup olamayacağı, aksine beyan halinde bunların bir hukuki dayanak sayılıp sayılmayacağı, tutanakların nasıl tutulacağı, nereden yayımlanacağı konularına KKY’de yer verilmemiştir. Ayrıca belediye meclis üyelerinin ve belediye başkanının kent konseyine karşı sorumluluklarının belediye kanununda veya yönetmelikte belirtilmemiştir.
Kent konseylerinin web sayfalarının pek çoğunda bu tutanakların olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra üyelerin, sadece temsil ettikleri kurumların isimleri sayılmakta ve üyelerin iletişim bilgileri bulunmamaktadır.
İçişleri Bakanlığı’nın 2006 yılında hazırladığı Kent Konseyi Yönetmeliği 2009 yılında yeniden düzenlenmiştir ve halen yürürlüktedir. Ancak ne kanun ne de yönetmelik kent konseylerine kuruluş, işlevsellik ve sürdürülebilirlik noktalarında yeterli desteği sağlayamamıştır.

Yönetmelik birinci maddesinde Belediye kanununda öngörülen amaçları, Konseyin genel amaçları olarak belirtilmektedir.

Buna göre Kent Konseyi’nin amacı:

i) Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi;
ii) Kentin hak ve hukukunun korunması; sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini uygulamaktadır.

Yönetmeliğin belirlediği amaçlardan da görüleceği üzere, öncelikle katılım odaklı ve kentsel haklarla ilgili genel amaçlardan söz edilmektedir.

Yönetmeliğin 4. Maddesinde katılım ve katılımı destekleyen mekanizmalar, kavramlar, tanımlanmaktadır. Bu kavramlar belediye, kent konseyi, meclisler ve çalışma grupları, yerel gündem 21 programı ve yönetişim. bu kavramların özel olarak tanımlanması oldukça yerinde bir yaklaşım olmuştur.

Yönetmeliğin ikinci bölümünde konseyin kuruluşu, görevleri ve çalışma ilkeleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Konsey, yerel yönetim seçimlerinden üç ay sonra belediye örgütü olan yerlerde kurulur ve katılım odaklı, kent haklarını koruyan, sürdürülebilirlik amaçlarına uygun planlar ve programlar yapar ve sivil toplumun güçlenmesine katkı yapar.

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde konseyin kuruluşu, organları, genel kurul, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma grupları düzenlenmiştir. Konsey, merkezi yönetim temsilcileri, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, belediye meclisi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kent Konseyinin Görevleri

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesinde kent konseyinin görevleri Şöyle sıralanmıştır:

1) Hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
2) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik planın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
3) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenme-sinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak. Bu görev kent konseyinin özellikle kent yönetiminde ortak bir akıl ile tüm paydaşların bir araya getirilmesi açısından oldukça önemlidir.
4) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek. Kent konseylerine demokrasiyi geliştirme işlevi de yüklenmiştir. Özellikle katılımcı bir perspektiften kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek kent konseylerinin kent sorunlarını tespit etmesi, kararlar alması demokrasi ve uzlaşma kültürünün oluşturulması açısından önemlidir.
5) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek. Kent konseylerinin en önemli görevlerinden biri olarak değerlendirilebilecek bu görev ile özellikle kent kimliğinin korunması, gelecek nesillere kültür mirasının aktarılması, kent değerlerine sahip çıkarak doğal ve kültürün korunması kültürel hayatın devamlılığı ve dolayısıyla toplumsal yapının korunması açısından önemlidir.
6) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, . Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanılması, artan nüfus karşısında azalan kay-nakların korunması ve sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir.
7) Kent konseyleri özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte or-tak akıl ve uzlaşmacı kültürün oluşturulması suretiyle kentte sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunma görevini yerine getirmektedir.

8) Kent konseyleri kentteki çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler gibi farklı toplumsal grupların toplumsal yaşamdaki etkinlikleri-ni arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol alma-larını sağlama amacını taşımaktadır.
9) Kent konseyleri özellikle yeni yönetim anlayışına uygun bir şe-kilde kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
10) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kent konseyleri yasa gereği belediyelerin öncülüğünde etkin-leştirilmesi gereken mekanizmalardır. Ancak, burada “inisiyatif” belediyelerde olunca, bazı belediyelerin bu konuda oldukça istekli olduğu fakat çoğunun da bu yöntemi pek benimsemediği araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Kent Konseyinin Çalışma usulu
Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.
Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent Konseylerinin oluşumu

Yönetmelikte belirlenen ilkelere göre “Kent konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde kurulur ve; ...merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Yönetmeliğin 8. Maddesinde katılacak kişilerin sayıları detaylı bir şekilde yazılmıştır.
Buna göre Belediyece yapılacak işler;
1- Valilik/kaymakamlık temsilcisinin belirlenmesi;
-
Kent Konseyinin Organları

Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere beledi-ye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.
kent konseyi aşağıdaki organlardan oluur:

i) Genel Kurul
ii) Yürütme Kurulu
iii) Meclisler ve çalışma grupları
iv)Kent konseyi başkanı

i) Genel Kurul: Yönetmeliğin 10. maddesine göre; yukarıda sayılan üyelerden ve temsilcilerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
Kent Konseyi Yönetmeliği sadece ilk genel kurul toplantısı için divan kurulu öngörmüştür. Diğer toplantılarda divan kurulu oluşturulmasına gerek yoktur.
kent konseyi genel kurul kararlarının, kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyeleri tarafından imzalanması gerekir.
kent konseyi genel kuruluna meslek odalarını temsilen katılan bir üyenin aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasına hukuki bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir

ii) Yürütme Kurulu: Madde 11.’de düzenlenen yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

iii) Meclisler ve çalışma grupları da Madde 12.’de düzenlenmiştir ve “...Kent konseyleri ilgili bulundukları konular çerçevesinde meclis ve çalışma grupları kurabilirler” ibaresi yer almıştır.
Kent konseylerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Kentlerde müstakil yerleri olmalıdır. Kendi çalışma ofisleri olmalıdır. Kent konseylerinin çalışma gruplarının ve meclislerinin çalışabileceği ortamları olmalıdır. Kent konseyleri çalışma yönergesi oluşturmalıdır. Çalışma yönergesi hem genel ku-rul, hem Yürütme Kurulu hem de Çalışma grupları ve meclisleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Toplantılar ve karar alma hususu da Madde 13. ile “Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır” şeklinde düzenlenmiştir.

a) Çalışma Grupları: Çalışma Grupları, belirlenen öncelikli konularda derinlemesine
çalışmalar yapabilecek zamana ve birikime sahip, farklı sektörlerden, kuruluşlardan ve disiplinlerden gelen kişileri, katılımcı yaklaşımın özüne uygun şekilde, yerel sürdürülebilir kalkınma eylem planlamasının farklı bileşenleri etrafında buluşturmaktadır.
b) Kadın Meclisleri: Kadın Meclisi, kadınların toplumsal yaŞamın her alanında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakıŞ açısıyla politikalar oluŞturması ve aile içi Şiddete karŞı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak çözüm önerileri ve projeler üretilmesi gibi iŞlevleri bulunmaktadır.Kadın Meclisi, kent konseyi ile benzer çizgilerde, kentteki tüm paydaŞları “ortak çatı” altında buluŞturan bir platform niteliği taŞımaktadır.

Gençlik Meclisleri: Gençlik meclisinin çok yönlü iŞlevleri arasında, gençliğin kent yönetimlerinde söz sahibi olması, planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinde yer alması, gençler arasında bilgi ve deneyim alıŞveriŞinin teŞvik edilmesi ve ulusal düzeyde bütüncül gençlik politikalarının ve ulusal gençlik konseyinin oluŞturulmasına katkıda bulunulması yer almaktadır.

Çocuk Meclisleri: Çocuk Meclisi, Gündem 21 ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri amacıyla oluŞturulmuŞ demokratik bir platformdur.

Kent konseyi başkanı : Genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder. Kent Konseyinin bir organı olan kent konseyi başkanı aynı zamanda genel kurul ve yürütme kurulunun da başkanlığını yapmaktadır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşan kent konseyi genel kurulu kendi üyeleri arasından Yönetmelikte belirtilen süre ve usullere göre kent konseyi başkanını seçmesi gerekmekte olup, genel kurul üyeleri dışında bir kişinin kent konseyi başkanı seçilmesinin mümkün olmadığı, temsil ettiği oda veya dernekteki görevi sona eren kişinin yürütme kurulu üyeliğinin de sona ermesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Kent konseyi başkanının protokoldeki yeri belirlenmelidir.
Genel sekreterlik: Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur
Kent konseyinin oluşumu, görevleri ve çalışma ilkeleri gönüllülük esasına dayandığından Konsey Genel Sekreteri olarak görev yapılmasından dolayı ücret ödenemez.

Kent Konseylerinin Mali Yapısı

Kent konseylerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve buna bağlı olarak ta sürdürülebilirliğinin sağlanması için mali özerkliğinin sağlanması gerekmektedir.
Kent konseyleri yönetmeliğinde; Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar” denmektedir. Şimdi bu destek ne olacaktır. Her istendiğinde verilebilecek midir? Bu madde ile kent konseyleri, belediyelerin bir uzantısı veya ona bağlı bir örgüt görünümünden kurtulamamaktadır. Belediye ile ilişkileriniz iyi değilse belediye başkanlığı ben size bu kaynağı vermiyorum dediğinde yapabileceğiniz hiçbir şey yok maalesef. Be-lediye başkanlığı ile kavgaya girişirseniz de kaybeden kent, kentli ve kent konseyi olacaktır.
Kent Konseylerinin Personel Yapısı

Kent konseyi yönetmeliğinde bu oluşum için kadrolu ve devamlı statüde çalışacak personel yapısı öngörülmemiştir. Yönetmeliğin sekretarya hizmetlerini düzenleyen 15 nci maddesinde aşağıdaki hükümler bulunmaktadır:

1. Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
2. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
Bu durumun kent konseyinin personel yapısının kurumsallaşmaması nedeniyle uygulamada yeterli sayıda personelin görevlendirilememesine yol açabileceği ve bunun sonucunda da kent konseyinin işleyişinde sorunlar yaşanabilecektir.
Kent Konseyi ve Yerel Günden 21 görevlileri çeşitli toplantılar için şehir dışına gittiklerinde Belediye bütçesinden bu kişilere harcırah ödenebilir mi?
Kent konseyi Yönetmeliği ‘Kent konseyinin mali yapısı’ başlıklı 16/A maddesi de “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar” hükmünü içermektedir.
Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı’ başlıklı 8 inci maddesi ise “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz…” şeklindedir.Söz konusu kanun ve yönetmelik maddeleri (yardım ve destek kavramları) birlikte değerlendirildiğinde, geçici görevlendirmeler Kent Konseyinin amacına yönelik ise, Harcırah Kanununun 8 ve 39 uncu maddeleri kapsamında, görevlendirilenlere harcırah ödenebileceği düşünülmektedir

Kaynakça ;
Neval Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz, “Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım
Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Kent
Konseyi Yay., 6-7 Mayıs 2011, ss.94-112.
Neval,Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz, “Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım
Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Kent
Konseyi Yayınları, 6-7 Mayıs 2011, ss.94-112.
Kaypak, Şafak, “Katılımcı Yönetim Mekanizması Olarak Kent Konseyleri”, Kent
Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Kent Konseyi Yayınları, 6-7
Mayıs 2011, ss.133-157.
Kerman, Uysal, Yakup Altan, Mehmet Aktel ve Mustafa Lamba, “Yerel Yönetişim ve
Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Kent
Konseyi Yayınları,6 - 7 Mayıs, 2011, ss.13-30.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Ankara, DTP, 2001.
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yerel Yönetimler Katılımcılık ve Kentsel
Yönetim Komisyonu Raporu, Ankara, 2009.
Ergin, Burcu, “Belediyelerde Yönetime Katılım Ve Zeytinburnu Belediyesi Kent
Konseyi Uygulaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.
Şahin, Funda, “Kadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel
Siyasetteki Etkinlikleri ve Üye Profilleri”, Uzmanlık Tezi, Ankara, Başbakanlık
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2011.
Hasan, Soygüzel, “Yerinden Yönetimde Yeni Bir Boyut: Kent Konseyleri”, Birlik Dergisi. T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yayını, Yıl 5, Sayı 3: 32-33, Ekim- Kasım- Aralık 2006, s. 33.
Mustafa IŞıldak, “Kent Konseyi ve Sorunları”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 21, Eylül 2007, s. 62-64. 220 Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler, s. 303.
Kar, Bülent. “Kent Konseyleri ve Katılımcı Demokrasi”. Yerel Siyaset Dergisi. Sayı 21: 50-51. Eylül 2007. 140
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yeni Büyükşehirlerde Kent Konseyi’nin Kurulması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
27-08-2014 - 15:49
(2247 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Henüz hiç değerlendirilmedi.
Okuyucu
5971
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 5 saat 24 dakika 54 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,66 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 24363, Kelime Sayısı : 2885, Boyut : 23,79 Kb.
* 3 kez yazdırıldı.
* 1 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1792
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03654003 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.