Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalede İdareye Şikayet Başvurusu

Yazan : Nevra Öksüz [Yazarla İletişim]
Avukat

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere yönelik başvurular; ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusu ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Bu makalemizin konusu, ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusudur.

Hak kaybına veya zarara uğrayan veyahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adaylar, istekliler ve istekli olabilecekler; ihale sürecindeki idari işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasında iseler, bu yöndeki başvurularını; idareye elden verecekleri veya posta yoluyla gönderecekleri yazılı ve imzalı dilekçeleriyle, öncelikle idareye yapmaları gerekmektedir. İdareye yapılan bu başvurunun adı, şikayet başvurusudur. İdareye şikayet başvurusunda bulunulması gereken hallerde; şikayet yoluna başvurmadan Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz ve/veya İdare Mahkemesinde dava açılamaz (2577 S.K. m.15).

İdare:
İhaleyi yapan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.

İhale süreci:
İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili; noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla, tamamlanan süreçtir.


Ayrık olarak belirtmekte fayda vardır ki;

İdare tarafından şikayet veya Kamu İhale Kurulu'nca itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte ise de;
idare, ihaleyi;
_ ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya
_ ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı veya
_ kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği,
gerekçesiyle iptal etmişse bu durumda,
_ aday veya isteklilerin başvurularının veya tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına veya
_ ihalenin iptali ile birlikte başvurularının veya tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptıkları başvurular,
ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez ve bu duruma ilişkin başvuruların da öncelikle idareye (şikayet yoluyla) yapılması gerekir.

BAŞVURU EHLİYETİ ve

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEKLERİ KONULAR:

Yukarıda da belirttiğimiz üzere idareye şikayet başvurusunda bulunmak hakkını haiz olanlar: adaylar, istekliler ve istekli olabileceklerdir. Aynı kişi, birden fazla ihaleye; birden fazla kişi, aynı ihaleye; birden fazla kişi, birden fazla ihaleye karşı tek dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunamaz.

A- Adaylar:
Aday; ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

Adaylar:
* Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler;
** Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde (kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla) ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi/ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler/bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
hakkında şikayet başvurusunda bulunabilirler.

B- İstekliler:
İstekli;
Mal alımı ihalesinde, teklif veren gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığı tedarikçiyi,
Hizmet alımı ihalesinde, teklif veren gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığı hizmet sunucusunu,
Yapım işlerinin ihalesinde, teklif veren gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığı yapım müteahhidini,
Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,
ifade eder.


Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade etmektedir.

İstekliler:
Yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabilirler. Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan istekliler, ayrıca, 12 ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirilmesine ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında da şikayet başvurusunda bulunabilirler.


C- İstekli Olabilecekler:
İstekli olabilecek; ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, ifade eder.

İstekli Olabilecekler:
* ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi,
** ön yeterlik ve/veya ihale ilanında yer verilen düzenlemeler/bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar (İhale ilanına yönelik başvuruda bulunabilmek için de öncelikle istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir),
*** ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler/bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
hakkında şikayet başvurusunda bulunabilirler.


D- Başvuru ehliyetine dair, şikayet dilekçesine eklenmesi gerekenler:
1- İdareye verilen şikayet dilekçesine; başvuruda bulunanın, başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgesi (ki bu belgede, şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir) ve imza sirküsünün aslı veya bu belgelerin yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Başvuru sahibi gerçek kişi ise, bu kişinin yaptığı şikayet başvurusunda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir. Aday veya isteklinin şikayetinde; şikayet başvurusunda bulunanın şikayete yetkili olduğuna dair belgesi ve imza sirküsü, başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde varsa, şikayet dilekçesine eklenmesi gerekmez.

2- Şikayet başvurusu "ortak girişim" adına yapılmakta ise şikayet başvurusunu; İş Ortaklığı söz konusu ise pilot ortağın, Konsorsiyum söz konusu ise koordinatör ortağın, ortak girişimi temsil yetkisi verilen özel ortak var ise bu ortağın, ortak girişimi temsil yetkisi verilen özel ortaklar var ise ortakların tamamının yapması zorunludur. Bu halde; idareye verilen şikayet dilekçesine ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda da ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesine ek olarak özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekmektedir. Özel ortağın başvurusunda, özel ortak temsil yetkisine sahip değilse, başvuru süresinin sonuna kadar, iş ortaklığında pilot ortağın/konsorsiyumda koordinatör ortağın şikayete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi vermesi gerekmektedir.


3- Avukat aracılığı ile yapılan şikayet başvurularında dilekçeye, avukatın şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren, baro pulu yapıştırılmış vekaletnamesinin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin eklenmesi gerekir.

E- 4734 S.K. m.29 uyarınca kural olarak, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaz. Fakat şikayet başvurusu üzerine veya idarece re'sen, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında; tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ya da eksiklikler tespit edilir ve böylece ihale dokümanında değişiklik yapılması zorunlu hale gelirse; idare, bunun sebeplerini ve zorunlulukları belirten bir tutanak hazırlar ve önceki ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda iş, yeniden aynı şekilde ilan edilir. Yalnız bu tespit ve ona bağlı olarak ihale dokümanında değişiklik yapılması zorunluluğunu gerektiren haller; ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine ilişkin ise; yapılan değişikliklere ilişkin olarak (ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan) zeyilname düzenlenir ve bu zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı satın alanların tamamına gönderilir ve ihale sürecine devam edilir. Şayet işbu 10 günlük süre muhafaza edilemeyecek durumda ise; son başvuru veya ihale tarihi, ayrı bir zeyilname ile veya ihale dokümanında değişiklik yapan zeyilname ile, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere; tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.


ŞİKAYET SÜRESİ:

* İhale ilanına, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetlerde şikayet süresi:
- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya
Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
hallerine ilişkin olarak pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde 5 GÜN ve en geç ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar,
- Diğer ihalelerde 10 GÜN ve en geç ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadardır.

Bu tür şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de;
istekliler, bu tarihten önce ön yeterlik/yeterlik başvurusunda bulunmuş veya tekliflerini vermişlerse, 4734 S.K. m.30/2 uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunlu" olduğundan ve böylece ihaleye teklif veren istekliler teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunup tekliflerini buna göre vermiş olduklarından; bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.

5 ve 10 GÜNLÜK süreler:
_ Şikayet başvurusu, ilana yönelik ise ilk ilan tarihini (işin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan ilanların aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda -EKAP- da yayımlanması halinde, ilanın Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilecektir),

Kamu İhale Bülteni ve yerel gazetede birlikte yayımlanması gereken ilanlarda; ihale ilanının, Kamu İhale Bülteninde yayım tarihini,
Sadece yerel gazetede yayımlanacak olan ilanlarda ilk yayımlanan gazetedeki ilan tarihini,
Düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi,
Gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,
_ Şikayet başvurusu, ilana yansımayan ön yeterlik veya ihale dokümanının hükümlerine yönelik ise; dokümanın satın alındığı tarihi/belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarihi,
_ Şikayet başvurusu, zeyilnameye yönelik ise; zeyilnamenin bildirildiği tarihi,
izleyen günden itibaren başlar.

** İhale ilanına, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik olanlar dışındaki; idari işlem veya eylemler hakkında şikayetlerde şikayet süresi:
- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya
Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
hallerine ilişkin olarak pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde 5 GÜN,
- Diğer ihalelerde 10 GÜNDÜR.

5 ve 10 GÜNLÜK süreler,
_ Şikayet başvurusu, idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılmakta ise; şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, izleyen günden itibaren başlar.


İhale sonucunun gerekçesiz olarak bildirilmesi, usulüne uygun bir bildirim değildir. Kesinleşen ihale kararında, tekliflerin değerlendirmeye alınmaması veya uygun bulunmaması gerekçelerine yer verilmemişse; isteklilerin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına ya da uygun görülmemesine karşı yapacakları şikayet başvurularında süre, istekliye kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle, başlar; yalnız şikayet başvurusunun, ihale sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir.
Diğer taraftan; ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren,
_ Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması veya
Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
hallerine ilişkin olarak pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde 5 GÜN,
- Diğer ihalelerde 10 GÜN,
geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağından, bu sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanmış olması, şikayet başvurusunda bulunulmasına engel teşkil etmez.

Yukarıda belirtilen sürelerin hesaplanmasında tatil günleri sürelere dahildir ve sürenin son günü tatil gününe rastlamakta ise süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. İdari izin günleri resmi tatil günü sayılmaz ve bu sebeple idari izin günleri, iş günü olarak dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Şikayet başvurusu, ihaleyi yapan idareye gönderilmek üzere; ihaleyi yapan idare dışındaki bir idari merciiye veya bir yargı merciine yapılmışsa; başvuru dilekçesi, bu merciilerce, ihaleyi yapan idareye gönderilirse dikkate alınır. Bu halde şikayet dilekçesi, ihaleyi yapan idarenin kaydına girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Başvuru süresi henüz dolmamışsa, varsa dilekçedeki eksiklikler, başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

İhaleyi yapan idareye başvuruda bulunulması gerekirken; doğrudan Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin 10 günlük karar alma süresi beklenilmeden Kamu İhale Kurumu'na yapılan başvurular da ihaleyi yapan idareye gönderilir. Bu durumda da; idareye başvuru tarihi, dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih olarak kabul edilecektir. Aynı iddialarla hem idareye hem de Kamu İhale Kurumuna başvurulmuşsa süre, idare kayıtlarına giren ilk başvuru dilekçesine göre belirlenecektir.


ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ VE DİLEKÇENİN İDAREYE VERİLMESİ:

İdareye verilecek şikayet dilekçesinin şablonu aşağıdaki şekildedir. Dilekçe, yukarıda izah ettiğimiz bilgilerden faydalanılarak tamamlanıp imzalanarak; dilekçeye eklenen belgelerin bilgilerini, sayfa sayılarını, asıl mı/tasdikli mi/fotokopi mi oldukları vb. gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte; ihaleyi yapan idareye elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. Şikayet başvurusunda, başvuruda bulunandan, başvuru bedeli alınmaz.


ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Dilekçe Tarihi:

...... İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI
(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

Başvuru Sahibinin Adı/Soyadı
veya Ticaret Unvanı ve adresi :
(varsa bildirime esas e-posta
adresi ve faks numarası)

Varsa Başvuru Sahibinin

Vekili veya Temsilcisinin
Adı/Soyadı ve adresi :
(varsa bildirime esas e-posta
adresi ve faks numarası)


İhaleyi Yapan İdarenin
Adı ve adresi :


Başvuruya konu İhalenin Adı :


İhale Kayıt Numarası :

Şikayet konusu işlemin/durumun
farkına varıldığı veya
bildirildiği/tebliğ edildiği tarih :


Şikayet Başvurusunun
konusu :

Şikayet Nedenleri : (Şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar -ihaleyi yapan idarenin, yapılan şikayet üzerine aldığı kararda yer alması durumu haricinde- Kamu İhale Kurumu'na yapılacak itirazen şikayete konu edilemeyeceğinden, şikayet nedenleri yazılırken dikkat edilmesi gerekir)

Deliller :


Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

(İmzalayacak Kişinin Adı-Soyadı/Unvan-Kaşe)
( İmza)


EKLER :DİZİ PUSULASI ÖRNEĞİ

(İhalenin adı) ilişkin olarak sunulan şikayet dilekçesi ve ekleri, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmiştir.


Şikayet dilekçesi ve ekleri;

1- Şikayet dilekçesi (... sayfa)

2- Temsile yetkili olunduğuna dair belgeler (... sayfa ve belge aslı/onaylı örneği)

3- ... (... sayfa) dan oluşmaktadır.


Başvuru Sahibinin
Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
İmzası

Teslim Alan
İdare Yetkilisi
İmzası* Dilekçe ve ekindeki belgeler dizi pusulasında belirtildiği şekildedir.

** Dilekçe ve ekindeki belgeler aşağıda belirtilen yönlerden dizi pusulasında belirtildiği şekilde değildir
......
(Adı-Soyadı/Görevi/İmza)İdarece, başvuru dilekçesinin kaydı yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır ve elden yapılan başvurularda ilgilisine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı/onaylı bir alındı belgesi verilir. Şikayet dilekçesini alan idare, dilekçe ekinde olduğu belirtilen bilgi ve belgeleri kontrol ederek, belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşer ve bu şerh teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır; bunun bir nüshası başvuru sahibine geri verilir. Başvuru, posta yoluyla yapılmışsa; eklerin, dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığı hususunda dizi pusulasına şerh düşülür; bu durumda idare, dizi pusulasının bir nüshasını, şikayet başvurusunda bulunana göndermek zorunda değildir. Dizi pusulasının verilmesi, şikayet başvurusunun bir geçerlik şartı ve/veya bir zorunluluk değilse de; dilekçe ve eklerinin tamlığı gibi konularda sonradan çıkması muhtemel nizayı önlemek için dilekçeye eklenip gerekli şerhin alınarak muhafaza edilmesi önemlidir.

Şikayet dilekçesi ve ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgelerde eksiklik olursa, bu eksiklikler, başvuru sahibince, başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir. İdarenin, dilekçedeki eksiklikleri bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Eksiklikler, başvuru süresi içerisinde tamamlanmazsa, idare, başvurunun reddine karar verir.

Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağından başvuru süresinin geçirilmesi muhtemeldir ve bu sebeple başvurunun, posta yoluyla yapılmamasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.


ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNE İDARENİN KARAR VERMESİ:

Süresinde ve usulüne uygun yapılan şikayet başvuruları, ihale yetkilisi veya ihale yetkilisince görevlendirilen bir veya birden fazla raportörün (ihale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir) yapacağı inceleme ile, 10 gün içinde ve ihale sözleşmesi imzalanmadan önce sonuçlandırılır ve idare, gerekçeli olarak:

_ İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılık varsa ihalenin iptaline,
_ İhale sürecinin devamına engel oluşturmayacak ve düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek bir durum söz konusu ise düzeltici işlem belirlenmesine,
_ Şikayet başvurusu süre, usul ve şekil kurallarına uygun değilse veya şikayete konu işlemde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılık söz konusu değilse veya usulüne uygun olarak iahle sözleşmesi imzalanmış ise; şikayet başvurusunun reddine,
karar verir.(4734 S.K. m.55 düzenlemesinde değinildiği üzere; idarenin, süresi içinde herhangi bir şekilde karar vermemiş olması da mümkündür)

İdare, verdiği kararı, en geç 3 gün içinde başvuru sahibine ve adaylara/isteklilere bildirir.
Şikayet başvurusu, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik yapılmışsa; ilan veya dokümanda yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara yönelik ise idare kararını, istekli olabileceklere de bildirir. İhale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında "istekli olabileceklere" bildirim yapılmaz.

İdare, Kamu İhale Kurumuna süresinde yapılan itirazen şikayet başvurusu olmazsa, kararın gerektirdiği işlem veya eylemi ifa eder. Gerekçeli kararı veren ihale yetkilisi olduğundan ve ihale komisyonu, ihale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararı uygulamakla yükümlü olduğundan; kararın uygulanmasına yönelik olarak bir sorumluluk doğması halinde, bu sorumluluk ihale yetkilisine ait olacaktır.

İdare, aldığı kararı iadeli taahhütlü mektupla tebliğ ediyorsa karar istekliye, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün (yabancı isteklilerde 19. gün) tebliğ edilmiş sayılır. Tebligat istekliye, belirtilen bu tarihten önce ulaşırsa o zaman, kararın fiilen tebellüğ edildiği tarih esas alınır.

Şikayet başvurusunda bulunan, ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldığına dair formda veya şikayet dilekçesinde, elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimi kabul edeceğini taahhüt etmiş ve elektronik posta adresini veya faks numarasını da şikayet dilekçesinde belirtmişse, idarenin resmi e-posta adresinin kullanılması vasıtasıyla elektronik posta yoluyla veya faksla da bildirim yapılabilir. Bu halde bildirim tarihinin tebliğ tarihi sayılabilmesi için, idarenin bu durumu aynı gün teyit etmesi gerekir (Tebligat, iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış ise teyit işlemi gerçekleşmiş sayılır). Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesine göre: "...Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz..."
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalede İdareye Şikayet Başvurusu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Nevra Öksüz'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
24-06-2012 - 09:54
(3999 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 4 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 4 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
13467
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 8 saat 5 dakika 2 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,37 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 25476, Kelime Sayısı : 2706, Boyut : 24,88 Kb.
* 9 kez yazdırıldı.
* 7 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1485
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,07795906 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.