Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 89

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 89
2 - ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/49 md.)

Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./22. md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.18) "yüzde yirmisinden" aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini istiyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./22. md.) Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı icra mahkemesine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.18; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.”

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir.

Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.
 28  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 89 İçtihatları

Şirket ortakları şirkete olan -sermaye koyma vs.- borçlarından dolayı üçüncü kişi kabul edileceklerinden, haciz mümkündür ve İcra ve İflâs Kanunu 89/1’e m. dayalı haciz ihbarnamesi de çıkarılabilir.
(Şerh No: 16983 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-02-2020)

89/3'e göre gönderilen 3. Haciz İhbarnamesi nedeniyle açılan menfi tespit davasında, alacaklı taraf aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesi gerekir.
(Şerh No: 16710 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 14-12-2017)

Dairemiz; şirket ortağı, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından şirket ortağına 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği görüşünde iken, 11.05.2016 tarihinde verilen HGK'nun 2014/12-1078 Esas numaralı içtihadı doğrultusunda ve yukarıda açıklanan olgular karşısında Dairemizin değişen içtihadına göre; şirket ortağı, borçlu şirket bakımından 3. kişi sayılacağından şirket ortağı şikayetçilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmayıp mahkemece şikayetin redd...
(Şerh No: 16622 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 04-08-2017)

İİK m.89'a mesnetle kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişinin ikame ettiği menfi tespit davasında; alacaklı, borçlunun üçüncü kişiden alacaklı olduğunu belirten borç doğuran bir ilişkiyi ileri sürmesi gerekir. Böyle bir ilişkiye dayanmadan soyut olarak borçlunun üçüncü kişiden alacaklı olduğu ileri sürülemez ve bu ilişkinin neye dayalı olduğu açıklanmadan, üçüncü kişiden, borçlu olmadığını kanıtlaması beklenemez.
(Şerh No: 15199 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-12-2013)

Kendisine İİK m. 89 uyarınca birinci ihbarname gönderilen üçüncü kişi, borcu yoksa bunu icra dairesine bildirmeli, süresini geçirmişse ikinci ihbarnamenin tebliği üzerine menfi tesbit davası açmalıdır. Aksi halde hakkında haciz işlemi yapılması yasa gereğidir. Her iki ihbarnameye karşı yasanın kendisine tanıdığı hakları kullanmayan, böylece aleyhine haciz yapılmasına kendisi sebebiyet veren üçüncü kişinin, Baro Başkanlığına dilekçe verip avukatın görevini kötüye kullandığı ve yasa dışı yollar...
(Şerh No: 15198 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-12-2013)

Alacaklı, borçlunun üçüncü kişi banka şubelerinde bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş; üçüncü kişi banka, borçlunun para bulunan iki ayrı hesabı üzerinde daha önce imzalanmış bulunan genel kredi sözleşmesi uyarınca rehin hakkı bulunduğunu belirterek itiraz etmiştir. Bankanın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz kararının alındığı tarih itibarı ile kredi borcunun tamamının ödenmemiş olması, belirlenen geri ödemesi yapılmamış kredi alacağı varsa bu m...
(Şerh No: 14844 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-07-2013)

Maaş ve ücret alacakları dışındaki diğer alacakların İİK m.89 uyarınca haczi mümkün ise de maaş ve ücret haczi için İİK m.83 ve 355'te özel düzenleme bulunduğu için maaş ve ücret haczinde İİK m.89'daki prosedür uygulanamaz.
(Şerh No: 14479 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2013)

Haczedilen şey hamiline ait veya cirosu kabil kıymetli evraka taalluk ediyorsa borçlunun 89 uncu madde uyarınca tebliğ edilen haciz mucibi vaki ödemeleri kendisini mesuliyetten kurtaramayacağından aynı meblağı senet hamiline karşı tekrar ödemek zorunluluğundadır.
(Şerh No: 14331 - Ekleyen: Av.Ferda ÇALGIN - Tarih : 29-03-2013)

Somut olayda henüz davacıya haciz ihbarnamesi tebliğ edilmeden davacının üç adet çek keşide ederek borçlu üçüncü şahsa verdiği bilirkişi raporunda belirtilmiştir. O hâlde mahkemece kanun hükmünün somut olaya uygulanabilirliği araştırılıp, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 14332 - Ekleyen: Av.Ferda ÇALGIN - Tarih : 15-03-2013)

Borçlunun maaş ve ücret haczi İİK m.355 vd. maddeleri hükümlerine göre yapılmalıdır; İİK m.89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamaz.
(Şerh No: 14306 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2013)

Yasada 89/1 haciz ihbarnamesine itirazın kaldırılmasına dair bir başvuru yolu düzenlenmemiştir. Takip borçlusu 3.kişi sayılamayacağından, bu kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi hukuki sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 14305 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2013)

3.kişiye haciz ihbarnamesi gönderilebilmesi için kural olarak borçlunun bu kişi nezdinde "mevcut" bir alacağı bulunması gerekir; 3.kişi ile borçlu arasında süregelen bir hukuki ilişkinin varlığı ve /veya bu ilişki nedeniyle borçluya ödenecek ve devamlılık arz eden bir alacağın bulunması hallerinde de İİK.89.maddeye göre haciz ihbarnamesi gönderilebilir. 3.kişinin haciz ihbarnamesine itirazı halinde alacaklı, İİK. m.89/4'e mesnetle itirazın gerçeğe aykırı olduğunu ispat etme cihetine gidebili...
(Şerh No: 13922 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-09-2012)

89/1 haciz ihbarnamesine karşılık, 3.kişi(bankanın) süresi içinde "borçlunun kendisinden olan alacağı üzerinde rehin hakkının olduğunu" ileri sürmesi, ihbarnameye yönelik itiraz niteliğindedir. Bu itiraza rağmen 3.kişi bankaya itiraz konusu parayı icra dosyasına göndermesi için müzekkere yazılması doğru değildir ve şikayete konu müzekkerenin iptaline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 13921 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-09-2012)

3. şahsın, süresi içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmesi halinde alacaklının, İİK. m.89/4'e mesnetle itirazın aksini isbatla İİK. 338/1 maddesine göre 3.şahsın cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteme hakkı vardır. Alacaklı, belirtilen yola başvurmayıp 3. şahsın itirazının iptali için dava açamaz.
(Şerh No: 13920 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-09-2012)

Davacı üçüncü kişi idarenin, icra mahkemesi'nde şikayet yoluyla ikinci haciz ihbarnamesini iptal ettirmesi mümkündür. Ancak gereksiz yere de olsa ikinci haciz ihbarnamesi gönderildiğine ve 89/3. maddeye göre menfi tespit davası açılması için süre zorunluluğu bulunduğuna göre; icra mahkemesinin, ihbarnamenin iptaline karar verip vermeyeceğini kesin olarak bilemeyecek olan davacı idarenin, İİK m.89'a mesnetle menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır.
(Şerh No: 13139 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-02-2012)

1.haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz etmesine rağmen kendisine 2. haciz ihbarnamesi tebliğ edilen davacının, icra mahkemesine başvurarak "haciz ihbarnamesini" iptal ettirmek hakkı varken İİK m.89'a mesnetle menfi tespit davası ikame etmesinde hukuki yararı yoktur.
(Şerh No: 13140 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-02-2012)

Borçlunun üçüncü kişilerdeki hamiline veya cirosu kabil senede müstenid alacakları bu senetler borçlu elinde ise fiilen haczedilerek muhafaza altına alınıp haczedilmeleri gerekir. Takip borçlusu tarafından üçüncü kişiye örneğin bankaya verilen ve banka tarafından rehin hakkı bulunduğu ileri sürülen senetlerin İİK m.89 uyarınca haczi mümkündür.
(Şerh No: 5117 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-02-2012)

İİK m.89/4'e ilişkin ceza ve fer'i niteliğindeki tazminat kararları kesinleşmeden infaz olunamaz.
(Şerh No: 12797 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-01-2012)

İİK m.89/4'e mesnetle ikame olunan ceza ve tazminata ilişkin davada: a) Cezai yönden, vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamaz. b) Tazminat yönünden, 3. şahıs ile asıl borçlu arasında taşeron sözleşmesi olmakla; 3.şahsın, asıl borçluya borcu olup olmadığı konusunda bilirkişi kurulu oluşturularak yapılan işin miktarı, ödemeleri içeren defter, kayıt ve banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı inceleme yaptırılmalı ve tazminat konusunda, oluşacak sonuca göre, karar verilmelidir.
(Şerh No: 12796 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-01-2012)

3. şahıs bankaya 89/1-1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, bankanın sorumluluğu haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek para ile ilgili bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11863 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 13-07-2011)

Haciz ihbarnamesinin bankaya tebliği anında banka hesabında para bulunması durumunda banka aleyhine tazminata hükmedilemez. Bankanın bu para üzerinde hapis hakkı bulunup bulunmadığını banka kayıtları üzerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda oluşacak sonuca göre tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11032 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011)

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenicisinden alacaklı olan davacının, sözleşmenin tarafı davalı arsa sahiplerine gönderdiği 89/1 haciz ihbarnamesine, davalıların itirazının kaldırılması, İİK m.89/4 mucibince Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ikame edilen tazminat davasıdır. Dosya içindeki kanıtlara göre; yüklenici şirket, sözleşme gereği yapması gereken işlerin %70 ini tamamlamıştır. Binanın yapılan bu kısmı nedeniyle davalılar nedensiz zenginleşmiştir. Mahkemece bu zenginleşmenin miktar...
(Şerh No: 9122 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2010)

Borçlu adına tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz üzerine, ileride doğması koşullara bağlı inşaat sözleşmesine dayalı, muhtemel haklar için haciz konulamaz. Anılan husus İİK m.16/2 gereğince süresiz şikayete tabidir.
(Şerh No: 9121 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2010)

İleride gerçekleşeceği ihtimal olan bir hakkın haczi mümkün değildir.
(Şerh No: 9120 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2010)

89/1-1. haciz ihbarnamesine karşı itirazda bulunmayarak, takip borçlusuna borcu olduğunu ve fakat henüz vadesi gelmediğini bildiren 3. kişiye karşı 89/2 haciz ihbarnamesi çıkarılması gerekir.
(Şerh No: 5367 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-04-2010)

İİK m.89/4 mucibince ikame olunan davayı İcra Hakimliği genel hükümlere göre çözümler. Bu sebeple İcra Mahkemesi'nce genel hükümlere göre yargılaması yapılarak iddia olunan alacağa dair verilen karar, maddi anlamda kesin hüküm niteliğindedir ve aynı sebeple daha sonra genel mahkemelerde dava ikame olunamaz.
(Şerh No: 5366 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-04-2010)

3. kişi tarafından 89/1 1. haciz ihbarnamesinin tebellüğ edildiği tarihte asıl borçlu ile 3. kişi arasında herhangi bir alacak mevcut olmadığından, aralarında sözleşmenin mevcudiyetine rağmen, 3.kişinin asıl borçluya borcu olmadığının tespiti isteminin kabulü gerekir.
(Şerh No: 5126 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2010)

İİK m.89 a göre borçlunun 3. kişideki müstakbel hak ve alacaklarının 1. ve 2. Haciz İhbarnamelerinin gönderilerek haczedilebilmesi, borçlu ile 3. kişi arasında süregelen bir hukuki ilişkinin mevcudiyetini ve bir ödeme devamlılığının olmasını gerektirir.
(Şerh No: 5125 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 89 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 89 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 89 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 89 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04129004 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.