Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4735 S.lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - Son Eklenen Şerhler

4735 S.lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Sözleşme iş sahibi idare tarafından, ihale sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca ve yüklenicinin kusuruyla haklı olarak feshedilmiş olmakla; iş sahibi idare, kalan işin daha fazla fiyatla yapılması sebebiyle kaçırılan fırsat olarak nitelendirilen menfi zararını talep edebilir. Davacı iş sahibi idare, menfi zararla birlikte ceza kesintileri ve diğer kesintiler de dikkate alınmak suretiyle fesih kesin hesabı sonucu uğradığı zarar ve oluşacak alacağının tahsilini istediğinden mahkemece, uzman teknik ...
(Şerh No: 16648 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-08-2017 16:30)

Taraflar arasındaki ihale sözleşmesinde; sözleşmenin feshine ilişkin şartları düzenleyen maddede, sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin bu hükmü delil sözleşmesi niteliğinde olmakla mahkeme ve Yargıtay'ca re'sen gözetilir.
(Şerh No: 14978 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-09-2013 14:01)

Taraflar arasındaki ihale sözleşmesine göre idare, %20 oranında fazla imalatı sözleşme bedelleriyle yükleniciye yaptırmak hakkını haizdir. Bakanlık da bu madde uyarınca yükleniciden %20 oranında fazla imalat yapılmasını isteyerek işbu fazla imalat için de ek kesin teminat almıştır. Yüklenicinin %20 oranındaki fazla imalatı teslim etmemesi üzerine ihale sözleşmesi, davacı Bakanlık tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Bu durumda Bakanlık; kesin teminat ve ek kesin teminatları gelir kaydet...
(Şerh No: 14977 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-09-2013 13:54)

Kendisine bildirilen sipariş süresi içerisinde mal teslimi yapmayan ve verilen ek süre içerisinde teslim ettiği malların iki kaleminin teknik şartnameye ve kabulü yapılan numuneye uygun olmadığı da tespit olunan davacı şirketin, iki kalem malzeme yönünden sözleşmesinin feshedilmesi ve kamu ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle yasaklanması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
(Şerh No: 12850 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012 20:05)

Maddedeki düzenlemeye göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir. Bu kırkbeş günlük sürenin başlangıcı için belirlenen "idare tarafından yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespiti"nden ne anlaşılması gerektiği önem arz etmektedir. Dairenin kararına göre "idarenin ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama ka...
(Şerh No: 3225 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-06-2011 16:43)

İdare tarafından ihale edilen ve yüklenici tarafından yapılan eser, deprem sonucu yıkılarak idarenin zararına sebebiyet vermiştir. Bu ahvalde iş sahibi idarenin, yükleniciden zararını tazmin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca ihale edilen işte kontrol mühendisi, kontrol amirleri olarak çalışmış olanlar ile işin geçici ve kesin kabulünü yapan idari diğer görevliler de oluşan zarardan yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur
(Şerh No: 8136 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-10-2010 23:11)

Daire kararına göre; Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 4735 S.K. mucibince kamu ihale sözleşmesi akdedilmesi halinde; yüklenicinin, Kamu İhale Kanunundaki yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme akabinde tespiti söz konusu ise, İdarenin 4735 S.K. m.21 mucibince Mahkemeden, ihale sözleşmesinin hükmen feshine karar verilmesini talep etmede hukuki yararı yoktur. Daire kararına göre; Borçlar Kanunu mucibince yapılan "sözleşmenin feshi beyanı" tek taraflı bozucu yenilik doğuran hakla...
(Şerh No: 5582 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2010 12:46)

İhale üzerinde kalan yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra tespit edilirse; taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesi hükümleri de değerlendirilmek suretiyle; kesin teminat ve ek kesin teminatların irad kaydedilebilmesi için sözleşmenin feshedilmesi gerekir. İhale sözleşmesinin feshedilmeyip idarece, yükleniciye işin tamamlattırılarak kesin kabulünün de yapılmış olması ve yüklenicinin bu aşamada idare...
(Şerh No: 4377 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-02-2010 14:53)

4734 S.K. uyarınca yapılan ihale sonucunda, idare ile ihale sözleşmesi akdeden yüklenicinin, sözleşmesinin, sözleşmeye aykırı hareket ettiği ve işi süresinde bitirmediği gerekçesiyle feshi ve teminatlarının irad kaydedilmesi akabinde işbu feshin iptali ve irad kaydedilen teminatların iadesi istemli ikame ettiği davada görevli yargı yeri (yargı yolu) adli yargıdır. Çünkü; 4735 S.K. m.4 e göre ihale sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmasında idare ve yüklenici eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir ve...
(Şerh No: 4335 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2010 17:05)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 13] Kesin Teminatın iadesi zamanı hakkında çelişki
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13. maddesinde yükleniciye kesin teminatın iadesi konusu: yapım işlerinde geçici kabul tutanağının onaylanması ile yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan -İlişiksizlik Belgesi- getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanması ile kalanı iade edilecektir ve yapım işleri dışı işlerde ise şayet iş için garanti süresi öngörülmüşse İlişiksizlik Belgesinin getirilmesi ile yarısı ve garanti süresi dolduğunda kalanı iade edilecektir düzenlemesi mevcutken; 5...
(Şerh No: 3226 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-01-2010 18:33)

Maddede ihaleden yasaklama kararı verme yetkisine sınır getirilmiştir. Buna göre "katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir." Bu düzenleme uyarınca ve Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri gereği üniversiteler yönün...
(Şerh No: 3224 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-01-2010 16:55)

Kanunun 20. maddesine göre yüklenici, ihale ile aldığı işi, ihale sözleşmesi ve eklerine uygun olarak ve/veya süresinde bitiremezse ihale dokümanında belirlenen gecikme cezası uygulanmak üzere İdarenin en az 10 GÜNLÜK (20.11.2008 değişikliği öncesi 20 GÜN) ihtarına rağmen durumun devam etmesi halinde idare sözleşmeyi feshedebilir. İhale dokümanlarında da Kanun maddelerine uygun düzenlemeler bulunmaktadır. İhaleyi yapan idare, ihale sözleşmesinde belirlenen sürenin bitmesine rağmen malın teslimi ...
(Şerh No: 3222 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-01-2010 12:35)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 3] Madde Gerekçesi: Kamu İhale Kanunundan farklı tanımlamalara yer verilmesine ihtiyaç bulunmadığından, bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımların geçerli olduğu belirtilmiştir (Bkz. 4734 S.K. m.4). Böylece iki Kanun arasındaki istikrar da sağlanmış olmaktadır.
(Şerh No: 433 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 11:51)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 1] Madde Gerekçesi: Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir. Genel Gerekçe: 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, hem ihale işlemlerine ilişkin esas ve usulleri hem de bu ihaleler sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususları düzenlemektedir. Bu Kanunun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralell...
(Şerh No: 432 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 11:49)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 39] Madde Gerekçesi: Uluslararası uygulamalara paralellik sağlamak üzere Kamu İhale Kanunu kapsamına alınan işlerle ilgili düzenlenen sözleşmeler açısından bu Kanun hükümleri uygulanacağından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunların 2886 sayılı Kanundan muafiyet tanıyan hükümleri ve bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. * 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile maddeye “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde, cezai y...
(Şerh No: 465 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:25)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 34] Madde Gerekçesi: Hizmet sunucularının sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları hizmetlerle ilgili ortaya çıkabilecek zararları önlemek üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 464 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:24)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 33] Madde Gerekçesi: Tedarikçilerin sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları işlerle ilgili ortaya çıkabilecek zararları önlemek üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 463 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:23)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 32] Madde Gerekçesi: Danışmanlık hizmetlerini yerine getiren hizmet sunucuları üstlendikleri işlerde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idare yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulması halinde ise yapım müteahhidi ile birlikte müteselsilen sorumlu tu...
(Şerh No: 462 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:22)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 31] Madde Gerekçesi: Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasında yüklenici sorumluluğunun yanı sıra yapı denetim görevlilerinin de aynı sorumluluğa sahip olması gerektiği dikkate alınarak, denetim görevinin eksiksiz yapılmasını gerçekleştirmek üzere yapı denetim görevlileri yüklenicilerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur.
(Şerh No: 461 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:21)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 30] Madde Gerekçesi: Kamu yapılarının sağlam ve teknik gereklere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve yapım işi bittikten sonra telafisi güç olan zarar ve ziyanların ortaya çıkmasını önlemek üzere yükleniciler ile alt yüklenicilerin 15 yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, meydana gelecek zarar ve ziyanın yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilmesi ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 460 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:19)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 29] Madde Gerekçesi: Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların yerine getirdikleri hizmetin gerektirdiği sorumluluğun bir parçası olarak sözleşmenin uygulanma sürecinin hangi aşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler belirtilmiştir.
(Şerh No: 459 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:18)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 28] Madde Gerekçesi: Sözleşmenin yapılmasından taahhüdün tamamlanmasına kadar olan süreçteki her aşamada görev alan idare görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlamak amacıyla; yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde disiplin cezası uygulanması, fiil veya davranışlarının özelliğine göre ce...
(Şerh No: 458 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:18)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 27] Madde Gerekçesi: 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fiil veya davranışta bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda hükmolunacak cezanın yanısıra bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygula...
(Şerh No: 457 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:15)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 26] Madde Gerekçesi: Kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelerin uygulanması sırasında idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasak olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hü...
(Şerh No: 456 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:14)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 25] Madde Gerekçesi: Bu madde ile sözleşmenin yürütülmesi sırasında yasak olan fiil veya davranışlar belirlenmiştir
(Şerh No: 455 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:13)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 24] Madde Gerekçesi: Hizmet veya yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin sözleşme bedelinin % 50 oranını aşmayan bir artışla tamamlanabileceğinin tespiti halinde dahi, taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirileceği doğaldır. Artan işin ise, doğrudan temin usulüne göre ihale edilmek ve yeni bir sözleşme imzalanmak suretiyle aynı yükleniciye yaptırılabileceği Kamu İhale Kanununda düzenlenmiştir. İşin bu oranın üzerinde bir artış ile tamamlanabile...
(Şerh No: 454 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:11)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 23] Madde Gerekçesi: Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle sözleşmenin feshi halinde işin tasfiye edileceği ve kesin teminatının iade edileceği açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 453 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:10)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 22] Madde Gerekçesi: 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshi halinde idarelerce yapılacak işlemler belirlenmiştir. Teminatlardaki değer kaybını önlemek üzere, sözleşmenin feshi halinde bu teminatların değerinin güncellenmesi gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 452 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:08)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 21] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenicinin ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunmuş olduğunun tespit edilmesi halinde de sözleşmenin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla, maddede sayılan durumlar için sözleşme feshedilmeden taahhüdün tamamlanmasına imkân tanınmıştır. Yasak fiil veya davran...
(Şerh No: 451 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:07)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 20] Madde Gerekçesi: Akde bağlanan bir taahhüdün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, Borçlar Kanununun 106 ncı maddesine uygun olarak sözleşmenin süreye bağlı bildirimli feshi ile yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde bildirim yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür.
(Şerh No: 450 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:05)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 19] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin ağır mali güçlükler içerisinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyebileceği dikkate alınarak, sözleşmenin feshine ve yapılacak işlemlere ilişkin hüküm düzenlenmiştir.
(Şerh No: 449 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:04)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 18] Madde Gerekçesi: Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı belirlenerek, yapılacak işlemlerin neler olduğu düzenlenmiştir. * 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Yasanın 45. maddesi ile İdareye, Ortak Girişim tarafından “pilot veya koordinatör ortak” bildirilmiş olması haline ilişkin ayrık düzenlemeler ve n...
(Şerh No: 448 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:02)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 17] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti durumunda uygulanacak hükümler belirlenmiştir.
(Şerh No: 447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 16] Madde Gerekçesi: Sözleşmenin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin izni ile başkasına devri mümkün görülmekle birlikte, taahhüdünü yerine getirme konusunda sorumlu davranabilecek isteklilerin kamuya karşı yüklenimde bulunmasını sağlamak üzere aynı yüklenici tarafından isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç, üç yıl içinde birden fazla sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlar hakkında ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı...
(Şerh No: 446 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 00:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 15] Madde Gerekçesi: Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı anlaşılması kaydıyla, işin yerinde, süresinde ve buna bağlı olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılmasına imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 445 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 14] Madde Gerekçesi: Kesin teminatların uzun yıllar süresince saklanmasındaki sorunları gidermek ve bu sürede değer kaybetmesini önlemek üzere, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatların gelir kaydedilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 444 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 13] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin yükümlülüğünü sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi ve bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi üzerine, teminatların hangi şartlarla geri verilebileceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yüklenim nedeniyle yüklenicinin idareye ve diğer kamu kuruluşlarına borcu bulunduğu takdirde, teminatın paraya çevrilerek borçlarına karşılık olarak alıkonulması ve kalanının iade edilmesi sağlanmıştır.
(Şerh No: 443 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:54)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 12] Madde Gerekçesi: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 10'u oranında ek kesin teminat alınması gerekli görülmüştür. * Maddeye 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Kanunun 44. maddesi ile bu ek kesin teminatların yüklenicinin hak edişlerinden kesinti yapılarak da alınmasının mümkün olduğu şeklinde ek yapılmıştır.
(Şerh No: 442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:51)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 11] Madde Gerekçesi: Taahhüdün istenilen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlarının görevlendirilmesi öngörülmüştür. Bu komisyonlar tarafından yapılacak işlemlerin, mal veya yapılan işin idareye teslimi üzerine başlaması esası benimsenmekle birlikte, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaması şartıyla, imalat veya üretim süreci gerektiren işlerde; geri dönüşü olmayan hataların ort...
(Şerh No: 441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:44)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 10] Madde Gerekçesi: Mevcut Kanunda yer almaması nedeniyle idarelerce farklı uygulandığının tespit edilmesi üzerine Kanun hükmü olarak düzenlenmesi gerekli görülen mücbir sebepler ve şartları belirlenmiştir.
(Şerh No: 440 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:36)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 9] Madde Gerekçesi: Ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlanması ve işin planlanan sürede bitirilebilmesi amacıyla, yapım işlerinde işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yüklenici tarafından ihale dokümanınd...
(Şerh No: 439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:35)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 8] Madde Gerekçesi: İhale yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti etkileyebilecek fiyat değişikliklerinin dikkate alınabilmesi için, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu düzenlemesi getirilmiştir. * Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara dair Kararlar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(Şerh No: 438 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:34)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 7] Madde Gerekçesi: İhtiyaçların Kanuna uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere, sözleşmelerde yer alması zorunlu görülen hususlar belirlenmiştir.
(Şerh No: 437 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:32)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 6] Madde Gerekçesi: İşlerin özelliği dikkate alınarak; anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel ve birim fiyat şeklinde üç sözleşme türüne göre teklif alınması ve sözleşme düzenlenmesi gerekli görülmüştür. * Maddeye 20.11.2008 Tarih, 5812 Sayılı Yasanın 32. maddesi ile anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyat teklifinin birlikte uygulanmasını içeren karma sözleşme ve münferit sözleşme türleri eklenmiştir. Bu eklenen sözleşmelerin zorunlu unsurlarını belirleme yetkisi de Kamu İhale Kurumuna ve...
(Şerh No: 436 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:31)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 5] Madde Gerekçesi: Kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulama birliğini sağlamak üzere, iş türlerine göre farklı Tip Sözleşmelerin hazırlanacağı ve idarelerce yapılacak sözleşmelerde bu Tip Sözleşmelerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 435 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:30)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 4] Madde Gerekçesi: Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, taraflar arasında ihtilaflara neden olunmaması açısından düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında bulunan şartlara aykırı hükümlere yer verilmemesi, Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmaması ve ek sözleşme düzenlenmemesi ilke olarak benimsenmiştir.
(Şerh No: 434 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:28)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03677011 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.